Vänsterpartiet vill att fler vårdboenden ska drivas i offentlig regi. Det handlar om att demokratisera vården. För att uppnå detta krävs det politisk vilja. Vill vi ha fler privata vinstbolag som ska ta våra skattepengar och ge dålig vård och omsorg? Eller vill vi ha mer offentlig vård? Vänsterpartiet föreslår ett samarbete mellan Skånes kommuner för att driva mer i offentlig regi, övriga partier inklusive Socialdemokraterna, saknar denna politiska vilja. (more…)

I syfte att förebygga brott och att återuppbygga den upplevda tryggheten i Malmö förslår en moderat motionär att kommunstyrelsen utreder möjligheterna att utöka P-vakternas befogenheter och ge dem möjligheter att bötfälla för nedskräpning och klotter. Motionären hänvisar till Broken Windows– teorin och refererar till artikeln ”The spreading of disorder”, som publicerats i tidskriften Science. Studien visar att en nedskräpad plats lockade fler att fortsätta i samma spår. Broken Windows-teorin, eller snarare att den kopplas till mer repressalier gentemot medborgarna och aggressiva polisiära metoder, har också fått mycket kritik. Sambandet mellan nedskräpning och grövre brottslighet är inte enkelt och linjärt. (more…)

Det är politiska beslut som ska styra. Vänsterpartiet krävde i en motion att det ska finnas siffror i de kommunala nämndernas budgetar så politikerna kan besluta om hur skattemedel fördelas. Vi är idag glada att kommunfullmäktige höll med oss och att motionen bifölls. Framöver ska vi kunna ta politiska beslut som avgör hur mycket olika verksamheter ska få kosta. Beslutet stärker demokratin.

En detaljplan för Gottorps allé ska antas, vi ställer oss bakom planen utom i en del. Vi tycker planeringen med det som kallas fickparker är bra. Vi ser det av stor vikt att vi spränger in små grönområden i bebyggelsen. Problemet är att det nu anläggs energicentral och parkeringsplatser i dessa grönområden, hela syftet med dessa små parker förfelas med det. Vi föreslår istället att parkeringsplatser och energicentraler ska strykas ur parkerna.

757 miljoner kronor. Så mycket förväntas Malmö stad gå plus detta år, få över av sina budgeterade resurser, lägga på hög. Trots det har flera, föga förvånande kvinnodominerade, förvaltningar spar- och effektiviseringskrav på sig för att uppnå en budget i balans.

Vi står bakom kommunstyrelsens beslut att befria nämnder ansvar för kostnader relaterade till Covid-19, men hade önskat att styret velat gå längre. Deltidsarbetet är utbrett i kvinnodominerade arbetaryrken och det får ekonomiska konsekvenser för de som drabbas. Malmö stad hade som mål att heltid skulle vara norm den 31 maj i år. Så blev det inte. De resurser som behövts för att nå målen har inte tagits fram.  (more…)

Öppet möte om Marknadshyror 21/6

IKVÄLL kl 18:30 – Öppet möte om marknadshyror för Vänsterpartiets medlemmar

Vänsterpartiet har ställt regeringen Löfven inför ett konkret val för att stoppa marknadshyrorna: stryk alla förslag om att ändra i hyreslagstiftningen, eller gå in i förhandlingar med Hyresgästföreningen. Nu är det upp till regeringen att välja: att gå med på våra villkor och sitta kvar, eller vägra och stå utan de mandat som krävs för att regera.
Från partistyrelsen har vi Lisa ClaessonPål Brunnström och Hanna Gedin på plats för att berätta om läget och svara på frågor!
  • Datum: Måndag 21/6
  • Tid: kl 18:30
  • Plats: Innergården på Vänsterns hus, Nobelvägen 51b.
  • Vi följer restriktionerna, har munskydd och handsprit att tillgå.
För dig som inte kan delta på plats kan du lyssna på samtalet via zoom. Vi har tyvärr begränsad möjlighet att ta frågor från den digitala publiken!
Meeting ID: 889 8500 0200
Passcode: 432859

När Nooshi Dadgostar idag meddelade att Vänsterpartiet lägger en misstroendeförklaring mot statsministern blev det startskottet för att både intensifiera kampen mot marknadshyror och sätta igång förberedelserna för ett möjligt extraval. Vi är beredda, vi vägrar marknadshyror och vi stöttar partiledningen och Nooshi.

Regeringen har valt att ignorera Vänsterpartiets krav på att lägga ner utredningsförslaget om att införa fri hyressättning i nyproduktion, vilket var ett av villkoren V ställde redan när regeringen tillträdde 2019.

Vi återkommer så snart vi kan, hur vi ska mobilisera och aktivera.

 

Malmö den 17 juni 2021

Arbetsutskottet, Vänsterpartiet Malmös styrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter flera decenniers insatser har Öresund blivit ett rent och levande hav för fiske och rekreation – en utveckling som nu hotas när både danska och svenska kommuner vill expandera ut i Öresund.

De viktiga grunda bottnarna i Öresund har minskat stadigt under 200 år. Allt mer av städernas expansion tar havsområden i anspråk för bostäder, industri och infrastruktur. Bara på den svenska sidan har Öresund fyllts ut med minst 24 km2 i modern tid.

Malmö fortsätter att planera för nya utfyllnader av hamnen, nu med schaktmassor från anläggningen av nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund.

På den danska sidan planeras en jättelik konstgjord ö, Lynetteholmen, på ca 280 hektar för 35 000 boende i inloppet till Köpenhamns hamn. Båda projekten kommer att påverka Öresunds havsmiljö mycket omfattande.

Vänsterpartiet har som enda parti krävt att planerna i Norra hamnen avvaktar beslut i Mark- och miljööverdomstolen innan planeringen fortsätter. Nyligen riktade Vattenmyndigheten mycket skarp kritik mot planerna men nonchaleras helt av de styrande i Malmö och verksamheten fortsätter.

Lynetteholm-projektet förväntas hastas igenom Folketinget redan imorgon, den 4 juni. Trots massiv kritik från en mångfald av experter. Miljökonsekvensbeskrivningen är dessutom bristfällig på flera punkter. Vänsterpartiets systerparti Enhedslisten vill att planerna med Lynetteholmen stoppas, åtminstone att beslut inte tas före hösten val i Danmark.

Länsstyrelsen i Skåne har motsatt sig att tillstånd lämnas för den danska utfyllnaden och påpekar, med all rätt, att utfyllnad och muddring inte bara försämrar ekosystemen, det är helt enkelt att ta bort miljö- och naturvärden för all framtid! Öresund är med sitt unika biologiska system ett mycket känsligt område. De kustnära ekosystemen och i synnerhet grunda kustnära områden är basen för stora delar av havets produktivitet och ekosystemtjänster, inte minst som uppväxtområden för flertalet fiskarter.

Eftersom fisket pga långvarigt trålförbud är begränsat i Öresund finns ett rikt marint djur- och växtliv, framför allt norra Europas största sammanhängande musselbankar. Grunda bottenområden med ålgräsängar är viktiga uppväxtområden för fisk, kräftdjur och andra marina organismer – med betydelse för hela sundets ekosystem. Det är denna havsmiljö som nu hotas av bland annat utfyllnaderna av Malmö Hamn och Lynetteholmen.

Utfyllnader i Öresund är dyrt och miljö- och klimatmässigt tveksamma prestigeprojekt. Känsliga kustområden på den danska sidan med upp till 14 meter djupa farleder ska muddras och fyllas ut med 4 miljoner ton sand från Köge Bukt och Kriegers Flak. En dramatisk konsekvens blir att den viktiga vattengenomströmningen till/från Östersjön begränsas märkbart.

I oktober förra året antogs inom Greater Copenhagen-samarbetet en ny grön omställningsplan. Till vår stora förvåning nämns inte Östersjön, Öresund och Kattegatt – haven som binder samman regionen – med ett enda ord. Havsmiljöfrågorna har en tendens att glömmas bort i den fysiska planeringen. Det är dags att tänka om när det gäller hur vi använder havets resurser och ekosystemtjänster.

För att säkra en hållbar utveckling i och kring Öresund krävs samarbete såväl mellan svenska och danska kommuner, myndigheter som med övriga Östersjöländer samt med näringsliv och andra aktörer. Havet och dess kuststräcka ska kunna nyttjas både för naturupplevelser och fysisk aktivitet som för livsmedels- och energiproduktion och hamnverksamhet.

 

Vilmer Andersen (V) Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne

Emma-Lina Johansson (V) Kommunalråd

Gunilla Ryd (V) Kommunfullmäktige

Tobias Petersson (V) Miljönämnden

Sara Andersson (V) Stadsbyggnadsnämnden

Mats Billberg Johansson (V) Tekniska nämnden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka_från_framtiden_FRAMSIDA

MALMÖ MED EN MILJON INVÅNARE …

Ja, någon gång i framtiden. Är det önskvärt eller ens rimligt? En halv miljon då, vi måste kunna förse folk med bostäder, eller?

Vi vet inte var gränsen går, men kan beskriva hur det ser ut år 2040. Det ger en fingervisning om vilken utveckling vi går tillmötes, det händer en hel del på 20 år. Stora genomfartsgator som gjorts om till parker, hus nedbyggda i marken i stället för på höjden, effektiv kollektiv-trafik med underjordiska spårvagnar, parallella elnät och lokal energiproduktion.  Några av de mest synliga förändringarna i Malmö 2040. Vi vet en del, för vi var där…

Vårt reportage om Malmö år 2040 finns i skriften som bifogas det här brevet; ”Tillbaka från framtiden”.

Okey, vi måste erkänna att vi inte var där fysiskt, mer imaginärt så att säga. Reportageformatet har vi valt för att slippa väga för och emot, si eller så. Vi rapporterar således ”det vi ser”. Har Malmö växt över sina bräddar? Hur ser det ut för övrigt? Har man klarat av klimatproblemen? Har människor någonstans att bo till rimliga kostnader? Har man fått bukt med hemlösheten?

Det är en idealbild av verkligheten vi beskriver, vår idealbild. Motsvarar vår idealbild er idealbild? Om det är så, så ok. Men er idealbild kanske ser annorlunda ut? Det är faktiskt också ok.

Vi vill att reportaget ska trigga igång en diskussion om vår gemensamma framtid. Hur vill vi att den ska se ut? Hur tar vi oss dit? Har vi olika meningar om framtiden och hur vi tar oss dit vill vi synliggöra dessa skillnader och anledningen till att de finns.

Framtiden är fortfarande formbar. Det är just detta som är poängen med vårt lilla reportage. Framtiden och hur vi tar oss dit skapas inte sen, den skapas nu.

/Bostadsutskottet V Malmö och författarna

 

Läs boken “Tillbaka från framtiden” här!