Vi vill att våra skolor ska vara naturliga mötesplatser för såväl elever och vårdnadshavare som personal med olika bakgrunder och erfarenheter. Tyvärr är det många skolor som är starkt segregerade idag. Kommunens uppdrag är att se till att alla elever har plats på en bra skola, nära hemmet och alla ska ha rätt att välja. Det är inte lätt att få ihop det. Som tur är så har vi en algoritm som försöker förena det här. Men en algoritm ser inte skolsegregationens effekter. Det gör däremot vi och det gör mig ledsen och arg.

Vad kan vi då göra för att motverka skolsegregationen inom de ramar som skollagen sätter idag?

Den statliga utredningen En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning föreslår:

Etablering av allsidiga sammansatta skolor och klasser där elever med olika bakgrunder möts inom både kommunala och fristående skolor.

Skolverkets promemoria om skolsegregation föreslås följande strategier för att framgångsrikt motverka social segregation inom ramen för nuvarande system:

Samarbete och nätverk, både inom och mellan huvudmän när det gäller jämnare elevsammansättning mellan skolor.

Riktade insatser mot skolor med mindre gynnsamma förutsättningar när det gäller ekonomiska och personella resurser.

Omorganisation av skolenheter, ombyggnation eller anläggning av nya skolor.

I grundskoleförvaltningens projektrapport, “Hantera segregationens effekter”, lyfter rapportförfattarna att lokaliseringen av skolplatser kan vara ett sätt att hantera effekterna av bostadssegregationen. Tidigare strategi för lokalplanering, att etablera högstadieskolor centralt i staden för att på så sätt skapa blandade elevgrupper och öka likvärdigheten, fungerar enligt rapporten inte. Rapporten föreslår istället att skolplatser ska etableras i områden som är relativt nära för stora delar av Malmös högstadieelever.

Det är alltså det som vi vill se inskrivet i utbyggnadsstrategin. På så sätt menar vi kan tydliggöra hur vi ska arbeta för att skolan ska bli den naturliga plats för integration som vi strävar efter.

Bifall motionen