Allt vi vill göra behöver finansieras, utan inkomster inga utgifter, utan ett skatteuttag inga pengar till löner för undersköterskor, förskollärare, socialarbetare med flera. Få partier talar om detta faktum, ingen kan säga att det ska göras satsningar utan att ta in de inkomster som behövs, då är det oseriöst.

Vi vänsterpartister vill hellre att staten tar in skatterna och fördelar ut dessa till kommunerna. Anledningen till det är att staten kan beskatta höga inkomster, företag, och skadliga produkter. Det kan inte kommunen, men när vi har en värdelös regering på fördelningspolitik behöver vi agera lokalt. (more…)

Vilka uppgifter ska skolan i vår stad ha? Ge eleverna användbara faktakunskaper? Demokratisk fostran? Erbjuda ett tryggt, socialt sammanhang för barnen? Skapa struktur i vardagen? Förebygga kriminaliteten i samhället?

Skolans uppdragslista kan göras hur lång som helst. vilket är precis som det ska vara, skolan har en enormt viktig roll. För att kunna leverera på alla dessa uppgifter, behövs resurser.

Vänsterpartiet tror på en stark gemensam välfärd som grunden för ett gott liv. Vänsterpartiet ser vikten av att skolan ska se varenda unge och att ge alla elever de bästa förutsättningarna och möjligheterna att lära i livet.  Genom en stark, gemensam välfärd ges också verksamheterna rätt förutsättningar för att kunna utföra sina uppdrag. Detta är självklarheter för oss, tyvärr tänker inte alla som vi.  (more…)

Vi har i Malmö ett fantastiskt föreningsliv, som är värt allt stöd. Kultur och fritid är grunden för ett civiliserat samhälle. Möjligheten att utöva kultur och fritidsintressen är oerhört viktigt försvara. Idag har vi många idrottsföreningar vars lokaler och fotbollsplaner är så dåliga att de får lägga stor energi på att hitta tider som det går att spela på. Det är inte acceptabelt för en modern stad. Vi behöver rusta föreningslivet bättre. (more…)

Kulturen är grundfundamentet för ett demokratiskt och inkluderande samhälle… kulturen spelar en viktig roll för att utjämna klasskillnader. Genom kulturen som samhällsbärare ges människorna förutsättningar att utvecklas tillsammans, lära av varandra och på så vis förändra vår omgivning och ta plats. I Vänsterpartiets välfärdssamhälle ska kulturen få kosta, genom att vara kompenserande för klassamhällets snedfördelning.  Genom mycket låga eller inga avgifter ska alla kunna uppleva musik, konst, film och teater eller ta del av vårt kulturarv. Kulturen ska vara tillgänglig för alla – oavsett tidigare erfarenheter, kulturellt kapital och tjocklek på plånboken. (more…)

Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla och ge oss möjlighet att leva goda liv. Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Den som lever med en funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kom till för detta. (more…)

Många yrken inom kommunen har dåliga villkor, dålig bemanning, stress, visstidsanställning och ger dålig lön. De sämsta arbetsförhållandena finns i kvinnodominerade yrken. Vänsterpartiet vill ändra på detta genom att satsa just här!

Vi vill rekrytera 1000 personer till vård och omsorg, LSS, socialtjänst, förskola och skola. På så sätt kan stressen minska och återhämtning på arbetstid bli möjlig. Heltid skall vara norm. Scheman med delade turer ska bort. Vänsterpartiet kräver att Malmö stad slutar använda anställningsformen “allmän visstid”, en visstidsanställning ska alltid kunna motiveras.

En arbetstidsförkortning ska påbörjas med start inom de tyngsta vårdyrkena. Målet är 30-timmars vecka för alla. (more…)

Äldreomsorgen är en resursmässigt eftersatt och undervärderad del av samhället”. Så uttryckte Coronakommissionen sig. Verksamheten har för låg bemanning, för låg kontinuitet och brister i kompetensen. Det är dags att ändra på detta – Vänsterpartiet lägger ytterligare 100 miljoner kronor till Hälsa vård och omsorg för att höja kvalitén i äldreomsorgen i Malmö.

För att äldreomsorgen ska bli bra behövs tid, kontinuitet och kompetens. Hög kontinuitet kräver god bemanning och att personalen har tid för de gamla. Det måste vara målet för Malmö.  (more…)

Malmö mitt hjärtas och mina drömmars stad… som också är så många andras. Staden växer och det är många drömmar som vill förverkligas… och många konkreta utmaningar måste lösas för att Malmö ska bli en stad för alla som bor här. Vänsterpartiet blundar inte för svårigheterna, men ser också lösningar. Vi behöver bygga bostäder, där hyrorna kan betalas av vanliga löntagare.

Vi behöver planera staden så att det finns gemensamma och inkluderande platser… som är tilltalande och tillgängliga och inte handlar om att konsumera utan om att mötas på lika villkor. Det är detta som på lång sikt skapar trygghet för alla Malmöbor. (more…)

Det finns tydliga skillnader i hur man ser på socialt arbete, arbetsmarknadspolitik och rätten till arbete mellan partierna representerade här i fullmäktige. Vänsterpartiet är till exempel det enda riksdagspartiet som har full sysselsättning som främsta ekonomiska mål. Vi vill skapa arbeten genom stora satsningar på klimatomställning, infrastruktur, bostadsbyggande och den offentliga välfärden. För oss är principen att alla har rätt till ett arbete viktig. I ett solidariskt samhälle styr tanken om av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.  (more…)

En grundtanke med demokrati är att den som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras. Att vara politiker är ett förtroende större än andra. Att få stå här och representera tusentals väljare som röstat fram just oss att föra deras talan, gör jag med den största respekt och ödmjukhet för uppdraget.

Våra väljare har lagt sin röst på Vänsterpartiet för att de vill se ett mer jämlikt samhälle. Ett samhälle som tar klimathotet på allvar och är beredd att göra någonting åt det. De har röstat på oss för att de vill omfördela resurser både globalt, nationellt och lokalt från de som har till alla oss andra. De har valt Vänsterpartiet för att de vill se till att alla människor, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån, ska ha samma möjligheter att leva fria, goda, jämlika liv. Deras röst är lagd på oss för att vi är det enda parti som står för full sysselsättning. För att vi vill bygga ett solidariskt, jämlikt och öppet Malmö. (more…)