Alla barn har rätt till en kognitivt och fysiskt tillgänglig lärmiljö och barn med funktionsnedsättning har särskilda rättigheter enligt konventionen för personer med funktionsnedsättning.

I stadsrevisionens granskning av grundsärskolan lyfts att det ofta saknas möjlighet till fysiska anpassningar utifrån elevers behov vilket påverkar undervisning och inlärning negativt. Precis som flertalet grundskolor i Malmö har flertalet av stadens 12 grundsärskolor äldre lokaler eller baracker som inte är tillräckligt anpassade efter målgruppens behov. Rapporten lyfter även att grundsärskolans behov inte alltid tas i tillräcklig åtanke vid nybyggnation eller renoveringar. I grundskoleförvaltningens lokalförsörjningsplan 2020-2030 lyfts även att prognos för kommande elevunderlag inom grundsärskolan saknas men att rikssnittet är lägre än i Malmö stad. Vänsterpartiet ser med oro på att de lokalbehov grundsärskolan har riskerar drunkna i behoven från grundskolan och att en egen lokalbehovsplan är nödvändig för att säkerställa att målgruppens behov möts.  

Alla barn har rätt till utveckling och lek. Alla barn har behov av lek men får det inte tillgodosett i lika utsträckning.

Vänsterpartiet har tidigare motionerat om att tillgänglighetsanpassa Malmös lekplatser för att säkerställa att alla barn ska ha samma rätt och tillgång till lek och ser naturligtvis positivt på att se över lekytor utomhus för grundsärskolan och kan väl beklaga att inte Moderaterna kunde stödja Vänsterpartiets motion då.

Sammantaget anser Vänsterpartiet att de förslag som läggs av motionärer kan bidra till att realisera LSS intentioner om delaktighet och främja goda och jämlika levnadsvillkor