Vem ska bo i Malmö? Bostadsbristen är en av Malmös stora utmaningar som riskerar att få långsiktiga negativa konsekvenser för såväl individen som samhället. Bostäder ska vara ekonomiskt tillgängliga och vara en plats där familjer kan leva ett värdigt och gott liv. I Malmö finns det dock fortfarande stora brister även om byggandet ökat de senaste åren. Många saknar en bostad, kötiden på Boplats Syd är nästa tre år lång och trångboddheten är hög.  (more…)

Dagens kommersiella och industriella gröna näring utgör ett stort hinder för en hållbar framtid. Vårt globala agroindustriella monopol tvingar alla kommersiellt orienterade aktörer in i en jordbrukslogik som främjar kortsiktig ekonomisk vinst samtidigt som jorden utarmas och den biologiska mångfalden minskar. Jordbruket är en av de 5 stora CO2 bovarna och dess insatsmedel står för en stor del (konstgödsel och foder till mjölk och köttproduktion). Detta är inte hållbart! 

Vi måste ställa om vårt sätt att leva, producera och konsumera – och vi har uppbackning av både IPCC och Klimatpolitiska rådet. Jordbruket måste verka som omställningsmotor, men kräver stora förändringar, speciellt vad gäller det som produceras, hur och för vem. De gröna näringarna, i synnerhet jordbruk och skogsbruk, har en otrolig potential för omställning mot en rättvis och hållbar värld. Verkligt hållbart jordbruk har nycklarna till klimaträttvisa, matsuveränitet och skydd av den biologiska mångfalden. (more…)

Vi vill att våra skolor ska vara naturliga mötesplatser för såväl elever och vårdnadshavare som personal med olika bakgrunder och erfarenheter. Tyvärr är det många skolor som är starkt segregerade idag. Kommunens uppdrag är att se till att alla elever har plats på en bra skola, nära hemmet och alla ska ha rätt att välja. Det är inte lätt att få ihop det. Som tur är så har vi en algoritm som försöker förena det här. Men en algoritm ser inte skolsegregationens effekter. Det gör däremot vi och det gör mig ledsen och arg. (more…)

Inspirationen till den här motionen kommer från min gamla hemstad Göteborg. När man går på gatorna där kan man inte låta bli att stanna upp, förundras och glädjas över att en liten bit kultur finns på något så vardagligt som ett brunnslock.

För oss i Vänsterpartiet är kultur en samhällsförändrande kraft som vi vill att fler ska få tillgång till. För oss är fokus att alla ska få ta del av och utöva kultur. Kulturen har ett alldeles eget värde, som inte behöver motiveras av att den är nyttig för något annat. All kultur gillas inte av alla, men all kultur behövs för att alla ska få rätt till kultur.  (more…)

Vänsterpartiet anser att Malmö behöver ett grönt kunskapslyft där stadens tjänstemän och politiker ges möjlighet att stärka sin kompetens i de miljö- och klimatfrågor som är mest relevanta för deras position. Särskilt med tanke på att inte någon klimat- och miljöexpert ingår i den nyligen tillsatta Tillväxtkommissionen, som ska leda den omställning vi står inför. Fysiska planerare behöver utbildas i hur vi skapar en varierande grön-blå struktur i staden, parktekniker behöver kunskap i hur dessa sköts för att gynna den biologiska mångfalden. Stadens lokalstrateger behöver kunskap i hur vi bygger hållbar och klimatsmart infrastruktur. Stadens upphandlare behöver kunskap i hur vi ställer skarpa hållbarhetskrav på de varor och tjänster Malmö stad köper in. Klimatomställning Malmö bygger på att så många som möjligt skriver under ett Klimatkontrakt som ska leda oss framåt mot måluppfyllelse. Allt detta kräver att kunskapen stärks i hela staden så att fler självständigt väger in miljö- och klimataspekter i sina beslut. (more…)

Målet för stadens blå och gröna värden uppnåddes inte i det nu avslutade miljöprogrammet och situationen riskerar att förvärras när staden växer och klyftorna ökar. Det råder redan stora ojämlikheter vad gäller tillgängligheten till gröna och blå områden för stadens invånare, i väst bor man längs havet och i öst längs motorvägen!

Vi förtätar staden, fyller ut havet med schaktmassor från järnvägsbyggen, bygger allt högre och i våra parker, trots att staden redan ligger dåligt till vad gäller parkyta per invånare och den biologiska mångfalden försämras. Mycket energi och stora resurser används för att några få ska kunna bo och leva med utsikt över vatten och hav. (more…)

Ett barn som behöver särskola blir placerad där lämplig och ledig plats finns i Malmö, vilket kan vara långt ifrån hemmet. Därför har eleven rätt till skoltaxi på skoldagar. Detta gäller dock inte på lov- eller studiedagar när majoriteten av dem är på fritidshem eller korttidstillsyn. Detta innebär alltså att dessa barn under dagar då skolan inte har ordinarie verksamhet hamnar mellan stolarna. Många kommuner löser detta genom att erbjuda skolskjuts även på lov- och studiedagar. Vi menar att det är det enda rimliga.  (more…)

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla, fritt från rasism. Rasism sorterar och underordnar människor och därför är rasism ett hinder för rättvisa och jämlikhet.

Kampen mot rasism måste föras på flera nivåer: mot strukturell rasism och diskriminering, mot uttalat rasistiska grupper och partier, mot rasistiska tendenser i etablerade partiers politik, mot ökande klasskillnader och för en generell välfärdspolitik som omfattar alla kvinnor och män – invandrade som infödda. (more…)

Klimatforskarna är tydliga i sina slutsatser och eniga om att det behövs en omfattande samhällsomställning för att stoppa vår negativa klimatpåverkan. Utan en sådan omställning kan vi inte uppnå Paris-avtalets åtaganden och stärka möjligheterna att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Därför kan vi inte låsa in oss i vårt nuvarande trafiksystem utan vi behöver ett nytänkande i alla led, en omställning som framför allt kräver politiska beslut. (more…)

Vi i Vänsterpartiet anser att vårt allmännyttiga bostadsbolag MKB är ett av de viktigaste verktygen vi har för att uppfylla grundlagens skrift om att det allmänna ska trygga rätten till bostad. För oss är det enormt viktigt att vi demokratiskt kan besluta över Malmö stads mark och allmännytta, det är här kan vi påverka bostadsmarknaden och vem som kan bo i Malmö. (more…)