Vänsterpartiet ser med glädje att Malmö nu ska anta ett nytt miljöprogram. Programmet har ambitiösa mål, visar tydligt vad som behöver uppnås inom tidsramen, vad våra medborgare måste göra och det naturen kräver. Målen är kopplade till Parisavtalet, Agenda 2030, de 17 nationella målen och även EU:s Gröna Giv. Vi ser framemot att genom detta program förverkliga den omställning som klimatet och miljön kräver.

Vänsterpartiet har inga problem med målen eller dess indikatorer. Men vi ser problem med att det inte ingår en tydligare handlingsplan, det vill säga programmet går inte in på det praktiska genomförandet.

Vi hade velat se en koldixidbudget kopplad till detta program, vilket tidigare legat på bordet. Det är ju ett verktyg som tydligt visar vilka åtgärder som måste prioriteras och hur dessa kan ta oss till målen i tid. Annars riskerar vi att hamna där vi nu står med en skuld från tidigare, en brist på måluppfyllelse, och den måste snarast betalas av. En sådan budget måste också kopplas till stadens finansiella resurser, till de nödvändiga investeringar som krävs för att nå hela vägen fram.

Vår kritik ligger i linje med den som Klimatpolitiska rådet framfört angående regeringens klimatpolitik, och för den delen också med det våra revisorer tidigare framfört om det nu avslutade miljöprogrammet. Rådet påpekade redan förra året att en handlingsplan måste ha en tydlig ansvarsfördelning, tidssättning och effektbedömning, samt att ramverket och handlingsplanen måste ha lika starkt genomslag som budgetpolitiken. I årets rapport understryks det att genomförandet av handlingsplanen ska redovisas årligen och på samma anslagsövergripande nivå som finansplanen.

Vänsterpartiet vill inte att vi samlar i ladorna om det sker på bekostnad av klimat och miljö.Vi ser därför med oro på de s.k.effektiviseringskraven i våra budgetramar,  merparten faller ju på de tekniska nämnderna, de som kommer att ha ansvar för att en större del av detta program blir verklighet.

Klimatrörelsens unga röster ropar “no more empty promises”! Och om programmet ska bli mer än en tomma löften krävs krafttag och extra resurser till både nämnder och bolag. Det vill vi ha som en del i av programmet så jag yrkar därför bifall till förmån för vår reservation i kommunstyrelsen.