Vänsterpartiet föreslår att lokalförsörjningsplanen i Malmö stad ska innehålla en princip att kommunen i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten, och att eventuella undantag tydligt ska motiveras. Vi anser att verksamheter som skolor, LSS-boenden, äldreboenden och socialtjänstens boenden i normalfallet skall bedrivas i lokaler som kommunen äger.

Kommunal verksamhet har ofta så speciella behov och förutsättningar att hyresmarknaden kan begära hyror i nivå med nyproduktion också när det gäller förlängning av kontrakt. Lokaler på hyresmarknaden hyressätts enligt marknadsprinciper. Fastighetsägare kan begära mycket höga hyreshöjningar, Malmö stad har erfarit flera exempel på detta. Framtida omförhandlingar av hyreskontrakt för kommunens verksamheter riskerar att ge stora kostnadsökningar. 

Välfärdserksamheten ställs vid en omförhandling inför valet att stanna kvar och betala, eller att flytta. Alternativet att flytta försvåras av fler anledningar. Brukare inom LSS- och äldreomsorgen med beviljat boende med privat hyresvärd ska inte riskera att behöva flytta på grund av att kommunen inte godtar en hyreshöjning.

Av remissvaren på motionen framkommer dock några argument mot den föreslagna huvudprincipen att äga, som när kommunen inte äger någon mark där lokalen behövs, när lokalen endast behövs under en kort tid, eller när endast en liten lokal behövs. Dessa skäl talar dock inte emot att huvudprincipen skall vara att kommunen äger sina lokaler för välfärdsverksamhet.

I remissvaren framkommer framför allt

  • att kommunalt ägda lokaler innebär en långsiktig trygghet för verksamheterna.
  • att hyrda lokaler av privat part innebär ett större osäkerhetsmoment och att det anses mer gynnsamt för Malmö stad att äga majoriteten av lokalerna för välfärdsverksamhet.
  • att kommunalt ägda lokaler också underlättar planeringen och ger flexibilitet vid nyproduktion, och renovering, och att kostnaderna på så sätt kan hållas låga
  • att kommunalt ägande generellt är ekonomiskt fördelaktigt vid långsiktiga lokalbehov.

Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen.