Årets Hållbarhetsrapport bekräftar vad tidigare rapporter visat, det vill säga att Malmös största utmaning inom den sociala hållbarhetsdimensionen är den ojämlikhet som finns i staden. Att leva som vuxen i Malmö har sina utmaningar beroende på var du är född och vilken inkomst du har. Fattigdom och segregation är en reell verklighet för många av oss som lever här.

Rapporten konstaterar mycket riktigt att det är en mänsklig rättighet att ha någonstans att bo -ett hem är en plats för återhämtning, rekreation och trygghet – men den visar också på att den största utmaningen på Malmös bostadsmarknad är en brist på billiga bostäder. (more…)

Hållbarhetsrapporten är bra upplagd med ett perspektiv på oss Malmöbor från det lilla barnet till ålderdomen, vi kommer att dela upp debatten i tre delar enligt detta. Först handlar det alltså om det lilla barnet. 

Barnen är vår framtid, är en floskel som ofta används utan att den ges ett innehåll. Det är dock en sanning. 

Vi kan i rapporten läsa om att en bra förskola är en av de allra viktigaste frågorna om vi ska bygga ett hållbart och jämlikt samhälle. Detta lyftes fram även i Malmökommissionen för ett antal år sedan. Tyvärr har utvecklingen sedan dess gått åt fel håll. Vi har idag färre utbildade förskollärare än då. Förskolorna byggs med allt mindre lekyta för barnen och grupperna storlek snarare ökar än minskar. Utvecklingen går alltså åt fel håll, vilket redovisas i rapporten.  (more…)

Det är hög tid att nominera inför årsmötet den 29 januari 2022.

Att representera Vänsterpartiet Malmö är ett ansvarsfullt uppdrag. Det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner valberedningen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till de breda förslag vi vill ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper etc.
För att nominera mailar du: namn på den du nominerar, vad du nominera hen till och en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se
Har du frågor, undrar kring ett uppdrag eller processen går det bra att maila valberedningen.

Val på årsmötet

Nästa år är det val och innan dess ska vi välja vilka som ska vara våra parlamentariska representanter. Det gör vi på årsmötet som fastställer listor på de vi vill ska representera oss. Vi väljer ledamöter till kommunfullmäktige. Till region och riksdagslistan ska vi välja de representanter som vi vill ska representera valkrets Malmö som tillsammans med våra kamrater från andra delar av Skåne ska stå på vallistorna till region och riksdag. Distriktsårskonferensen fattar beslut om den slutgiltiga listan. Vi ska också välja ombud till distriktsårskonferensen. På årsmötet väljer vi även ordförande, styrelse samt andra organisatoriska val. Det är många som ska väljas så tveka inte att skicka alla dina förslag till valberedning!
Mer information om tid och plats för årsmötet presenteras i medlemstidningen Folkviljan samt i kalendariet: Årsmöte 29 januari 2022.

På årsmötet ska vi göra följande val:

 • Ordförande
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Två ledamöter och en ersättare till föreningen Vänsterns hus
 • Två ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse
 • Styrelseordförande samt styrelseledamöter i Zetkin Foundation AB.
 • Kandidater till kommunfullmäktige
 • Kandidater till regionfullmäktige
 • Kandidater till riksdagslistan
 • 44 ombud till Vänsterpartiet Skånes årskonferens den 29 februari i Eslöv.
Förhandsnomineringsstopp är den 3 december. Det går fortfarande att nominera/kandidera efter 3 december, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet.  att bereda dessa nomineringar på samma sätt.
Val av valberedning bereds av styrelsen, mer information om det finns här:
Valberedningen består av följande personer:
 • Kalle Eriksson
 • Amalia Bartholdsson
 • Lisa Claesson
 • Shifte Mosalli
 • Gunilla Ryd
 • Patrik Munthe
 • Patricia Olsson Escalante
 • Hodan Omar (sammankallande)
 • Hanna Gedin
Valberedningen nås på valberedningmalmo@vansterpartiet.se. Arbetsordning för valberedningen finns här.
**

Kommunfullmäktigeledamot

I kommunfullmäktige driver du Vänsterpartiets politik i kommunens högsta beslutande organ, där politisk inriktning, prioriterade mål och ekonomiska ramar för staden sätts.

Regionfullmäktigeledamot

I regionfullmäktige driver du Vänsterpartiets politik i frågor kring bland annat sjukvård, kollektivtrafik och andra frågor som rör hela Skåne.

Riksdagsledamot

Du driver Vänsterpartiets politik i riksdagen, tillsammans med en riksdagsgrupp med företrädare från hela landet. Du deltar i utskottsarbete och i stort att driva Vänsterpartiets politik.

Styrelseordförande för Vänsterpartiet Malmö

Du ansvarar för, att tillsammans med styrelsen, leda och fördela arbetet, utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska kunna delegera arbete men även vara beredd på att företräda partiet utåt.

Styrelseledamot för Vänsterpartiet Malmö

Styrelsen arbetar kollektivt för att utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska vara beredd att ta ansvar för arbetet både under och mellan styrelsemötena.

Revisor

Som revisor granskar du räkenskaperna och verksamheten.

Ledamöter föreningen Vänsterns Hus

Som ledamot i styrelsen för föreningen Vänsterns Hus fattar beslut om förvaltningen av fastigheten på Nobelvägen 51.

Ledamöter i Henry Lindberg stiftelse

I Henry Lindbergs stiftelse delar man ut stipendier till aktiva medlemmar i arbetarrörelsen för utbildning eller forskning i syfte att stödja Vänsterpartiet och för att skapa ett socialistiskt samhälle.

Ledamot i Zetkin Foundation bolagsstyrelse

Som ledamot i denna styrelse är du med i arbetet för att utveckla och driva det digital verktyget Zetkin. Styrelsen fattar bland annat beslut om vilka prioriteringar som ska göras och besluta kring nya organisationer som vill använda Zetkin.

Ombud till Vänsterpartiet Skånes årskonferens

Vänsterpartiet Skånes årskonferens är partidistriktets högsta beslutande organ som bland annat fattar beslut om verksamhetsplan och budget samt genomför val till ordförande, styrelse, revisorer och valberedning.

Valberedning

Valberedningen förbereder och lägger förslag kring alla val som sker under året.

Den 11 september 2021 deltog Malmövänsterns ordförande Maria Dexborg i en manifestation anordnad av Ensamkommandes förbund till förmån för situationen i Afghanistan. Här kan du läsa hennes tal: 

Kära systrar och bröder, kamrater!

Jag står här tillsammans med var och en av er i solidaritet med det afghanska folket! Det som händer i Afghanistan är en horribel verklighet som skulle ha upphört för länge sedan om ojämlikheten i världen inte hade varit en styrande faktor. För det handlar inte om en ny situation eller nyhet när vi talar om det som händer i Afghanistan utan vi talar om ett förtryck av talibanerna som har pågått mot det afghanska folket alldeles för länge! Vi talar om människoliv, utsatthet och avsaknad av grundläggande mänskliga rättigheter.

Vänsterpartiet har i alla tider stått i solidaritet med det afghanska folket och vi har sett hur ni har kämpat för värdiga liv! Vi har stått vid er sida och kämpat mot utvisningar och för amnesti! Vi ser med ilska på hur Sverige gör skillnad på människor och avhumaniserar människor med afghanskt ursprung. För så länge UD, utrikesdepartementet avråder svenska folket från att resa till Afghanistan säger vi i Vänsterpartiet att vi kan inte deportera människor till krig och förtryck, att vi kan inte fortsätta att deportera barn till krig och förtryck. (more…)

Malmö lider av en enorm bostadsbrist eftersom bostadsbyggandet inte har ökat i samma takt som befolkningen. Denna utveckling har också lett kraftig stigande bostadpriser och ökade klyftor. En socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad var Malmökommissionens mål med inkludering och bostäder som alla skulle ha råd att bo i. Om vi ska lyckas att minska bostadbristen måste vi hitta nya arbetssätt som leder till prisvärda men även attraktiva bostäder för alla stadens invånare. Möjligheten att få en bostad ska inte bero på plånbokens storlek!

Härom dagen kunde vi läsa i Sydsvenskan om en form av nytänkande som inneburit lägre hyror, Bo100, på Monbijougatan där man nu firade 30 års jubileum. Hyresgästerna hade själva varit med och utformat sina lägenheter, men huset ägs av MKB och hyrs ut till boföreningen. Hyresgästerna är medlemmar i föreningen, förvaltar och underhåller sitt boende. Detta har också gett en känsla av gemenskap och tillhörighet. Kollektivhuset Sofielund är ett annat, nyare exempel, som även tillfredsställer det växande intresset för delningsekonomi, eftersom det erbjuder gemensamma utrymmen för olika verksamheter. Denna typ av gemenskaper underlättar även för en cirkulär ekonomi, något som sträcker sig bortom de gemensamma lokalerna. (more…)

Det senaste året har sannerligen varit mycket speciellt. Pandemin har slagit hårt mot arbetare i olika branscher och många av dem som bär vårt samhälle har fått betala priset genom sjukdom eller ett förlorat jobb. Medan den rikaste eliten har blivit allt rikare har klyftorna i samhället också ökat och den ekonomiska tryggheten har för många försvunnit. En undersökning från Hyresgästföreningen visar att

 • 7 av 10 hyresgäster känner stor oro eller viss oro över att sin privatekonomi kommer påverkas negativt på grund av Coronapandemin
 • 4 av 10 hyresgäster har hittills fått minskade inkomster eller en försvagad privatekonomi på grund av Coronapandemin
 • 4 av 10 hyresgäster känner en viss eller stor oro över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av Coronapandemin

(more…)

Klimatkrisen är akut – klimatförändringarna är redan här – och vi måste snabbt ställa om för att minska koldioxidutsläppen. Omställningen till förnybar energi måste skyndas på. 

Kommunfullmäktiges mål är att solcellsanläggningar skall installeras på Malmö stads byggnader där det är möjligt. Servicenämnden har i uppdrag att öka utbyggnaden av solceller med målet att Malmö skall vara helt fossilfritt och ha 15% lokalt producerad solenergi år 2030. Det är inte så mycket. Serviceförvaltningen har ändå redovisat svårigheterna med att nå målet. 

Det är därför anmärkningsvärt att man nu föreslår att det inte ska installeras solceller på Djupadalsskolans nya idrottshall. Man hänvisar till att byggnaden har ett litet elbehov. Malmö är dock i ett skriande behov av el. 

Det kostar att ställa om till förnybar energi, men gör vi inte det nu riskerar vi istället inte bara elbrist och höjda elpriser, utan ytterligare kostnader för klimatförändringarna. Det blir inte billigt.

Bifall till Vänsterpartiets yrkande att installera solceller på Djupadalsskolans nya idrottshall.

Vänsterpartiet Malmö söker en valsamordnare som tillsammans med valledningen, där arbetslaget ingår, och styrelsen ska driva valrörelsen 2022, mobilisera medlemmar och stötta aktivister.  

Malmövänstern är Vänsterpartiets största partiförening med närmare 2000 medlemmar.

Valet 2018 var en stor framgång för Vänsterpartiet Malmö med ett valresultat på drygt 11% i kommunalvalet och ca 12% i region- och riksdagsvalen.

Vi utgår från att öka ännu mer i valet 2022!

Sista ansökningsdag är den 19 september 2021, vi kommer att ha löpande intervjuer under ansökningsperioden.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ha ett helhetsperspektiv för det samlade valarbetet, att utveckla den interna kommunikationen och synliggöra den strategiska roll som mobilisering inför valet innebär.

Den som anställs för valarbetet ska ha även ha kommunikationsstrategisk kompetens.

Ansvaret för att aktivera och mobilisera medlemmar samt ringkampanjer är en prioriterad uppgift, men valsamordnaren skall även ansvara för operativt arbete.

Arbetstiden är oreglerad eftersom den behöver anpassas utifrån medlemmars och arbetsgruppers behov. Kvälls- och helgarbete är vanligt förekommande.

Anställningen avser perioden 15 november 2021 – 15 september 2022.

Kvalifikationer

För att lyckas i uppdraget behöver du vara en god organisatör och projektledare med samarbetsförmåga som samtidigt är van att arbeta självständigt. Likaså är en god social

kompetens viktigt. Arbetet kräver att du kan entusiasmera och aktivera medlemmar och sympatisörer.

Du måste ha god datorvana och god kunskap om Vänsterpartiets organisering och aktiviteter. Meriterande är om du har kunskap om vårt mobiliseringsverktyg Zetkin och ringkampanjer.

För att vara aktuell för tjänsten ska du vara medlem i Vänsterpartiet.

B-körkort och andra språkkunskaper än svenska och engelska är meriterande.

Mer om uppdraget

Anställningsform: Visstidsanställning 15 nov 2021 – 15 september 2022

Arbetstid: 100% – Målstyrd arbetstid

Löneform: Enligt kollektivavtal KFO – Handels för ombudsmän och politiska sekreterare i Vänsterpartiet

Upplysningar

Om du har frågor om vad uppdraget innebär eller hur valprocessen går till är du välkommen

att kontakta Vänsterpartiet Malmös valberedning som hjälper dig att få svar på dina funderingar. Du når oss på valberedningmalmo@vansterpartiet.se.

Ansökan med personligt brev och CV skickas till valberedningmalmo@vansterpartiet.se.

Senast den 19 september 2021.

Idag deltog kommunalrådet Emma-Lina Johansson i en manifestation mot hat, hot och våld mot hbtqia+personer. I Spanien har en ung man vid namn Samuel Luiz slagits ihjäl för att han var bög. I Georgien slogs en pridedemonstration ner och Ungern är bara ett av flera länder som infört lagar för att begränsa hbtqia+personers liv. Här nedan kan du läsa Emma-Linas tal:

”Hej, jag heter Emma-Lina Johansson och jag är kommunalråd för Vänsterpartiet. Jag är också en av er, av oss, ett syskon i regnbågsfamiljen.

Idag sörjer vi. 

Vi sörjer det ofattbara att Samuel, vårt syskon, en människa, berövats sitt liv på grund av den den är. 

Vi sörjer det ofattbara att man vill förvägra oss rätten att leva våra liv som vi vill. Våra lustar ska inte finnas, våra kroppar ska utplånas, våra liv tillintetgöras. 

Filmer fladdrar förbi i mina sociala medier. Aggressiva män som klättrar på husfasader och sliter ner regnbågsflaggor. Hånar och hotar. Hatar. Slåss.

Rapporter om länder nära oss som infört hbtqfria zoner, begränsar liv genom lagar och förbud, förordningar. 

Här hemma sänder Rapport tal från Almedalen, även här vill partier begränsa våra liv genom lagar och förbud, förordningar. 

Rasismen, kvinnohatet och hbtqia+-fobin är det de har gemensamt, oavsett om de finns i Sverige, Ungern eller Spanien.

När högernationalister och fascister breder ut sig i Sverige, i Europa, i hela världen och marscherar in i våra parlament ska vi protestera, demonstrera och stå upp för våra syskons rätt att leva och leva sina liv som de vill. 

Idag sörjer vi. 

Imorgon organiserar vi oss. 

Vi organiserar oss mot hatet, mot hoten, mot våldet. Vi organiserar oss för varandra, i solidaritet med andra, för vår rätt att älska, leva, för våra lustars skull. För det vackra i livet.

Filmer fladdrar förbi i mina sociala medier. Hundratusentals människor i manifestationer mot hatet. I spontana regnbågsparader, i subtila protester. Alla sorters människor, skriker och dansar och lever. Älskar. 

Vår historia -och vår samtid – vittnar om styrka, mod och kärlek.

Våra liv är en kamp både nationellt och internationellt. Det är en kamp på liv och död, en kamp som måste inkludera alla och skapa allianser. 

Den bygger på lojalitet, solidaritet och gemenskap. På en vision om att en annan värld är möjlig. 

En värld där alla har samma rättigheter, en värld där alla är fria från förtryck.

Vi kämpar för att vi måste och vi gör det för att vi kan. Att vara en del av den kampen är större än allt. 

För Samuel. 

Tack.”

 

 

Bostad är en mänsklig rättighet – Men många av de som söker bostad idag har inte råd att flytta in i de nyproducerade hyreslägenheter som byggs i Malmö.

Ett sätt att få ner hyran på nyproducerade lägenheter är en hyressättningsmodell som det kommunala bostadsbolaget ÖrebroBostäder tagit fram. Modellen innebär att nyproducerade lägenheter prissätts precis som vanligt med hänsyn till produktionskostnaderna, men ges en tioårig rabatt som trappas ner från 30%, vilket är möjlig genom det låga ränteläget.  (more…)