Malmö stad måste förbättra personalens arbetsförhållanden och ta tillvara personalens kompetens att göra ett bra jobb. Det behövs inte bara bättre bemanning och högre löner, utan också tillit till personalen och en organisation där personalen är med och styr verksamheten.

Det har funnits en ambition om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med en ökad tillit till sin personal. Det finns dock mycket som pekar på att det inte blivit så, detaljstyrning och kontroll av personalen fortsätter. Det som gjorts har inte haft någon avgörande betydelse, utan tycks mer handla om ökad tillit till chefen än till personalen. 

Menar vi allvar med att öka tilliten till personalen så ska gälla personalen närmast medborgaren, brukare och elever. Det måste innebära verkligt inflytande över arbetet. Vi måste våga ge makt och befogenheter till personalen att vara med och styra verksamheten. Vågar vi inte det kommer “tillit” bara att vara snack som inte leder till någon verklig förbättring av arbetsförhållandena eller till någon höjd kvalité i verksamheterna. Talet om tillit blir då bara ett svek.

Min motion handlar om att inte längre se medarbetarna som “underordnade”, utan som “jämlika kollegor” som kan och ska vara med och styra verksamheten med sin kunskap och kompetens. Medarbetarstyrda organisationer är något som är på frammarsch. I flera danska kommuner arbetar man exempelvis med så kallad “samskabt styring”. Det är synd att dessa styrmodeller inte alls har undersökts då man skrivit motionssvaret. De har nämligen visat sig skapa engagemang och effektivitet samtidigt med en bättre arbetsmiljö med minskad sjukfrånvaro och personalomsättning. Det avgörande för att lyckas är att man vågar lämna över befogenheter, makt och ansvar till personalen.

Vänsterpartiet menar att vi måste gå vidare. Vi föreslår att kommunen tillsammans med fackförbunden arbetar fram ett arbetssätt för hur Malmö stads förvaltningar skall bli medarbetarstyrda. Så att personalen på kommunens arbetsplatser kan använda hela sin kompetens och även bidra till styrningen. Det vore tillit på riktigt!