Utbildning har blivit allt viktigare för allt fler. Barn och unga ska inte förvägras rätten till en bra utbildning. För Vänsterpartiet är utbildningsfrågorna ett av de viktigaste politiska områdena i Malmö. Vi ser idag en utveckling där likvärdigheten minskar, det fria skolvalet och de privata skolorna har lett till dagens A- och B-lag bland skolorna.

Alla skolor måste vara bra, det ska inte krävas att du bor i ”rätt” område eller att du väljer ”rätt” skola. Det fria skolvalet har lett till att den svenska skolan, som var bland de mest utjämnande i världen, nu rasar i likvärdighet. Den svenska skolan är idag extrem i jämförelse med omvärlden när det gäller hur stora privata skolkoncerner tillåts plocka ut 100-tals miljoner i vinst, pengar som borde gått till en bättre kvalitet i utbildningen.

Klasskillnaderna förstärks idag i skolan istället för tvärtom. Föräldrar och barn har gjorts till kunder och ges dåligt samvete om de inte väljer rätt. Elevernas språkkunskaper och varierande erfarenheter utnyttjas inte, genom alltfler centrala kontrollprov skapas istället en mall för hur alla förväntas vara. Barn förvägras att delta i den viktiga förskoleverksamheten på grund av om föräldrarna arbetar eller inte. Staten har i över 20 år gjort neddragningar på utbildningsresurserna. Allt detta är exempel på en negativ utveckling som måste brytas.

Vänsterpartiet i Malmö lovar arbeta för att:

 • alla avsatta skattemedel ska gå till att utveckla skolans kvalitet, genom att förbjuda vinstuttag
 • alla barn i Malmös förskolor och skolor ska möta välutbildad personal, genom en bra löne- och personalpolitik, med god tillgång på kompetensutveckling • alla barn ska ha rätt till förskola på samma villkor, genom att avskaffa specialregler om tidsbegränsning av barnens rätt till förskola utifrån föräldrarnas sysselsättning
 • alla förskolor och skolor ska ges resurser efter behov, genom ett resursfördelningssystem till förskolor och skolor för att möta deras olika svåra uppdrag
 • att alla barn ska ha en bra förskola och skola på gångavstånd från hemmet, genom att bygga ut förskolor och skolor i hela staden
 • alla barns och elevers livserfarenheter och kunskaper ska få plats i lärandet, genom pedagogiskt utvecklingsarbetet som tar sin utgångspunkt i förskolornas och skolornas olika förutsättningar, där varierade pedagogiska inriktningar finns i de kommunala förskolorna och skolorna
 • alla barn och elever ska känna sig välkomna och ingen ska diskrimineras på grund av kön eller ursprung, genom att genuspedagogiken utvecklas för att nå alla, och ett tydligt antirasistiskt arbete på alla förskolor och skolor
 • alla barn och elever ska få utveckla alla sina språk, genom en bra modersmålsundervisning och ett utökat språkval där du kan välja flera olika språk, även ditt modersmål, som moderna språk
 • allt skolarbete ska ske inom skoldagens ram, genom att alla skolor har lärarledd läxhjälp där eleverna får handledning till alla sina uppgifter och specialpedagogiskt stöd efter behov
 • fritid och kultur ska ses som viktiga delar i barns lärande, genom en kvalitetssatsning på fritidshemmen med färre barn i grupperna och fler pedagoger, samt mer resurser för att öka barns möjlighet att utöva och tillägna sig kulturupplevelser
 • alla barn och elever ska få kunskap och verktyg för att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle genom en progressiv miljöpedagogik.
 • förskolan och skolan ska få fler lärare samt kunna ha färre barn och elever i grupperna, genom en riktad kommunal skattehöjning för ökade resurser till utbildning.