Motionären föreslår att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i uppdrag att planera, och vidta åtgärder, för att hantera effekterna av miljöförändringar och klimat och för att anpassa stadens särskilda boenden utifrån värmeböljor. (more…)

Rasism skapar och upprätthåller ojämlikhet mellan olika slags människor. Därför strider rasism mot demokratins grundläggande princip om alla människors likhet i värdighet och rättigheter. Rasism upprätthålls, reproduceras och rättfärdigas socialt genom praktiker, föränderliga ideologier och diskurser, genom institutionell och vardaglig praxis, och genom olika former av våld.  (more…)

Malmö stad har inte uppnått sina Miljö- och klimat mål, utsläppen av växthusgas, hållbar konsumtion och produktion, minskad köttkonsumtion och hållbar representation är bara några exempel på mål som vars resultat är övervägande dåligt. Att skära ner genom så kallade effektiviseringar i det nödläge vi befinner oss i samtidigt som vi för över en skuld till det kommande Miljöprogrammet är inte hållbart. (more…)

Vår planet tål inte klimatförändringarna som vi orsakar, vi måste ändra livsstil. Resor är en stor utsläppskälla därför är det viktigt att vi väljer att hålla digitala möten även när det inte är en pandemi, för klimatets skull.   (more…)

Detta är en långkörare, ett flertal partier under många år velat begränsa våra barns lekyta på förskolorna. Istället för bygga förskolor med tillräckliga uteytor har det diskuterats att barnen kan leka i en närliggande park. Nu har en utredning genomförts, den visar att det är ett dåligt förslag. Ändå vill nu styret gå vidare med det dåliga förslaget.  (more…)

Den 19 juni 2019 skrev jag en enkel fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S) som inleddes med orden “I veckan har rapporter kommit om att socialsekreterare i Malmö Stad känner stor oro för de nya riktlinjer förvaltningens chefer tagit fram gällande beviljande av bistånd för boende.”.  (more…)

Stor personalomsättning och bristande kontinuitet är stora problem inom äldreomsorgen. För att öka äldreomsorgens attraktivitet hos personalen krävs goda arbetsförhållanden, bättre lön och fortbildning i yrkena. Det behövs också tid, kontinuitet och en bra relation till brukaren. Då kommer kompetent personal att stanna i äldreomsorgen.  (more…)

En motion från MP syftar till att ge barnen ökade möjligheter till aktivitet i stadsrummet genom att utreda och verka för tåliga, lekvänliga lekplatser i alla väder, sol som regn och värme som kyla. För våra barn behöver mer fysisk aktivitet!

Vi instämmer med motionens argument, särskilt detta om att utformandet av stadsrummet påverkar hur barnen kan röra sig. Trygga gatumiljöer där barnen kan röra sig fritt på egen hand är nog det bästa sättet att uppmuntra till mer fysisk aktivitet. Bilfria stadsdelar är den bästa lösningen! (more…)

Moderaterna vill kommersialisera ytterligare ett område i Malmö. De vill i en motion att det ska sättas upp reklam i Citytunneln. Vi i Vänsterpartiet vill istället se fler reklamfria platser. Vi behöver kommersiella friutrymmen inte mer förfulande i vår gemensamma stadsmiljö. (more…)

Här är en motion från SD, med stöd av M, som vill ha billigare parkering i Malmö. Ett förslag som är helt tondövt för den klimatkris vi står inför. Motionen har två fel, minst. (more…)