Om Malmö stad ska kunna leverera bra välfärd behövs inte bara kunnig personal och en bra verksamhet. Det behövs också ändamålsenliga lokaler av god kvalité och en bra planering av dessa. Vänsterpartiet har tre invändningar mot förslaget till ny lokalförsörjningsplan. 

Förskola

Malmös förskolor behöver förbättras och barngrupperna storlek drastiskt minskas. Det behöver byggas mer för att kunna minska barngrupperna. Detta skulle innebära bättre arbetsmiljö, bättre verksamhet och attraktivare förskolor som har lättare att rekrytera ny personal. Av förskoleförvaltningens lokalbehovsplan framgår att man, även i år, på grund av dålig ekonomi planerar att bygga färre nya förskolor – man behåller bristfälliga lokaler längre än planerat, samt sänker ambitionerna för att motverka den geografiska obalansen i stan.

LSS-bostäder

Brukar- och anhörigorganisationerna för LSS är tydliga; de vill se framtidens LSS boenden byggda enligt Socialstyrelsens rekommendationer med max fem boende per gruppbostad. I lokalbehovsplanen utgår man istället från en norm med sex boende. Det leder till sämre levnadsvillkor för de som bor där.

Socialstyrelsen är också tydlig med att LSS-boenden inte bör byggas i nära anslutning till en annan liknande bostad. Detta för att undvika en institutionell miljö. Funktionshindrade ska så långt som möjligt kunna bo som andra.

Trygghetsboende

18% av Malmös äldre är intresserade, eller mycket intresserade, av att bo i trygghetsboende. Vänsterpartiet har föreslagit att Malmö inför biståndsbedömt trygghetsboende och att kommunen tar fram trygghetsboenden också för de med lägre pensioner. Lokalförsörjningsplanen behöver därför kompletteras med en plan för detta.

Genom att ta fram bra och ändamålsenliga lokaler kan vi erbjuda en bra välfärd och goda arbetsförhållanden i Malmö stad. Vänsterpartiet vill använda lokalförsörjningsplanen för detta.