Målet för stadens blå och gröna värden uppnåddes inte i det nu avslutade miljöprogrammet och situationen riskerar att förvärras när staden växer och klyftorna ökar. Det råder redan stora ojämlikheter vad gäller tillgängligheten till gröna och blå områden för stadens invånare, i väst bor man längs havet och i öst längs motorvägen!

Vi förtätar staden, fyller ut havet med schaktmassor från järnvägsbyggen, bygger allt högre och i våra parker, trots att staden redan ligger dåligt till vad gäller parkyta per invånare och den biologiska mångfalden försämras. Mycket energi och stora resurser används för att några få ska kunna bo och leva med utsikt över vatten och hav.

Det pågår redan ett arbete med att utreda var ett citybad kan anläggas och vi anser att en sådan satsning ska göras där de största behoven finns. Allt fler måste få närhet till attraktiv rekreation, till bad och lek. Det skulle bidra till både miljömässig och social hållbarhet.

Vi ser flera andra städer som rustar upp vattenvägar och strandkanter i städernas centrala delar, t.ex. i Växjö har man inte bara arbetat med att få tjänligt vatten i stadens vattendrag och sjöar, utan också med att anlägga strandpromenader med bad i stadens centrum, Växjösjön. Där har man även gjort de nya strandpromenaderna, baden och sandstränderna till dagvatten renande och hem för fågelliv. Man skapar således kvaliteter för både människa och natur, här bör Malmö ta lärdom. Vi vill därför att vattnet i våra kanaler ska göras tjänligt, för både flora och fauna, och möjliggöra för bad. Att binda samman park och vatten mer – tex Rörsjöparken och kanalen skulle förbättra både våra gröna och blå värden.

Vi förstår att anläggandet av en ny avloppstunnel är en nödvändig förutsättning för att uppnå detta mål, men också att det är möjligt. Vill vi detta måste vi fatta ett beslut och sedan låta förverkligandet ta den tid det kräver. Alla berörda instanser vill ha en grönare stad med mindre biltrafik. Att minska trafiken på Drottninggatan, så att ett större rekreationsområde skapas i anknytning till Rörsjöparken, har ingen direkt koppling till avloppstunneln eller det föreslagna badet, men skulle bidra till att minska de föroreningar som rinner ner i kanalen med dagvattnet, något som skulle kunna påbörjas redan i morgon.

Bifall till motionen!