Kultur är en samhällsförändrande kraft som fler ska få tillgång till. För Vänsterpartiet är fokus att alla ska få ta del av och utöva kultur. 

 

Kultur och demokrati

Kulturen har ett alldeles eget värde, som inte behöver motiveras av att den är nyttig för något annat. Kulturen är grunden för ett demokratiskt samhälle och själva förutsättningen för att vi människor ska kunna utvecklas tillsammans, få nya perspektiv, förändra vår omgivning och ta plats. Kultur är betydelsefullt för allas utveckling och ger oss redskap att uttrycka oss och kritiskt granska vår samtid. Kulturen ska vara en självklar del av välfärdssamhället, vilket innebär både att kulturen får kosta pengar och ska vara tillgänglig för alla. All kultur gillas inte av alla, men all kultur behövs för att alla ska få rätt till kultur. Därför ska Malmö satsa på en kulturpolitik som stödjer både bredd och spets, där ett levande och bubblande kulturliv kan överleva och utvecklas. Kulturen ska vare sig förbehållas en liten elit eller användas för att marknadsföra Malmö, utan i första hand finnas till för alla oss som bor och lever i Malmö. Kulturen kan och bör verka för ett jämlikare samhälle och motverka kapitalismens skadeverkningar.

Kultur är en mänsklig rättighet och handlar om yttrandefrihet och det fria ordet som aldrig får tystas. Vi vill utveckla Malmös arbete med fristadsförfattare till att omfatta fler och även gälla utövare inom andra konstformer. Ett levande kulturliv kräver att kulturen och kulturarbetarna får möjlighet att både överleva och utvecklas. Kulturarbetarna måste ges utrymme för kritiska synpunkter och konstnärliga experiment. Kulturpolitiken får aldrig styra den konstnärliga friheten. När konstarterna utvecklas ska kulturpolitiken svara mot de nya behoven.

 

Kultur för alla

Tillgång till kultur ska garanteras oavsett tidigare erfarenheter, kulturellt kapital och tjocklek på plånboken. Kulturpolitiken ska vara kompenserande för att klassamhället snedfördelning av kultur ska motverkas. Genom mycket låga eller inga avgifter ska alla kunna uppleva musik, konst, film och teater eller ta del av vårt kulturarv och tänkvärda utställningar på museerna. På stadens muséer vill vi införa ett automatiskt årskort vilket innebär att en erlagd entréavgift gäller hela året ut för obegränsat antal besök. Öppettiderna på institutionerna ska vara generösa och anpassade till Malmöbornas behov. Malmö ska erbjuda kulturpedagogisk verksamhet för barn och unga på alla institutioner, men också för alla malmöbor utan egen erfarenhet av att uppleva och tolka utställningar och föreställningar. Kultur ska finnas över hela staden genom allt från allaktivitetshus och stadsdelsbibliotek till fria kulturgrupper, kulturskolans verksamhet och festivaler underifrån. Genom att arbeta nyskapande med kulturförmedling kan fler få tillgång till kulturen, ett exempel kan vara att inrätta kulturombud i våra bostadsområden och på stadens arbetsplatser.

 

En kulturpolitik med utrymme

I ett samhälle där rasismen, sexismen och klassklyftorna ökar kan kulturen vara ett sätt att mötas och ett verktyg att förmedla och skapa motstånd samt meningsfullhet. En bra kulturpolitik ska vara förankrad i samhället, ha förmåga att se och följa de förändringar och den utveckling som sker. I vår stad ska både majoritetskulturen och de olika minoritetskulturerna kunna existera på sina egna villkor och respekteras för sin särart.

 

Kulturarv

Vänsterpartiet ser bevarandet av kulturarvet som en viktig kulturpolitisk uppgift. Vi måste känna till vår historia för att förstå den tid vi lever i och kunna bana väg för framtiden. Fortfarande utgår mycket av den historiebeskrivning vi får, inte minst i skolorna, från en borgerlig kultur. Vi vill att den folkliga kulturen ska få större utrymme. Genusperspektivet, arbetarrörelsens historia, immigranternas historia och den nationella minoriteternas historiska situation i Sverige samt Sveriges roll i skapandet av en orättvis värld där människor tvingas på flykt behöver belysas. Malmö stadsarkivs samlingar måste bli mer lättillgängliga och de ska samarbeta med skolorna. Stadens muséer bör satsa på att utveckla digitala och virtuella utställningar som komplement till dagens utbud.

 

Folkbiblioteken och litteratur

I vår stad ska alla ha rätt till likvärdig biblioteksservice och känna sig välkomna till biblioteken. Stadens områdesbibliotek måste få utökade resurser som garanterar utveckling av verksamheten och litteraturinköp. Nya bibliotek ska förläggas i ekonomiskt utsatta områden. De bibliotek som finns ska stärkas exempelvis genom en välutbyggd barn- och ungdomsverksamhet. Biblioteken har många roller: en öppen mötesplats där alla är välkomna, ett demokratins hus som tillgodoser befolkningens behov av information och kunskap samt ett utrymme för samtal och diskussion. Biblioteken ska fortsätta vara och utveckla en plats där litteraturen, läsandet och boken står i centrum.  Biblioteken ska vara tillgängliga, genom att erbjuda litteratur på olika språk, längre öppettider och bokbussar.  Biblioteken ska ha aktiv dialog med alla Malmöbor inte minst underrepresenterade och diskriminerade. Barns och ungdomars tillgång till litteratur ska prioriteras. Bibliotekens viktigaste resurs är bibliotekarierna, deras yrkeskunskap och arbete ska uppvärderas och ges utökat utrymme i verksamheten. Lässatsningar som når och stimulerar till läsning, som böcker på arbetsplatser och vårdinrättningar och litteraturföreningar är viktiga att stödja och utveckla i Malmö.

 

Barn- och ungdomskultur i hela staden

Barn och unga ska ha rätt att ta del av ett rikt kulturliv och möjlighet att skapa själva. Utbud och aktiviteter ska finnas i hela staden så att barn och unga kan välja det som passar dem själva bäst. Sommarscen Malmös satsning på barnkultur i många av stadens delar ska fortsätta och utvecklas likaså bör Folkets Parks lyckade satsningar på gratis kultur för barn och vuxna fortsätta och spridas till andra delar av staden.

Kulturskolan är till för alla barn och ungdomar i Malmö. Alla som vill ska ges möjlighet att delta och Kulturskolan ska aktivt arbeta med att få barn från hela Malmö att delta i verksamheten, inte minst från de områden som idag är underrepresenterade i verksamheten. En grundläggande förutsättning för att kunna söka sig till Kulturskolan är att utbudet motsvarar behoven och att verksamhet erbjuds på många platser i Malmö. Vi vill att Kulturskolans avgifter är låga eller helst avskaffade. Vi vill satsa mer resurser på El Sistema, en orkesterverksamhet för barn, så fler barn i Malmö nås.

Det är viktigt att närheten till barn- och ungdomskultur ökar för de som bor i områden med lägre inkomster och högre arbetslöshet. Det kräver ökad kreativitet och nytänkande i hur kulturinstitutioner i alla dess former placeras och utövar sin verksamhet i Malmö. Allaktivitetshus i hela Malmö ger ungas eget skapande utrymme. Vänsterpartiet vill att alla nya grundskolor som byggs i Malmö ska anpassas så att allaktivitetshus blir en integrerad del av skolan.

Skolans roll för att barn och unga ska få del av kultur kan inte nog understrykas. Vi vill både att Unga Teatern och skolbioverksamheten utvecklas, att fler fria kulturarbetare engageras i skolans verksamhet och att kultur för barn och unga prioriteras i kulturnämndens arbete.

Kulturpraktik via Ung i Sommar där många av stadens unga under tre veckor får praktisera på en av stadens kulturinstitutioner, ska utvecklas, förstärkas och spridas bättre till alla stadens institutioner.

 

Institutionerna och det fria kulturlivet

Vänsterpartiets uppfattning är att institutionerna och den fria kulturen behöver och berikar varandra. Institutionernas grundfinansiering ska säkras och institutionernas verksamhet aktivt tillgängliggöras för fler Malmöbor. I Malmö har vi flera konstnärliga högskoleutbildningar och det ska bättre tas tillvara. Kulturarbetare ska få större möjlighet att verka i till exempel skolorna och inom vården.

Stödet till det fria kulturlivet måste öka kraftigt och prioriteras. En grundläggande förutsättning för att kunna bedriva verksamhet är tillgång till ändamålsenliga lokaler. Verksamhet som bryter gränser och aktivt arbetar med att nå nya publikgrupper ska prioriteras. Möjligheten att utöva och möta kultur i sitt eget bostadsområde är viktigt, särskilt om man har dålig ekonomi och saknar erfarenhet eller vana att söka sig till konserthus eller teatrar. Allaktivitetshus och andra platser där kulturverksamhet och kulturförmedling kan bedrivas ska utvecklas. De centralt belägna kulturinstitutionerna ska därför öka sin uppsökande verksamhet.

Folkbildning och bildning för vuxna genom studieförbund och folkhögskolor är centralt för staden och dess utveckling. Tillsammans utgör de en arena, vid sidan om de traditionella utbildningarna, för enskilda och föreningar. Genom studiecirklar och annan verksamhet väcks nyfikenhet och möjligheter till förändring, demokrati och samhällsengagemang. Genom folkbildningen utjämnas utbildningsklyftor och bildningsnivån i samhället höjs. Idag är både studieförbund och folkhögskolor avgörande delar i arbetet för att nyanlända ska kunna etablera sig i samhället. Här bedrivs framgångsrika etableringskurser, SFI m.m. Studieförbund och folkhögskolor ska ges bättre förutsättningar att verka i staden. Stödet till studieförbunden ska premiera de aktiviteter som når ut till de mest utsatta områdena och till de med låg utbildning.

 

Stärk alla konstarter i Malmö

Film, bildkonst, scenkonst, dans, litteratur och musik är alla konstarter som finns väl representerade i Malmö både som institutioner och i det fria kulturlivet. Malmös omfattande kulturutbud och många kulturarbetare inom dessa kulturformer gör Malmö till en unik plats. Vänsterpartiet vill stärka kulturarbetarnas förutsättningar att verka inom sin kulturform. Kulturarbetarnas försörjningsmöjligheter ska öka, den gemensamma infrastrukturen ska stärkas och stödet till det fria kulturlivet öka.

Inom filmen ska kvalitetsfilmen utökas och stärkas så att både Biograf Panora och Biograf Spegeln kan fortsätta verka och få en utökad publik. En viktig del av filmmalmö är den omfattande festivalverksamheten med bland annat BUFF, MAFF och Imagens del Sur som ska stödjas och uppmuntras. Produktionen av dokumentär- och spelfilm från Malmö är framgångsrikt. Malmö bör satsa resurser för att stödja filmkulturen på fler och nya sätt.

Konsten till folket är ett slagord som har sin plats också i vår tid. Vi vill inom bildkonsten bland annat prioritera stöd till lokala gallerier framförallt de konstnärsdrivna, vi vill utöka systemet med ateljéstipendier och stödja konstvisningar i hela Malmö framförallt där det inte normalt visas konst. Konst i alla offentliga miljöer måste utökas och demokratiseras. Målet att 1 % av byggkostnaderna ska gå till konstnärlig utsmyckning ska genomföras vid alla byggen i Malmö. Nya former inom bildkonsten som gatukonst ska stödjas.

Scenkonsten har starka traditioner i Malmö med både framgångsrika dans- och teaterinstitutioner samt fria grupper ofta med ett samhällskritiskt anslag. Vänsterpartiet vill optimera förutsättningarna för samverkan mellan institutionerna och de fria grupperna. Vi vill att teatern kommer ut i hela Malmö genom billiga replokaler och samutnyttjade resurser som kommer fler grupper till godo. I Malmö bör det finnas utrymme för en återkommande scenkonstbiennal.

Musiken – i alla dess former – har en viktig plats i många människors liv. Musiker som verkar i Malmö behöver utökade möjligheter att göra det, till exempel genom stöd till minifestivaler, musikföreningar och kulturhus. De som arbetar med jämställda bokningar ska premieras. Vi vill att fler malmöbor får tillgång till den klassiska musiken.

 

Feministiska och antirasistiska perspektiv

Kulturlivet måste spegla Malmöborna, både vad gäller ekonomiskt stöd och institutionernas repertoarer. Jämställdhetsintegrering och andra metoder för att upptäcka och agera mot diskriminering inom det offentliga kulturlivet ska intensifieras. Institutionerna har ett särskilt ansvar att spegla befolkningen och rådande samhällsförhållande. Vi vill att utbytet med institutionernas motsvarighet i Malmöbornas ursprungsländer ska öka. Malmö stad ska bli bättre på att uppmärksamma och ge utrymme för de kulturutövare från andra länder som finns i vår stad. Malmö har en aktiv feministisk scen som ska stödjas genom att tjejer får bättre tillgång till replokaler och konserttillfällen. Sommarscen och andra liknande kultursatsningar ska spridas än bättre i staden, det är viktigt med kultur i stadens alla delar, inte bara i centrum.