Ett barn som behöver särskola blir placerad där lämplig och ledig plats finns i Malmö, vilket kan vara långt ifrån hemmet. Därför har eleven rätt till skoltaxi på skoldagar. Detta gäller dock inte på lov- eller studiedagar när majoriteten av dem är på fritidshem eller korttidstillsyn. Detta innebär alltså att dessa barn under dagar då skolan inte har ordinarie verksamhet hamnar mellan stolarna. Många kommuner löser detta genom att erbjuda skolskjuts även på lov- och studiedagar. Vi menar att det är det enda rimliga. 

2020 blev barnkonventionen lag. Detta innebär att Malmö stad är skyldig att tillgodose varje enskilt barn sina rättigheter och ta hänsyn till barnets bästa vid alla beslut. Enligt LSS ska personer med funktionsnedsättning erhålla goda levnadsvillkor. Även konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gör klart att barnets bästa ska komma i första rummet. Att inte ge dessa elever förutsättningar för att kunna ta del av sin fritidsverksamhet och hemvist även på lov- och studiedagar är inte bara rimligt utan också vad vi enligt lagen ska göra.

Remisssvaren tar ställning till motionens förslag men som jag läser dem är det inget som tas upp som stöder ett avslag. Tvärtom, stöd för motionens innehåll framförs och det skäl som jag tror ligger bakom att avslå motionen är de kostnader det skulle innebära.