Den 27 april 2022 debatterades bostadspolitik i riksdagens kammare. Vår riksdagsledamot, tillika bostadspolitiske talesperson Momodou Malcolm Jallow deltog i debatten. Här kan du läsa hela hans inlägg:

 

Fru talman

I dag ska vi diskutera Hyresrätten.

Enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen är Vänsterpartiet det parti som har högst förtroende inom bostadspolitiken bland Sveriges 2 miljoner röstberättigade hyresgäster.

Jag blir förstås väldigt glad över att hyresgästerna så tydligt visar att dom förstår att Vänsterpartiet kämpar för dom och för deras rättigheter. Men jag är egentligen inte helt överraskad, eftersom inget annat parti tar den kampen.

Under året som gått har Vänsterpartiet bland annat stoppat införandet av marknadshyror i Sverige. En oerhört viktig insats, som vi genomförde tillsammans med Sveriges samlade hyresgäster.

Vi kommer fortsätta värna den svenska modellen för hyressättning med kollektivt förhandlade hyror enligt bruksvärdesprincipen. Den framtida utvecklingen av förhandlingssystemet ska hanteras av de förhandlande parterna, inte genom statliga ingrepp.

Vi kommer också fortsätta säga nej till marknadshyror. Och vi kommer fortsätta säga Ja till att stärka hyresgästers rättigheter.

Vi kommer aldrig ställa oss bakom ett förslag om att inför fattigbostäder, så kallad Social housing. Att skapa en separat bostadsmarknad för samhällets mest utsatta kommer aldrig leda till något annat än mer boendesegregation. Att överge den generella bostadspolitiken är att frånsäga sig det politiska ansvaret. Och när staten kapitulerar är det alltid samhällets mest utsatta som får betala priset.

Jag kan här och nu lova att Vänsterpartiet varje dag kommer fortsätta slåss för det som borde vara det mest grundläggande i en seriös bostadspolitik – nämligen allas rätt till en bostad.

Fru talman

Vänsterpartiet har många bra och viktiga förslag i dagens betänkande. Tillsammans kan förslagen bidra till en ny bostadspolitik där staten tar sin roll på allvar och där orden att bostaden är en social rättighet betyder något på riktigt.

De orättvisorna som idag missgynnar Hyresrätten är en direkt konsekvens av statlig politik. Med vår politik kan orättvisorna utjämnas.

Det är inte en hållbar politik att varje år fortsätta ösa 30-40 miljarder skattekronor över bostadsrätts- och villaägarna, samtidigt som i princip alla former av stöd till hyresrätten har försvunnit.

Med nya lagar, regler, skatter och avdrag kan vi förändra dom ekonomiska orättvisor som idag finns mellan dom olika upplåtelseformerna.

Med Vänsterpartiets förslag blir livet tryggare för hyresgäster. Allmännyttan kan än en gång tillåtas växa sig större och starkare och vi kan omgående stoppa alla försäljningar av allmännyttiga bostäder.

Med våra förslag vågar staten satsa stort på både renovering- och energieffektivisering av det befintliga hyresbostadsbeståndet, och på nybyggnation av hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill bl.a. återinföra investeringsstödet för byggande av hyresrätter och vi vill ha ett statligt topplån som ersätter en större del av det egna kapitalet.

Med vår politik blir det äntligen dags för de enorma statliga subventionerna till de ägda upplåtelseformerna att ge plats för hyresrätten.

Fru talman

Vi befinner oss i ett akut klimatnödläge. Omställningspolitiken måste öka i takt. Runt om i landet kämpar kommunerna med sin bostadsbrist. Behovet av nya bostäder är stort, samtidigt som många kommuner försöker minska den klimatpåverkan som byggande ger upphov till.

Klimatet kan inte vänta. Men för att samla den kraft som behövs måste samhället vara redo att gå före och visa vägen genom kollektiva lösningar.

Vänsterpartiet har därför föreslagit ett historiskt omfattande investeringsprogram för klimatet, finansierat genom ett tioårigt moratorium för det finanspolitiska ramverket vilket frigör pengar till viktiga områden för klimatomställningen inom samhällsbyggnadssektorn.

I det befintliga bostadsbeståndet är behoven av renovering och energieffektivisering enormt. Inte minst i miljonprogrammet där 140 000 bostäder uppges vara i akut behov av renovering.

Med vårt investeringsprogram kan staten ta sitt ansvar. Satsningen ser till att nuvarande hyresgäster inte ensamma behöver stå för hela renoveringsnotan. Samtidigt som programmet, inte minst, gynnar samhället i stort.

Fru talman

I dagens viktiga betänkande om Hyresrätten finns många punkter att diskutera.  Jag har redan tagit upp några av dom, men jag skulle vilja ge resten av min tid här i dag åt alla de barn som varje år vräks från sina hem.

I Sverige.

År 2022.

Men detta sagt vill jag passa på att yrka bifall till Vänsterpartiets reservation 2.

Vår reservation handlar om dessa avhysningar, ett ämne som allt för ofta hamnar i skuggan av andra viktiga bostadspolitiska frågor. Allt hänger naturligtvis samman, men nu är det hög tid att lyfta fram de vräkta barnen.

Under pandemin fortsatte antalet personer som vräks från sina hem att öka i det rika Sverige. I dag lever cirka 15 000 barn i hemlöshet enligt Socialstyrelsen.

Bara under 2021 vräktes 572 barn, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med föregående år. Varje vecka vräks elva barn i Sverige. Det är snart 2 barn om dagen. Det är den högsta siffra på 10 år, trots pandemin och trots att Sverige sen många år har en nollvision vad gäller vräkningar av barn.

Och nu är vi redan inne i nästa kris.

Som en direkt eller indirekt följd av kriget i Ukraina skenar matpriser, bränslepriser och elkostnader. Enligt SBAB riskerar en genomsnittlig tvåbarnsfamilj drabbas av ökade levnadsomkostnader på nästan 40 000 kronor i år. Och till hösten sätter hyresförhandlingarna igång igen, och som vanligt kommer hyresvärdarna kräva höga hyreshöjningar oavsett om bostadsbolagens siffror har fortsatt peka uppåt eller inte.

Fru talman.

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag.

Det betyder att barnets rättigheter alltid ska stå i centrum när man gör bedömningar i ärenden där barn är inblandade. Det innebär att samhället har ett ansvar för att säkerställa att barn växer upp under trygga förhållanden.

I det ingår inte att göra barn hemlösa.

Men ändå händer det.

För barnfamiljer berodde 87 procent av avhysningarna år 2020 på obetald hyra. Enligt Kronofogden var den genomsnittliga hyresskulden vid vräkning av barn runt 25 000 kronor. I några fall var skulden så liten som 600 kronor.

Oavsett vilket så är det mycket små summor det handlar om, i jämförelse med att ett barn rycks från sin trygga punkt och får men för livet.

Sanningen är den att sett utifrån ett samhällsperspektiv är vräkningar mycket kostsamma. Varje vräkning som kan undvikas måste därför ses som en stor vinst.

Häromdagen skrev två juridiska experter, från den stora och välrenommerade firman Familjens Jurist, i en debattartikel i Svenska Dagbladet att Sverige låter pengarna gå före barnen. Kort och gott så väljer svenska domstolar att följa praxis som innebär att man sätter hyresvärdens ekonomiska intresse framför barns rätt till ett tryggt boende.

Vi har talat med författarna till artikeln och det visar sig att det än en gång är hyresgäster som drabbas hårdast. Dom som bor i hyresrätt har inte lika bra skydd mot vräkningar som dom som bor i äganderätter och enligt juristerna leder detta till att de mest utsatta i samhället drabbas hårdast.

I Sverige tycker alltså domstolarna att hyresvärdarnas inkomster är viktigare än barnens rättigheter. Praxis går före barnets lagliga rätt till ett tryggt boende.

Har det gått så långt att vårt samhälle inte ens kan bortse från pengar när det gäller barn? Den dagen pengar är mer värda än våra barn så har också samhällets värdighet gått förlorad.

Fru talman

Vi måste skydda barn vid vräkning. Inte hyresvärdar.

I betänkandet som vi diskuterar här idag föreslås avslag på Vänsterpartiets reservation 2.

Det vi faktiskt vill är att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer enbart på grund av uteblivna hyresbetalningar. Vi vill att regeringen ska sätta barnens bästa i fokus. Vi vill att det inte ska vara möjligt att vräka en barnfamilj innan familjen har ett fullvärdigt alternativt boende att flytta till.

Men på detta föreslås alltså avslag.

Varför?

Jag vill, precis som juristerna i den nämnda debattartikeln, vara väldigt tydlig med att jag inte ifrågasätter hyresvärdens rätt att få sina hyror betalda.

Det jag ifrågasätter är varför barn överhuvudtaget blir vräkta från sina hem när de enligt svensk lag, och barnkonventionen, har rätt till ett tryggt boende.

Att slänga ut ett barn i ovisshet är helt oacceptabelt och jag menar att det är regeringens uppgift att ta nödvändiga initiativ för att se till att det inte blir så.

Det är också regeringens uppgift att se till att lagar och rättspraxis en gång för alla ser till att barns rätt till ett tryggt hem premieras i alla lägen.

Låt aldrig hyresvärdens intressen väga tyngre.

Fru talman

Avslaget på Vänsterpartiets reservation 2 motiveras med att regeringen ska ha vidtagit en rad åtgärder för att förhindra fortsatta vräkningar av barnfamiljer.

Jag vill påstå att dessa åtgärder inte är tillräckliga.

Dom fortsatta vräkningar, som dessutom ökar, är istället ett kvitto på att det som gjorts inte är tillräckligt.

Om det är lagarna som är hindret så låt oss ändra lagarna tillsammans.

Det är ju här, i Sveriges riksdag, som vi ska göra just det – ändra lagar till det bättre. Det är vår skyldighet som folkvalda.

Med detta vill jag avsluta med att än en gång yrka bifall på Vänsterpartiets reservation nummer 2.

 

 

 

***

Fotograferat Momodou har Agnes Stuber gjort.