Längsta styrelsemötet på länge

Kunskapsutjämning är en ofta återkommande punkt på styrelsemöten och AU-möten. Att alla ledamöter, oavsett om de är ordinarie eller suppleanter, får kunskap och kompetens kring V Malmös rutiner och verksamhet. Den här gången handlade det i en dryg halvtimme om ekonomi.

Anders Skans, som sedan många år hanterar det praktiska kring partiföreningens ekonomi, tillsammans med styrelsens kassör Tobias Petersson informerade kring hur V Malmös ekonomisystem och redovisningar är upplagda.

Vad äger V Malmö? Hur kan våra gemensamma pengar användas? Vad händer om vi går plus eller minus ett år?

Vänsterns hus är en punkt som relativt ofta förekommer på styrelsens dagordningar. Så även den här gången eftersom det snart är dags för årsstämma i Föreningen Vänsterns Hus, där V Malmö är majoritetsägare. På ett medlemsmöte har tidigare Tjatte Hedlund och Petra Grahn valts till blivande styrelseledamöter och Miranda Borgkvist som suppleant. På stämman ska de kompletteras med V Skånes, UV Skånes och Kvarnby folkhögskolas nomineringar till Föreningen Vänsterns hus styrelse.

En av de viktigaste frågorna på årsstämman är det formella ägandeskapet till fastigheten. Att stämman ska besluta om en överflyttning av fastigheten till V Malmö. Styrelsen utsåg Truls P som ombud för V Malmö och att han till årsstämman formulerar en motion om överflyttning av fastigheten.

 

Två punkter på styrelsens dagordning handlade om den förestående valrörelsen. Dels processen att ta fram ett nytt kommunalpolitiskt program för 2022-2026. Dels formering av valledning.

 

Föreslag till hur processen med att ta fram ett nytt kommunalpolitiskt program har arbetats fram av Lilla fullmäktigegruppen och presenterades för styrelsen av Emma-Lina J och Anders S. Den efterföljande, och rätt långa, diskussionen handlade mer om formuleringar kring intentioner och ambitioner än om innehållet i förslaget.

Styrelsens beslut blev att anta förslaget med ett antal tillägg. Som att det är styrelsen som fattar beslut om det kommunalpolitiska program som sedan ska läggas fram för beslut på ett medlemsmöte. Men även med en markering att arbetet med programmet ska ske i en öppen intern process och att utskott och grupper involveras under våren och sommaren 2021.

 

Hur valledningen ska formeras blev en dagordningspunkt som ledde till att tre andra dagordningspunkter fick bordläggas pga tidsbrist.

Styrelsens AU föreslog en valledning om 17 personer, där den interimistiska valledningen kompletteras med samtliga de sju personer som nominerats i den öppna process som årsmötet beslutade om. Motiveringen till att ha en relativt stor valledning var huvudsakligen att samtliga som nominerats besitter den kompetens som är nödvändig för en valledning och att plocka bort personer skulle bli mer komplext än att låta alla ingå i valledningen.

Med motivering att det är en alldeles för stor valledning och att valledningen för 2018 endast bestod av 9 personer, argumenterade företrädesvis de som satt i det årets valledning mot AUs förslag. Styrelsen beslutade till slut att interrimvalledningen fortsätter arbeta till styrelsemötet i juni, då ska beslut fattas om storlek på valledningen och vilka som skall ingå.

 

Som avslutning på styrelsemötet fattades ytterligare ett par viktiga beslut.

Miranda Borgkvist, Lisa Claesson, Beatrice Klein, Morgan Svensson och Anton Wendt utsågs till styrgrupp för kampanjen mot marknadshyror.

V Malmö bidrar med 15 000 kr till sommarakademin på Kvarnby folkhögskola, förutsatt att den blir av i år.

Rapporten är skriven av Mats Billberg Johansson. Om du har frågor till styrelsen, skicka gärna ett mail till malmö@vansterpartiet.se