Den 19 juni 2019 skrev jag en enkel fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S) som inleddes med orden “I veckan har rapporter kommit om att socialsekreterare i Malmö Stad känner stor oro för de nya riktlinjer förvaltningens chefer tagit fram gällande beviljande av bistånd för boende.”.  (more…)

Stor personalomsättning och bristande kontinuitet är stora problem inom äldreomsorgen. För att öka äldreomsorgens attraktivitet hos personalen krävs goda arbetsförhållanden, bättre lön och fortbildning i yrkena. Det behövs också tid, kontinuitet och en bra relation till brukaren. Då kommer kompetent personal att stanna i äldreomsorgen.  (more…)

En motion från MP syftar till att ge barnen ökade möjligheter till aktivitet i stadsrummet genom att utreda och verka för tåliga, lekvänliga lekplatser i alla väder, sol som regn och värme som kyla. För våra barn behöver mer fysisk aktivitet!

Vi instämmer med motionens argument, särskilt detta om att utformandet av stadsrummet påverkar hur barnen kan röra sig. Trygga gatumiljöer där barnen kan röra sig fritt på egen hand är nog det bästa sättet att uppmuntra till mer fysisk aktivitet. Bilfria stadsdelar är den bästa lösningen! (more…)

Moderaterna vill kommersialisera ytterligare ett område i Malmö. De vill i en motion att det ska sättas upp reklam i Citytunneln. Vi i Vänsterpartiet vill istället se fler reklamfria platser. Vi behöver kommersiella friutrymmen inte mer förfulande i vår gemensamma stadsmiljö. (more…)

Här är en motion från SD, med stöd av M, som vill ha billigare parkering i Malmö. Ett förslag som är helt tondövt för den klimatkris vi står inför. Motionen har två fel, minst. (more…)

Vi skulle ha debatterat den här motionen på kommunfullmäktigemötet redan den 10 december. Den 10 december är den internationella dagen för mänskliga rättigheter. En utmärkt dag att ta ett reellt, systematiskt kliv mot ett Malmö fritt från afrofobi. En utmärkt dag att bifalla Vänsterpartiets motion om att inrätta ett afrosvenskt informations- och kunskapscenter. Men det är även dagens datum! (more…)

Många politiker har talat sig varma för trygghetsboende, en boendeform där äldre som känner sig otrygga eller ensamma kan finna ny social gemenskap. Trots detta har Malmö bara tre trygghetsboenden. För två av dessa krävs det en hög pension för att få flytta in. Majoriteten pensionärer är alltså inte välkomna här.

Lågavlönade, ensamhushåll och kvinnor har liten chans att flytta till ett trygghetsboende när behov uppstår. För det enda kommunala trygghetsboendet, Havsuttern, som har lägre hyror, är kön istället flera år. Trots att trygghetsboendet inte ens nämns på kommunens hemsida är det många som vill flytta dit.  (more…)

När hela Skolsverige debatterar vinster i skolan och skolsegregation vill Miljöpartiet i Malmö lägga kommunala skattepengar på att hjälpa riskkapitalisterna att etablera nya skolor i staden.

Hela Skolsverige, från oss som hela tiden varit mot den marknadsanpassade skolan till ångerfulla miljöpartister och hör och häpna liberaler på riksplanet, finns en samsyn att det svenska skolsystemet har gått över ända. Den helt extrema marknadsanpassningen som finns i det svenska skolsystemet finns inte i något annat land. Vi är det enda land som tillåter att privata skolor får ta ut obegränsat med vinst från offentligt finansierade skolor och vi är även unika när det gäller att privata skolor får samma elevpeng som de offentliga. (more…)

Våra klimatmål kräver att utsläppen av växthusgaser minskar betydligt, Malmö ska ju vara Sveriges klimatsmartaste stad redan 2030. Bygg- och anläggningssektorn står för en ungefär lika stor del av utsläppen som transportsektorn, tillsammans nästan hälften av alla utsläppen. Med tanke på alla de bostäder och kommunala lokaler som planerats och måste byggas när staden växer måste ett klimatneutralt byggande bli verklighet och det måste gå snabbare. Detta kräver ett kommungemensamt och förvaltningsövergripande samarbete. (more…)

Vänsterpartiet är positivt till ambitionen att göra stadionområdet till ett centrum för idrott, evenemang och hälsa. Det är viktigt att detta profilområde utformas så att det inte bara ger elitidrottare och besökare bättre möjligheter, utan att även Malmöborna får större möjligheter till motion, rekreation och nya mötesplatser. Det bör exempelvis avsättas plats för spontanidrott och lek som kan användas av de kringboende.  (more…)