Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla och ge oss möjlighet att leva goda liv. Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Den som lever med en funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kom till för detta.

LSS skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.  För att förverkliga detta ger LSS rätt till flera olika insatser – personlig assistans, daglig verksamhet, ledsagarservice mm. LSS-insatser ska utformas på det sätt som medborgaren önskar. Vänsterpartiet står upp för denna lagstiftning och ser med oro att intentionerna inte följs.

LSS-boenden ska byggas efter behov och utifrån Socialstyrelsens riktlinjer om antalet boende per enhet. Samlokalisering av flera olika LSS-boenden skall inte göras. Dessa riktlinjer följs inte i Malmö.

Malmö stad har ett tillgänglighetsprogram. Trots det så byggs lekplatser utan att programmet följs. Berörda intresseorganisationer kontaktas inte heller i processen som sig bör. Malmö stad har långt kvar innan staden är tillgänglig för alla.

Vänsterpartiet menar att alla kommunala beslut ska ha tillgänglighetsperspektiv, det gäller boenden, stadsplanering, lekplatser, kulturarrangemang med mera. Speciellt viktigt är det att ha ett barnperspektiv för barn med funktionsnedsättningar.

Kampen för att återupprätta LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – är en kamp för mänskliga rättigheter och jämlikhet. Vänsterpartiet är med i den kampen!