Det här året har varit ett av de märkligaste i åren i, vad jag tror, nästan alla våras liv. En pandemi slog till med full kraft och skakade om hela världen. Vi har alla fått ändra våra livsvanor på olika sätt, för oss politiker har det inneburit ändrade mötesvanor, för ett flertal företag kraftigt minskade intäkter och för många människor har det inneburit ett stopp för sin försörjning. Varslen har varit rekordstora under året som gått och tusentals människor har förlorat sin inkomst, också här i Malmö.

Kommunstyrelsen har tagit ställning till många olika förslag från flera partier för att underlätta effekterna av Covid-19. Vi i Vänsterpartiet är glada över att man till exempel ökat finansiering till föreningsliv och civilsamhällesorganisationer som arbetar med människor i utsatta situationer och att man efterskänker avgifter för vissa företag.

Vi ser däremot med oro på de långsiktiga konsekvenserna av en ökad arbetslöshet och människors möjlighet att betala sin hyra.  (more…)

Föreningen Amanah bjöd in till en solidaritetsmanifestation med Malmös muslimer med anledning av den planerade koranbränningen. “Vi samlas i denna solidaritetshandling för att stötta den Muslimska gemenskapen i dessa tider, såväl som att visa vägen framåt för den här staden, genom att stå samman mot varje handling och tecken på islamofobi och rasism, och att arbeta för att alla individer i vårt samhälle kan känna sig trygga och stolta över vem de är.”

Vårt kommunalråd Emma-Lina Johansson fick äran att tala vid manifestationen. Här nedan kan ni läsa hennes tal i sin helhet:

Tack för att jag har fått komma hit i idag. 

Jag är här för att visa min solidaritet med alla er som dagligen utsätts för hat, rasism och islamofobi, och med alla er muslimer som dessa veckor fått utstå extra mycket hat. 

Ni står inte ensamma, vi står bredvid er. 

(more…)

På dagens nämndsmöte fattade Funktionsstödsnämnden beslut om att inte genomföra den aviserade upphandling av LSS-boenden som Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokrater och Liberaler drev igenom strax efter valet.

Vänsterpartiet anser att bostad med särskild service enligt LSS (oavsett personkrets) skall hanteras av Malmö kommun i egen regi. Allt sedan beslutet togs den 2018-11-28 (§127) om att ge funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och initiera en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling (FSN-2018-829) har Vänsterpartiet varje möjlig gång yrkat på att upphäva beslutet. När våra yrkanden röstats ner har vi konsekvent reserverat oss.

– Privata bolag har sämre villkor för anställda och jakten på vinst leder till sämre kvalitet för brukarna. Vinst som görs, återinvesteras inte i verksamheten utan går till aktieutdelningar, uppköp av andra verksamheter och VD-löner. Kvinnors underavlönade arbete ger vinster åt ägarna, som för det mesta är män. Funktionsstödsförvaltningen har vid ett upprepat antal tillfällen noterat brister i kvalitet inom den egna förvaltningen men insynen och åtgärderna i privata bolags arbete med t.ex. kvalitet, kompetensutveckling och rekrytering är allt som oftast betydligt mer bristfällig, säger Carin Gustafsson, Vänsterpartiets ledamot i nämnden i en kommentar.

Enligt Kommunals rapport ”Så mycket bättre” (2018) har anställda inom Kommunals avtalsområde hos privata utförare lägre löner, lägre personaltäthet, lägre andel tillsvidareanställda, fler deltidstjänster, färre med rätt kompetens jämfört med offentlig sektor. Personal upplever sig mindre nöjda, ha mindre inflytande och vara mindre motiverade på sitt arbete.

För Vänsterpartiet är således en privatisering otänkbar; Vänsterpartiets ambition är istället en förbättrad arbetsmiljö med högre grundbemanning, trygga anställningar, heltid som norm, arbetstidsförkortning, god kompetensutveckling och mer inflytande på arbetsplatsen för arbetstagarna. Försämrade villkor för arbetstagarna kommer att leda till försämringar för alla de Malmöbor som bor på LSS Boende.

– Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. Med privata alternativ uppstår risken att en Malmöbos hem eller personal kan försvinna vid en upphandling. Det är knappast något som främjar goda levnadsvillkor, säger Anfal Mahdi, ersättare för Vänsterpartiet i Funktionsstödsnämnden.

– Vi i Vänsterpartiet vill poängtera att vi alltid kommer att strida mot privatiseringar och för en god välfinserierad och stark välfärd – för brukarnas och arbetstagarnas skull, avslutar Carin Gustafsson.

Läs Gunilla Ryds och Tobias Peterssons rapport från Miljönämndens senaste möte:

På Miljönämndens senaste möte behandlades tre viktiga styrdokument som alla har, och kommer att ha, stor betydelse för Malmös framtida utveckling och för möjligheterna att bli den socialt och ekologiskt hållbara stad som sedan länge är målet. Dessa är Storstadspaketet, Översiktsplanen, som just varit ute på remiss, och Miljöprogrammet 2021-2030 som vi beslutade skicka på remiss.

(more…)

Temat för hösten är solidaritet. Solidaritet behövs både i välgång och kris och det är tid för oss att lyfta den. 

På grund av läget har flera medlemsmöten under våren ställts in. Det innebär att allt inte kommer hinnas behandlas på medlemsmöte. Styrelsen har försökt prioritera det som är viktigast att medlemmar är med och beslutar om och att prioritera bort beslutet om temat för hösten var då det minst dåliga.  Det är såklart tråkigt, men då det är ett brett tema så hoppas vi att det mesta av aktivisternas idéer ändå ryms inom det. 

 

I verksamhetsplanen för partiföreningen slog vi fast att under hösten, gemensamt i hela partiföreningen  jobba utifrån ett övergripande politiskt tema.  Vi ser stora vinster att på detta sätt att arbeta med ett tema kunna koppla kommunpolitik och utskott och grupper närmare varandra. Det är även ett sätt att samla partiföreningen och det görs med vetskapen att vår storlek är en styrka och att vi tillsammans kan göra reell skillnad.

Tanken är att detta tema, solidaritet, ska genomsyra hela vår verksamhet: Studier, kommunpolitik och utskottsaktivitet. Självklart kommer det ta sig olika uttryck och appliceras på olika sätt, men förhoppningen är att budskapet “solidaritet – i välgång och kris” ska finnas där som en röd tråd. Gruppen som nu planerar och samordnar arbetet kommer ta fram en handledning som liten vägledning för grupper och utskott i hur temat kan konkretiseras, men det kommer finnas stor möjlighet för utskott att själv påverka hur de vill jobba med temat. Planeringsgruppen kommer att ta ett särskilt avstamp i de frågor som hela partiet driver just nu, för en solidarisk bostadspolitik – mot marknadshyror och för solidaritet på arbetet – skrota LAS utredningen och satsa på trygga jobb. Samt även sedan i de frågor som lyfts särskilt i vår budget, och kampanj i Malmö stad. 

 

Vad händer då i höst?  Det är inte helt klart än, och är som vanligt i stor utsträckning upp till grupper och utskott att planera. Planeringsgruppen för temat kommer att bjuda på en ram och lite grundaktivitet. I augusti kommer planeringsgruppen bjuda in till möte för att involvera centrala grupper i planeringen, som exempelvis kommunfullmäktigegruppen, studieutskott och samordningsgrupp. I mitten av augusti kommer en färdig handledning ut till alla grupper och utskott som förhoppningsvis kan inspirera, underlätta och stödja i planeringen för hösten. I september börjar “temaperioden” och vi genomför en lansering och kickoff för hela partiföreningen. 

Under senhösten kommer vi även gå in i en budgetkampanj under några mer intensiva kampanjveckor, när vi lägger vårt förslag till budget för Malmö stad. Grupp som planerar den kampanjen, kommer tillsättas i augusti, och det kommer ske nära kommunalråd och nämndspolitiker. Tanken är att då konkretisera solidaritets budskapet till faktiskt politik för malmöborna. 

 

Tillsammans kommer vi att lyfta solidaritet i både ord och handling under hösten! 

 


Save the date – 12 september

12/9 hålls för hela partiföreningen en “kick-off” inför hösten och en liten lansering av temat Solidaritet i välgång och kris. Vi samlar oss (i någon form) och studerar, diskuterar och blickar framåt! Det är halvtid mellan valrörelserna, men vi aktivister i V Malmö tar inte paus. Mer information kommer i augusti, på hemsidan och i andra kanaler! 


Två tips inför hösten

  • Fortsätt vara solidarisk! Håll avstånd, hjälp en granne att handla och bjud gårdens ungar på glass!

 

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” har lagt förslag om ytterligare försämringar av Lagen om anställningsskydd (las) så att fler undantag från turordningsreglerna vid uppsägning ska kunna göras och så att uppsägning av personliga skäl skall kunna ske utan saklig grund. Förslagen ökar godtyckligheten vid uppsägningar och minska rättssäkerheten. Blir de verklighet kommer balansen mellan arbetsgivare och fack att rubbas kraftigt, till arbetsgivarnas fördel.

Christoffer Heimbrand, riksordförande för Liberala Studenter, argumenterar för att Lagen om anställningsskydd (las) är dålig för att den skyddar de som har ett jobb, men inte de som är utan. Han menar att det är osolidariskt och att alla istället bör ha ett sämre anställningsskydd. Han ställer unga, nyanlända och sextrakasserade kvinnor mot fastanställda och äldre, och tycks mena att otrygghet för alla löser arbetslöshet och sextrakasserier på jobbet. Man häpnar!

Med förslagen om ytterligare försämrat anställningsskydd får vi tvärtom arbetsplatser där alla har provanställning och kan sägas upp. Vem vågar då engagera sig fackligt eller säga till om sextrakasserier på jobbet? De liberala argumentationen som nu plockas fram är hittepå-argument med enda syfte att stärka arbetsgivarens ställning.

Det finns ingen opinion för en försämrad rätt på jobbet. Enligt Ungdomsbarometern 2020 så vill 74 procent av alla ungdomar ha en trygg anställning. Och enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2019 så tycker 93 procent av alla unga att det är viktigt med bra anställningsvillkor. Provanställning är det ingen som som vill ha.

Heimbrant frågar med vilken rätt politikerna ska få bestämma om anställningsskyddet. Svaret är att om varken fack eller politiker är med och bestämmer om arbetsrätten så ligger all makt hos arbetsgivaren. En rejäl maktförskjutning från anställda och fack till arbetsgivare alltså. Det känns inte särskilt modernt.

Vänsterpartiet menar att utredningen skall slängas i papperskorgen och att vi i denna tid istället behöver stärka anställningsskyddet för vanliga människors.

  • Ändra las för att motverka hyvling av personalens sysselsättningsgrad, det vill säga att arbetsgivaren ger anställda färre arbetstimmar och drar ner från heltid till deltid
  • Minska de otrygga anställningarna och avskaffa allmän visstidsanställning. Det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt.

Vänsterpartiet kommer fortsatt att arbeta för att stärka anställningstryggheten, arbetsvillkoren och kollektivavtalens roll. Vi kommer inte att acceptera några försämringar av anställningstryggheten eller av fackens villkor. Därför kommer vi att fälla regeringen om förslagen från utredningen läggs fram.

Anders Andersson

Vi i Vänsterpartiet har ställt ett antal förslag för den vanliga Malmöbon som drabbas av coronapanemin. En del av våra förslag har genomförts, andra inte. Här kan du läsa om hur politiken har fungerat under våren och vilka segrar vi vunnit genom nämndsinitiativ och påverkansarbete!

(more…)

Vi vill ta tillfället i akt att lyfta våra förslag och synpunkter inför det fortsatta arbetet. Den här nulägesbilden bygger ju till stor del på den rapport och en studie om arbetet med dessa frågor i Malmö, Stockholm och Göteborg. Studien är tydlig med att det som behövs för att bedriva ett framgångsrikt arbete mot hedersproblematik är långsiktiga och djupgående satsningar. Den sätter också fingret på vad satsningarna behöver fokusera på. Det handlar om att höja kunskapsnivån bland de anställda, öka medborgarnas möjligheter att aktivt delta i samhällslivet och också att stärka socialtjänsten och de jourer och skyddande boenden som stöttar de utsatta. Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på att många unga människor lever med begränsningar av sina fri- och rättigheter i vår stad. (more…)

– Jag blir glad när jag ser människors praktiska solidaritet. Att hjälpa människor på flykt kräver uppfinnesrikedom och ett starkt engagemang – och i det visar sig Malmö fortfarande vara hoppets hamn, säger Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd.

Vi i Vänsterpartiet står upp för asylrätten och tycker inte att man ska utvisa människor till ett land UD avråder alla resor till, som Afghanistan till exempel. Nationellt arbetar vi för att ge amnesti åt alla de ensamkommande barn och ungdomar som kommit de senaste åren. 

– Godtyckligheten i asylprövningarna vi sett flertal bevis för de senaste åren, där fel datum för ansökan, mycket tvivelaktiga och oklara åldersbedömningar, eller där ingen hänsyn till hälsa, sexuell läggning eller familjeanknytning tas, som kan stjälpa hela asylprocessen tycker jag är förkastligt, säger Emma-Lina Johansson och fortsätter:

– Den förskjutning i samhällsdebatten som också skett de senaste åren, från ”Mitt Europa har inga murar” till taggtrådsstängsel och poliskontroller vid gränsen är fruktansvärd. ”Flyktingkrisen” 2015-2016 var ingen kris för oss, det var en kris för alla de som tvingats fly via dödliga vägar. Den militarisering som skett i Europa och de ”inre gränskontroller” som sker i Sverige är fel väg att gå, både resursmässigt och medmänskligt.

Vi i Vänsterpartiet vill se en annan flyktingpolitik överlag, men också att Malmö ska vara en möjligheternas stad, oavsett var du kommer ifrån. Det är tack vare Vänsterpartiet nödbistånd överhuvudtaget betalas ut till papperslösa i Malmö, vi kommer att fortsätta stå upp för den rättigheten. Alla människor är människor och ska få mänskliga och basala rättigheter tillgodosedda, ingen människa är illegal, oavsett status på uppehållstillstånd.

– Vi i Vänsterpartiet är glada för den solidaritet Malmöbor, civilsamhället och föreningar uppvisar gentemot medmänniskor som befinner sig i en oerhört svår situation, avslutar Emma-Lina.

Läs artikeln i Sydsvenskanhttps://www.sydsvenskan.se/…/politiker-kritiska-till-hemlig…

Läs mer om Skåne Stadsmissions arbete här: https://www.skanestadsmission.se/fortydligande-med-anledni…/