Med en så stor och bred förening som Vänsterpartiet Malmö blir det möjligt att bedriva många sorters verksamhet samtidigt. Men det tillkommer också utmaningar när det gäller att hitta rätt uppgift till alla medlemmar som vill bidra. Huvudmålet för hur vi utformar organisationen är att kunna få ut så stor styrka som möjligt ur vårt stora medlemstal.

Årsmötet högsta beslutande organet

Medlemmarna styr Vänsterpartiet Malmö, genom årsmötet och däremellan genom medlemsmöten där alla medlemmar har rösträtt. På årsmötet väljs styrelsen och partiets lokala politiker väljs på årsmöte eller medlemsmöte. Även politiska dokument såsom det kommunalpolitiska programmet antas av medlemsmötet.

Över det löpande arbetet styr styrelsen och dess arbetsutskott. Styrelsen består av elva ledamöter och sju suppleanter. Fem av ledamöterna utgör arbetsutskottet som träffas mellan styrelsemöten.

Arbetsgrupperna är motorn

Den mesta aktivismen sker i de omkring 40 arbetsgrupperna. Olika grupper ägnar sig åt olika saker, men generellt kan de delas upp i geografiska stadsdelsgrupper, politikområdesgrupper, studiegrupper och praktiska grupper.