Vänsterpartiet Malmö ska fyllnadsvälja en nämndeman till tingsrätten.

Information om uppdraget finns på: Sveriges domstolar

Nämndeman i tingsrätt kan inte sitta i hovrätten samtidigt eftersom hovrätten prövar ärenden som varit i tingsrätten. Den som nomineras behöver kunna tjänstgöra heldagar och kunna delta fysiskt i domstolen.

Nomineringar lämnas till valberedningen senast den 12/11 2021 på mejladress valberedningmalmo@vansterpartiet.se

De nominerade ska vara tillfrågande.

 

Med vänlig hälsning, Valberedningen, Vänsterpartiet Malmö

 

Utveckla en mobilitetsapp för Malmö. Klimatförändringarna gör att vi snabbt behöver ställa om vårt resande. Gång, cykel och kollektivtrafik måste prioriteras, men det behövs också andra sätt att förflytta sig och nya sätt att underlätta resandet. I linje med detta föreslår Vänsterpartiet att en kommunal mobilitetsapp utvecklas. (more…)

Högern pratar ofta om individens frihet, om hur viktigt det är att kunna göra fria val och att staten inte ska lägga sig i enskildas liv. Det manifesteras inte minst genom EU och Europas fria rörlighet. Men hur fria är vi när vår frihet bara är kopplad till vårt värde på marknaden? Där du måste ha ett jobb för att få stanna kvar mer än tre månader, men där tre månader i ett annat land kan innebära skillnaden mellan liv och död för dem därhemma, tack vare din pappmugg.  (more…)

Vänsterpartiet är i grunden positiv till all spårbunden trafik och ser goda möjligheter att förbättra kollektivtrafiken genom att anlägga ett metrosystem. Det kan ju avlasta bron till förmån för annan trafik, speciellt godstrafik. Vi är överlag  positiva till fler förbindelser men vill betona att t.ex. i HH-förslaget behöver just godståg och fjärrtåg också kunna åka – vilket inte är fallet i nuvarande plan. (more…)

Det har varit ett minst sagt fortsatt turbulent år, både för individer och verksamheter, på grund av covid-19. Malmö stad väntas, trots pandemi, göra ett enormt överskott och vi i Vänsterpartiet är väldigt glada att styret fördelar åtminstone en del av det överskottet på verksamheter. Vi driver alltid på för att öka resurser till Malmö stads verksamheter, men också till det enormt viktiga kultur- och föreningslivet. 

Men det vi också kan konstatera under det gångna året är att pandemin inte har drabbat alla lika. De som från början haft störst behov har också drabbats hårdast. Trycket på kvinnojourer har ökat. Isolering har haft negativ effekt på oss alla, inte minst barn, unga, äldre och personer i behov av socialt stöd. De med minst resurser har inte kunnat stanna hemma. De har inte kunnat jobba från köket eller vardagsrummet, utan har tvingats ta bussen till jobbet. När ekonomin hela tiden är på marginalen har valet mellan förlorad dagsinkomst eller risk att smittas eller smitta andra varit svårt. Till exempel förskollärare, städpersonal och hemtjänst kan inte sköta jobbet från hemmets lugna vrå.  (more…)

I augusti hölls World Pride och Eurogames i Malmö och Köpenhamn. Malmö stads stöd till arrangemanget var inte bara ett stöd till ett storslaget event, utan också ett åtagande om att förbättra situationen för HBTQIA+personer i Malmö.

Kommunfullmäktige beslutade att nämnder och styrelser skulle integrera ett HBTQIA+ perspektiv i sitt arbete, samt att redovisa detta arbete i delårsrapporter och årsredovisningar. Någon redovisning av arbetet för HBTQIA+ rättigheter i Malmö stad finns dock inte i delårsrapporten som kommunfullmäktige har beslutat. Även nämnder och styrelser brister i detta. Hälsa vård och omsorgsnämnden skriver i sin delårsrapport att man “inväntar stadskontorets vägledning kring det vidare arbetet.” De väntar fortfarande… Det saknas politisk ledning!  (more…)

VA Syd är ett kommunalförbund med ansvar för bland annat sophämtning i Malmö och ett antal närliggande kommuner. Det är så idag att all sophämtning inom VA Syd sker via olika privata företag som upphandlats. Vi har genom åren haft en mängd problem med arbetsvillkoren hos de olika entreprenörer som upphandlats för att ta hand om stadens sopor. Det enda rimliga är därför att sophämtningen, en av våra viktigaste samhällsfunktioner, drivs i egen regi med bra villkor för de som arbetar med detta tunga och viktiga jobb. (more…)

Idag har vi att ta ställning till hur vi vill se praxis kring hur gruppbostad enligt 9:9 LSS ska byggas i Malmö. Vill kommunfullmäktiges ledamöter se Malmö som en stad som bygger samlokaliserade gruppbostäder eller inte? 

 

Vi i Vänsterpartiet vänder oss mot en utveckling där samlokaliserade gruppbostäder byggs. Vi menar att detta är att frångå Socialstyrelsens allmänna råd och rekommendationer kring hur LSS bostäder ska byggas, där det stipuleras att bostäder enligt 9§9 LSS inte bör vara belägna i nära anslutningar till varandra eller nära beläget annat icke-ordinärt boende.   (more…)

Mellan 2016 och 2020 försvann över 30 000 hektar åkermark i Sverige. Det visar en ny rapport från Jordbruksverket varav 737 ha i Skåne där en stor andel av landets bästa jordbruksmark finns. Enligt en artikel i Sydsvenskan är markexploateringen särskilt allvarlig i sydligaste Sverige eftersom bara ett tiotal skånska kommuner, bland annat Trelleborg, Vellinge, Malmö, Lund och Landskrona, har högklassiga jordar, klass 10. Och under perioden 2016-18 exploaterades 16,5 hektar åkermark i Malmö under S-MP styret och med ett miljöpartistiskt byggkommunalråd. Denna trend ser tyvärr ut att fortsätta. Vänsterpartiet anser att vi måste stoppa denna utveckling.

(more…)

Den sociala hållbarhetsrapporten visar att levnadsvillkoren bland Malmös äldre skiljer sig stort. Klass, kön, samt var man är född är de viktigaste faktorerna bakom detta.

Kvinnor har i snitt endast 70% av mäns pension. Detta eftersom kvinnor jobbat mer deltid, jobbat mer obetalt hemma och haft lägre lön än män. Många äldre kvinnor lever ensamma på låg pension. Utrikesfödda riskerar också låg pension på grund av svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.  (more…)