Hanna Thomé

Kultur är viktigt för hela samhället. Kultur skapar mening och möten. I ett land där klyftorna ökar har alla inte samma tillgång till kultur. Därför har Malmö kommunstyrelse beslutat om en kulturstrategi. Strategin gäller hela Malmö och alla Malmö Stads verksamheter. Det har varit en lång process med många inblandade aktörer – Malmös kulturliv har varit högst delaktiga i processen. Målet är att kultur och konst ska bidra till att utveckla och stärka Malmö.

Hanna Thomé är Vänsterpartiets kommunalråd och har arbetat intensivt med att ta fram en gemensam kulturstrategi. Strategin antas av kommunfullmäktige den 18 juni.

Vad kommer kulturstrategin då att innebära? Den kommer att innebära att kulturen blir än viktigare i Malmö, att kulturens roll för hela samhällsutvecklingen lyfts och förstärks. Strategin säger att alla Malmös verksamheter ska arbeta med kultur för att stärka malmöbors hälsa och livsmöjligheter. Många av stadens verksamheter jobbar så klart redan idag med olika typer av kultur men nu kommer Malmö Stad få en övergripande strategi som säger att alla ska göra det och att Malmö ska var en stad där hållbarheten stärks just genom kultur. Det är första gången Malmö har en sådan  kulturstrategi, säger Hanna Thomé.

Kulturstrategin är väl genomarbetad och framdiskuterad med stora delar av kulturutövarna i Malmö. När jag frågar Hanna vad strategin lyfter fram fokuserar hon på allas rätt till kultur; hur staden behöver förändra sitt arbetssätt för att nå hela Malmös blandade befolkning, hur kulturutövares villkor ska stärkas och hur vi kan få ett mer jämlikt kulturliv fritt från diskriminering.

Strategin tar också upp att Malmö ska använda kulturella uttryck för att ge perspektiv på och reflektera över vart staden och samhället är på väg. Kultur skapar mening och sammanhang. I en värld som vår där klyftor ökar och många vill dra ner på kultursektorn vill vi i Malmö göra tvärtom, säger Hanna Thomé. Strategin lyfter fram kulturens kraft, att kultur är en rättighet och viktigt för människors känsla av mening. Kultur är grunden för viktiga samhälldiskussioner som för både den enskilda och hela samhällsutvecklingen framåt.

Hanna Thomé är också antidiskrimineringskommunalråd. Hanna betonar att kulturen är ojämnt fördelad i staden. Strategin handlar därför om att få ett mer jämlikt kulturliv fritt från diskriminering. Men framförallt tror hon att tillgång till kultur och möjlighet att skapa kultur ger mening och en plattform för motstånd. Kultur är och har ofta varit ett uttryckssätt för samhällsförändring och på att uppmärksamma rasism och förtryck. Att tidigt och i hela livet få tillgång till det tror hon gör någonting med oss som människor.

– Att vi möts, har lättare att acceptera våra olikheter men också att den som blir utsatt för förtryck har möjlighet att förstå vad som händer, känna igen sig i andra, och formulera ett motstånd istället för att internalisera förtrycket i sig själv, avslutar Hanna Thomé.

Kulturstrategin antas av kommunfullmäktige den 18 juni.

/Sara Svensson