Malmö stad har inte uppnått sina Miljö- och klimat mål, utsläppen av växthusgas, hållbar konsumtion och produktion, minskad köttkonsumtion och hållbar representation är bara några exempel på mål som vars resultat är övervägande dåligt. Att skära ner genom så kallade effektiviseringar i det nödläge vi befinner oss i samtidigt som vi för över en skuld till det kommande Miljöprogrammet är inte hållbart.

Att dessutom ställa de högsta sparkraven på de nämnder som har det kanske största ansvaret för att göra Malmö till en hållbar stad är ansvarslöst. Då dessutom alla nämnder drabbas av dessa sparkrav finns också en risk att grunduppdragen prioriteras framför åtgärder som leder till en ökad hållbarhet, något vi redan sett. Vi behöver snarast satsa mer på hållbarhets åtgärder!

Måns Berger föreslår i en motion att samtliga nämnder ska genomföra hållbarhetsanalyser inför alla beslut och att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att hjälpa nämnder med att ta fram en modell för sådana analyser.

Miljöförvaltningen påpekar i sitt svar bland annat att det är önskvärt med konsekvensbeskrivningar ur ett hållbarhetsperspektiv och att det redan finns förvaltningsövergripande instruktioner som fyller denna funktion till exempel konsekvensbeskrivningar ur miljöhänseende. Detta är i vår tolkning i linje med det som föreslås i motionens första att-sats.

Men samtidigt tycks det, enligt ett flertal nämnder, finnas behov av ett förtydligande av när och hur hållbarhetsanalyser ska göras, det vill säga någon form av modell borde utarbetas för att genomföra dessa. Det är så vi tolkar att-sats två i motionen, då den föreslår att kommunstyrelsen ska stödja nämnderna i framtagandet av en modell för denna typ av analyser. Det tycker vi är bra och vi stödjer att en sådan modell tas fram.