Motionären föreslår att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i uppdrag att planera, och vidta åtgärder, för att hantera effekterna av miljöförändringar och klimat och för att anpassa stadens särskilda boenden utifrån värmeböljor.

Ja, staden må redan ha påbörjat att arbeta med de åtgärder som motionären föreslår, men med tanke på hur staden föredrar kostnadseffektivitet och underhållsfria ytor framför gröna och blå miljöer för att främja ekosystem – ett exempel är Nobeltorget där den större delen av ytan är hårdgjord – får mig att börja fundera över om man verkligen strävar efter det som står i styrdokumenten.

Jag önskar att staden kunde ha ett mer proaktivt förhållningssätt, såsom när hela bostadsområdet Augustenborg genomgick omvandling till att komma att bli stadens skyltfönster för ekosystemlösningar.

Det är viktigt att bredda frågan och se på helheten, både vad gäller inomhusmiljön och stadsmiljön och både i nuet och i framtiden, i dess helhet. Fler träd och grönska i staden fungerar för att både mildra värmeböljor och minska belastningen på avloppssystemet i staden vid nederbörd. Att planera och bygga in mot landet istället för att rida på vågorna i det öppna och sårbara havet, med tanke på att det mesta pekar på stigande havsnivåer. Man bör kunna förmå sig vara visionär samtidigt som man är verklighetsförankrad.

Staden ska arbeta och planera långsiktig och tänka på nästkommande generation – det gör man inte genom punktvisa lösningar eller isolerade satsningar.

Vänsterpartiet stödjer förslagen i motionen.