Rasism skapar och upprätthåller ojämlikhet mellan olika slags människor. Därför strider rasism mot demokratins grundläggande princip om alla människors likhet i värdighet och rättigheter. Rasism upprätthålls, reproduceras och rättfärdigas socialt genom praktiker, föränderliga ideologier och diskurser, genom institutionell och vardaglig praxis, och genom olika former av våld. 

Problemen med rasism i Malmö är tyvärr omfattande. Enligt vår uppfattning lever vi i ett djupt rasistiskt system som grundats på århundraden av isärhållande, kolonialism, exploatering och utrotning av grupper som ansetts lägre stående pga ”ras”, etnicitet eller kultur. Kategoriseringens metoder har skiftat men själva strukturen är grundad i en uppdelning mellan ”vi” och ”dem”. 

Rasismen är ett strukturellt problem, men med individuella konsekvenser. Utrikes födda har lägre inkomster, sämre boendestandard och kortare livslängd. Enligt Brottsförebyggande rådet riktar sig 97 procent av de polisanmälningar som gäller hatbrott med främlingsfientliga eller rasistiska motiv mot personer som tillhör minoritetsgrupper i samhället. Malmö stads egen trygghetsmätning från 2018 visar att svenskfödda Malmöbor klart oftare känner sig trygga i sitt bostadsområde än Malmöbor som är födda i ett annat land. 

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla, fritt från rasism. Rasism sorterar och underordnar människor och därför är rasism ett hinder för rättvisa och jämlikhet.

Kampen mot rasism måste politiskt föras på flera nivåer: 

  • mot strukturell rasism och diskriminering, 
  • mot uttalat rasistiska grupper och partier, 
  • mot rasistiska tendenser i etablerade partiers politik, 
  • mot ökande klasskillnader och för en generell välfärdspolitik som omfattar alla.

Vänsterpartiet har lagt flera förslag för att motverka rasism i den här församlingen, förslag som alltid röstas ner av bland annat Sverigedemokraterna. Vi i Vänsterpartiet vill se ett strukturellt arbete i staden som både förändrar förtryckande strukturer och stöttar den enskilde individen. Så sent som förra fullmäktige debatterades vårt förslag om ett afrosvenskt informations- och kunskapscenter och innan dess fortsatt finansiering av Rörelsernas museum för att möjliggöra organisering och historieskapande underifrån – på gräsrotsnivå. 

Malmö som stad och Malmö stad som organisation har ett gigantiskt arbete framför sig med att komma till rätta med rasism, orättvisor och en segregation som ger vissa helt andra livsförutsättningar än andra. Sverigedemokraterna vill motsatsen. De vill fördjupa skillnader och föder på att upphöja och framstå som beskyddare av den egna gruppen. 

Genom att underblåsa och ge falska svar på den oro, de motsättningar och försvårade levnadsomständigheter som ett allt mer ojämlikt samhälle skapar, har de förmått förskjuta det offentliga samtalet allt längre bort från anständighetens gränser. 

Att nu försöka införa talet om ”svenskfientlighet” i den politiska terminologin görs för att fördjupa idén om att den ”egna” gruppen är hotad av ”de andra”. 

Vänsterpartiet står istället för en politik som vill skapa rättvisa och jämlikhet för hela Malmö, baserad på en förståelse och insikt i de rasistiska strukturer som idag präglar staden. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag, avslå motionen.