Dags att prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten!

Den ekonomiska brottsligheten breder idag ut sig allt mer på arbetsmarknaden inom alla branscher. När allt fler arbetsgivare vägrar att teckna kollektivavtal skapas ett A och ett B lag på arbetsmarknaden och klassklyftorna ökar.

En rapport framtagen av Kommunal efter den stora privatiseringsvågen i Stockholm visar att många arbetsgivare som vägrar teckna kollektivavtal inte heller gör rätt för sig vad det gäller skatt och pensioner. I den svarta ekonomin ökar otryggheten. Är det ett samhället vi vill ha?

I tidningsartikel efter tidningsartikel kan vi läsa om hur arbetare utnyttjas av oseriösa arbetsgivare till slavlöner. Nu senast här i Malmö där ett antal krogar kring Möllevångstorget figurerat efter att ha utnyttjat anställda som livegna. Hur länge skall det här få pågå?

Det borde vara en självklarhet att alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till svenska kollektivavtal! Det borde vara en självklarhet att alla anställda skall ha rätt att organisera sig fackligt för att därigenom kunna ta tillvara de rättigheter som kollektivavtalet ger i praktiken.

Utan fackligt aktiva får vi tysta arbetsplatser!

Den ekonomiska brottsligheten skapar dessutom en lång rad andra problem. Arbetsgivare som varken har kollektivavtal eller betalar skatt slår ut seriösa arbetsgivare. Låglönekonkurrensen pressar fram lägre löner och sämre anställningsvillkor för alla på arbetsmarknaden. Stora summor i skatt undanhålls samhället som kunde gått till jobb och välfärd.

Det är därför dags för kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Regeringen, Länsstyrelsen, Malmö kommun, polisen och skattemyndigheten måste samverka med fackliga rörelsen för att schyssta villkor skall gälla för alla på arbetsmarknaden.

Dags att prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten!

NOMINERINGSANMODAN. På medlemsmötet den 20 februari ska en person väljas till att representera Vänsterpartiet som ersättare i  arbetsmarknads- och socialnämnden. Valberedningen tar nu emot nomineringar till uppdraget.

För att nominera mailar du:

Namn på den du nominerar (det kan vara dig själv) och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se. Ange om den nominerade är tillfrågad eller ej.

Förhandsnomineringsstopp är den 13 februari 2020 vilket innebär att valberedningen vill ha din nominering innan dess för att hinna bereda valet innan medlemsmötet den 20 februari.

Om du har frågor om vad uppdragen innebär  eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen på valberedningmalmo@vansterpartiet.se som hjälper dig att få svar på dina funderingar.  

MER OM ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN:

Arbetsmarknads- och socialnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, socialtjänst och socialt arbete, lokalt geografiskt utvecklingsarbete och trygghetsfrågor i Malmö stad.

I Arbetsmarknads- och socialnämnden har Vänsterpartiet i dagsläget en ordinarie ledamot och en ersättare.

Mer om vad det innebär att sitta i en nämnd för Vänsterpartiet:

Nämnderna har flera uppgifter och bland annat så beslutar de i frågor som rör den egna förvaltningen, beslutar i frågor som rör nämnden enligt lag eller annan författning, hanterar ärenden kommunfullmäktige har delegerat till nämnden och bereder kommunfullmäktiges ärenden.

Som Vänsterpartist i en nämnd är det vårt gemensamt  fattade politik som du ska följa och driva. Du har ett ansvar att vara uppdaterad på vår politik och utifrån det är det  din uppgift att granska handlingar och föreslå bra beslut eller förändringar i föreslagna beslutsunderlag.

Nämndsmötena sker ungefär en gång i månaden. Förutom det tillkommer tid för förberedelser inför mötena och du förväntas  också delta på Vänsterpartiet Malmös stora fullmäktigemöte där alla med uppdrag i kommunen träffas.

 

Vänsterpartiet Malmös årsmöte, 25 januari 2020

A1. Vänsterns Hus

V-Malmö startade 1979 en ideell förening, som numera heter Vänsterns Hus, för att köpa in och förvalta lokaler till partiorganisationen. Först inköptes en gammal skola i Kvarnby som numera köpts av Kvarnby Folkhögskola. Därefter köptes fastigheten på Nobelvägen 51. Anledningen att fastigheterna ägdes av en annan förening än partiorganisationen var bland annat skatteskäl. Vänsterpartiet är en skattebefriad organisation men om inkomsterna från utomstående blir för höga kan skattskyldighet uppstå. Med nuvarande omsättning i partiorganisationen och att det numera bara är en utomstående som betalar en lägenhetshyra är den risken minimal.

Föreningen Vänsterns Hus är en andelsförening där V-Malmö äger 510 av 563 andelar. Det är alltså V-Malmö som beslutar allt väsentligt kring Vänsterns Hus. Vi har en överenskommelse med V-Skåne och Ung Vänster om samråd vid större beslut. Styrelsen för Vänsterns Hus har inte på många år agerat självständigt. Det hålls i princip bara ett årsmöte och ett konstituerande styrelsemöte. V-Malmös ekonomiansvarige sköter även Vänsterns Hus ekonomi och V-Malmös revisorer granskar föreningen.

Det vore mer överskådligt och praktiskt om ägandet av fastigheten på Nobelvägen 51 överfördes till V-Malmö. För att vara säker på att det inte ställer till några problem bör styrelsen för V-Malmö få i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en sådan överflyttning, bl.a. utifrån skattereglerna. Styrelsen behöver också samråda med V-Skåne och Ung Vänster om hur den framtida driften ska organiseras.

Jag yrkar:

 • Att styrelsen för V-Malmö får i uppgift att samråda med V-Skåne och Ung Vänster, samt undersöka de juridiska och skattemässiga konsekvenserna av en överflyttning av fastigheten på Nobelvägen 51 till V-Malmö.
 • Att om inga större problem framkommer genomföra överflyttningen senast vid årsskiftet 2020/21.

Anders Skans

Styrelsens svar på motion A1

De argument motionären presenterar är rimliga. Under året har styrelsen diskuterat Vänsterns hus och ett arbete för att se över hur Vänsterns hus används och sköts har också inletts av styrelsen. Styrelsen kan utifrån det konstatera att en förenkling och förtydligande av driften hade varit önskvärt vilket detta förslag kan leda till. Det framstår som att behovet av att ha Vänsterns hus skrivet på en separat förening inte längre finns.

Styrelsen föreslår årsmötet:

● att bifalla motionen

———————————————————————————————————————-

A2. Motion om Vänsterpartiets interna tillgänglighetspolicy

Rätten att delta i samhället är en mänsklig rättighet. Just nu inskränks möjligheterna för personer med normbrytande funktionalitet (fysiska och psykiska funktionsnedsättningar) att ta aktiv del i samhällslivet och leva ett självständigt liv, bland annat genom otillgänglighet, ekonomiska åtstramningar och hårdnade villkor inom LSS-verksamheter.

I mars år 2014 antog verkställande utskottet i Vänsterpartiet en intern tillgänglighetspolicy för partiets aktiviteter. Den inleds med ”att vår egen verksamhet är tillgänglig är en förutsättning för att vi i förlängning ska vara trovärdiga” och ”för att alla medlemmars kunskap, kompetens, erfarenhet och arbetsinsats ska kunna tas tillvara och för att flerpersoner med funktionsnedsättningar ska vilja aktivera sig i Vänsterpartiet”. 2017 skapades en inventering om partiföreningar och distrikt kände till tillgänglighetspolicyn och om de gjorde det vad de gjort med anledning av denna. Nyligen besvarade AU enkäten där det i svaren framkom att styrelsen inte hade kännedom om tillgänglighetspolicyn.

Så, hur fungerar tillgängligheten generellt i Vänsterpartiet Malmö idag? Den som arbetat politiskt vet att det är svårt att vidta åtgärder om en inte har kunskap om hur situationen ser ut. Det som däremot är ett faktum är att bristande tillgänglighet är en diskrimineringsgrund sedan 2015.

Att ha en centralt framtagen policy utan att den följs upp eller utvärderas lokalt är meningslöst.

Vi yrkar därför:

● Att Vänsterpartiet Malmö genomför en inventering av hur partiföreningens lokaler, aktiviteter och möten följer tillgänglighetspolicyn

● Att det utifrån inventeringen görs en åtgärdsplan som återkopplas till årsmötet 2021

Susanne Adielsson, Anders Andersson, Maria Dexborg, Birgitta Ehlin, Patricia Escalante, Amalia Escobar, Linn Fristedt, Carin Gustafsson, Mats Högelius, Momodou Malcolm Jallow, Emma-Lina Johansson, Ehab Khalaf, Anna Larsson, Anfal Mahdi, Banesa Martinez, Joel Nordström, Hodan Omar, Sabrin Omar, Boel Pettersson, Gunilla Ryd, Morgan Svensson samt Alexandra Thomasson

Styrelsens svar på motion A2

Motionärerna lyfter ett problem gällande tillgänglighet som är mångårigt. Vänsterns Hus är inte ett tillgängligt hus för många och ställer krav på oss som partiförening att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att kunna delta på lika villkor. Då vi inte kan bygga om huset är det rimligt att det åtminstone finns ett tydligt arbete med frågan där det framgår hur vi kan arbeta med tillgänglighet på andra sätt. För närvarande finns ett bra arbete med att erbjuda alternativa lokaler, t ex skrivs det ut i studiefoldern och på facebook-event, hur du kan gå tillväga om du behöver en annan lokal än den föreslagna, om så önskas men det måste vara känt för våra anställda och samtliga medlemmar att denna möjlighet finns och arbetet måste vara formaliserat. Dessutom ges det, genom denna motion, utrymme att finna alternativa sätt att göra engagemang och deltagande för personer med funktionsnedsättningar tillgängligt. Motionen bör bifallas.

Styrelsen föreslår årsmötet:

● att bifalla motionen

———————————————————————————————————————–

A3. Talarstatistik vid möten arrangerade av partiföreningen i Malmö

Vid större möten i partiföreningen och distriktet hålls sedan många år separatistiska träffar som ett led i att upprätthålla och utveckla den jämställdhet vi alla i grunden är eniga om. Ändå upprepas det vid varje sådant tillfälle att en och annan man ”smiter” utan att det ger upphov till reaktion eller debatt. Undertecknade ser det som ett konkret exempel på hur män upplever sig som redan jämställda, alternativt har svårt att ta jämställdhetsarbetet på allvar. Det är i grunden ett demokratiproblem.

Det visar sig tydligast i att talartiden vid de möten statistik förts i partiföreningen ännu 2019 sällan speglar närvaron och representationen mellan könen. Fortfarande tar inte kvinnor, och de som definierar sig så, det utrymmet. Och fortfarande är det den gruppen som, genom avstående av egen talartid, tar ansvar för att möten kan avslutas inom överenskommen tidsram.

Att under 2020 vid åtminstone något tillfälle samla in och sammanställa talarstatistik från alla möten och arrangemang med dagordning och beslutsordning, kan tillsammans med noteringar om närvaro och representation svara på om antagandet ovan är korrekt eller inte. För sammanställning och analys föreslår undertecknade att styrelse/medlemsmöte tillsätter en statistikgrupp med uppgift att avge rapport sista medlemsmötet 2020 alternativt som handling årsmötet 2021.

Underlaget från arbetet syftar till att tydliggöra behovet av ett tydligt och intensifierat jämställdhetsarbete i Vänsterpartiet Malmö där alla, oavsett kön, tar ansvar.

Vi yrkar på:

● att föreslagna grupp, med minst 50% män, utses och får uppdrag i enlighet med motionen från och med nästa medlemsmöte ● att talarstatistik tillsammans med noteringar om närvaro och representation ska föras och redovisas vid samtliga styrelse- och medlemsmöten under 2020, samt redovisas till ovan föreslagna statistikgrupp ● att uppmuntra till att statistik förs vid åtminstone minst ett, helst tre mötestillfällen under 2020 i verksamma utskott, stadsdelsgrupper och arbetsgrupper i enlighet med andra att-satsen. att statistik ska föras vid samtliga enskilda arrangemang och möten med talarlista och beslutsordning ● att redovisas i enlighet med andra att-satsen

Maria Kållberg, Emma-Lina Johansson, Amanda Muren Cederstrand, Nina Jakku, Emma Eliasson Åström, Madeleine Håkansson, Birgitta Ehlin, Miranda Borgkvist, Carin Gustavsson, Tove Karnerud, Alexandra Thomasson, Boel Pettersson, Anne Ruponen, Anna-Greta Gunnarsson, Anfal Mahdi, Banesa Martinez, Patricia Escalante, Anna Gustafson, Helena Olsson, Shifte Mosali, Rena Baledi, Maja Skans, Minna Skans, Hodan Omar, Eva Svegborn, Busi Dimitriu, Mirjam Katzin, Susanne Larsdotter, Hanna Granér, Amalia Bartholdson, Sabrin Omar Högelius, Gunilla Ryd, Elisavet Johansson Tziampazis och Allis Greco

Styrelsens svar på motion A3

De förslag som motionärerna lägger fram är väl avvägda utgör ett bra nästa steg i partiföreningens internfeministiska arbete.

Styrelsen föreslår årsmötet:

● att bifalla motionen

———————————————————————————————————————-

A4. Arvoderad redaktör för Folkviljan

Om att ta ett steg vidare. Folkviljan är en fungerande, peppande, informativ och inkluderande medlemstidning, ett kitt i en organisation som växer snabbt. Tidningen är i sig en funktion, och har en särställning i organisationen.

Redaktionerna för Vänsterpartiet Malmös och Skånedistriktets medlemstidningar har under året jobbat sig samman till ett gemensamt magasin med en god innehållsmix av hög kvalitet, under namnet Folkviljan. Den kommer ut med dryga 3 500 exemplar vilket gör tidningen till en av Sveriges största socialistiska tidningar.

Men i sin nuvarande organisation kan Folkviljans fulla potential bara med tveksamhet utnyttjas. En medlemstidning ska drivas kompetent, kontinuerligt och långsiktigt. Att vara beroende av enbart engagemang och hängivenhet är ingen stabil grund att stå på.

I nuläget kräver varje nummer mellan 50 och 80 timmars redaktörsarbete bara i direkt anslutning till publiceringarna. Därtill kommer uppgifter som planering och att hålla kontakten med och stödja skribenter. Och slutligen det som är gemensamt för alla i redaktionen.

Det torde finnas väldigt få personer med journalistisk kompetens, gissningsvis ens i hela landet, som över tid kan tänka sig att lägga den tiden på en publikation helt ideellt.

Stora delar av den fasta kärna som utgör redaktionsmedlemmar är arvoderade i organisationen. En formellt utsedd redaktör borde också arvoderas eller fakturera tid upp till åtminstone 25 procent av en heltid.

Föreningen bör fråga sig om den är intresserad av en publikation som vill utvecklas och bli något mer än en klassisk medlemstidning. Och om man i så fall vill vara med och göra det möjligt, enskilt eller tillsammans med Skånedistriktet.

Vi yrkar på att styrelsen utreder och verkar för:

● att Folkviljans redaktion får ett formellt ledarskap av en redaktör med journalistisk kompetens. ● att denna till minst 25 procent av en heltid arvoderas i enlighet med Vänsterpartiets lönepolicy.

Maria Kållberg, Amalia Bartholdson, Pia Ljungqvist och Mikael Sörling

Styrelsens svar på motion A4

Frågan om arvodering för olika funktioner i partiföreningen har varit föremål för diskussion under flera år i partiföreningen. Det har handlat om att arvodera partiföreningens ordförande, samt ge

möjlighet till förlorad arbetsinkomst för personer i arbetsutskottet, vilket har avslagits av flera årsmöten.

Styrelsen menar att vi av flera olika skäl behöver vara restriktiva i att ge ut arvode för uppdrag i partiföreningen. Grunden för vår organisation är ideellt arbete och flera personer lägger ner många många timmar i vecka på partiarbete helt ideellt, till exempel styrelseledamöter, sammankallande i vissa grupper och ekonomiansvarig. Att börja arvodera vissa uppdrag göra utan tvekan att vi hela tiden kommer hamna i frågeställningen vad ska arvoderas? I stället vill vi värna idén om att vi är ett parti som bygger på aktivister.

Arvodering eller anställning är också något som kostar partiföreningen mycket, en sådan arvodering som föreslås hade kostat partiföreningen cirka 10 000 kronor i månaden.

Samtidigt pekar motionären på en viktig fråga, hur ska vi möta ökande ambitioner i partiföreningens alla delar utan att bränna ut enskilda personer? Styrelsen tror det är något som både kommande styrelser samt andra delar av partiföreningen behöver fundera på framöver och hitta strategier för att bättre dela på arbetsbördan som vår ambition kräver. Detta är också viktigt eftersom vi tror på att maktdelning ger flera vinster.

Om vi ska fokusera just på Folkviljan så har tidningen precis som motionärerna påpekar en viktig roll i organisationerna som medlemstidning. Detta märks inte minst i att flera av våra och distriktets heltidsförtroendevalda är representerade i arbetet. Styrelsen tror därför att Folkviljan bättre än många andra funktioner i partiföreningen har möjlighet att använda sig av heltidsförtroendevalda resurser redan idag och dela arbetet på ett mer hållbart sätt.

Vi vill också slutligen för kännedom påpeka att styrelsens bedömning är att en sådan arvodering/anställning som föreslås hade behövt väljas på medlemsmöte i enlighet med vår policy för val.

Styrelsen föreslår årsmötet:

● Att avslå motionen

————————————————————————————————————————

A5. Motion om verksamhetsplan 2020

Styrelsen förslag till verksamhetsplan för 2020 är ambitiös och bra. Men den har ett problem. Verksamhetsplanen saknar politisk analys och därmed politiska mål? Vad är det för politik vi ska bedriva? Vad vill vi ska uppnås genom de organisatoriska förändringarna som föreslås?

Till exempel, verksamhetsplanens fjärde sida med början på rad 348, under rubriken ”Två tusen bärare av V Malmös politik”. Här beskrivs möjligheter men inget kring vilka frågor som vi ska driva, hur de motiveras och vilka politiska effekter vi önskar.

Ett annat exempel. På femte sidan under rubriken ”Fokus: Stadsdelsorganisering”, med start rad 437 beskrivs en fortsatt satsning på stadsdelsområde Nydala. Vad är skälet till just Nydala? Om ett specifikt område valts ut så har andra stadsdelar valts bort, vilka och varför? Vilka effekter – inte minst politiska – önskar vi av satsningen på Nydala?

Ett sista exempel. Kanske mest anmärkningsvärt är att de utskott och arbetsgrupper som idag bedriver aktiv politisk verksamhet inte nämns på, i stort sett, annat sätt än att deras mandat behöver tydliggöras. Vilka är dom? Vad gör dom? Finns det ingen ambition från styrelsens sida att initiera nya utskott/arbetsgrupper? Att formulera uppdrag och arbete? Att stödja på annat sätt än organisatoriskt?

En politisk analys av Malmö hade naturligtvis gett en bild av vilka politikområden som den avgående styrelsen ser som viktiga för ett politisk parti som Vänsterpartiet. Ett förslag till verksamhetsplan som tar sin utgångspunkt i en politiska analys hade gett årsmötet ett underlag att diskutera politik.

Vi yrkar:

● att den nya styrelsen ges i uppdrag att formulera en politisk analys för Malmö och Malmövänstern, tas upp för diskussion och beslut före halvårsskiftet ● att den nya styrelsen ges i uppdrag att inför kommande år ha en politisk analys som grund och utgångspunkt för V Malmös verksamhetsplaner

Mats Billberg Johansson, med instämmande av Peter Szajda, Johan Strandell och Lars-Göran Ahlström

Styrelsens svar på motion A5

En verksamhetsplan syftar till att styra partiföreningens arbete under året. Den är till sin natur organisatoriskt inriktad, men den är i högsta grad politisk såtillvida att organisation också är politik.

Det avsnitt som har rubriken “Två tusen bärare av V Malmös politik” beskriver mycket riktigt inte vilka sakpolitiska frågor som ska drivas under året. Avsnittet syftar till att lägga fram förslag på hur Vänsterpartiet Malmö kan bli bättre på att föra ut alla de frågor vi för ur. Hur dessa frågor förs ut varierar självklart beroende på tillfälle, kanal och sakfråga.

Det är oklart var motionärerna menar att den politiska analysen som efterfrågas i den första att-satsen ska diskuteras, vad den ska analysera och vad den ska ha för mandat. Partiföreningens politiska arbete styrs redan idag av partiprogrammet och det kommunalpolitiska programmet. Styrelsen och partiföreningens olika instanser gör dessutom löpande politiska analyser. Den första att-satsen bör därför avslås.

Den politiska inriktning Vänsterpartiet Malmö väljer fattas på basis av partiprogrammet och det kommunalpolitiska programmet. Processen där förslaget till verksamhetsplan har tagits fram har präglats av politiska diskussioner och strategiska avvägningar. Dessa har bland annat baserats på det material som organisationsutvecklingsgruppen tagit fram under året men även på utvärderingar av tidigare valrörelser samt aktiva diskussioner bland medlemmar och i styrelsen kring politik, organisation samt partiföreningens ekonomi. Det som föreslås i den andra att-satsen är alltså något som styrelsen redan nu jobbar efter och därför bör den andra att-satsen anses vara besvarad.

Styrelsen föreslår årsmötet:

● Att avslå motionens första att-sats ● Att anse motionens andra att-satsen besvarad

———————————————————————————————————————-

A6. Hållbar arbetsplats

Vänsterpartiet Malmö har antagit en policy för hur vår roll som arbetsgivare är. Då vi vill vara en hållbar arbetsplats där våra anställda mår bra.

yrkar vi på:

● Att styrelsen ska se till att det finns resurser för att genomföra fattade beslut.

Miranda Borgkvist, Busi Dimitriu och Amalia Bartholdson

Styrelsens svar på motion A6

Styrelsen håller med om att det är viktigt med en god arbetsmiljö och att det är en hållbar arbetsbelastning för partiföreningens anställda. Men styrelsen tror inte detta uppfylls eller stärks av den föreslagna beslutet.

Skrivelsen är otydlig i vad för beslut som avses samt vad för resurser. Är det alla beslut som tas i partiföreningen eller bara styrelsebeslut? Är det ekonomiska resurser, anställda resurser, andra resurser eller sammantaget som syftas till?

Det är självklart att styrelsen (och andra instanser) ska ta välgrundade beslut som i så stor utsträckning som möjligt går att genomföra, men att prata i termer av resurser tror styrelsen kan bli olyckligt svårt. Vi anser det svårt att definiera, mäta och följa upp resurs behovet samt även att det inte tar hänsyn till komplexiteten med en organisation som i stort bygger på ideellt arbete.

Styrelsen tror att en hållbar arbetsplats, som motionärerna vill vi ska sträva mot, blir möjligt genom att jobba med det systematiska arbetsmiljöarbete, tydligare prioriteringar och uppföljning. Vilket skrivningarna på rad 500-513 i verksamhetsplanen förhoppningsvis kan bidra till görs än mer 2020.

Styrelsen föreslår årsmötet:

● Att avslå motionen

————————————————————————————————————————–

A7. Framtidens fastighetsskötsel

Fastighetsskötare och parkarbetare har organiserats i olika fack beroende på arbetsgivare, ifrån Fastighetsanställdas till Kommunal och Seko.

Fackföreningarna har jobbat senaste hundra åren för att skapa drägliga anställningsvillkor för sina medlemmar, men nu har lycksökarfirmor börjat dumpa priserna.

Som exempel tar jag vår granngård som hade heltidsanställd från seriöst företag fram till årsskiftet, hon var med i facket, hade lång branschvana och hade allroundkunskaper. Hon blev för dyr och ersattes av städbolag som sköter trädgård(på sitt sätt).

Städbolaget anställer säsongsanställda som ju inte tjänar in en A-kassaperiod varför intresset för medlemskap i facket är lågt.

Fackföreningarna kan då inte hålla koll på vilka företag som jobbar i branschen eller vilka anställningsvillkor som erbjuds.

Jag har själv blivit erbjuden sex månaders praktikplats på hotell Clarion på Malmö live så jag förstår hur branschen ser ut.

Förutom att det är oansvarigt av kommuner och fastighetsbolag att ta in entreprenörer utan att kontrollera kollektivavtal nedvärderas medarbetarna som den egentliga arbetsgivaren inte vill ta ansvar för.

Risken är stor att seriösa företag med erfaren personal får lägga ner och kvaliteten i framtidens fastighetskötsel äventyras. Paradexempel under 2019 är brf. Ida och renovering av Rosenbad där entreprenör tog in underentreprenör som anställde papperslösa.

Jag yrkar:

● att LO verkar för att kommuner och bostadsföretag ska kontrollera kollektivavtal vid anbudsförfarande. ● att arbetsförmedlingen inte ska få betala ut bidrag för anställningar då inte kollektivavtal finns tecknat. ● Att motionen skickas vidare till VPs kongress

Jan Thunell

Styrelsens svar på motion A7

Motionen rör frågor kring kontroll av kollektivavtal som är en fråga på nationell nivå. Under 2020 har Vänsterpartiet kongress och där passar denna typ av motion bra.

Samtidigt vill styrelsen understryka att LO är en autonom organisation och Vänsterpartiet som organisation ska och kan inte besluta om vad LO ska driva för frågor eller verka för.

Vänsterpartiet Malmö kommer att behandla motioner till kongressen på ett medlemsmöte 20 februari och styrelsen anser därför att årsmötet inte ska ta ställning till kongressmotioner.

Motionären kan även själv skicka in motionen till kongressen som en enskild motion.

Styrelsen föreslår årsmötet:

● Att avslå motionen

————————————————————————————————————————-

A8. Kamp mot arbetskriminalitet

Den fackliga anslutningen minskar varje år med någon procent och Sverige har rekordfå antal strejker. Man kan därför tänka sig att på svensk arbetsmarknad råder frid och fröjd och arbetarna går visslande till jobbet. Denna förskönande bild stämmer inte och vårt land har blivit ett paradis för

arbetskriminalitet med inhyrd arbetskraft från icke-EU-länder som verkar i de flesta branscher och utnyttjas under närmast slavliknande förhållanden. Samtidigt går den offentliga sektorn miste om flera miljarder varje år pga svartarbete och fusk, bl a med den statliga lönegarantin. Det finns exempel på företag som några månader innan konkurs nyanställer och utökar antalet anställda för att få ut mer från lönegarantin.

Ofta är det just det just stat och kommuner som göder arbetskriminalitet genom lagen om offentlig upphandling där lägsta pris oftast vinner och uppföljning av arbetsvillkor är närmast obefintlig.

Många av de som arbetar i skuggsamhället bor ofta trångt och i undermåliga lokaler som garage och förråd. Beviskraven är höga och påföljderna för att inhysa människor i lokaler som ej är avsedda för boende är förhållandevis låga jämfört med företagens inkomster.

Ett annat av problemen i Sverige är att det är fullt lagligt att arbeta nästintill hur många timmar som helst till hur låg lön som helst då en arbetsplats inte är bunden av kollektivavtal. Att allmängiltigförklara delar av vissa kollektivavtal som man gjort i Norge är också möjligt att genomföra i Sverige. Det innebär att delar av avtalet som lägstalön, OB, arbetstid, mm ska gälla alla anställda i en bransch och att de arbetsköpare som inte följer det ska riskera betydande påföljder.

Självklart är det de fackliga organisationerna som verkligen kan förändra detta, men ett politiskt parti kan åstadkomma mycket både parlamentariskt och utomparlamentariskt.

Jag yrkar därför på att Vänsterpartiet Malmö ska verka för att:

● Att Vänsterpartiet Malmö ska verka för att allmängiltigförklara delar av eller hela kollektivavtal i branscher med betydande arbetskriminalitet, t ex Hotell och Restaurang. ● Att Vänsterpartiet Malmö ska verka för att myndigheter som polisen, arbetsförmedlingen, skatteverket och arbetsmiljöverket m fl ska ta bort hinder för samarbete som att uppbära skilda register för misstänkta för arbetskriminalitet eller att personuppgifter ska vara skyddade och inte får delas med annan myndighet. ● Att Vänsterpartiet Malmö ska verka för att tidigare regler som kräver flera uppdragsgivare för att uppbära F-skattsedel återinförs. ● Att Vänsterpartiet Malmö verkar för att polisen får en permanent avdelning för arbete mot arbetskriminalitet och att dessa avdelningar ska finnas på flera orter i landet. ● Att Vänsterpartiet Malmö verkar för att öka straffpåföljder för att förmedla svart arbetskraft med samhällstjänst, fängelse och utvisning då det rör sig om systematisk förmedling av arbetskraft som av olika skäl arbetar svart. ● Att Vänsterpartiet Malmö verkar för att lagen om offentlig upphandling görs om så att löner och sociala villkor för arbetarna ska beräknas i avtalet och att ingen myndighet ska kunna köpa in tjänster under lägstanivå i kollektivavtalet. ● Att Vänsterpartiet Malmö arbetar för att brottsrubriceringen ”Undermålig arbetsbostad införs” där det ska räcka med att en arbetsköpare eller förmedlare av arbetare som anvisat sin arbetskraft att sova mer än två nätter i en undermålig lokal ska kunna dömas till samhällstjänst, fängelse och utvisning.

● Att Vänsterpartiet Malmö verkar för att ID06-kort som används som passerkort för större byggarbetsplatser endast ska kunna utfärdas i antal som korrelerar med antalet betalda arbetsgivaravgifter. ● Att Vänsterpartiet Malmö verkar för att den statliga lönegarantin endast ska kunna utbetalas till företag som skattat i Sverige och har haft samma ägare och ungefär samma antal anställda under en femårsperiod.

Anders Malmros

Styrelsens svar på motion A8

Motionen rör frågor kring kamp mot arbetskriminalitiet. Motionären vill att Vänsterpartiet Malmö ska ta ställning i och driva en rad frågor, styrelsen anser att frågorna är på riksnivå och tycker att det bör beslutas av Vänsterpartiet centralt.

Under 2020 har Vänsterpartiet kongress och där passar denna typ av motion bra.

Styrelsen föreslår att motionären skickar in motsvarande som en enskild motion till kongressen eller lyfter det på medlemsmötet den 20 februari om hen vill att Vänsterpartiet Malmö ska stå bakom en eventuell kongressmotion.

Styrelsen föreslår årsmötet:

● Att avslå motionen

—————————————————————————————————————————

A9. Ägarinflytandet över Zetkin Foundation AB

V-Malmö startade Zetkin Foundation AB för att trygga utvecklingen av vårt organisationsverktyg Zetkin. Aktiebolagsformen valdes på grund av skattetekniska och praktiska skäl för att trygga organisationsverktyget. Bolaget är ägt till 100 % av V-Malmö, med ett aktiekapital på 50 000 kr. Tanken när bolaget startade var att besluten och utvecklingen av bolaget ska vara underställt medlemsdemokratin. För att detta långsiktigt ska tryggas behövs rutiner och beslut som gör att Zetkin Foundation AB styrs och utvecklas i enlighet med viljan hos V-Malmös medlemmar. Bolaget ska inte utvecklas till ett fristående projekt utan ska förbli en del av V-Malmös verksamhet. Detta är viktigt för att legitimera ägandet av ett aktiebolag. V-Malmös styrelse har under åren tagit olika beslut om uppföljning av Zetkin Foundation AB, till exempel infört en rapportpunkt på dagordningen till årsmötet från 2020. Det behövs dock årsmötesbeslut för att detta ska bli en del av hur V-Malmö arbetar långsiktigt med bolaget.

Zetkin Foundation AB:s huvuduppdrag i bolagsordningen är att äga och utveckla organisationsverktyget Zetkin, men det finns även en möjlighet att utveckla andra verksamheter. För att inte huvuduppdraget ska riskeras är det viktigt att ägaren har inflytande vid utvecklandet av andra verksamheter. En satsning på annan verksamhet än den ursprungliga, kan leda till att bolagets ekonomi äventyras eller att bolaget stärks. Under åren har bland annat tidningsutgivning gjorts inom Zetkin Foundation AB, till exempel i EU-valet. Sidoprojekt kan vara befogade och välmotiverade, men bör alltid underställas V-Malmös styrelse för godkännande, för att minimera risktagandet.

Ett helägt bolag bör så långt det går följa partiets stadgar och policybeslut. Det kan till exempel gälla lönenivå i enlighet med partiets kollektivavtal och partiets kvoteringskrav i stadgarna gällande valda instanser. Styrelse i Zetkin Foundation AB utses av bolagsstämman, men nomineringarna görs på V-Malmös årsmöte, undantaget en plats i styrelsen som utses av V-Skåne. Detta är en del av en förhandling som kan förändras över tid. För att partiets krav i stadgarna på könsrepresentation alltid ska säkerställas krävs att V-Malmös styrelse som utser ägarrepresentanten på bolagsstämman har mandat att agera för att säkerställa könsrepresentationen. Likaså bör vi ställa krav på att arbetsgrupper, arvoderade personer eller anställda i bolaget omfattas av stadgarnas krav på könsrepresentation. Inför 2020 har styrelsen i Zetkin Foundation AB uppgett att det finns planer för att arvodera tre personer, samtliga män.

Jag yrkar:

● Att V-Malmös styrelse regelbundet under verksamhetsåren ska få rapporter om ekonomi och verksamhet från Zetkin Foundation AB:s styrelse. ● Att V-Malmös styrelse ansvarar för att årligen granska Zetkin Foundation AB:s ekonomi och verksamhet. ● Att styrelsen för Zetkin Foundation AB årligen lämnar en verksamhetsrapport på V-Malmös årsmöte. ● Att styrelsen för V-Malmö ska godkänna utveckling och uppstart av projekt inom Zetkin Foundation AB, som är utöver utvecklingen av organisationsverktyget. ● Att V-Malmös policydokument ska gälla inom Zetkin Foundation AB. ● Att Vänsterpartiets stadgekrav på könsrepresentation ska gälla vid tillsättning av styrelse, arbetsgrupper och liknande samt vid arvoderingar och anställningar inom Zetkin Foundation AB.

Anders Skans

Styrelsens svar på motion A9

Motionären lyfter på ett bra sätt vikten av att Zetkin Foundation AB fortsätter verka i den riktning Vänsterpartiet Malmö, bolagets ägare, vill. För att detta ska säkras har partiföreningens styrelse under det föregående året fattat vissa beslut. Motionären har rätt i att det är viktigt att dessa beslut lyfts till ett årsmöte. Av dessa anledningar bör att-sats ett och två bifallas.

Att-sats tre bifölls däremot i en snarlik lydelse vid förra årsmötet, formuleringen som antogs var: ”att Zetkin Foundation AB styrelse årligen ska lämna en skriftlig verksamhetsrapport till Vänsterpartiet Malmös årsmöte, där Zetkin Foundation AB verksamhet under det gångna året presenteras.”Detta innebär att att-sats tre bör anses vara besvarad.

Styrelsen föreslår att avslå att-sats 4. Styrelsen delar uppfattningen att andra verksamheter inte får äventyra arbetet med verktyget Zetkin, och att beslut om att engagera Zetkin Foundation i annan verksamhet därför måste tas efter noga avvägande. Vi håller dock inte med om att V Malmös styrelse har bättre möjlighet att göra sådana avväganden än vad Zetkin Foundations styrelse har. I bolagets styrelse finns all bakgrundsinformation, alla underlag och all verksamhetskännedom som krävs för att fatta denna typ av beslut. Att i samband med varje beslut överföra allt detta till V Malmös styrelse skulle vara enormt tidskrävande för båda parter.

V Malmös årsmöte väljer styrelsen för Zetkin Foundation med mandat att leda arbetet med Zetkin Foundation, vars bolagsordning tydligt anger att huvudverksamheten är att “förvalta, utveckla och tillhandahålla verktyg för organisering av aktivism”. Det ägaransvar som ligger på V Malmös styrelse upprätthålls genom att följa arbetet på det sätt som redan görs, d.v.s. genom att alla Zetkin Foundations styrelseprotokoll behandlas av V Malmös AU och genom Zetkin Foundations halvårsrapporter till V Malmös styrelse, kombinerat med möjligheten att närsomhelst fatta beslut om ägardirektiv. Därför behöver frågor i regel inte lyftas till V Malmös styrelse.

Den femte att-satsen slår fast en viktig princip. Vänsterpartiet Malmös riktlinjer och policies bör som utgångspunkt gälla i partiföreningens projekt och ägda företag. Det är däremot oklart om samtliga ens kan gälla i Zetkin Foundation AB på grund av dess annorlunda funktion. Av detta skäl bör att-satsen bifallas med ett litet tillägg, i så fall lyder den: “Att V-Malmös policydokument ska gälla inom Zetkin Foundation AB. vid oklarheter ska Zetkin Foundation AB:s styrelse rådfråga V Malmös styrelse.”

I enlighet det resonemang som förts kring den femte att-satsen bör den sjätte att-satsen bifallas.

Styrelsen föreslår årsmötet:

● Att bifalla motionens först att-sats ● Att bifalla motionens andra att-sats ● Att anse motionens tredje att-sats besvarad ● Att avslå motionens fjärde att-sats ● Att bifalla motionens femte att-sats ● Att bifalla motionens sjätte att-sats

——————————————————————————————————————-

A10. Motion om antirasism

Vänsterpartiet Malmö har antagit antirasism som en av våra grundläggande riktlinjer. Antirasismen förväntas genomsyra allt vi gör både internt och externt. I förslaget till nytt partiprogram verkar även partiet i stort vara redo att anta antirasismen som ett ben.

Styrelsen sköter stora delar av planeringen för organisationen vilket innebär att det är styrelsens ansvar att en intern antirasistisk strategi tas fram och att resultatet av arbetet följs upp och utvärderas.

Antirasismen är ett ständigt arbete. Det är en process som inte kan stanna av eller upphöra. För att uppnå detta krävs det att styrelseledamöterna är väl insatta i ämnet. Denna kunskap finns inom partiföreningen och bör därför tas till vara på.

Därför yrkar vi:

● Att styrelsen deltar i minst två planeringsmöten med Antirasistiska utskottet. ● Att de två mötena är avsatta för att på ett strategiskt sätt komma med konkreta förslag på förbättring av det antirasistiska arbetet inom partiet. ● Att sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål för hur dessa förslag ska uppnås. ● Att minst tre uppföljningsmöten hålls under året kring hur arbetet har gått och hur arbetet bör fortgå.

Amalia Bartholdson, Miranda Borgkvist, Busi Dimitriu och Anna-Malin Blomqvist

Styrelsens svar på motion A10

Styrelsen instämmer med motionärerna om vikten av arbetet med intern antirasistisk strategi och instämmer med att ett konkret och kontinuerligt arbete är grundläggande för att nå resultat. Det arbete som föreslås i motionen är emellertid enormt tidskrävande och riskerar också att göra arbetet ofokuserat. Styrelsen bedömer att en grupp som kan arbeta samlat kring detta kommer kunna göra ett bättre och mer insiktsfullt arbete. För att ge nästkommande styrelse frihet att på bästa sätt lägga upp arbetet föreslår styrelsen följande.

Styrelsen föreslår årsmötet:

● att i verksamhetsplanen efter rad 571 läggs in en punkt som lyder: “Styrelsen tillsätter en grupp bestående av både styrelsemedlemmar och andra medlemmar. Gruppen ska få i uppdrag att lägga fram ett förslag på intern antirasistisk strategi till styrelsen. Efter behandling i styrelsen presenteras och antas den interna antirasistiska strategin på ett medlemsmöte.” ● att därmed anse motionen besvarad

—————————————————————————————————————–

A11. Certifieringar av byggprocessens klimatpåverkan

Sverige arbetar mycket för att få ner bostäders energianvändning genom omställning från fossilt till förnybart och genom krav på byggbranschen för att bl a arbeta med teknikförbättringar och för att skaffa sig miljöcertifieringar som visar på sänkt energianvändning under drift. Ingen av branschens miljöcertifieringar visar emellertid på den stora klimatbelastningen av själva byggprocessen. En studie från Ingenjörsvetenskapsakademin,(IVA) och Sveriges Byggindustrier visar att koldioxidutsläppen från materialutvinning till färdig byggnad är omfattande; det tar ett hus av betong med en nordisk energimix 50 år för att släppa ut lika mycket klimatgaser som byggprocessen gör. Deras beräkningar indikerar att den totala klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige uppgår till ca 10 milj. ton koldioxidekvivalenter/år vilket ligger i nivå med vad Sveriges alla personbilar släpper ut.

Jag yrkar därför:

● Att öka kunskapen om klimatpåverkan under byggprocessen hos branschens alla aktörer, beställare, politiker och privatpersoner. ● Att livscykelanalyser som mäter miljöpåverkan görs på alla material som används inom den svenska byggbranschen och att dessa görs lättillgängliga för konsumenten också ute i byggvaruhandeln. ● Att ställa krav på befintliga och nya miljöcertifieringar inom byggbranschen att ta med klimatpåverkan under byggprocessen i sina certifieringar.

Helena Wellberg

Styrelsens svar på motion A11

Motionen rör frågor kring certifieringar av byggprocessens klimatpåverkan. Styrelsen anser att frågorna är på riksnivå och tycker att frågan kring om Vänsterpartiet ska driva dessa krav bör beslutas av Vänsterpartiet centralt.

Under 2020 har Vänsterpartiet kongress och där passar denna typ av motion bra.

Styrelsen föreslår att motionären skickar in motsvarande som en enskild motion till kongressen eller lyfter det på medlemsmötet den 20 februari om hen vill att Vänsterpartiet Malmö ska stå bakom en eventuell kongressmotion.

Styrelsen föreslår årsmötet:

● Att avslå motionen

——————————————————————————————————————–

 

Sofielunds Folkets Hus, 25 januari 2020

08.45 Dörrarna öppnas Incheckning och mingel med lättare frukost

09.30 Mötet öppnas

09.35 Dagordningspunkt 2-4 Även kortare genomgång av mötesformalia

10.15 Separatistiska träffar Kvinno-, mans- & övriga träffar

11.00 Dagordningspunkt 5-10

12.00 Dagordningspunkt 11

12.30 Lunch Lunch och gruppfotografering

13.30 Dagordningspunkt 12-13 Samt fortsättning 11

14.15 Dagorningspunkt 14

14.45 Dagordningspunkt 15-16

15.30 Fika

15.45 Dagordningspunkt 17-19

16.15 Dagordningspunkt 20-22

17.00 Mötets avslutande Reservtid finns fram till klockan 18.00

 

 

 

Den 21-24 maj har Vänsterpartiet partikongress och där ska det antas ett nytt partiprogram. Förslaget och samtliga övriga handlingar hittas här: Handlingar till kongressen
.
Inför kongressen kan medlemmar, partiföreningar och partidistrikt lägga motioner och nomineringar. Dessa behandlas av olika instanser och har därför olika hålltider. En sammanställning av hålltiderna och vart de olika nomineringarna och motionerna ska skickas hittas nedan:
——————————————————————————————————————————————
 • 25/1  V Malmös årsmöte, där partiföreningens ombud till den kongressförberedande konferensen väljs.
 • 9/2  Sista dag att skicka kongressmotioner och nomineringar till V Skånes kongressförberedande konferens  skane@vansterpartiet.se
 • 15/2  Kongressförberedande konferens med Vänsterpartiet Skåne.
 • 20/2  Medlemsmöte där V Malmö behandlar kongressmotioner, motionerna kommer inte förbehandlas.
 • 21/4 Sista dag för publicering av de nationella motionssvar.
—————————————————————————————————————————————
Kongressombud är de medlemmar som blir utvalda att åka på kongressen med tale- och rösträtt. Dessa väljs av distriktet på den kongressförberedande konferensen.
.
Motioner kan skickas till både V Skåne och V Malmö för behandling. Detta kan man göra om man vill att distriktet och/eller partiföreningen ska ställa sig bakom ens motion, om de gör det brukar det av vissa anses att motionen har större tyngd på kongressen. Om man inte vill detta kan man skicka sina motioner direkt till partiet centralt. Samtliga kongressmotioner som skickas till V Skåne eller V Malmö kommer skickas vidare till partiet centralt. Detta omfattar alltså både de som bifalls och de som avslås.
.
Vi ser framemot era motioner och nomineringar!

Dags att nominera! 

Det är hög tid att nominera inför årsmötet den 25 januari 2020. 

Att representera Vänsterpartiet Malmö är ett ansvarsfullt uppdrag. Det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner valberedningen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till de breda förslag vi vill ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper etc. 

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar, vad du nominera hen till och en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Har du frågor, undrar kring ett uppdrag eller processen går det bra att maila valberedningen. 

Val på årsmötet

På årsmötet väljer vi ordförande, styrelse samt andra organisatoriska val. Mer information om tid och plats för årsmötet presenteras i medlemstidningen Folkviljan samt i kalendariet: Årsmöte 25 januari 2019

På årsmötet ska vi göra följande val:

 • Ordförande
 • Styrelse 
 • Revisorer 
 • Två ledamöter och en ersättare till föreningen Vänsterns hus 
 • Två ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse
 • Styrelseordförande samt styrelseledamöter i Zetkin Foundation AB.
 • 11 ombud till Vänsterpartiet Skånes kongresskonferens den 15 februari i MAlmö (premilinärt)
 • 44 ombud till Vänsterpartiet Skånes årskonferens den 29 februari i Eslöv.

Förhandsnomineringsstopp är den 5 januari. Det går fortfarande att nominera/kandidera efter 5 januari, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nomineringar på samma sätt. 

Val av valberedning bereds av styrelsen, mer information om det finns här: Det är hög tid att nominera kamrater till valberedning inför årsmötet 2020.

Valberedningen består av följande personer:

 • Kalle Eriksson
 • Linn Fristedt
 • Carlos Gonzáles
 • Olof Holmgren
 • Anfal Mahdi
 • Hodan Omar
 • Maria Persdotter
 • Gunnel Suneson (sammankallande)
 • Hanna Thomé

Valberedningen nås på valberedningmalmo@vansterpartiet.se. Arbetsordning för valberedningen finns här.

**

Styrelseordförande för Vänsterpartiet Malmö

Du ansvarar för, att tillsammans med styrelsen, leda och fördela arbetet, utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska kunna delegera arbete men även vara beredd på att företräda partiet utåt.

Styrelseledamot för Vänsterpartiet Malmö

Styrelsen arbetar kollektivt för att utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska vara beredd att ta ansvar för arbetet både under och mellan styrelsemötena.

Revisor

Som revisor granskar du räkenskaperna och verksamheten. 

Ledamöter föreningen Vänsterns Hus

Som ledamot i styrelsen för föreningen Vänsterns Hus fattar beslut om förvaltningen av fastigheten på Nobelvägen 51. 

Ledamöter i Henry Lindberg stiftelse

I Henry Lindbergs stiftelse delar man ut stipendier till aktiva medlemmar i arbetarrörelsen för utbildning eller forskning i syfte att stödja Vänsterpartiet och för att skapa ett socialistiskt samhälle.

Ledamot i Zetkin Foundation bolagsstyrelse

Som ledamot i denna styrelse är du med i arbetet för att utveckla och driva det digital verktyget Zetkin. Styrelsen fattar bland annat beslut om vilka prioriteringar som ska göras och besluta kring nya organisationer som vill använda Zetkin.

Ombud till kongressförberedande konferens

Vänsterpartiet Skånes kongressförberedande konferens är en formellt rådgivande konferens som tar ställning till vilka kongressmotioner och nomineringar inför kongressen som Skånedistriktet ställer sig bakom. Distriktsstyrelsen kommer vid ett kort möte efter konferensens avslutning bekräfta de beslut som den formellt rådgivande konferensen fattat

Ombud till Vänsterpartiet Skånes årskonferens

Vänsterpartiet Skånes årskonferens är partidistriktets högsta beslutande organ som bland annat fattar beslut om verksamhetsplan och budget samt genomför val till ordförande, styrelse, revisorer och valberedning. 

Det är hög tid att nominera kamrater till valberedning inför årsmötet 2020.

Att representera Vänsterpartiet Malmö är ett ansvarsfullt uppdrag. Årsmötet utser en valberedning som har det viktiga och ansvarsfulla arbetet att få medlemmar att nominera kamrater, att göra en samlad bedömning och avvägning av de nominerade, samt att därefter lägga fram förslag till medlemsmöten och årsmöten.

Det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner styrelsen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till det breda förslag vi vill ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper mm, och med politisk spets.

För att nominera mailar du namn på den du nominerar till valberedning, och gärna en kort motivering samt information om hen är tillfrågad.

Nomineringar skickas till neergaard.anders@gmail.com.

 

Har du frågor, undrar kring uppdraget som valberedare eller processen går det bra att mejla styrelsen valkommitté:

På onsdag och torsdag

är det kommunfullmäktige.

Då ska Vänsterpartiet debattera sin budget.

Debattera betyder att

försöka övertyga varandra

om vem som har rätt.

 

Vänsterpartiet tycker att

Vänsterpartiets budget

är den allra bästa!

(more…)

Förutsättningarna för vår budget är den nuvarande rikspolitiken.  framsidaBudget  Kommunens ekonomi påverkas oerhört mycket av rikspolitiken.När vi nu har en regering som lägger en budget som framförallt gynnar rika och män, måste vi på lokalt plan lägga en budget som motverkar den utvecklingen. Den nationella skattepolitiken ger idag mindre till välfärden men mer i bidrag till de rika genom till exempel rut- och rot- och ränteavdrag. Får vi inte till en förändrad statlig skattepolitik, höjer vi hellre kommunalskatten än äventyrar välfärden. Klicka på bilden till höger för att läsa hela budgeten

– Vänsterpartiet anser att politikens främsta uppgift är att skapa ett jämlikt samhälle. Budgeten är ett medel för att åstadkomma detta. Genom den kan vi omfördela makt och resurser. En bra och tillgänglig välfärd utjämnar klassklyftor och ojämlikhet. Utgångspunkten för Vänsterpartiet är att det är Malmöbornas behov av en utbyggd välfärd som ska styra budgeten, inte tvärtom, säger Emma-Lina Johansson (V), kommunalråd.

Vi finansierar våra satsningar med en skattehöjning på 1 krona. En höjd skatt innebär att nivån på välfärden blir högre varje kommande år i förhållande till en oförändrad skatt. Det innebär en kvalitetsökning över tid, till skillnad från tillfälliga inkomstökningar. En kommunal skattehöjning med en krona innebär 125 kronor extra skatt i månaden för dig som tjänar 20 000, tjänar du 25 000 får du bidra med 168 kronor extra. Den som har en månadsinkomst på 100 000 kronor får bidra med en extra tusenlapp i månaden.

– Vänsterpartiet gör inte som den styrande minoriteten, vi finansierar vår budget fullt ut och räknar upp anslagen för prisökningar, att antalet invånare blir fler och att lönerna stiger. Vi vill inte ha fler nedskärningar, en höjd skatt är bättre än en dålig välfärd, säger Anders Skans (V), gruppledare.

 

(more…)

Igår firade Malmö Stads funktionshinderråd 50 år och en av talarna var Vänsterpartiets Carin Gustafsson. Här kan du läsa hela hennes tal:

Mina damer, herrar och icke-binära.

Jag heter Carin Gustafsson och är aktiv i Vänsterpartiet här i Malmö och är ledamot i funktionshinderrådet, funktionsstödsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.

När jag gick på gymnasiet, min dialekt till trots så ja det var på en gymnasieskola här i stan, gjorde Malmö stad någon sorts översyn av tillgängligheten och kom fram till att det saknades handikapptoaletter. Så då anlades det en sådan. På femte våningen utan hiss.

(more…)