Det här blir ju lite av en upprepning från debatten om årsredovisningen, men det är härligt att Hållbarhetsrapporten på ett ännu tydligare sätt visar det jag vill få fram. 

Det går till exempel att läsa att drygt ett barn av tretton i Malmö bor i ett hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd. Det är en mer än dubbelt så hög andel som i Göteborg, som ligger näst högst av storstadskommunerna. Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd påverkas på flera sätt. Det handlar inte bara om de vardagliga konsekvenserna av brist på pengar och de begränsningar i livsvillkoren som detta medför, utan även om att många barn känner av och påverkas av den oro som föräldrarna ofta lever med på grund av små ekonomiska marginaler. Forskning visar även att barn som lever under ekonomiskt knappa förhållanden riskerar att ha lågt ställda förväntningar på den egna framtiden och upplever ett utanförskap i samhället (Rädda Barnen, 2021).  

Även andelen äldre som befinner sig i ekonomisk utsatthet ökar i Malmö. År 2012 var det ungefär var tionde Malmöbo över 65 år, att jämföra med var femte 2019. Under perioden 2012–2019 har andelen alltså fördubblats. Forskning visar att äldre i en ekonomiskt utsatt situation är mer begränsade i sin vardag, oftare ofrivilligt ensamma och har mindre stöd i vardagen och att detta utgör riskfaktorer för både ohälsa och suicid bland äldre (Aspberg & Jönsson, 2017).   

Vidare går det att läsa i rapporten att vi i Sverige generellt har en hög medellivslängd, god självskattad hälsa och god tillgång till hälso- och sjukvård. En utmaning är dock de strukturella hälsoskillnader som finns mellan olika grupper i samhället. Och här, kära åhörare kommer poängen: 

Det offentliga bör säkerställa mer jämlika livsvillkor, möjligheter till en god uppväxt för barn och unga, en likvärdig och kvalitativ utbildning och goda arbetsförhållanden samt jämlika möjligheter att bibehålla hälsa, självständighet och delaktighet för äldre invånare. Det handlar exempelvis om hur skolan och den sociala omsorgen fungerar, om hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs och i vilken utsträckning det finns kultur- och fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla. Malmö stad har genom sitt kommunala ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att motverka ojämlikhet. Förskolan, grund- och gymnasieskolan har ett kompensatoriskt uppdrag som har betydelse för ökad jämlikhet. Dessa verksamheter har alla potential att vara såväl hälsofrämjande som förebyggande.

Vi i Vänsterpartiet driver hela tiden på för och lägger förslag som syftar till ökad jämlikhet. Vi duckar inte politiska förslag i rädsla för att uppröra någon grupp, vi står för vår politik och är beredda att ta ansvar för att göra Malmö till just en mer jämlik stad.