Vänsterpartiet anser att Malmö behöver ett grönt kunskapslyft där stadens tjänstemän och politiker ges möjlighet att stärka sin kompetens i de miljö- och klimatfrågor som är mest relevanta för deras position. Särskilt med tanke på att inte någon klimat- och miljöexpert ingår i den nyligen tillsatta Tillväxtkommissionen, som ska leda den omställning vi står inför. Fysiska planerare behöver utbildas i hur vi skapar en varierande grön-blå struktur i staden, parktekniker behöver kunskap i hur dessa sköts för att gynna den biologiska mångfalden. Stadens lokalstrateger behöver kunskap i hur vi bygger hållbar och klimatsmart infrastruktur. Stadens upphandlare behöver kunskap i hur vi ställer skarpa hållbarhetskrav på de varor och tjänster Malmö stad köper in. Klimatomställning Malmö bygger på att så många som möjligt skriver under ett Klimatkontrakt som ska leda oss framåt mot måluppfyllelse. Allt detta kräver att kunskapen stärks i hela staden så att fler självständigt väger in miljö- och klimataspekter i sina beslut.

Detta har lyfts i den senaste rapporten av Klimatpolitiska rådet som understryker behovet av ett kompetenslyft för klimatomställningen inom alla branscher och områden, såväl inom offentlig som privat och civil sektor. En bredare nationell folkbildning och mobilisering av civilsamhället kan dessutom underlätta genomförandet av en politik som når klimatmålen.

Samtliga remissinstanser (SN, MN,TN) anser att kunskapslyft är något bra och bör eftersträvas. MN konstaterar att kunskap och kompetens behövs överallt för att uppnå målen, men att det inte finns något uppdrag att genomföra så breda insatser som de som efterlyses i motionen. Men anser att det finns ett tydligt behov av kompetensutveckling och genomförande både inom stadens budget och med stöd av extern finansiering.

Enligt Servicenämnden, som vill bifalla motionen, skulle ett kunskapslyft kunna vara en Malmö stad-gemensam utbildningsinsats med gemensam riktning och mål, som då kan nå alla och inte bara delar av förvaltningen.

Vänsterpartiet anser att just detta saknades i det tidigare Miljöprogrammet, vilket troligen är en viktig del att vi misslyckades med att nå de mål staden satt.

Bifall till motionen!