Vänsterpartiet är positivt till ambitionen att göra stadionområdet till ett centrum för idrott, evenemang och hälsa. Det är viktigt att detta profilområde utformas så att det inte bara ger elitidrottare och besökare bättre möjligheter, utan att även Malmöborna får större möjligheter till motion, rekreation och nya mötesplatser. Det bör exempelvis avsättas plats för spontanidrott och lek som kan användas av de kringboende.  (more…)

Vid gårdagens sammanträde i Miljönämnden antogs Malmö stads kommande Miljöprogram för 2021-2030. Ett program som tar steg mot hållbarhet och ett Malmö som utvecklas men respekterar planetens gränser.Nu återstår bara för kommunfullmäktige att gå samma väg.

Vi i Vänsterpartiet sätter hopp till det antagna dokumentet – målen är tydliga och i stort tillräckliga inom det utsatta   tidsperspektivet, givetvis kommer skarpare åtaganden att behöva införas med tiden, men i dagsläget  är målbeskrivningen bra. Däremot anser vi att programmet haltar när det gäller dess handlingskraft och tydlighet i hur man skall införliva alla målen.

Vi börjar med att beskriva det som vi ser som extra positivt. Vänsterpartiet uppskattar vissa tillägg såsom att det inom strategiskt viktiga områden ska finnas möjlighet för staden att utvidga sin rådighet genom investeringar. Tex i solceller eller varför inte i kommunala hållbara leveranser inom staden. Behöver staden ökad rådighet så bör den söka sig denna rådighet. Vi i Vänsterpartiet är även mycket nöjda med att programmet tydligt indikerar att lagförslag till naturens fördel finns med i verktygslådan.

(more…)

Vänsterpartiet Malmö ska välja en ledamot i förskolenämnden. Valberedningen tar nu emot nomineringar till uppdraget.

För att nominera mailar du namn på den du nominerar (det kan vara dig själv) och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se.  Ange om den nominerade är tillfrågad eller ej.

Förhandsnomineringsstopp är den 2 januari 2021 vilket innebär att valberedningen vill ha din nominering innan dess. Valet kommer att förrättas på ett medlemsmöte efter årsskiftet.

Om du har frågor om vad uppdragen innebär eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen på valberedningmalmo@vansterpartiet.se som hjälper dig att få svar på dina funderingar.

Lite om Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för Malmö kommuns utbildning inom skolformen förskola, pedagogisk omsorg med inriktning mot barn i åldrarna 1-5 år, samt öppen förskola. Därtill ansvarar förskolenämnden för godkännande av, och tillsyn av fristående förskola samt beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år.I Förskolenämnden har Vänsterpartiet i dagsläget en ordinarie ledamot och en ersättare.

Mer om vad det innebär att sitta i en nämnd för Vänsterpartiet:

Nämnderna har flera uppgifter och bland annat så beslutar de i frågor som rör den egna förvaltningen, beslutar i frågor som rör nämnden enligt lag eller annan författning, hanterar ärenden kommunfullmäktige har delegerat till nämnden och bereder kommunfullmäktiges ärenden.

Som Vänsterpartist i en nämnd är det vårt gemensamt fattade politik som du ska följa och driva. Du har ett ansvar att vara uppdaterad på vår politik och utifrån det är det din uppgift att granska handlingar och föreslå bra beslut eller förändringar i föreslagna beslutsunderlag.

Nämndsmötena sker ungefär en gång i månaden. Förutom det tillkommer tid för förberedelser inför mötena och du förväntas också delta på Vänsterpartiet Malmös stora fullmäktigemöte där alla med uppdrag i kommunen träffas.

I Sydsvenskan kan vi läsa att Sara Wettergren (L) menar att nedskärningarna om 41,5 miljoner i grundskolan inte kommer att märkas i klassrummen. Hon säger också att de inte underfinansierar budgeten, detta trots att grundskoleförvaltningens egna tjänstepersoner pekar på att det faktiskt är problem med resurserna. De skriver så här i sin nämndsdbudget: …trots att Malmö stad har den högsta andelen barn som växer upp i fattigdom, tilldelas Malmös skolor inte en högre elevpeng än riksgenomsnittet. Samtidigt fortsätter andelen elever med kompensatoriska behov att öka i Malmös skolor. 

(more…)

Moderaternas förslag att införa äldreomsorgspeng kan låta vackert. Men innebär att äldre själva ska ansvara för att få god vård och omsorg.

Äldres behov sätts inte främst. För privata bolag måste behovet av vinst till aktieägarna alltid går före äldres behov av vård och omsorg. Behovet av goda arbetsförhållande för personalen kommer därtill i sista hand.  (more…)

Om vi kunde tillvarata bara en bråkdel av solenergin och omvandla den till el skulle många av planetens energiproblem lösas. Ett vanligt villatak i Sverige tar, till exempel  emot cirka fem gånger mer solinstrålning än vad huset gör av med i energi varje år. Malmö har, som Anders Andersson vårt kommunalråd påpekade, målet att vara helt fossiloberoende 2030 och att solenergin ska stå för 15% av energiförsörjningen i Malmö Stad.  (more…)

Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt ställa om för att minska koldioxidutsläppen. Här spelar energifrågan en avgörande roll. Genom att satsa på energieffektivisering och förnybar energi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle.

Energi från solen finns i närmast oändlig mängd. Solen är den enda energikälla som ger jorden ett verkligt tillskott av energi. Ändå används bara en ytterst liten del av denna solenergi för att producera el.  (more…)

För att motverka hatbrott och rasism krävs det långsiktiga resurser och målsättningar.

Vi måste lyssna på civilsamhället och de grupper som utsätts för hatbrott, diskriminering och rasism. Rapporten i underlaget fastslår att:

  • Rekommendation 1. Malmö stad behöver säkerställa att det samlade arbetet mot rasism och homofobi integreras i ordinarie målstyrning och uppföljning på ett systematiskt sätt, både som del av helheten och som enskilda kunskapsområden.
  • Rekommendation 2. Malmö stad behöver utveckla kommunövergripande samordning, stöd och uppföljning av ett mer riktat arbete mot rasism och homofobi på ett systematiskt sätt.
  • Rekommendation 3. Malmö stad behöver ta fram kunskapsunderlag och analyser av olika slag som stöd för att utforma ändamålsenliga och effektiva insatser mot rasism och homofobi i linje med ett systematiskt förhållningssätt.

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är mycket bra rekommendationer, men det styret nu faktiskt gör är ju helt på tvärs med dessa rekommendationer. Vi anser inte att staden kan klappa sig för bröstet genom att skapa några utställningar via Kulturförvaltningen.  (more…)

Under våren 2020 genomförde tankesmedjan Stiftelsen tryggare Sverige en kartläggning av kommunernas brottsförebyggande arbete, med särskilt fokus på just användandet av ordningsvakter för att medverka till att upprätthålla ordningen i det offentliga rummet. Sammanfattningsvis visar resultaten att det har skett en maktförskjutning där polisens våldsmonopol i allt större utsträckning överlåts åt privata vinstdrivande företag.

Vi i Vänsterpartiet är bestörta över en socialdemokrati som inte bara låter vinstdrivna företag fortsätta sno skattebetalarnas pengar i välfärden i stort, utan dessutom aktivt inför dem i Malmö. En privatisering av våldsmonopolet på våra gator. För vaddå? För att ert samarbetsparti – som skulle åka ur riksdagen om det vore val idag – säger det? Det kan ju i alla fall inte vara för att forskningen pekar på hur trygghetsskapande det är, för den visar med all önskvärd tydlighet på motsatsen.  (more…)

Vad innebär ordet solidaritet? Var vi mer solidariska förr? Dessa frågor ställde jag mig när jag fick en förfrågan om jag kunde skriva ner några tankar kring begreppet solidaritet.

Den första tanken som dök upp var internationell solidaritet. Då på 50-talet när miljontals människor startade demonstrationer, bojkotter och olika aktioner mot apartheid, människor som inte ens varit i närheten av Sydafrika. De många anti-apartheid organisationerna arbetade gränsöverskridande men främst med nationell mobilisering som en väg att ställa krav på sina respektive stater, få dem att genomföra sanktioner och bojkotter. Stora led slöt upp till stöd för det Vietnams frihetskamp, ja vår statsminister gick till och med i första ledet för protesterna mot USA:s krig. Grupper bildades till stöd för den kubanska revolutionen och befrielserörelserna i Södra Afrika och till motstånd mot diktaturerna i Latinamerika. Stora grupper flyktingar välkomnades här i landet. Denna form av solidaritet innebär ett osjälviskt handlande mot förtryck av andra människor, vars öde inte nödvändigtvis är vårt, men den får oss att känna att vi är en del av något större, en del av en global process.

Solidaritet för också min tanke till arbetarrörelsen, till dess gemensamma kamp mot kapitalet och för bättre villkor som kan få samhället att förändras. Den kan också sträcka sig över landets gränser. Men här brister vår solidaritet alltmer för vi gav till exempel inget öppet stöd till Greklands folk som tog upp kampen mot finanskapitalet.

Välfärdsstaten, med skattefinansierade sociala tjänster, utgör en form av institutionaliserad solidaritet där trygghet och jämlikhet skapar fria och självständiga medborgare. Så är det inte längre för vårt samhälle har genomgått en stor förändring de senaste 30 åren. Den solidariska lönepolitiken har ersatts med individuella löner. Privata välfärdstjänster har blivit allt vanligare samtidigt som marknadiseringen blivit allt mer påtagligt i offentlig verksamhet. Vår gemensamma välfärd har ersatts med en ny sorts solidaritet: välgörenheten! Kyrkan och frivillig organisationer har tagit över ansvaret för de utsatta och de rika skänker hellre godtyckliga summor till välgörenhet än tar sitt samhällsansvar genom att betala skatt. Det vill säga vi har fått andra trygghetssystem som fångar upp människor, som Reinfeldt en gång uttryckte det.

Nyligen lyssnade jag i radion på Sven-Erik Liedman som förklarade innebörden av denna utveckling. Han menar att välgörenhetens solidaritet har fasta roller: fattiga och rika. Den som ger pengar till den fattige tänker sig inte in i situationen att det en gång kan vara ​jag​ som sitter där med mössan i hand. Skillnaden ligger i att solidaritet egentligen innebär en grundläggande ömsesidighet, en förmåga att se själv i den andre. Han nämnde en gammal göteborgspamp som sagt att rättvisa det är när man delar en korv på mitten medan solidaritet innebär att den som är hungrigare får den större biten. Så medan välgörenhet ger lindring för stunden, pekar riktig solidaritet mot framtiden, mot bestående förändringar och mot kommande generationer.

Det är dit vi måste sikta, då vi utan egenintresse tar ett gemensamt ansvar för allas bästa, mot en solidarisk framtid!

  Text av Gunilla Ryd