“Supercykelstråk” och “Mobilitetshus” i alla ära (alltså snabba cykelvägar för pendlare och parkeringshus som erbjuder fler resmöjligheter än bilparkering), men vi behöver mer än så för att kunna förflytta oss på ett hållbart sätt i Malmö. Det kräver klimatet av oss!

Vänsterpartiet menar att samhällsplaneringen måste utgå från att vi är gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer i första hand. Staden måste planeras så att bilen normalt inte ska behövas. Cykelvägnätet behöver rustas upp och byggas ut så att man kan cykla säkert i hela stan. Säker cykelparkering behövs så väl vid bostäder, arbetsplatser som stationer, inte minst för lådcyklar och stöldbegärliga cyklar. Fler servicestationer behövs längs cykelvägarna.

Kollektivtrafiken skall självklart vara väl utbyggd och avgiftsfri, den är en del av välfärden.

Det behövs ett sammanhållet och hållbart ekosystem för mobilitet som gör det lätt att byta mellan olika trafikslag. Mobilitetszoner och mobilitetshus som erbjuder fler resmöjligheter än parkering har en plats i detta system. En plats där man inte bara hittar sin poolbil, utan också andra färdsätt, hyrcykel, cykelservice. Ett hus som behöver vara väl integrerat med cykelvägnät och kollektivtrafik. Hela resan ska lätt kunna planeras och bokas i en app i mobilen.

Mobilitetshus får inte bara bli ett nytt namn på Malmös parkeringshus. Innehållet i husen behöver förändras, liksom parkeringen runt dem. Plats måste tas från bilar och ges till gående, cyklister, kollektivtrafik och grönska. Detta är nödvändigt om vi ska få ett hållbart trafiksystem och ett samhälle som inte hotar klimatet. Vänsterpartiet kommer fortsatt att arbeta för detta!

Omvandlingen av Parkering Malmö till Mobilitet Malmö och parkeringshus till mobilitetshus är en del av detta arbete. Bifall till förslaget.