Det är ett trött svar vi får på vår motion. Man föreslår att avslå den med hänvisning till en utredning som gjordes för sex år sedan och påstår att ingenting förändrats sedan dess. Inget kunde vara mer fel. I Malmö har den strukturella hemlösheten ökat lavinartat, även om stadens styre väljer att räkna och hjälpa enbart de med sociala hinder för att få bostad. Frivilligorganisationer och stadens socialarbetare vittnar om förödande konsekvenser, inte minst för barnfamiljer som tvingas flytta runt i otrygga boenden för att de inte har råd att ta sig in på bostadsmarknaden.  (more…)

Motionären föreslår att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i uppdrag att planera, och vidta åtgärder, för att hantera effekterna av miljöförändringar och klimat och för att anpassa stadens särskilda boenden utifrån värmeböljor. (more…)

Rasism skapar och upprätthåller ojämlikhet mellan olika slags människor. Därför strider rasism mot demokratins grundläggande princip om alla människors likhet i värdighet och rättigheter. Rasism upprätthålls, reproduceras och rättfärdigas socialt genom praktiker, föränderliga ideologier och diskurser, genom institutionell och vardaglig praxis, och genom olika former av våld.  (more…)

Malmö stad har inte uppnått sina Miljö- och klimat mål, utsläppen av växthusgas, hållbar konsumtion och produktion, minskad köttkonsumtion och hållbar representation är bara några exempel på mål som vars resultat är övervägande dåligt. Att skära ner genom så kallade effektiviseringar i det nödläge vi befinner oss i samtidigt som vi för över en skuld till det kommande Miljöprogrammet är inte hållbart. (more…)

Vår planet tål inte klimatförändringarna som vi orsakar, vi måste ändra livsstil. Resor är en stor utsläppskälla därför är det viktigt att vi väljer att hålla digitala möten även när det inte är en pandemi, för klimatets skull.   (more…)

Detta är en långkörare, ett flertal partier under många år velat begränsa våra barns lekyta på förskolorna. Istället för bygga förskolor med tillräckliga uteytor har det diskuterats att barnen kan leka i en närliggande park. Nu har en utredning genomförts, den visar att det är ett dåligt förslag. Ändå vill nu styret gå vidare med det dåliga förslaget.  (more…)

Årsmötet 2021 blev ett historiskt medlemsmöte som genomfördes helt digitalt!

Det var ett fint möte där vi fick se våra medlemmar dyka upp i ett fint litet rutnät på skärmen. Vi hade viktiga diskussioner, valde fina partivänner och vi fattade viktiga beslut.

Vi välkomnar vår nya ordförde, vår nya styrelse och vår nya valberedning för året 2021.

Som ordförande valde vi:  

Maria Dexborg

Som ordinarie ledamöter till Vänsterpartiet Malmös styrelse valde vi:

Mats Billberg Johansson

Agnes Callewaert

Linn Fristedt

Sabrin Högelius

Beatrice Klein

Banesa Martinez

Joel Nordström

Truls Persson

Tobias Petersson

Hanna Thomé

Som suppleanter till Vänsterpartiet Malmö valde vi:

Marek Lakatos

Veronica Grönlund

Roland Svensson

Som ordinarie ledamöter till valberedningen valde vi:

Amalia Bartholdsson

Gunilla Ryd

Hanna Gedin

Hodan Omar

Kalle Eriksson

Lisa Claesson

Patricia Olsson Escalante

Patrik Munthe

Shifte Mosalli

Som sammankallande i valberedning valde vi:

Hodan Omar

Du hittar mer information om samtliga ledamöter under fliken våra förtroendevalda.

Sidan kommer att uppdateras löpande.

Den 19 juni 2019 skrev jag en enkel fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S) som inleddes med orden “I veckan har rapporter kommit om att socialsekreterare i Malmö Stad känner stor oro för de nya riktlinjer förvaltningens chefer tagit fram gällande beviljande av bistånd för boende.”.  (more…)

Stor personalomsättning och bristande kontinuitet är stora problem inom äldreomsorgen. För att öka äldreomsorgens attraktivitet hos personalen krävs goda arbetsförhållanden, bättre lön och fortbildning i yrkena. Det behövs också tid, kontinuitet och en bra relation till brukaren. Då kommer kompetent personal att stanna i äldreomsorgen.  (more…)

En motion från MP syftar till att ge barnen ökade möjligheter till aktivitet i stadsrummet genom att utreda och verka för tåliga, lekvänliga lekplatser i alla väder, sol som regn och värme som kyla. För våra barn behöver mer fysisk aktivitet!

Vi instämmer med motionens argument, särskilt detta om att utformandet av stadsrummet påverkar hur barnen kan röra sig. Trygga gatumiljöer där barnen kan röra sig fritt på egen hand är nog det bästa sättet att uppmuntra till mer fysisk aktivitet. Bilfria stadsdelar är den bästa lösningen! (more…)