Malmö stad har gratis under flera månader upplåtit en stor del av Slottsparken till ett privat ljusföretag.  I Malmö har vi inte så mycket grönyta, ett motargument som brukar lyftas fram är att de parker vi har är av hög kvalitet. Det stämmer och våra parker används flitigt av gammal som ung. När nu en stor del av Slottsparken under flera månader görs till ett privat område, undanhålls många Malmöbor sin möjlighet till parkpromenader. Ett inhägnat område där nu ett privat företag kan tjäna pengar genom hutlösa biljettpriser.   (more…)

När städer utvecklas och förändras är det viktigt att skapa förutsättningar för att de kan vara en del i ett ekosystem. Under lång tid har de hårdgjorda ytorna brett ut sig på trädens och grönskans bekostnad. Vi behöver nu bli bättre på att systematisk prioritera satsningar som stärker stadens gröna infrastruktur… vi behöver främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster… vi behöver stå bättre rustade inför klimatförändringar för att skydda oss mot skyfall och värmeböljor… de värden träden ger är inte bara en trivselfaktor i staden utan en nödvändighet. (more…)

Vi stödjer fullt ut både detta och de andra två förslagen att bygga ut busstrafiken i Malmö och yrkar bifall till förslaget. 

Det är en klimatpolitisk viktig åtgärd som högerpartierna inte verkar förstå, det är också ett viktigt stadsutvecklingsprojekt. Malmö är en växande stad och vi kan inte ha en stadskärna som överbefolkas av bilar. Det är mycket mer ytefffektivt att cykla eller åka kollektivt, då kan fler verksamheter och bostäder rymmas i staden.  

Vi har en invändning i detta ärende, det gäller cykelbanan på Regementsgatan, vi vill ha en cykelbana även på den norra sidan. Det är vårt tilläggsyrkande precis som det var i tekniska nämnden och i kommunstyrelsen. Att använda den norra delen av Regementsgatan, mellan Mariedalsvägen och Fridhemstorget, där det nu är reserverat för bilparkering, skulle inte bara gynna cyklister och fotgängare, utemiljön i området skulle dessutom förbättras avsevärt. 

Genom Agenda 2030 har staden åtagit sig att öka den biologiska mångfalden. Men enligt den senaste Miljöbarometern är just den biologiska mångfalden ett av de mål som är svårt att uppnå, inget delområde har uppnåtts och hälften av nyckeltalen uppvisar en negativ trend. Det hållbara jordbruket har inte uppnåtts och den ekologiskt odlade marken har inte ökat nämnvärt. 

Planområdet i förslaget utgörs idag till största delen av jordbruksmark med begränsade natur och rekreationsvärden. Jordbruksmark är en ändlig resurs och går inte att återskapa efter utbyggnad. Det är omöjligt där det byggts bostäder eller vägar. Då schaktas matjorden bort och ytorna asfalteras. Odlingsmarken blir förstörd för evigt. (more…)

Vi tycker det är bra att Malmö stad köper mark, det är ett långsiktigt ägande av marken som gör det möjligt för oss att demokratiskt planera staden. Vi tycker alltså det är bra att kommunen äger mer mark. Det stödjer vi. Genom offentligt ägande kan vi förhindra att marken används på ett dåligt sätt i framtiden. 

Problemet i detta ärende är att det finns en långsiktig plan att göra om jordbruksmark till verksamhetsområde, det är vi motståndare till. Därför föreslår vi ett tilläggsbeslut idag: Kommunfullmäktige uttalar att det långsiktiga syftet med jordbruksmarken som förvärvas är att den ska odlas. 

Med detta skulle vi kunna arrendera ut marken till odlare som driver ett ekologiskt hållbart jordbruk under lång tid. 

Vi i Vänsterpartiet vill se ett antal tillägg göras till den lokalförsörjningsplan som idag ska antas. Vi yrkar därför på följande sex tillägg: För det första anser vi att kommunen i huvudsak ska äga de lokalerna som behövs för välfärdsverksamheterna, då har vi egen rådighet över lokalerna. Det ger oss en bättre planeringsmöjlighet och lägre driftskostnader.

För det andra är vi i ett läge där Malmös förskolor behöver förbättras och barngrupperna drastiskt behöver minskas. Malmö stad borde därför satsa på att bygga fler förskolor och därigenom kunna minska barngrupperna. Detta hade inneburit mervärden som bättre arbetsmiljö, bättre verksamhet, bättre mående hos personal och barn och som en följd av detta enklare nyrekrytering och ett mycket bättre Malmö. (more…)

Insändare publicerad i Dagens nyheter 2021-12-04 Foto: Anders Wiklund/TT

INSÄNDARE. Det krävs mod för att lägga förslag som ska få stopp på brotten innan de begås. Vi tror inte att det räcker med enbart lagstiftning – samhället behöver förändras på bred front, skriver Emma-Lina Johansson, Marek Lakatos och Linda Snecker.

Den bästa metoden för att motverka klassamhället och i längden kriminaliteten är en stark, gemensamt finansierad och jämlik välfärd. I dagens kantrade debattklimat, där partier tävlar om vem som kan föreslå de hårdaste straffen, krävs det mod för att lägga förslag som ska få stopp på brotten innan de begås.

Problemen har pågått länge. Föräldrar, syskon och andra närstående i förorterna har upplevt samma sorg under flera år. Många partier gör allt i sin makt för att vinna politiska röster och tävlar i vem som har hårdast straff på agendan.

Men lägre straff biter inte på unga grabbar som inte räknar med att bli äldre än 25 år gamla.

Rikspolischef Anders Thornberg lyfter återkommande att polisen inte förmår att lösa kriminaliteten på egen hand utan menar att det behövs stora insatser från skola och socialtjänst.

Vänsterpartiet anser att polisen har en nyckelroll för att knäcka den grova brottsligheten och vi behöver lyssna och agera på deras slutsatser för att bygga ett tryggare Sverige för alla.

Det brottsförebyggande arbetet behöver en nationell förstärkning av närpolis, socialtjänst och en kraftsamling för att få bukt med de ökade klyftorna i samhället mellan de som lever i överflöd och de som befinner sig i nöd.

Nedmonteringen av de sociala skyddsnäten, arbetslösheten och en ökad segregation leder till diskriminering och ett samhälleligt utanförskap för de i samhället som drabbas hårdast. Detta leder i sin tur till en ökad rekryteringsbas för gäng och kriminalitet när framtidstro förbytts mot hopplöshet.

Vänsterpartiet Malmö tror inte att det räcker med enbart lagstiftning – samhället behöver förändras på bred front.

Välfungerande skolor, fritidsverksamhet, sjukvård, socialtjänst, full sysselsättning och ett starkt socialförsäkringssystem är lösningen. Det behövs ett omfattande arbete som kräver resurser och tid. Det är det rätta för att vända den destruktiva utveckling vi befinner oss i.

Våra förslag på åtgärder är att:

● Utöka Tullverkets resurser och antalet tullstationer i hela landet.

● Skapa fokusgrupper inom polisen mot narkotikahandel och illegala vapen.

● Satsa stort på skolan och förskolor, med fler lärare, pedagoger, lärar- och elevassistenter.

● Satsa stort på socialtjänsten med 10 000 fler socialsekreterare med fokus på barn och unga i särskilt utsatta områden för att skapa tid till verkligt socialt arbete och som en långsiktig förebyggande lösning.

● Ge kriminalvården i uppdrag att utveckla en vårdkedja med obligatorisk behandling och yrkesutbildning, där frivården kommer in tidigare än i dag. Öka fokus på att personer med kriminellt beteende inte återfaller i brott efter avtjänat straff.

● Skapa ett nationellt avhopparprogram som ännu en långsiktig förebyggande lösning. Underlätta för de som vill lämna en kriminell livsstil genom att möjligheter till stöd blir likvärdiga över landet.

● Sprid ”Sluta skjut” till hela landet. Samarbetet mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och civilsamhället har utvärderats och visat sig ge resultat som en kortsiktig men effektiv förebyggande lösning mot skjutningar och det dödliga våldet.

● Tillsätt en nationell haverikommission mot skjutningar. Regeringen bör snarast agera för detta i syfte att minska skjutningar, dödligt våld och gängkriminalitet.

● Inför arbete med sociala insatsgrupper nationellt, för att bryta nyrekrytering till kriminella nätverk. I Malmö används metoden mot de som nås av ”Sluta skjut” eller de som vill få stöd att lämna ett kriminellt nätverk.

● Se över lagen om vård av unga (LVU). Skapa en tydlig vårdkedja kring de ungdomar som placeras på Statens institutionsstyrelse (SIS). En eftervård som bygger på en god och kvalitativ behandling är en avgörande faktor för att minska risken för återfall.

I Sverige har alla rätt att känna sig trygga, oavsett varifrån vi kommer och var i landet vi bor. Malmö har lyckats minska antalet skjutningar – nu är det dags att resten av Sverige använder metoder som fungerar.

Vänsterpartiet bostadspolitiske talesperson, tillika Malmövänsterns egna riksdagsledamot, Momodou Malcolm Jallow anförde Vänsterpartiets politik inom bostadsområdet under en debatt i riksdagen. Läs hela hans anförande här:

***

I Vänsterpartiets budgetmotion, Röd politik för en grön omställning, föreslår vi en återstart av den svenska ekonomin efter coronapandemin. Vi vill se en stor grön och modern omställning av samhället som skapar utveckling och arbetstillfällen i hela landet.

Krishanteringen i dag handlar även om att reparera de stora skador som nyliberala ekonomiska teorier har orsakat vårt samhälle de senaste 30 åren. Den politiska utvecklingen har allt för länge dominerats av nedmonteringar av vår gemensamma välfärd och våra trygghetssystem.

Välfärdens underfinansiering, klimatkrisen och den höga arbetslösheten hänger samman med den skeva omfördelningspolitiken. När kapitalet samlas hos ett fåtal används det inte för att investera i det gemensamma.

(more…)

Vänsterpartiets visioner grundar sig på ett rättvist och jämlikt Malmö. Frihet för alla byggs bäst genom solidaritet och gemenskap. Den politiska debatten domineras i dagsläget av talet om valfrihet; rätten att välja vård, skola eller försäkring. Vi i Vänsterpartiet ser frihet för människor som någonting helt annat. Vi ser inte oss Malmöbor som kunder, utan som de verkliga ägarna av vår offentliga sektor där alla har rätt till lika möjligheter oavsett storlek på plånbok eller vem du är. 

I en stad där vänstern styr ska medborgaren ha inflytande över samhällsutveckling i stort och i smått. Malmö Stad har ett ansvar, både gentemot sina anställda men också gentemot alla som bor, lever och verkar i Malmö, för att alla människor ska få de bästa förutsättningarna att leva fria, goda, jämlika liv.  (more…)

Vi kommer inte att klara Parisavtalets utsläppsmål om vi inte ställer om vårt samhälle helt. Vi måste ta oss an klimatkrisen som samhälle där det offentliga är en motor i klimatomställningen, inte en bromskloss. Vi måste bli en föregångare.

För att nå den avtalade utsläppsminskningen och ett hållbart klimat  krävs omfattande åtgärder. Vi måste ställa om vår energiproduktion och distribution, det krävs energieffektiva och fossilfria fordon, förnybara drivmedel och ett transporteffektivt samhälle. Samtidigt måste vi värna om den biologiska mångfalden, vi måste hålla oss inom naturens gränser. Det är möjligt men brådskande! (more…)