Jag hoppas och tror att alla delar en längtan efter ett annat samhälle. Ett samhälle där kön inte längre avgör vilka möjligheter vi har i livet.

Men en hel del säger ju: jämställdhet – vad ska det vara bra för? Ja vissa säger till och med att Sverige är ett jämställt land.

Mitt svar är makt. Så länge kvinnor och män inte har samma makt att forma samhället och sina liv så är jämställdhetsarbetet relevant, ja till och med livsnödvändigt.

Så låt oss då titta på hur det ser ut.

29 procent av alla unga kvinnor men bara 5 procent av alla unga män väljer en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av rädsla för att utsättas för brott. Maktlösheten visar sig alltså i fysiska begränsningar till tillgången till vårt gemensamma.

87 procent av de som arbetar deltid på grund av vård av anhörig släkting är kvinnor. Nästan 100 000 kvinnor har gått ner i arbetstid eller slutat arbeta på grund av att den kollektivt finansierade välfärden är otillräcklig. För dessa kvinnor får maktlösheten ekonomiska konsekvenser.

Av sammanboende småbarnsföräldrar använder kvinnorna ungefär 10 arbetsveckor mer per år än männen åt obetalt hem- och hushållsarbete.

80 procent av Sveriges fattigpensionärer är kvinnor.

Det går liksom inte att med hedern i behåll påstå att Sverige är ett jämställt land.

Det är känsligt att prata makt, vissa upplever att frågan blir laddad av konflikt. Jag tycker att det är bra att prata makt. Därför att makt är något föränderligt och påverkbart. Och om jämställdhetsarbetet ses utifrån ett maktperspektiv så är också jämställdhet något som är möjligt att uppnå.

Jämställdhet är inget som en kommun kan välja att som strunta i.

En kommun har att förhålla sig till bland annat FN:s kvinnokonvention, regeringsformens skrivning om alla människors lika värde samt kommunallagens skrivning om att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika. Redan utifrån dessa grunder borde det alltså vara en självklarhet för kommuner att jobba med jämställdhet.

Malmöborna har rätt att kräva jämställdhet. Inte bara utifrån juridiken utan också för att vi gemensamt finanserar denna välfärd.

Malmö har ungefär 23 000 anställda och nästan 80 procent av de som jobbar inom den kommunala välfärden är kvinnor. Malmö stad är inte vilken arbetsgivare som helst – utan en politisk sådan med klara och tydliga jämställdhetsambitioner. Därför är det självklart att Malmö ska vara en jämställd arbetsgivare.

Det är utifrån dessa principer som vi jobbat sedan 2011 – utifrån ett medborgarperspektiv men också utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Det får aldrig stanna vid vackra ord eller dokument som blir hyllvärmare. Jämställdhet måste göras och det har vi som medborgare rätt att ställa krav på. Jag är övertygad om att arbetet med jämställdhet kräver kompetens, därför att det är ett kunskapsområde, men också driv. Först då kommer resultaten.

Förändring uppstår sällan i ett vakuum, det krävs ett tryck utanför parlamentens väggar. Och där är vi alla så viktiga. Vi måste driva på, organisera oss, och kräva vår rätt!

Men jämställdhetsarbetet kräver också att vi politiskt prioriterar välfärden. Det går inte att prata jämställdhet och samtidigt göra nedskärningar i kvinnors livsvillkor. För att ta ett exempel – att säkerställa en jämställd biståndsbedömning men minska antalet socialsekreterare kan aldrig vara en feministisk politik.

Jag vill att Malmö ska vara en stad där kvinnors arbete värdesätts. Därför är jag glad att vi i Malmö visat att det går att ta politiskt ansvar och minska löneskillnaderna. Vi har bland annat gjort det genom en låglönesatsning på kvinnodominerade yrken. 1 150 anställda har fått ett lönepåslag om 1 000 kr i månaden för att löneskillnaderna ska minska.

Jag vill att Malmö ska vara en stad där personer oavsett kön eller könsuttryck har samma möjligheter. Därför värnar jag genuspedagogiken för att barn i våra förskolor och skolor ska få hundra möjligheter istället för bara två.

Jag vill att Malmö ska vara en stad där rasifierade kvinnor deltar på lika villkor. Det fristadsförfattaren Parvin Ardalan tillsammans med bland annat Malmö Muséer gjort är en bra början. Nu synliggörs immigrantkvinnornas historia i Malmö.

Jag vill att Malmö ska vara en stad där välfärd fördelas efter behov. Där tycker jag att vi kan snegla på fritidsförvaltningen som fördelar träningstider på de kommunala idrottsanläggningarna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Jag vill att Malmö ska vara en stad där kvinnor har ett frirum från våld. Jag är stolt över att det finns en stor bredd i kvinnofridsarbetet i Malmö. Vi har lyckats öka det kommunala stödet till kvinnojourerna och att vi varit föregångare på att ge även papperslösa kvinnor rätt till skydd och stöd.

Inget av detta är naturligtvis tillräckligt. Vi har bara börjat. Men det är konkreta exempel på hur jämställdhet handlar om att omfördela makt och resurser på kommunal nivå. Det pågår jämställdhetsarbete inom varje verksamhet i Malmö, från smått till stort.

Bland annat vill vi synliggöra det obetalda omsorgsarbetet och det finns ett politiskt beslut om att ta fram åtgärder som leder till ökad jämställdhet i denna fråga.

 

Hanna Gedin

Hanna Gedin

Malmö har också i samband med Nordiskt Forum förra året förbundit sig att fortsätta att stötta och uppmuntra kvinnorörelsens organisationer och se dem som en viktig och aktiv part för en mer jämställd stad. En stad är dess invånare och att tillsammans är vi en otrolig kraft för förändring mot ett mer jämställt samhälle.

Nu släpps en bok om Malmös jämställdhetsarbete. Den innehåller exempel och intervjuer med kända Malmöprofiler och syftar till att inspirera och få oss alla att vilja ha mer, kräva mer, se att makt och inflytande går att omfördela.

Det där med att synliggöra är en viktig del av Malmös jämställdhetsarbete. Synliggöra ojämställdhet, analysera, åtgärda. Det är så förvaltningarna arbetar. Denna kväll är ett sätt att sprida de goda exemplen och håll utkik på Facebook och malmo.se för vi kommer troligen kommer att ordna en afterwork i höst också.

De politiska ambitionerna har varit mycket tydliga i Malmö. Malmö ska vara en jämställd stad. Punkt. I dag är vi faktiskt en föregångare i kommunsverige. Igår träffade jag jämställdhetsministerns statssekreterare Pernilla Beralt. Hon nämnde just att regeringen sneglar på Malmö och sex andra kommuner när man nu ska jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Det tycker jag är glädjande.

Jag är stolt över det arbete som åstadkommits hittills, över all den kunskap och vilja som finns i organisationen men också bland medborgarna. Men jag vill mer.

Malmö är en fantastisk stad och här finns enorm kraft. Här finns solidariteten när vi gemensamt mobiliserar och protesterar mot rasism. När vi drar ut 10 000 på gatorna för att försvara människovärdet. Här finns den feministiska rörelsen som gör skillnad. Och det är vi, alla malmöbor, som måste se till att hålla trycket uppe i frågan.

 

Arbetet mot diskriminering är en ödesfråga. För vår stad och för hela samhället. Står vi för människor lika värde eller inte? Diskriminering är förödande både för den individ som drabbas och för hela samhället. Diskriminering innebär att mänskliga rättigheter kränks.

Det går inte att skilja arbete mot diskriminering från övriga politikerområden. Det är omöjligt att fullt ut kompensera misslyckad ekonomisk politik med en kraftfull antidiskrimineringspolitik. Arbetet mot diskriminering handlar om makt och resurser om vilka som får vara med och vilka som inte får vara med att forma vårt gemensamma samhälle.

År 2014 antog kommunfullmäktige planen Strategisk utvecklingsplan mot diskriminering. Det är ett  ramverk för denna församling kanske allra viktigaste arbete. Att se till att de mänskliga rättigheterna inte på något sätt kränks.

Utvecklingsplanen innebär att alla våra verksamheter ska granska sig själva och göra åtgärder mot diskriminering. Stadskontoret genomför nu ett stort arbete för att stötta alla nämnder i detta arbete. Ett nätverk från alla förvaltningar har bildats. Detta arbete måste ske strategiskt och i hela staden, det räcker inte med punktinsatser.

Jag vill nämna ett par konkreta saker som vi gjort under 2014:

Malmö mot diskriminering (MMD) fick ett höjt bidrag av kommunen. Hos MMD kan den enskilde få juridisk hjälp och deras kunskap är oerhört viktig för Malmö, för att vi ska bli bättre. Vi vill att fel påtalas för att kunna göra det bättre.

Den förra regeringen släppte en rapport mot afrofobi, en bra rapport vars förslag tyvärr inte har blivit verklighet förutom i Malmö. Under 2014 har en studie med afrosvenskar i Malmö gjorts och nu har vi anslagit medel för att genomföra åtgärder. Bl a ska vi ta fram jämlikhetsdata. Vi måste visa på rasismen för att kunna göra något åt den.

Arbetet med jämlikhetsdata gör vi tillsammans med andra kommuner. Den 9 maj 2014 invigdes norra Europas första UNESCO center. Ett samarbete mot rasism och för interkulturell förståelse. Här har och är Malmö drivande. Jämlikhetsdata är ett av arbetsområdena.

2014 var också året då HaBiTat-Q öppnade i sin nya form. En tryggmötesplats för unga hbtq-personer. Till detta kopplas utbildning till våra egna mötesplatser. Vi vill förändra heteronomen men tills det är gjort behövs trygga oaser.

Arbetet mot rasism i våra skolor har intensifierats. Inte utifrån perspektivet att vi ska lära eleverna att inte vara rasister utan utifrån elevernas egna upplevelser att bli utsatta för rasism. I arbete ingår många organsationer, särskilt bör ungdom mot rasism nämnas som har gjort ett stort jobb med det antirasistiska lärarnätverket och elevnärverket.

Efter valet tillsatte vi ett speciellt kommunalråd med ansvar för tillgänglighetsfrågor för att sätta fokus på funktionshindrades situation. Till sin hjälp har rådet ett funktionshinderråd.

Malmö är en fantastisk stad med människor från hela världen och med olika livserfarenheter. Det är Malmös styrka. Rasism och diskriminering är ett stort hot. Vi ser det vi vill göra något åt det. Därför lyfts frågan kring diskriminering än tydligare i de nya mål som kommunfullmäktige  antog 2014.

Jag tror att de flesta av oss är överens om detta att diskriminering och rasism ska bekämpas. Jag vet att vi är överens med de flesta malmöbor om detta också.

Den 16 mars 2014 upplevde vi det så starkt. Över 10 000 människor på Malmös gator mot rasism och för människovärdet.

Så låt oss fortsätta detta arbete. Malmö ska vara en öppen stad där alla är välkomna och ingen diskrimeras: Det handlar om människovärde och om vår gemensamma framtid.

Läs mer:

Antidiskrimineringsrapporten Malmö Stad 2014

 

I denna vecka beslutade kommunstyrelsen i Malmö att höja kommunalrådens arvoden till 66 801 kronor i månaden.

Kommunalråden går från att tjäna 65 038 kr per månad till 66 801, en ökning med 1 763 kr. Det enda partiet som reserverade sig mot beslutet var Vänsterpartiet. På samma kommunstyrelsemöte antogs S och Mp:s budget för 2016. Det är en budget som kritiserats för att innehålla 100 miljoner kronor i nedskärningar då pris- och lönekompensationen inte räknas upp fullt ut.

–  Jag förstår inte hur samma politiker som pratar om det tuffa ekonomiska läget och lägger en nedskärningsbudget kan försvara en sådan hög lön. Jag tycker faktiskt att det är ett hån mot alla som jobbar i välfärden i vår stad där vissa till och med tjänar under 20 000 kronor i månaden, säger Jeanette Stojic (V), kommunstyrelseledamot och svetsare.

Vänsterpartiet har länge drivit förslaget om att sänka politikerlönerna men det finns ingen majoritet för förslaget, varken på lokal eller riksnivå. Vänsterpartiet tillämpar dessutom en intern partiskatt, som innebär att alla förtroendevalda betalar en del av sitt arvode till partiet, ned till en mindre extrem lönenivå.

Läs mer om politikerlönerna:

Läs mer om budgeten 2016:

När S och Mp presenterar sin budget för 2016 idag ser den ut som vi befarat. Den innebär 100 miljoner i nedskärningar då pris och lön inte räknas upp i sin helhet. Detta drabbar främst personalintensiva verksamheter inom välfärden (se faktarutan nedan).

Under 2016 får kostnaderna för Spillepengen och Malmö Live full effekt. Det är stora investeringar i betong som Vänsterpartiet har varit emot och exempel på kostnader som tränger undan utrymmet för att en bra välfärd i Malmö.

2013 var vi överens om Malmökommissionen som innebär tidiga satsningar i välfärden för ett helt Malmö. Den visionen känns långt bort när vi tar del av S och Mp:s budgetförslag.

– Vi är ledsna för att S och Mp väljer nedskärningar i välfärden framför samarbete med oss och välfärd för Malmöborna. Det finns en annan väg. Det kommer vi att visa i ett eget budgetförslag, säger Hanna Gedin (V), kommunalråd.

– Redan idag prognostiserar stadsområdena 50 miljoner i minus för 2015. Både LSS, socialtjänst och äldreomsorg behöver förstärkningar. I det läget skär S och Mp ner och gör situationen än allvarligare. De statliga äldreomsorgspengarna kommer som bäst att fylla hål. Inom socialtjänst och LSS kommer situationen att förvärras, säger Anders Skans, gruppledare för Vänsterpartiet.

– Sjukskrivningarna ökar i hela kommunen. De anställda får springa allt snabbare. Detta drabbar personal, brukare men också anhöriga. Vi vet att det obetalda anhörigarbetet har ökat. Nedskärningarna i vår gemensamma välfärd drabbar kvinnor dubbelt, som anhöriga och som personal. Att kalla sig för feminister och samtidigt skära i välfärden där nästan 80 % av de anställda är kvinnor klingar falskt, säger Hanna Gedin (V), kommunalråd.

– För första gången på fem år läggs inte en krona på barnkultur, istället drar de ner 2,2 miljoner kronor på kulturen. Det blir fler barn i Malmö men inte en krona mer till barnkultur, det innebär en reell nedskärning på ett område som har varit en stor framgångsfaktor i en stad med Sverige största barnfattigdom. Det märks att Vänsterpartiet inte fått vara med och budgetförhandla, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd.

– Den antirastiska kraftsamlingen i skolan lyser med sin frånvaro i budgetförslaget. Detta tillsammans med att S och Mp inte tillmötesgår grundskolans behov av resurser för nyanländas barns introduktion är mycket allvarligt. Alla barn borde ha rätt till en säker och trygg skolgång, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd.

– Att i en stad med så hög arbetslöshet som Malmö skära så mycket på arbetsmarknadsbudgeten är det rent ut sagt oansvarigt. Att inte täcka behoven inom SFI kommer få svåra konsekvenser för den enskilde och för Malmös ekonomi, säger Anders Skans (V), gruppledare för Vänsterpartiet.

 

Fakta

Att inte fullt ut räkna upp pris- och lön innebär för 2016:

  • Stadsområdena minus 24 miljoner kronor
  • Arbetsmarknad minus 10 miljoner kronor
  • Förskola minus 14 miljoner kronor
  • Grundskola minus 20 miljoner kronor
  • Kultur minus 2,2 miljoner kronor
  • Sociala resurs minus 7 miljoner kronor

 

Läs mer:

 

Vänsterpartiet Malmö bjuder nu in till en serie öppna möten med anledning av budgeten 2016 i Malmö stad. 6 möten arrangeras i ute i stadsdelarna under slutet av maj och början av juni. Mötena kommer att inledas av ett kommunalråd, kommunstyrelseledamot eller gruppledare.

I flera mandatperioder har Vänsterpartiet styrt Malmö tillsammans med S och MP. Vi är övertygade om att politiken blivit bättre med Vänsterpartiet i styret. Nu bryter S och MP den överenskommelse vi slöt efter valet och kräver generella nedskärningar på minst 100 miljoner kronor. Med ett ultimatum har varje konstruktivt försök att komma överens stängts ute om vi inte först accepterat nedskärningarna.

Mötena:

Facebook: Mötesserie om budgeten 2016

 

The Left Party stands for a welfare society that you can rely on. In the last elections we campaigned for developing the welfare society through employing more people in the health care system, the school system, in childcare and in taking care of the elderly. We campaigned for raising taxes for the well-off, to safe-guard our common interests.

This was the promise we put forth to the electorate, and the voters gave us their support. The Left Party of Malmö gained more votes than any other party, and secured a strong majority for the red-green coalition in the city council.

Now the Social Democrats and the Green Party are breaking this common understanding by demanding general cuts amounting to at least 100 million SEK. Through an ultimatum the Left party’s attempts to create a constructive dialogue and mutual understanding has been shut out, and conditioned on us accepting these cuts.

– It is not possible to talk about reducing the class differences in our society if you are not ready to take a stand and support the workers in the welfare sector. We are the ones who are taking responsibility for the welfare of Malmö, and we will keep on working for a more equal city, says Hanna Thomé, deputy mayor in Malmö för the Left Party.

Hanna Thomé, deputy mayor in Malmö för the Left Party.

Hanna Thomé, deputy mayor in Malmö för the Left Party.

The majority ruling the city has historically agreed that when prices, wages, and the number of inhabitants in our city go up, we need to supply the neccesary resources. The Social Democrats and the Green Party seems to have changed there position on this. When the rents to be payed for school buildings go up, the teachers will have to pay with lower wages. Even though the number of children in childcare increases, there will not be money to hire more teachers.

Our position is that it is a question of priorities, a question of going from word to deed. It’s impossible to raise the wages for politicians and at the same time say that there isn’t enough money to pay for schools, health care and social security. It’s not possible to talk about narrowing the gap between the classes if you’re not willing to invest in welfare workers.

The Left Party wants to keep on taking responsibility for the red-green alliance, and for leading Malmö forward. We know that the budget will be a better one if the Left Party is behind it. Taking responsibility is recognizing the needs and desires of the citizens of Malmö – their education, health care andas well as their work environment. This is how we build a strong and prosperous city, both in terms of economy and our quality of human life.

– Our members have said no to cuts, which is in agreement with the proposals we campaigned for this last fall. We have not had opportunity to discuss the budget that the Social Democrats and the Green Party have agreed upon. We have simply beewn put infront of an ultimatum, to say yes of no to, which includes cuts of a 100 million kronor. We want to be part of negotiations to come up with a budget for all off Malmö. We want cooperation, because we know that Malmö will be a better city with the Left Party in power, says Hanna Gedin, deputy mayor in Malmö för the Left Party.

Hanna Gedin, deputy mayor in Malmö för the Left Party

“This is all the information on the budget we got from the Social democrats and the Greens – a blank piece of paper” says Hanna Gedin, deputy mayor in Malmö, to the memblers of the Left Party this week.

 

For more information, please contact press secretary Roxana Ortiz,  +46(0)76-876 77 08 or roxana.ortiz@malmo.se

Under budgetförhandlingarna föreslog S och MP att inte kompensera fullt ut för höjda pris- och lönekostnader, vilket innebär en generell nedskärning av de kommunala verksamheterna med minst 100 miljoner. Det motsvarar 250 anställda i Malmö. Genom att ställa ett ultimatum under pågående budgetförhandlingar bryter detta mot den gemensamma överenskommelse som S, MP och V förhandlade fram så sent som i höstas. I överenskommelsen framkommer det bland annat att alla tre partier vill minska klyftorna och den ekonomiska utsattheten och sätta fokus på arbetsvillkoren i all kommunalt finansierad verksamhet. Vänsterpartiets medlemmar ser de behov som finns i välfärden och ser hur nedskärningspolitiken slår framförallt mot lågavlönade kvinnor som bär upp välfärden.

Medlemmarna beslutade enhälligt att: Inte godkänna S och MP ultimatum om 100 miljoner kronor i generella nedskärningar på Malmö stads budget.

– Våra medlemmar har sagt nej till nedskärningar vilket är i linje med den politik vi gick till val med i höstas. Vi har varken fått förhandla eller fått ta del av den budget som S och MP kommit överens om. Det enda vi har en fått på förhandlingsbordet är att ta ställning till en nedskärning på 100 miljoner kronor. Vi vill förhandla fram en hel budget för Malmö och vi vill ha ett samarbete för Malmö blir bättre med Vänsterpartiet, säger Hanna Gedin (V) kommunalråd.

– Vi tar ansvar för välfärden i Malmö och vi kommer att fortsätta vårt arbete för en mer jämlik stad. Vi har inte gått från förhandlingsbordet och det vi säger nej till är ultimatumet på 100 miljoner kronor i generella nedskärningar. Nedskärningar som slår hårt mot verksamheter där personalen redan går på knäna säger Hanna Thomé (V).

 

1S9J0667-8

Hanna Gedin, kommunalråd, visar ett tomt papper för att illustrera hur S och MP bryter den gemensamma överenskommelsen och att Vänsterpartiet varken fått förhandla eller fått se budgeten.

 

 

Ungefär 100 personer slöt upp under medlemsmötet.

Ungefär 100 personer slöt upp under medlemsmötet.

 

Vänsterpartiet står för en välfärd att lita på. Vi gick till val på att utveckla välfärden, anställa fler i vården, skolan, förskolan och äldreomsorgen. Vi ville höja skatten för att trygga den gemensamma ekonomin.

Med detta löfte vände vi oss till väljarna, som svarade med sitt stöd på valdagen. Vänsterpartiet i Malmö växte mer än något annat parti och säkrade en starkare majoritet för de rödgröna i kommunfullmäktige.

Tillsammans med S och MP ingick vi ett samarbete för att göra Malmö till en hel stad där hållbarhet är ledstjärnan. Alla invånare ska kunna lita på att de får rätt hjälp och jämlika och jämställda förutsättningar samtidigt som vi tar ansvar för ekonomin. Detta är grunden i den överenskommelse som våra tre partier har ingått.

Nu bryter S och MP den överenskommelsen genom att kräva generella nedskärningar på minst 100 miljoner kronor. Med ett ultimatum har Vänsterpartiets konstruktiva försök att komma överens stängts ute om vi inte först accepterar nedskärningarna.

I majoriteten har vi länge haft en samsyn om att när priser, löner och antalet invånare ökar så ska tillräckliga resurser tillföras. I denna fråga har S och MP nu svängt. När skolornas hyror ökar kommer pengarna behöva tas från lärarna. Trots fler barn på fritidshemmen kommer det inte finnas pengar att anställa fler pedagoger.

Varför tycker inte S och MP att socialsekreterarna ska få resurser att göra sitt jobb? Hur blir välfärden bättre av att undersköterskorna i hemtjänsten måste springa snabbare? Vem tjänar på att våra barn tvingas in i alltför stora barngrupper med alldeles för få vuxna?

Välfärden i Malmö är strukturellt underfinansierad sedan många år. När vi lyssnar på de olika nämnderna i Malmö så är det precis denna bild som målas upp. Inför budgeten har stadens verksamheter uppskattat att de behöver flera hundra miljoner kronor för att tillgodose den växande stadens behov. Utöver de generella nedskärningarna på 100 miljoner har i princip alla sådana äskanden nollats i förhandlingarna av Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Utöver det planerar S och MP att använda satsningar som Vänsterpartiet förhandlat fram med regeringen för att fylla hål istället för att exempelvis minska barngrupperna (som pengarna bland annat är avsedda för).

Vi menar att det handlar om prioriteringar och att gå från ord till handling. Man kan inte samtidigt höja politikerlönerna och säga att det inte finns pengar för skola, vård och omsorg. Man kan inte prata om att minska klassklyftorna om man inte är beredd att satsa på de anställda i välfärden.

Vänsterpartiet vill fortsätta ta ansvar för den rödgröna överenskommelsen och leda Malmö i rätt riktning. Vi vet att budgeten blir bättre med Vänsterpartiet. Att ta ansvar är att se behoven och investera i Malmöborna – i utbildning, arbetsmiljö och omsorg. På så sätt bygger vi en stark stad, både ekonomiskt och mänskligt.

Läs mer:

På vilket sätt har S & MP brutit samarbetet?

Efter valet 2014 där V växte mer än något annat parti i Malmö ingick vi ett samarbete med S & MP som utgick ifrån en gemensam plattform.

Överenskommelsen handlade både om politik och om formen för samarbetet. S & MP har brutit på båda dessa punkter – dels politiskt genom att kräva nedskärningar i välfärden och dels genom att med detta som ultimatum stänga ute V från förhandlingar på lika villkor. S och MP vill nu att vi röstar ja till en nedskärningsbudget som vi inte varit med och förhandlat om.

Vad är det för nedskärningar som S & MP föreslår?

Främst handlar det om två saker. Dels kompenseras inte stadens verksamheter fullt ut för att priser och löner ökar varje år (så kallad pris- och lönekompensation) och dels tas inte tillräcklig hänsyn för att en större andel av malmöborna använder kommunens tjänster. Det betyder att verksamheterna inte får tillräckligt mycket pengar för att både ha kvar alla anställda och betala ökade kostnader, exempelvis löner och hyror som höjs varje år.

Tidigare har vi varit överens om att sådana här kompensationer är självklara, men nu har S och MP svängt och vill därmed göra samma typ av smygnedskärningar som den förra borgerliga regeringen.

Dessutom har verksamheterna runtom i Malmö stad signalerat att de behöver flera hundra miljoner ytterligare för att kunna tillgodose den växande stadens behov.

Vilka drabbas av nedskärningarna?

I det ultimatum som S och MP ställde till Vänsterpartiet ingick generella nedskärningar på minst 100 miljoner kronor. Dessutom uteblir alla satsningar på välfärden.

De som drabbas är alla de barn på förskolor och fritidshem där barngrupperna nu växer utan att det kan anställas mer personal. Det är personalen i de kvinnodominerade yrkena inom vård och omsorg som måste springa snabbare och inte får några nya arbetskamrater trots att det totala vårdbehovet ökar. Det är alla vårdbiträden som blivit lovade ett stopp för delade turer – en satsning som omöjligt kan bli verklighet om man samtidigt ska skära ner.

Det går tvärtemot vad Vänsterpartiets vision för Malmö och tvärtemot den överenskommelse som fanns mellan de tre partierna. Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Därför är det självklart för oss att ta ansvar för en välfärd som går att lita på.

Vad händer med regeringens satsningar?

Vänsterpartiet är ett oppositionsparti i riksdagen, men har förhandlat fram satsningar på den kommunala välfärden tillsammans med S/MP-regeringen. Det handlar bland annat om satsningar för att minska barngrupperna i förskolan samt pengar till fler anställda inom äldreomsorgen.

I Malmö verkar S och MP främst vilja använda dessa extra pengar till att fylla befintliga hål. I så fall blir det inga satsningar, utan i bästa fall kommer personaltäthet och gruppstorlek att ligga kvar på samma nivå som tidigare år.

Vad är Vänsterpartiets förslag?

Vänsterpartiet vill fortsätta ta ansvar för den rödgröna överenskommelsen och leda Malmö i rätt riktning. Vi vet att Malmös politik blir bättre med Vänsterpartiet. Att ta ansvar är att se behoven och investera i Malmöborna – i utbildning, arbetsmiljö och omsorg. På så sätt bygger vi en stark stad, både ekonomiskt och mänskligt.

Vi menar att välfärden är strukturellt underfinansierad efter åtta år av skattesänkningar. Det leder till ökade såväl sociala som ekonomiska kostnader i form av sjukskrivningar, vårdskador och en skola där varken lärare eller elever tillåts nå sin fulla potential. Vi vill istället satsa på välfärden med fler anställda, bättre arbetsvillkor och mer brukarinflytande. Finansiering ska ske solidariskt genom en höjning av kommunalskatten.

Varför vill ni höja just kommunskatten?

Vi menar att välfärden i Malmö är strukturellt underfinansierad, vilket inte bara försämrar kvaliteten utan också driver upp kostnaderna i form av sjukskrivningar, förhöjd risk för vårdskador och annat. Under åtta år med den förra regeringen sänktes statliga skatter med 140 miljarder – främst för höginkomsttagare och företag – och kostnader flyttades över från stat till kommuner för att täcka upp Anders Borgs budgetunderskott. Vi menar att det är helt nödvändigt att vända den utvecklingen.

I riksdagens driver Vänsterpartiet på för att höja skatter för höginkomsttagare, kapitalägare och bolagsvinster, men S/MP-regeringen verkar ännu inte vara beredda att göra den typen av nödvändiga skattehöjningar. Ute i kommunerna är kommunskatten det bästa verktyget för solidarisk finansiering. För den med låg inkomst innebär vår höjning bara ett fåtal kronor i månaden, medan höginkomsttagare skulle få bidra med några hundralappar extra till Malmös skola, vård och omsorg.

Vill ni riva upp kommunens finansiella mål?

Nej, vi har inte lagt fram något sådant krav. Socialdemokraterna och Miljöpartiet driver nu detta som sin huvudargumentation i ett försök att med högerns retorik utmåla Vänsterpartiet som oansvariga och slippa prata om nedskärningarna. Sanningen är att S och MP ställde ett ultimatum om 100 miljoner i generella nedskärningar. I detta läge gjorde vi konstruktiva försök och vände på varje sten för att försöka hitta ett sätt för den rödgröna majoriteten att slippa skära ned i välfärdsverksamheter.

Vi föreslog skattehöjning, omprioriteringar, och en omvärdering av budgetmålen, men vi krävde aldrig varken det ena eller det andra. S och MP var dock inte intresserade – de vill skära ned i vad de menar är en för dyr välfärd.

Vad händer nu med det rödgröna samarbetet i Malmö?

Det återstår att se. I kommunvalet 2014 gick Vänsterpartiet fram mer än något annat parti och med förstärkt mandat ingick vi samarbetet med S och MP med en gemensam vision. Vi var överens om att ta långsiktigt ansvar, satsa på sociala investeringar och låta malmöbornas behov avgöra nivån på kommunalskatten.

Vi är beredda att fullfölja den visionen och vi vet att det är bara möjligt med Vänsterpartiet. Vår hand förblir utsträckt till S och MP, men bara så länge de är beredda att respektera den riktning vi stakade ut för ett halvår sedan.

Vad innebär det för Vänsterpartiets fortsatta arbete?

Under de två senaste mandatperioderna har Vänsterpartiet ingått i den rödgröna majoriteten och kunnat åstadkomma många förbättringar inom de områden som vi varit ansvariga för – jämställdhet, kultur, fritid och antidiskriminering. Vi har drivit igenom en lönehöjning för lågbetalda, kvinnodominerade yrken i kommunen. Vi har infört 30 timmars förskola för barn till arbetssökande. Vi har satsat på kulturen med mer gratis kultur för barn, och mycket mer.

För oss handlar makten om just detta – att förändra samhället och att förtjäna väljarnas förtroende. Vi är inte intresserade av makt för maktens skull. Vi ingår bara samarbeten om vi upplever att det kan leda till den förändring vi eftersträvar. Nedskärningar är inte en sådan förändring.

Vi menar också att man inte ska underskatta betydelsen av sociala rörelser och utomparlamentariskt arbete. Det är bara genom massmobilisering och påtryckningar underifrån som verklig förändring kan ske i kommunfullmäktige. Vi är vana vid att arbeta på det sättet och kommer fortsätta delta i det politiska arbetet i Malmös såväl i nämnder och kommunfullmäktige som i den utomparlamentariska kampen.

Vi håller det rödgröna löftet och vill fortsätta ta ansvar för vår överenskommelse, för politiken blir bättre med Vänsterpartiet. Vår hand förblir utsträckt när S och Mp är redo att bedriva vänsterpolitik.

Vad händer med Vänsterpartiets förtroendeuppdrag?

Eftersom vi inte är överens om budgeten så finns det inte heller något majoritetssamarbete – vi menar att detta beror på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet brutit vår överenskommelse. Vi förlorar samtliga uppdrag som ordförande och vice ordförande samt representation i bolagen och 7-manna nämnderna. I alla nämnder med 9 ledamöter och uppåt finns vi fortsatt representerade med en ordinarie ledamot och en ersättare. Vi förlorar flera politiska sekreterare vilket innebär att vi behöver minska vår bemanning på kanslierna från sju till fyra personer. Ekonomiskt räknar Vänsterpartiet Malmö med att – utöver tjänsterna – förlora minst 300 000 SEK i partiskatt årligen.

Har du fler frågor?

Om du har några fler frågor kan du kontakta oss via e-post eller telefon eller skriva till oss direkt på Facebook eller Twitter.

Läs mer: