757 miljoner kronor. Så mycket förväntas Malmö stad gå plus detta år, få över av sina budgeterade resurser, lägga på hög. Trots det har flera, föga förvånande kvinnodominerade, förvaltningar spar- och effektiviseringskrav på sig för att uppnå en budget i balans.

Vi står bakom kommunstyrelsens beslut att befria nämnder ansvar för kostnader relaterade till Covid-19, men hade önskat att styret velat gå längre. Deltidsarbetet är utbrett i kvinnodominerade arbetaryrken och det får ekonomiska konsekvenser för de som drabbas. Malmö stad hade som mål att heltid skulle vara norm den 31 maj i år. Så blev det inte. De resurser som behövts för att nå målen har inte tagits fram. 

Till skillnad från tidigare år har arbetsmarknads- och socialnämnden nu fullt ekonomiskt resultatansvar även för hemlöshet och ekonomiskt bistånd, något vi i Vänsterpartiet reserverade oss mot och som vi nu också kan se konsekvenser av.

Funktionsstödsnämndens redan underfinansierade verksamhet förväntas gå med underskott och planering för åtgärdsplan för budget i balans har startas upp.

Den ansträngda ekonomin i förskolenämnden leder inte bara till att problemen med för få anställda per barn kvarstår, utan även till att förskoleförvaltningen tvingas till onödigt kortsiktiga perspektiv. Att inskrivna och närvarande barn är färre än beräknat borde rimligtvis innebära en relativ och bibehållen ökning av de anställda i förhållande till barnen och därmed en rimligare arbetsbelastning. Istället sparas det in på denna kostnad.

Vi i Vänsterpartiet vet att välfärden kräver finansiering för att fungera: för att Malmöborna ska få den service de behöver och för att medarbetare ska må bra på jobbet.

Vi behöver kompetensutveckla, arbeta systematiskt med vår arbetsmiljö och utveckla våra arbetsplatser så att medarbetare vill stanna kvar på jobbet.

Vi behöver se till att vinstdrivande företag inte tar resurserna från välfärdens kärna och att arbetsmarknadsinsatser och bostadspolitik fungerar för Malmöbor.

Som både fackförbund och Vänsterpartiet tidigare påpekat behöver det finnas balans mellan krav och resurser i verksamheten. Personalen måste få förutsättningar att utföra arbetet med god kvalitet.

Det måste finnas en förståelse för att vissa saker kostar och att det är en social investering att satsa på människorna i staden. Här har politiken ett stort ansvar.

Vänsterpartiet är glada över att nämndernas budgetar framöver ska innehålla siffror för de olika verksamheterna, så att vi både från början och när vi får de ekonomiska prognoserna kan omfördela resurser så som politiken anser bäst, istället för att lägga hela det ekonomiska ansvaret på tjänstemannaorganisationen. Vi vill ha en solidariskt finansierad välfärd med hög kvalitet, ett Malmö för alla.