Vänsterpartiets visioner grundar sig på ett rättvist och jämlikt Malmö. Frihet för alla byggs bäst genom solidaritet och gemenskap. Den politiska debatten domineras i dagsläget av talet om valfrihet; rätten att välja vård, skola eller försäkring. Vi i Vänsterpartiet ser frihet för människor som någonting helt annat. Vi ser inte oss Malmöbor som kunder, utan som de verkliga ägarna av vår offentliga sektor där alla har rätt till lika möjligheter oavsett storlek på plånbok eller vem du är. 

I en stad där vänstern styr ska medborgaren ha inflytande över samhällsutveckling i stort och i smått. Malmö Stad har ett ansvar, både gentemot sina anställda men också gentemot alla som bor, lever och verkar i Malmö, för att alla människor ska få de bästa förutsättningarna att leva fria, goda, jämlika liv. 

Vi vill genom facklig och politisk kamp bygga ett rättvisare samhälle. För oss är politikens grundläggande uppgift att skapa jämlikhet mellan människor, våra förslag går ut på att omfördela makt och resurser genom demokratiska beslut. I en stad där hemlösheten ökar, många barn lever i fattigdom och arbetslösheten är hög, krävs ett aktivt arbete mot diskriminerande strukturer. I Vänsterpartiet Malmö fördelar vi resurser efter behov och omfördelar makt från arbetsgivaren till de som arbetar. 

Feminism genomsyrar allt i vårt Malmö. En feministisk stad handlar om att omfördela makt och resurser. Vänsterpartiet har varit drivande i utvecklingen att alla vi Malmöbor oavsett kön ska ges likvärdiga rättigheter, villkor och resurser. Feminism och jämställdhet är inget enskilt projekt utan ska genomsyra all verksamhet. Aktivt arbete mot rasism krävs också i Malmö. Rasismen är ett faktum, inget politiskt tyckande. I kommunen krävs det ett strukturerat och planerat arbete för att bekämpa rasistiska strukturer och fördomar. 

Kommunen har ett stort ansvar för vad barnen lär sig i skolan och vilka signaler staden sänder ut kring människors lika värde. Vi lever i ett heteronormativt samhälle där alla förväntas vara heterosexuella, där kvinnor och män ges snäva roller om hur de får vara. HBTQIA+-frågor utmanar patriarkatet. I Malmö stads verksamheter ska alla bemötas med respekt utifrån sin livssituation. I vårt Malmö ska alla vara välkomna. Alla ska bli respekterade när de kommer till Malmö för att söka skydd. Gömda ska känna sig trygga med att besöka kommunal verksamhet. 

Strukturer ska synliggöras, makt och resurser ska omfördelas. Så bygger vi ett tryggt, jämlikt och demokratiskt Malmö.