Den 17 mars är det kollektivavtalets dag och fackligt aktiva manifesterar över hela landet. Det är viktigt att påminna om att det är bara genom att vi är många som organiserar oss fackligt som vi kan försvara avtalen och de rättigheter som finns i dem. Det finns inte någon lag som garanterar vilken lön vi får, att vi får OB, är försäkrade om vi drabbas av en arbetsskada eller får tjänstepension m m. Dessa saker har vi kämpat för att få igenom i våra avtal och de kan försvinna imorgon om vi inte fortsätter att vara många som är med i facket.

Idag har det tyvärr blivit vanligare att oseriösa företag konkurrerar och vinner upphandlingar genom att inte göra rätt för sig mot sina anställda och teckna kollektivavtal. Många på arbetsmarknaden utnyttjas tyvärr till hemska arbetsvillkor och halva lönen eller mindre av cyniska arbetsgivare. Vi kan aldrig acceptera dumpningen av löner! Vi vet att det bara leder till större och större orättvisa och sänkta löner för oss alla. Idag manifesterar vi för allas rätt att organisera sig fackligt.

Vi kräver att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar på den svenska arbetsmarknaden!

 

Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott

Feminister! Kamrater! 

 

Det är väldigt fint att få samlas tillsammans med er, även om det i år sker med fysisk distans och via skärmar.  Jag heter Emma-Lina Johansson och jag är kommunalråd för Vänsterpartiet Malmö. 

 

8 mars är vår dag. Alla vi som får erfara patriarkatets förtryckande strukturer och alla vi som vill förändra dem. 

 

***

Det senaste året har vi levt i en pandemi som tydliggjort behovet av en stark välfärd, inte minst ur feministiskt perspektiv. 

För oss i Vänsterpartiet handlar det om att bygga ett samhälle för alla.

 

När vi drabbades av pandemin, blev det tydligt var sprickorna i välfärdssystemet finns. 

Äldreomsorgen har sönderprivatiserats och underfinansierats. 

Det är kvinnor som betalar priset: 

som anhörigvårdare, och som lågavlönade vårdarbetare med dåliga arbetsvillkor. 

 

Vi i Vänsterpartiet ställer krav på en rättvis fördelning av ekonomin, jämlikhet är en stor del av vår feministiska kamp.

 

Kvinnor står fortfarande för större delen av det obetalda arbetet, det är vi som drabbas värst av stress och känslan av otillräcklighet i arbetslivet. Därför är kampen för sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inte enbart en generell välfärdsreform utan också ett viktigt steg för ökad jämställdhet.

 

Kvinnors arbete undervärderas fortfarande, en kvinna tjänar fortfarande runt 3 miljoner mindre än män genom sin livstid. Vänsterpartiet arbetar för att Malmö ska ta ansvar för att den kollektiva lönediskrimineringen mellan män och kvinnor, och mellan rasifierad och icke-rasifierad personal försvinner. Lika lön för likvärdigt arbete är vårt mål. 

 

Inom kvinnors arbeten förekommer sämre arbetsvillkor, sexuella trakasserier, otryggare anställningar, sämre karriärmöjligheter och delade turer. Det är stor skillnad på vem som tar ut föräldraledighet och vård av sjukt barn. I Malmö kämpar vi för ett aktivt arbete för en jämställd personalpolitik.

 

***

 

En sönderprivatiserad, nedmonterad välfärd hotar de feministiska landvinningarna, som till exempel en bra förskola och skola för alla, reproduktiv vård och rätten till sin egen kropp. 

 

Det senaste årens nyliberalism och marknadstänk har dragit isär samhället och skapat enorma klyftor på några få decennier. Det är också i det klimatet som brunhögern kunnat växa sig starkare, med enkla lösningar – och ett vi och ett dom. 

 

Bara under det senaste året har vi sett högernationalistiska och ultrakonservativa tendenser utöva sin makt, både här och runt om i hela världen. 

 

Hat och hot, ofta via internet och ofta av sexualiserad art, gör att många kvinnor och hbtqia+personer inte vågar säga sin mening eller backar från debatten. 

 

I Polen är aborträtten i princip avskaffad och “hbtq-fria” zoner har införts. 

 

I USA stormar beväpnade män i djurhudar demokratins högborg på jakt efter oliktänkande. 

 

I Palestina fortsätter ojämlikheten gro, tydligt nu senast i tillgång på vaccin och vård, vilket drabbar kvinnor och barn hårdast. 

 

På Medelhavet dör fortfarande människor på flykt varje dag.

 

Den rasistiska rörelsen bygger på och upprätthåller manlig överordning och är ett direkt hot mot kvinnors rättigheter. Kampen mot rasism och högerextremism hör därför nära samman med den feministiska kampen som alltid måste vara solidarisk. För oss i Vänsterpartiet handlar det om makt. 

 

Vi kan inte skilja den feministiska kampen från klasskampen. 

Det handlar om makt över sin ekonomi, sitt arbete, sin fritid. 

 

Vi kan inte skilja den från hbtqia+kampen. 

Det handlar om makt över sin egen kropp, sin sexualitet. 

 

Vi kan inte skilja den feministiska kampen från den antirasistiska. 

Det handlar om makt över sitt eget liv. 

 

***

 

Feminister, kamrater! 

Nästa år kommer vi förhoppningsvis ses på gator och torg igen. 

Vi kommer demonstrera på 8 mars till sambatakter och slagord. Då med vetskapen om att det bara är några få månader kvar till nästa val. 

 

Men vet ni vad, vi kan inte vänta med att göra något – vi måste börja redan nu. 

 

Låt oss se till att de kommande ett och ett halvt åren handlar om att återta makten. 

 

Makten över våra liv, vår gemensamma välfärd, vårt Malmö.

 

För en solidarisk framtid, för en feministisk framtid måste makten åter bli vår. Tack.

 

 

 

Vänsterpartiet föreslår att lokalförsörjningsplanen i Malmö stad ska innehålla en princip att kommunen i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten, och att eventuella undantag tydligt ska motiveras. Vi anser att verksamheter som skolor, LSS-boenden, äldreboenden och socialtjänstens boenden i normalfallet skall bedrivas i lokaler som kommunen äger.

Kommunal verksamhet har ofta så speciella behov och förutsättningar att hyresmarknaden kan begära hyror i nivå med nyproduktion också när det gäller förlängning av kontrakt. Lokaler på hyresmarknaden hyressätts enligt marknadsprinciper. Fastighetsägare kan begära mycket höga hyreshöjningar, Malmö stad har erfarit flera exempel på detta. Framtida omförhandlingar av hyreskontrakt för kommunens verksamheter riskerar att ge stora kostnadsökningar.  (more…)

Åkersberga gör det. Skottland gör det! Försvarsmakten gör det. Mötesplatsen HelaMalmö gör det. Sossarna i Lund VILL göra det. Malmös skolor borde göra det: Tillhandahålla gratis mensskydd till alla som har mens. Mens är en klassfråga.

Att kostnadsfritt kunna erbjuda mensskydd i skolorna är en trygghet för den som inte har råd eller möjlighet att köpa det själv – det bidrar till en mer jämlik hälsa och till att utjämna sociala och ekonomiska skillnader.  (more…)

Vänsterpartiet är försiktigt positiv till planförslaget, då detaljplanen inrymmer bra aspekter utifrån ett klimatperspektiv. Detaljplanen möjliggör en utveckling av hamnrelaterade verksamheter och minskar vägtransporter, vilket är positivt och nödvändigt för hamnanknutna verksamheters utveckling och Malmö som hamnstad.

I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms utbyggnaden inte medföra oacceptabla konsekvenser för miljön. Dock framkommer att den biologiska mångfalden kommer att påverkas påtagligt, vilket behöver kompenseras och som inte är något som ska lättvingligt lastas på vågorna till havs. Ålgräsängar kommer att förstöras, den biologiska floran kommer att ta stryk och det kommer att vara svårt att återställa. Men möjligheten att kompensera det som går förlorat åligger oss att på bästa möjliga sätt ta ansvar för.

Vidare anser Vänsterpartiet att vindkraftverkens totalhöjd inte ska regleras utifrån dagens tekniska förutsättningar. Det är välkommet med utbyggnader av vindkraft som kan bidra till att säkra stadens energiförsörjning. Vänsterpartiet ställer sig bakom de tilläggsförslag som finns att säkra en ökad biologisk mångfald.

Jag förstår att Moderaterna driver  linjen att servera alkohol i hemmen, de vill slå sönder den svenska restriktiva alkoholpolitiken och de vill som vanligt gynna de rika Malmöborna. Det är inte konstigtmen att socialdemokraterna väljer att avgiftsbefria lyxrestaurangers hemleveranser av mat och dryck till överklassen, det förvånar mig. 

Med detta beslut gynnas några få rika i Malmö som slipper betala för hemleverans av mat och dryck. Det är inte krögarna som gynnas för de hade naturligtvis låtit kunderna betala vad det kostar. Det är de få personer i Malmö som inte själva köper sin mat och dricka utan betalar för hemleveranser som nu gynnas.  

Det är inte de vanliga krogarna som vi stödjer, det är de rika i staden. 

 

Det gläder oss att alla är överens om att gå vidare med detta och även instämmer med det som Vänsterpartiet sedan länge uppmärksammat, nämligen trängseln på våra cykelvägar och behovet att rusta upp dem. Rapporten tar just upp de problem, som vi sedan länge fört fram: cykelbanornas bredd i förhållandet till antal cyklister som försvårar framkomlighet och omkörningar vid mötande cykeltrafik samt att gångbanorna riskerar att användas av cyklister som en buffertzon, allt detta försämrar trafiksäkerheten. Rapporten listar även ett stort antal cykelbanor som är hårt belastade, vilket vi som cyklar mycket väl vet. Vi fruktar att denna situation kommer att förvärras när supercykelstråken börjar användas om inte dessa problem åtgärdas innan eller samtidigt. (more…)

En grupp masterstudenter på sexologiprogrammet vid Malmö Universitet har flertalet gånger uppmärksammat ledningen om att studenter har hoppat av sin utbildning på grund av rasism och diskriminering. Studenterna har efterfrågat postkolonial och maktkritisk litteratur samt representation bland föreläsarna. Det har föreslagits en kompetenshöjning för lärare och studenter. Ledningen har lovat en genomlysning av kurslitteraturen men ett år senare har ingen förändring skett. Ledningen på universitetet har istället argumenterat för vikten av att ha “högt i tak”.

Nyligen hade en extern föreläsare bjudits in till universitetet där en powerpoint innehållandes blackfaces och yellowfaces presenterades. Även n-ordet användes vid flertalet tillfällen.

Vänsterpartiet Malmös Antirasistiska Utskott (ARU) stödjer studenterna i kampen mot rasism.

Vi anser att det är anmärkningsvärt och oacceptabelt att ett lärosäte jämställer rasism med en åsikt som behöver vädras. Malmö Universitet måste ta ansvar för sina studenter och se till att kränkningar inte sker som en del av utbildningen. Det är mycket allvarligt att universitet inte inser hur de bidrar till att reproducera rasism i samhället.

Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa har formulerat tydliga krav gentemot Malmö Universitet som ARU ställer sig bakom;

  • Ta ansvar för de rasistiska handlingar som redan har utövats och be om ursäkt offentligt till de utsatta och drabbade studenterna!
  • Att det införs tydliga konsekvenser för de pedagoger som reproducerar rasism i sin undervisning.
  • Skapa en handlingsplan och riktlinjer om rasism och andra former av förtryck så att liknande händelser ej upprepar sig!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är ett trött svar vi får på vår motion. Man föreslår att avslå den med hänvisning till en utredning som gjordes för sex år sedan och påstår att ingenting förändrats sedan dess. Inget kunde vara mer fel. I Malmö har den strukturella hemlösheten ökat lavinartat, även om stadens styre väljer att räkna och hjälpa enbart de med sociala hinder för att få bostad. Frivilligorganisationer och stadens socialarbetare vittnar om förödande konsekvenser, inte minst för barnfamiljer som tvingas flytta runt i otrygga boenden för att de inte har råd att ta sig in på bostadsmarknaden.  (more…)

Motionären föreslår att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i uppdrag att planera, och vidta åtgärder, för att hantera effekterna av miljöförändringar och klimat och för att anpassa stadens särskilda boenden utifrån värmeböljor. (more…)