Vi instämmer i motionens syfte att miljöarbetet ska genomlysas av forskning och expertis inom olika områden, men anser inte att det behövs ett särskilt råd för detta. Det är visserligen av stor vikt att miljöarbetet genomlyses av forskare och expertis men det pågår redan många sådana samarbeten. Dessutom har Miljöförvaltningen stor kompetens på detta område. Ett sådant råd skulle innebära onödigt dubbelarbete och det finns en risk med extern granskning, då den kan sluka resurser som skulle kunna användas till konkreta åtgärder.

Vad vi anser behövs, däremot, är att lyssna på fakta som redan finns  och att synliggöra det som görs på ett lättillgängligt sätt. En koldioxidbudget skulle kunna bidra till detta, något vi har motionerat om att införa. Det skulle underlätta för samtliga aktörer och för allmänheten att följa arbetet med vårt klimatmål. Det behövs också kunskapshöjande insatserna för att öka och involvera fler om miljömålen ska uppnås. Vi  ser ett behov hos såväl politiker som tjänstepersoner att ha tillgång till mer kunskap för att kunna tillämpa denna inom många målområden. Vi vill därför att detta se ökat och tätare samarbete mellan de olika förvaltningarna.

Här ser vi likheter med den kritik som Klimatpolitiska rådet nyligen presenterade angående regeringens brist på måluppfyllelse vad gäller dess klimatpolitik. Vi syftar här till att Stadens miljö. och klimatpolitik måste integreras i alla politikerområden, de olika förvaltningar måste stödja inte motarbeta varandra och miljö- och klimatmålen måste integreras i budgeten. Varje nämnd måste dra sitt strå till stacken och samverka. Malmö Stad kan t.ex. inte fortsätta att servera kött på sina representationsmiddagar när målet är att minska köttkonsumtionen. Vi kan inte fortsätta att bygga flerfiliga infarter för att underlätta för fordonstrafiken när våra utsläpp måste minska. Det är fel väg!

Vi menar att både forskning och fakta finns, att vi vet vad som behöver göras men det som saknas är bindande politiska beslut om åtgärder. Vi anser därmed att det inte behövs ett särskilt råd utan att  vi, för att lyckas uppnå stadens mål, måste  gå från ord till handling. Vi måste prioritera genomförandet framför ännu en expertpanel vars goda råd inte kommer att vara bindande.

Därför röstar vi emot förslaget om en forskar- och expertpanel och för bifall till KS förslag till beslut.