Coronapandemin visar tydligt att äldreomsorgen eftersatts och underfinansierats under många år. Vänsterpartiet har länge hävdat detta, vår uppfattningen har nu fått ett bredare stöd. Det krävs nya resurser för att öka bemanningen och kvalitén. Det viktigaste för en bra äldreomsorg är tid, kontinuitet och ett socialt innehåll för äldre.

För att skapa förutsättningar för goda relationer mellan personal och gamla krävs det tid. Bemanningen måste därför öka så möjligheten för personalen att stanna en stund och prata finns. Oavsett om tidspressen kallas för minutschema eller inte så behöver personalen tid för att inte behöva stressa.

För att bygga goda relationer mellan personal och gamla krävs det också kontinuitet. Idag kommer i Sverige i genomsnitt 15-16 olika personer till en äldre med hemtjänst under två veckor. Malmö ligger strax under detta. Men det finns kommuner som har lyckats halvera antalet. Då krävs god bemanning, fast anställd personal, små personalteam och en god planering.

Det ska vara lätt att skaffa nya vänner också när man är gammal. Så borde det va i Malmö. Det sociala innehållet inom äldreomsorgen är mycket viktigt. En del i detta är att man kan bygga goda relationer med personalen. Tid och kontinuitet ger förutsättningar och underlättar, men relationskompetens hos personalen är också avgörande.

Relationskompetens handlar om förhållningssätt och om förmågan att inge förtroende och skapa trygghet, att utveckla en relation med den gamla som baseras på respekt, empati och inflytande, att få den äldre att känna sig sedd och hörd.

Många medarbetare har mycket stor kompetens inom området. Den gör arbetet lättare, gör arbetet roligare och höjer kvalitén på mötet för den gamla. Även om detta ligger helt i linje med äldreomsorgens nationella värdegrund och ett gott bemötande så premieras det inte alltid idag. Därför behöver relationkompetensen erkännas och stödjas.

Ett bra kunskapsstöd för relationskompetens inom äldreomsorgen behöver utvecklas och personalen behöver få tid till samtal om hur goda och nära relationer till varje brukare kan byggas.