Det är medlemmarna som bestämmer om vad det kommunalpolitiska programmet ska innehålla. Om du som medlem i Vänsterpartiet Malmö vill ändra något i det kommunalpolitiskt program ska du motionerna, alltså skicka in ett förslag på förändringar. Motionen ska tydligt beskriva vad du vill lägga till, ta bort eller förändra. Motioner ska skickas till malmo@vansterpartiet.se.

Förslag till kommunalpolitiskt program 2014-2018 (pdf)

Söndag 9 mars kl. 24.00  är sista dagen för att skicka in motioner. På medlemsmötet tisdag 25 mars kommer medlemmarna att bestämma vad det kommunpolitiska programmet ska innehålla.

En lång demokratisk process har lett fram till förslaget

Arbetet med att ta fram ett Kommunalpolitiskt program 2014-2018 för Vänsterpartiet Malmö har skett i flera steg och många har varit med i arbetet.

Olika förslag på frågor att driva har samlats in genom:

 • ett medlemsmöte
 • en offentlig enkät
 • en inbjudan till olika organisationer att ha synpunkter.

På ett styrelsemöte behandlades förslagen, som också togs upp på ett medlemsmöte. Efter det skickades förslaget ut på remiss som alla intresserade kunde svara på. Allt detta ligger till grund för det förslag som finns nu.

Utbildning har blivit allt viktigare för allt fler. Barn och unga ska inte förvägras rätten till en bra utbildning. För Vänsterpartiet är utbildningsfrågorna ett av de viktigaste politiska områdena i Malmö. Vi ser idag en utveckling där likvärdigheten minskar, det fria skolvalet och de privata skolorna har lett till dagens A- och B-lag bland skolorna.

Alla skolor måste vara bra, det ska inte krävas att du bor i ”rätt” område eller att du väljer ”rätt” skola. Det fria skolvalet har lett till att den svenska skolan, som var bland de mest utjämnande i världen, nu rasar i likvärdighet. Den svenska skolan är idag extrem i jämförelse med omvärlden när det gäller hur stora privata skolkoncerner tillåts plocka ut 100-tals miljoner i vinst, pengar som borde gått till en bättre kvalitet i utbildningen.

Klasskillnaderna förstärks idag i skolan istället för tvärtom. Föräldrar och barn har gjorts till kunder och ges dåligt samvete om de inte väljer rätt. Elevernas språkkunskaper och varierande erfarenheter utnyttjas inte, genom alltfler centrala kontrollprov skapas istället en mall för hur alla förväntas vara. Barn förvägras att delta i den viktiga förskoleverksamheten på grund av om föräldrarna arbetar eller inte. Staten har i över 20 år gjort neddragningar på utbildningsresurserna. Allt detta är exempel på en negativ utveckling som måste brytas.

Vänsterpartiet i Malmö lovar arbeta för att:

 • alla avsatta skattemedel ska gå till att utveckla skolans kvalitet, genom att förbjuda vinstuttag
 • alla barn i Malmös förskolor och skolor ska möta välutbildad personal, genom en bra löne- och personalpolitik, med god tillgång på kompetensutveckling • alla barn ska ha rätt till förskola på samma villkor, genom att avskaffa specialregler om tidsbegränsning av barnens rätt till förskola utifrån föräldrarnas sysselsättning
 • alla förskolor och skolor ska ges resurser efter behov, genom ett resursfördelningssystem till förskolor och skolor för att möta deras olika svåra uppdrag
 • att alla barn ska ha en bra förskola och skola på gångavstånd från hemmet, genom att bygga ut förskolor och skolor i hela staden
 • alla barns och elevers livserfarenheter och kunskaper ska få plats i lärandet, genom pedagogiskt utvecklingsarbetet som tar sin utgångspunkt i förskolornas och skolornas olika förutsättningar, där varierade pedagogiska inriktningar finns i de kommunala förskolorna och skolorna
 • alla barn och elever ska känna sig välkomna och ingen ska diskrimineras på grund av kön eller ursprung, genom att genuspedagogiken utvecklas för att nå alla, och ett tydligt antirasistiskt arbete på alla förskolor och skolor
 • alla barn och elever ska få utveckla alla sina språk, genom en bra modersmålsundervisning och ett utökat språkval där du kan välja flera olika språk, även ditt modersmål, som moderna språk
 • allt skolarbete ska ske inom skoldagens ram, genom att alla skolor har lärarledd läxhjälp där eleverna får handledning till alla sina uppgifter och specialpedagogiskt stöd efter behov
 • fritid och kultur ska ses som viktiga delar i barns lärande, genom en kvalitetssatsning på fritidshemmen med färre barn i grupperna och fler pedagoger, samt mer resurser för att öka barns möjlighet att utöva och tillägna sig kulturupplevelser
 • alla barn och elever ska få kunskap och verktyg för att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle genom en progressiv miljöpedagogik.
 • förskolan och skolan ska få fler lärare samt kunna ha färre barn och elever i grupperna, genom en riktad kommunal skattehöjning för ökade resurser till utbildning.

Hela världen på valbar plats

Vänsterns listor i Malmö är en Sverigesensation: för första gången kan människor välja ett parti där hälften av de valda representanterna har sin bakgrund i ett annat land. Representanterna finns på valbar plats och är från hela världen.

Stridbara feminister på valbar plats

Jämställdhetsarbetet i Malmö, att utrota skillnaderna mellan män och kvinnors livsvillkor är konkret och pågår varje dag. Tack vare en stark feministisk gräsrotsorganisering, långvarigt arbete av generationer av engagerade kvinnor och Vänsterpartiets toppkandidater som stenhårt drivit jämställdhetsfrågorna i Malmö stad, har arbetet kommit en bit på vägen. Feminismen behöver få en ännu starkare röst och ställning i Malmö.

Listorna toppas av Daniel Sestrajcic till riksdagen, Sara Svensson till regionfullmäktige, Hanna Thomé till kommunfullmäktige.

– Jag är glad och stolt över att toppa förslaget till riksdagen. Det är en möjlighet att driva de frågor som Vänsterpartiet representerar. Jag brinner för att göra slut på de privata vinsterna inom välfärden, säger Daniel Sestrajcic.

– Vårt mål är helt klart i detta val: att ändra ledning för Region Skåne. Borgarna och Miljöpartiet som styrt de senaste 8 åren har inneburit en katastrof. När kvinnor är rädda för att inte kunna föda barn i Malmö, och rätten till säker vård äventyras, har det gått för långt, säger Sara Svensson.

– Min drivkraft är att tillsammans med andra omfördela makt och resurser – från fåtalets till alla människors frihet. Med ett starkt Vänsterparti kan vi bygga en välfärd värd namnet, säger Hanna Thomé.

På vänsterns listor hittar du: aktivister från de feministiska rörelserna som arbetat med frågan och förändrat innanför och utanför parlamenten. På vänsterns listor hittar du aktivister från fackföreningarna, den antirasistiska rörelsen och sjukvårdsuppropen till asylrättsrörelse, från arbetet för ett fritt Palestina och migranters föreningar. De finns på valbar plats och fortsätter vara rösten från gatan.

Hanna Thomé, Sara Svensson och Daniel Sestrajcic

Hanna Thomé, Sara Svensson och Daniel Sestrajcic

Detta är vänstern i Malmö

Vänsterpartiet i Malmö är en stolt partiförening. Stolt över de många förbättringar som har åstadkommits, men det finns mer att göra. Vägen till ett jämlikt Malmö består av fortsatt kamp och motstånd, politiska förslag som genomförs och människor som sluter sig samman.

Vänsterns listor består av arbetare, lärare, pensionärer, studenter, arkitekter, aktivister, skådespelare. Människor som finns och är engagerade för ett jämlikt och rättvist Malmö. För alla. I hela vår stad. Oavsett bakgrund och ursprung. Och vänstern är inte till salu.

Presentation av alla toppkandidater.

Toppkandidater till kommunfullmäktigelistan i Malmö

Hanna Thomé

Hanna Thomé

 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Socialism, feminism och antirasism. Grunden för mitt politiska engagemang handlar om att omfördela makt och resurser: Alla människors frihet istället för fåtalets.

 

 

Martina Skrak 2. Martina Skrak, 33 år kommunalråd

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Brinner för klass och kön som påverkar och genomsyrar alla frågor., och i synnerhet kombinationen av perspektiven och se hur strukturerna konkret formar våra liv. Det handlar till exempel om villkoren på arbetsmarknaden, höjda löner, förutsättningarna i förskolan mm. Kombinationen av klass och kön är också så central för hela vår välfärd och vårt gemensamma ägande. För att lösa våra gemensamma liv behöver vi ha gemensamma lösningar. Vill också jobba för att antirasismen ska bli en fråga om makt och strukturer och inte enskilda personers värderingar och tyckande.

Annars är jag intresserad av utrikespolitik, försvarspolitik och internationell solidaritet, men har sista åren jobbat mest med kommunpolitiska frågor där inte detta så ofta är med.

 

anders skans  3. Anders Skans, 52 år, specialpedagog/förskollärare

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Jag är allmänt intresserad av  alla frågor som ökar solidaritet och rättvisa lokalt och globalt. Jag har ett speciellt intresse fört utbildningsfrågor.

 

 

Jeanette Stojic2  4. Jeanette Stojic, 31 år, svetsare/montör

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Jag är mycket intresserad av arbetsmarknadspolitiska och fackliga frågor. Välfärdsfrågor ligger mig också varmt om hjärtat. EU är också ett ämne som intresserar mig och som ofta väcker starka känslor.

 

 

 

Hanna Gedin 3 5. Hanna Gedin, 35 år, jurist på Hyresgästföreningen

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Det är samhälleliga orättvisor som triggar mig politiskt. Jag vill arbeta för ett solidariskt samhälle, ett samhälle där alla får plats och har ett gott liv. Det innebär att, utifrån ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv, arbeta mot klassklyftor. Jag vill se ett slut på vinster i välfärden och ett slut på privatiseringen av det gemensamma.

Jag vill se kraftiga satsningar på välfärden. Det handlar om fler händer i den offentliga sektorn och bättre kvalitet men också förbättrade arbetsvillkor för de som jobbar inom välfärden. Det finns särskilt vissa områden som jag ser som strategiskt viktiga att lyfta: Skolan ska vara likvärdig och bra och fritidshemmen måste upphöra att vara förvaringsplatser för barn till arbetande föräldrar och istället bli till för alla barn och en pedagogisk förlängning av skolan. En trygg och fungerande förlossningsvård är a och o i ett välfärdssamhälle. Det krävs kraftiga satsningar på äldreomsorgen så att kvaliteten och tillgängligheten blir bättre och så att anhörigvårdandet minskar. Jag är intresserad av bostadsfrågan för jag ser en lösning på bostadskrisen som en av de mest akuta utmaningarna.

 

Carlos Gonzaléz 6. Carlos González, 62 år, modersmålslärare i spanska

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Skola/förskola och fritidsfrågor.

 

 

 

 

Jallow s picture 7. Jallow Momodou 38 år, antagningshandläggare på MAH (samhällsvetare)

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Asyl- och migrationspolitik, arbetsmarknad och integrationspolitik, antirasism och EU-politik.

 

 

Lina Al Nahar 8. Lina Al-Nahar, 38 år, hälsoinformatiker

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Det är mycket jag är intresserad av, men om jag måste välja så väljer jag integrationsfrågor, feminism, och välfärden.

 

Tim Schnnor  9.Tim Schnoor, 32 år, miljöstrateg

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Mitt största intresse är miljöpolitik och framförallt hur vänstern kan lyfta miljöfrågor på samhällsnivå snarare än individnivå. I detta ligger också ett intresse kring internationella frågor och konsumtionskritik.

 

 

Kabir Amiri 10. Kabir Amiri, 37 år, beteendevetare, arbetar som ungdomsutvecklare i Trelleborgs kommun

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Skolan- och bostadspolitik, samt mångfald.

 

 

 

Valda till regionfullmäktigelistan

 

profilbild Sara 1. Sara Svensson, 30 år, utbildad gymnasielärare

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? De viktigaste frågorna just nu är att fortsätta bygga motstånd mot privatiseringshetsen och skapa ett alternativ som sätter alla människors rätt till välfärd i främsta rummet, både i kommun, region och på nationell nivå. Det lågintensiva krig den blågröna majoriteten i regionen har bedrivit mot kvinnors rätt till hälsa måste få ett stopp.

 

 2. Vilmer AVilmer Andersen. Foto: Amadeus Serey. ndersen, 69 år, gruppledare Region Skåne, sociolog

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Vinsterna i välfärden, avprivatisering, jobb och sysselsättning, miljö och klimat, större anslag till skolan och sjukvården. Vinsterna i välfärden är en klar profilfråga där majoriteten av svenska folket stödjer vår politik. Det är en stor utmaning för partiet att göra politisk av detta stöd. Om vi lyckas med det kan vi göra ett kanonval. Efter två mandatperioder med borgarna vid makten måste hela den politiska insatsen riktas mot att forma en alternativ politik och bilda en ny majoritet med Vänsterpartiet som inflytelserik aktör. Målet bör vara att öka med minst 50 procent i regionen!

Busi Dimitriu-foto Amadeus Serey 3. Busi Dimitriu, 34 år, Politisk sekreterare

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Jag är främst intresserad av att driva Vänsterpartiets ideologi till att genomsyra alla frågor som vi tycker är viktiga. Sakfrågor är viktiga och bra och berör medborgaren i dennes vardag men vi måste också vara tydliga med varför vi tycker som vi gör. Den lånsiktiga samhällsförändring som Vänsterpartiet står för är sprungen ur visionen om ett socialistiskt samhälle, ett samhälle som inom alla har möjlighet att utvecklas inom och gemensamt bidra till. Endast genom att se att patriarkala och rasistiska strukturer finns och att bryta dem genom en aktiv feministisk och antirasistisk politik kan vi uppnå vårt mål. Därför vill jag att vi tydligare implementerar dessa. T ex genom en jämställd personalpolitik, skydd och samhälleliga rättigheter åt papperslösa, kulturstöd åt alternativa uttryckssätt snarare än åt kulturinstitutioner, en inkluderande region med goda och avgiftsfria förbindelser och en behovsbaserad omfördelning av resurserna. Mycket mer skulle såklart kunna radas upp men det är visionen och vägen dit som ska stå i fokus.

 

4. Susanne BjöSusanne B 2rkenheim, 67 år tidigare journalist, numera pensionär

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Undertecknad bevakade som journalist sjukvården i Skåne sedan mitten av 90-talet, hela processen att bilda Region Skåne, och sedan regionen fram till 2010, då jag avslutade mitt yrkesliv. Det gav ett intresse för regionfrågorna även utanför det rent professionella. Det intresset är fortfarande levande. Men det viktigaste nu är att visa, att borgarnas och miljöpartiets projekt i regionen – med privatisering, nedskärning, tvångsommöblering av kliniker, ökat tjänstemannastyre, en usel och ojämlik personal- och arbetsmiljöpolicy, alla brister i vården och dövöra för människors verkliga behov – har totalhavererat. Det är slut! Nu krävs ett styre och ett samhällsbygge med en annan värdegrund, även i de frågor som regionpolitiken ansvarar för. För V:s del hänger mycket på att vi lyckas skapa en bra valkampanj och verkligen nå ut till folk med vår politik och vad vi står för. Jag är beredd att bidra med all kraft till det. Målet är naturligtvis att öka vårt röstetal och våra mandat i regionfullmäktige, för att i en ny majoritet ha mer styrka och förtroende att genomföra den förändring vi vill se i regionen. Det är ett kollektivt ansvar.

 

Roland-Nilsson1-300x200 5. Roland Nilsson, 64 år, affärsutvecklare

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Offentligt ägande inom skolor och sjukvård, investeringar och stöd till omställning till ett hållbart samhälle, stoppa övervakning och kontroll av medborgarna, kortare arbetstid och inflytande på arbetsplatsen.

 

 

Valda till riksdagslistan

 1. Daniel Sestrajcic, 37 år, projektledare & marknadsförareDaniel Sestrajcic

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Frågor som rör vilket slags samhälle vi ska leva i och hur människor ska få vara människor där gemenskap och solidaritet står i centrum. Det betyder i min värld många olika frågor men bland annat kulturfrågor, klassiska jämlikhets- & fördelningsfrågor, maktfrågor kopplade till klass, kön och etnicitet.

En annan del av mig är intresserad av att bygga starka rörelser och organisationer som kan agera för social förändring i vårt samhälle.

 

Hanna Gedin 3 2. Hanna Gedin, 35 år, jurist på Hyresgästföreningen

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Det är samhälleliga orättvisor som triggar mig politiskt. Jag vill arbeta för ett solidariskt samhälle, ett samhälle där alla får plats och har ett gott liv. Det innebär att, utifrån ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv, arbeta mot klassklyftor. Jag vill se ett slut på vinster i välfärden och ett slut på privatiseringen av det gemensamma. Jag vill se kraftiga satsningar på välfärden. Det handlar om fler händer i den offentliga sektorn och bättre kvalitet men också förbättrade arbetsvillkor för de som jobbar inom välfärden.

Det finns särskilt vissa områden som jag ser som strategiskt viktiga att lyfta: Skolan ska vara likvärdig och bra och fritidshemmen måste upphöra att vara förvaringsplatser för barn till arbetande föräldrar och istället bli till för alla barn och en pedagogisk förlängning av skolan. En trygg och fungerande förlossningsvård är a och o i ett välfärdssamhälle. Det krävs kraftiga satsningar på äldreomsorgen så att kvaliteten och tillgängligheten blir bättre och så att anhörigvårdandet minskar. Jag är intresserad av bostadsfrågan för jag ser en lösning på bostadskrisen som en av de mest akuta utmaningarna.

 

Jallow s picture  3. Jallow Momodou 38 år, Antagningshandläggare på MAH (samhällsvetare)

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Asyl- och migrationspolitik, arbetsmarknad och integrationspolitik, antirasism och EU-politik.

 

 

 

Jeanette Stojic2  4. Jeanette Stojic, 31 år, svetsare/montör

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Jag är mycket intresserad av arbetsmarknadspolitiska och fackliga frågor. Välfärdsfrågor ligger mig också varmt om hjärtat. EU är också ett ämne som intresserar mig och som ofta väcker starka känslor.

 

 

 

Carlos Gonzaléz 5. Carlos González, 62 år, modersmålslärare i spanska

Vilka politiska frågor är du mest intresserad av? Skola/förskola och fritidsfrågor.

 

Daniel Sestrajcic

Daniel Sestrajcic

Daniel Sestrajcic är idag ordförande för kulturnämnden samt ordförande för Vänsterpartiet Malmö. Har har en lång bakgrund som politisk aktivist och pådrivare i Malmöpolitiken som började då han vid 20 års ålder flyttade till staden.

– Jag är glad och stolt över att toppa valberedningens förslag till riksdagen. Det är en möjlighet att driva de frågor som Vänsterpartiet representerar. Jag brinner för att göra slut på den privata vinsterna inom välfärden, säger Daniel Sestrajcic.

Genom åren har Malmöborna förknippat många frågor med Malmövänstern och Daniel Sestrajcic: som gräsrotsorganisatör, Palestinaaktivist och som drivande i kulturfrågorna inom kommunen, för att nämna några. Att ta klivet till riksdagen innebär nya möjligheter:

– För mig är det viktiga att förena det som händer i parlamenten med det som händer på gatan. Att knyta ihop den politiska kamp som bedrivs i olika sociala rörelser med de beslut som fattas i riksdagen. Jag vill vara en sådan länk, avslutar Daniel Sestrajcic.

 

– Min drivkraft är att tillsammans med andra omfördela makt och resurser – från fåtalets till alla människors frihet. Med ett starkt Vänsterparti kan vi bygga en välfärd värd namnet, säger Hanna Thomé föreslagen ett på vallistan till kommunfullmäktige.

Jämställdhetsarbetet i Malmö är konkret och pågår varje dag. Målet är att mota bort skillnaderna mellan män och kvinnors livsvillkor. Tack vare en stark feministisk gräsrotsorganisering, långvarigt arbete av generationer av engagerade kvinnor och Vänsterpartiets toppkandidater som stenhårt drivit jämställdhetsfrågorna i Malmö stad har vi kommit en bit på vägen.

– Jag brinner för att förbättra villkoren för alla kvinnor som sliter för att få vardagen att gå ihop. I Malmö har vi gått från ord till handling när det gäller kvinnors situation. Det är dags att skapa en välfärd som bryter upp könsorättvisorna, säger Martina Skrak, föreslagen tvåa på vallistan till kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet Malmö fastställer kommun-, region- och riksdagslistorna på årsmötet den 25 januari.

 

Sara Svensson är gymnasielärare till yrket och är ny i regionpolitiken. Hon toppar Vänsterpartiets lista i Malmö och ser fram emot att ge sig in i hetluften.

– Vårt mål är helt klart i detta val: att ändra ledning för Region Skåne. Borgarna och Miljöpartiet som styrt de senaste 8 åren har inneburit en katastrof. När kvinnor är rädda för att inte kunna föda barn i Malmö, och rätten till säker vård hotas har det gått för långt, säger Sara Svensson.

Vilmer Andersen som står på andraplatsen på listan är en veteran i sammanhanget. Han är gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne och har suttit i regionfullmäktige sedan 1998.

– Sjukvårdsfrågan är nummer ett i regionen. Vi går till val på att göra slut på femklöverns nedskärningar i sjukvården, ett stopp på flyttkarusellen mellan de skånska sjukhusen och på att göra slut på de privata vinsterna i den skånska välfärden, avslutar Vilmer Andersen.

Vänsterpartiet Malmö fastställer kommun-, region- och riksdagslistorna på årsmötet den 25 januari.

 

 

13.11-Julklapp_banner200x200px2

Vi behöver din hjälp

Det går bra för Vänsterpartiet i Malmö. Vårt medlemstal växer ständigt, många sympatiserar med oss och vi omsätter detta i praktiken. Vi har aktiviteter i stort sett varje dag och en stor mängd människor, aktivister, som är villiga att donera sin tid för att hjälpa oss på en regelbunden basis. Vi är ett parti och en lokalorganisation med mycket energi, kompetens och vi står inför en ljus framtid. Tyvärr är vi dock det ekonomiskt resurssvagaste partiet. Därför behöver vi hjälp, din hjälp, för att bli ännu bättre!

Valrörelsen 2014 kommer bli den viktigaste valrörelsen på länge. För att göra Vänsterpartiet Malmös valår till det största, mest aktiva och bästa någonsin har vi beslutat om att starta en valinsamling där vårt mål är att samla in minst 200 000 kronor för att stärka vår valbudget.Vi tar många steg för att nå målet och kommer att kampanja kring valinsamlingen under hela 2014.

Vi vet att vi i Vänsterpartiet har många vänner och sympatisörer som vill bidra. Vi ber därför nu om din hjälp att göra oss till ett ännu starkare parti. En kan inte göra allt, men alla kan göra något och tillsammans gör vi skillnad. Bidra till vår valinsamling!

Så här går det till

Sätt in gåvan på vårt bangirokonto 5434-4015, märk betalningen “Valinsamlingen 2014”.

Särskilt utformade gåvobrev att ladda ner och skriva ut finns här (pdf)Om du donerar  100 kr eller mer skickar vi ett fint gåvobevis hemskickat. Efter att du har satt in pengarna skickar du ett mail till olof.holmgren@vansterpartiet.se där du anger hur stor summa du har skänkt samt namn och adress dit gåvobeviset ska skickas. Ange även om du hellre hämtar upp det själv. OBS! Tänk på att vara ute i god tid för att få gåvobeviset hemskickat i god tid före julafton.

UPPDATERING 5 DEC: Vi har nu även tagit fram ett gåvobrev för de av oss som firar Chanuka (pdf) Vill du ha en annan text eller motiv? Maila så ordnar vi det!

Tack för din gåva!

Gåvobrev_julklapp2_webb

Gåvobrev_chanukagåva1

Framsidan av broschyren från ord till handlingDet går att driva utvecklingen mot ett jämställt samhälle. Det behövs en feministisk kraft för att makt och resurser  ska fördelas jämställt och vi vill fortsätta att vara den kraften. Vänsterpartiet behövs för att talet om jämställdhet  inte bara ska bli tomma ord.

Vi har tagit fram broschyren Feminism – från ord till handling. Där presentera några konkreta resultat och några av de frågor Vänsterpartiet Malmö tänker driva om vi får fortsatt förtroende i Malmös kommunpolitik efter valet 2014.

Läs mer i broschyren Feminism – från ord till handling (pdf)