Vänsterpartiet bostadspolitiske talesperson, tillika Malmövänsterns egna riksdagsledamot, Momodou Malcolm Jallow anförde Vänsterpartiets politik inom bostadsområdet under en debatt i riksdagen. Läs hela hans anförande här:

***

I Vänsterpartiets budgetmotion, Röd politik för en grön omställning, föreslår vi en återstart av den svenska ekonomin efter coronapandemin. Vi vill se en stor grön och modern omställning av samhället som skapar utveckling och arbetstillfällen i hela landet.

Krishanteringen i dag handlar även om att reparera de stora skador som nyliberala ekonomiska teorier har orsakat vårt samhälle de senaste 30 åren. Den politiska utvecklingen har allt för länge dominerats av nedmonteringar av vår gemensamma välfärd och våra trygghetssystem.

Välfärdens underfinansiering, klimatkrisen och den höga arbetslösheten hänger samman med den skeva omfördelningspolitiken. När kapitalet samlas hos ett fåtal används det inte för att investera i det gemensamma.

Vänsterpartiet vill ändra på detta! Vår politik skapar istället välfärd som kommer alla i samhället till del. Inte bara de rika. Och i vår motion för utgiftsområde 18 återspeglas allt detta tydligt.

Som en del av den överenskommelse Vänsterpartiet ingick med de två tidigare regeringspartierna stödde Vänsterpartiet deras budgetförslag i kammaren. Detta eftersom vårt eget förslag till budget fallit.

Men i slutskedet av utskottsberedningen av budgetpropositionen, dagen innan planerad justering, inkom M, SD och KD med ett gemensamt budgetförslag. Detta har försvårat processen. Vänsterpartiet anser att Regeringens budgetförslag i sin helhet är bättre för Sverige än det blå-bruna alternativet. Högerns förslag genomsyras av nationalkonservativa värderingar som Vänsterpartiet aldrig kan ställa sig bakom.

Eftersom riksdagsmajoriteten i det första steget av budgetprocessen har gett budgetpolitiken en annan inriktning än den Vänsterpartiet önskar avstår jag från ställningstagande när det gäller anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18. Vänsterpartiets förslag inom utgiftsområde 18 är en del av vårt budgetalternativ som är en helhet.

I Vänsterpartiets budget för UO18 år 2022 återfinns en stor satsning på bostäder för dom som allra mest behöver det i bostadsbristens Sverige. Det vill säga satsningar på alla dom människor i vårt samhälle som inte har stora resurser på banken, men som ändå behöver ett tryggt och långsiktigt boende.

Vår budget präglas av en hög ambition att ställa om till ett modernt grönt samhälle. Bygg- och energisektorn spelar en mycket stor roll i samhällets omställning och det måste tydligt återspeglas i en budget för riksdagens utgiftsområde 18.

Sammantaget anvisar Vänsterpartiet ungefär 6,3 miljarder kronor mer än den blåbruna budgeten för utgiftsområde 18 för 2022 och drygt 5,7 miljarder mer än regeringens egna budgetförslag.

Behovet av investeringar inom samhällsplanering, bostadsförsörjning och bostadsbyggande är omfattande. Bostadsbristen är stor och behovet av hyresrätter med rimliga hyror är enormt. Bostäder måste byggas, och dom måste byggas klimatsmart.

Dessutom är det befintliga flerbostadsbeståndet i stort behov av renovering och klimatanpassning. Och om staten inte stödjer denna så viktiga omställning ekonomiskt så kommer det att slå hårt mot samhällets allra fattigaste hyresgäster.

Med klimatsmarta investeringsstöd kan samhället bidra till allt detta. Vinsten är ett klimatsmart samhälle, utan hemlöshet och utanförskap.

När regeringen nu väljer att minska stödet för energieffektivisering med hela 1,2 miljarder, så som den blå-bruna budgeten föreslår, väljer Vänsterpartiet istället att öka stödet med drygt 2,2 miljarder jämfört med högerns budget.

För att ytterligare öka byggtakten av klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror ökar Vänsterpartiet anslag 1:8, Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande, med 2 miljarder kronor jämfört med utskottets förslag.

Vi vill också att investeringsstödet mycket tydligare än i dag ska knytas till klimatmålen och att högre krav på klimatsmarta bostäder ska ställas när stöd beviljas.

I syfte att öka byggandet av flerbostadshus i trä föreslår vi dessutom att det inrättas ett nytt anslag på 1 miljard kronor, ett ”Investeringsstöd för uppförande av klimatsmarta flerbostadshus i trä”. Ett ökat industriellt träbyggande ger inte bara klimatfördelar utan bidrar också till att arbetstillfällen skapas utanför städerna. Precis där jobben så väl behövs.

En annan viktig reform i Vänsterpartiets budget är Statliga topplån. Även dessa syftar till att öka byggande av hyresrätter med rimliga hyror. Men dom bidrar också till att öka konkurrensen i byggbranschen.

Utöver detta föreslår vi att kommunerna ska stödjas i sitt arbete med att ta fram klimatneutrala byggplaner, och att olika aktörer ska få stöd till projekt som bidrar till att skapa klimatsmarta stadsdelar. Dessutom lägger vi fram förslag som skulle öka tillgängligheten och underlätta för fler människor att få tillgång till samhället på likvärdiga villkor.

Högerpartierna (de blåbruna) och deras budget

Det är inte flyktingar som skapat problemen på svensk bostadsmarknad. Såsom de blåbruna påstår.

Inte heller är det investeringsstöd eller energieffektiviseringsstöd som har skapat bostadsbrist, hemlöshet, trångboddhet och allt mer segregerade bostadsområden.

Istället är det högerns egna avreglering/nedmontering av den statliga bostadspolitiken som lagt grunden för dagens situation. Avregleringarna började på 90-talet, och har sen fortsatt så snart borgarna haft en ny stund vid makten. Att Socialdemokraterna i stor utsträckning accepterat alla förändringar som genomförts av borgerliga regeringar har banat vägen fram till där vi är idag. På bara ett par årtionden förvandlades bostaden från att vara en del av välfärden, en social och mänsklig rättighet, till att bli en privatsak. Idag är bostaden en simpel handelsvara, som vilken annan vara som helst.

Och nu fortsätter man.

Intentionen i den budget som lagts fram av riksdagens blå-bruna partier är tydlig. Med ett enda penseldrag raderar man ut den bostadspolitik som äntligen – efter så många år – började ta form.

Investeringsstödet avvecklas, och det avvecklas snabbt.

Och hur man än vrider och vänder på denna budget så är det hyresgästerna som drabbas. Framför allt dom med lägst inkomster.

Högern säger att man avvecklar investeringsstödet eftersom det ”inte löser de grundläggande problemen som är orsaken till bostadsbristen”.

Men är inte det grundläggande problemet med bostadsbristen bristen på bostäder?

Och i så fall: hur kan de 50 000 hyresbostäder som investeringsstödet bidragit till inte vara en del av lösningen på bostadsbristen?

Det är svårt att förstå.

Låt mej citera:

”Utan investeringsstödet kommer bostadsbyggandet att minska kraftigt i hela landet. Sveriges politiker, oavsett partitillhörighet, måste inse att investeringsstödet är helt avgörande för att bygga bort bostadsbristen. De forna allianspartierna och Sverigedemokraterna – vill nu avskaffa stödet. Helt utan att presentera andra lösningar.”

Slutcitat.

Man skulle kunna tro att det var Vänsterpartiets ord. Men så skrev i

själva verket företrädare för bland annat byggindustrin i en nyligen publicerad artikel i Dagens industri.

Och precis så är det.

Sen investeringsstöden infördes år 2016 har dom kostat 16 miljarder. Och under bara dessa år har dom alltså resulterat i att det byggts eller påbörjats hela 50 000 hyresbostäder med rimliga hyror. Men högern tar bort stödet. För att det inte är effektivt. För att det inte är träffsäkert.

Och samtidigt fortsätter det regna miljardbelopp på bidrag till de ägda bostadsformerna. Även i årets budget.

Alla dessa bidrag som bara gynnar dom som redan har det bäst.

Sen 2009 har runt 140 miljarder delats ut i ROT-bidrag. Det är ofantligt mycket pengar. Som har gått till ombyggnationer av kök och badrum som i många fall inte ens skulle behöva bytas ut.

Hur effektivt är detta bidrag?

ROT-bidragets träffsäkerhet är det å andra sidan inga problem med. Det träffar med skarp precision de rikaste. Mest ROT i rika kommuner, minst i fattiga.

Åtta gånger mer ROT-bidrag till Danderyd än till Haparanda.

Under perioden 2009–2019 har vi skattebetalare, genom ROT-bidrag, skänkt 6,7 miljarder i bidrag till personer med en årsinkomst över en miljon. Och bara under år 2019 delades 3,6 miljarder ut till personer med årsinkomst över 500 000 kronor.

Skatteverkets siffror är lika tydliga som den blå-bruna budgeten – vi ska ta från dom fattiga och ge till dom rika.

Den som har mycket tycks aldrig bli nöjd. Den vill alltid ha mer.

Men är det verkligen så vi ska använda våra gemensamma resurser?

Är det en rimlig fördelningspolitik?

Dessa 6,7 miljarder kronor, som gick till miljonärer, kunde istället använts till att påbörja ytterligare 20 000 hyresrätter med rimliga hyror.

Varför är ett investeringsstöd – som i stor utsträckning går till att bygga allmännyttiga bostäder, dvs bostäder som i någon form ägs av oss alla tillsammans och finns kvar för oss alla i framtiden, av mindre nytta för samhället än de rikas behov av att riva ut sina kök?

Det borde vara självklart för alla att det är mer samhällsnyttigt att satsa våra gemensamma resurser på att utrota hemlösheten än på köksrenoveringar hos dom rika.

När moderater och andra högerpartier tjatar om att Vänsterpartiet alltid vill ha bidrag så kan man undra hur dom tänker. Kanske tänker dom, ”om vi kallar det avdrag så märker ingen att vi får bidrag”.

Men vi ser och vi förstår. Eftersom varje krona av dessa rikemansbidrag måste tas från något annat. Så enkel är matematiken.

I det samhälle Vänsterpartiet vill ha så bor ingen på gatan. Inte heller i fattighus, eller i liberalernas behovsbostäder. I Vänsterpartiets samhälle har människor egna, trygga hem. Och det ligger ingen till last att ens hem är en hyresrätt.

Vi ser en blåbrun budget och politik som fortsätta att marginalisera och stigmatisera hyresrätten som en ”tillfällig boendeform”.

Bara för att dom rika använder hyresrätten för ”tillfällig pauser” i livets olika skeden. Man visar en stor respektlöshet och ett stort förakt mot en tredjedel av landets befolkning och deras hem.

Så länge politiken fortsätter att prioritera de rikas boende framför hemlöshet och utanförskap i vårt land kommer Vänsterpartiet fortsätta kämpa om behovet av hyresrätter med rimliga hyror inom ramen för en generell bostadspolitik. Helt enkelt för att ingen annan gör det.

Sverige är ett rikt land. Vi har råd att bygga de bostäder som behövs och vi har råd att renovera de bostäder som kräver det. Men vi har inte råd med utanförskap och hemlöshet.

Det är hög tid att våra skattemedel börjar gynna även samhällets mest utsatta. Det måste till ett skifte i politiken där fokus inte längre ligger på att varje år ösa miljarder av skattemedel på dom som har det bäst.

De enorma summor som idag subventionerar det ägda boendet borde istället användas till att bygga bostäder till de människor som idag står längst ifrån allt vad ”bostadsmarknad” heter. Det gör vi genom att bygga mycket inom den generella bostadspolitiken och värna allmännyttan.

Genomgående i alla högerpartiernas budgetar är den enorma oförmågan att förstå vad fattigdom är. Politiken handlar bara om att fortsätta sälja ut allmännyttans bostäder och göra det enklare för folk att skuldsätta sig.

Borgarna tycks tro att om de sjuka eller den fattigaste bara gnetar lite till i sina Rut-jobb – eller sparar lite av sjukpenningen – så kan dom köpa en villa vid nån strand. Eller i alla fall en bostadsrätt i nåt miljonprogram.

Det är inte bara sorgligt utan framför allt skrämmande att högern på allvar tror att de fattigaste i vårt samhälle egentligen bara behöver lite mer förmånliga villkor hos banken för att sen traska iväg och köpa en bostad. Då har man inte förstått någonting alls om vad det är att vara fattig.

Jag yrkar på vänsterpartiets reservation

Momodou Malcolm Jallow (V) riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson