Den 18/4 bjöd Cykelfrämjandet en grupp politiker för debatt om cykling i Malmö! Ingången till debatten var i vilken omfattning partierna ville införa cykelgator* i Malmös innerstad, och isåfall om de är beredda att ta yta från privatbilismen till förmån för ökat cyklande. Jag var kritisk till detta med cykelgator och ansåg att det vore bättre med en cirkulationsplan, som verkligen minskar bilantalet, frigör yta och underlättar för cykel- gång och kollektivtrafik, något vi ju redan motionerat om. Det är ju utsläppen vi måste ha fokus på med vår mobilitetsplan och då måste biltrafiken minska, vi måste gå mot en bilfri stadskärna. I Sverige finns det i genomsnitt 8 parkeringsplatser per bil, så det finns gott om yta för annat om vi minskar antalet P-platser och bilar. Och varannan bilresa är kortare än 5 KM, ett cykelavstånd som de flesta klarar av.

Eftersom vi måste fokusera på att minska utsläppen är det bättre att införa en cirkulationsplan, som bygger på samma principer som Super Kvarteren i Barcelona och 15 min staden i Paris. Vi har motionerat om detta då vi ser det som ett bra och kostnadseffektivt sätt att minska fordonstrafiken i stadskärnan, då man förbjuder genomfart för fordonstrafik och endast cykel, gång och kollektivtrafik tillåts, förutom t-ex. ambulanser och annan samhällsservice. Miljöförvaltningen var mycket positivt inställd till detta men beslutet om genomförandet ligger hos Tekniska nämnden.

I Gent genomfördes detta 2016, det kostade 50-60 miljoner, en mycket låg kostnad och borgmästaren som införde detta, trots hot och motstånd, valdes sedan om med över 60% av rösterna. Vi måste bara våga! Jag ser ingen risk med att det skulle tömma centrum på liv, tvärtom vi kan ju fylla staden med grönytor, lekplatser, caféer, gatuteater, utställningar m.m. 

Och nu när vi måste ta med konsumtionsutsläppen i våra beräkningar av utsläppen är det ju inte ökad handel vi ska fokusera på utan annat. På en fråga om vi skulle kunna tänka oss att minska bilarna i staden med 50% instämde jag, då vi helst inte vill se privatbilar i innerstaden. Vi kan underlätta detta genom att fortsätta höja parkeringsavgifterna i innerstan. Men hur ska vi kunna övertyga stadens invånare om detta? Det kan vi göra genom understryka allt det positiva som uppnås genom att cykla eller gå, som att det ger oss en del av den nödvändiga dagliga motionen, det kan också vara snabbare. Att åka kollektivtrafik tillåter oss att koppla av medan att sitta i en bilkö eller köra bil oftast höjer stressnivån. Hälsovinsterna  genom minskad biltrafik är stora! Men då måste vi, som jag lyfte, göra det vi motionerat om, renovera och upprusta våra befintliga cykelbanor, särskilt med tanke på kopplingen till de nya cykelsuperstråken. Barnperspektivet diskuterades med utgång i att många gärna skulle vilja att barnen cyklade till skolan, men det är väldigt svårt i dagsläget och farligt för de yngre barnen. Jag ansåg att lösningen vore säkrare, bättre och mer sammanhängande cykelvägar med tydligare skyltning om vad som gäller. Bättre undervisning om trafikleder både i för- och grundskola är också en del i detta. Även säkra passager, såsom tunnlar eller broar över starkt trafikerade vägar är en del av detta. En kartläggning av barnens behov och rörelsemönster i staden skulle kunna bidra till detta.  En åhörare lyfte problemen för många som bor i Rosengård, det är enklare och billigare att ta bilen in till stan och alla inte kan cykla. För att lösa detta underströk jag att vi måste sänka priset på kollektivtrafiken, Vänsterpartiet har ju lyft iden om att halvera priset nu med tanke på de höga bensinpriserna men också att fortsätta det arbete som Cykelfrämjandet gör med att lära alla att cykla. 

Gunilla Ryd (V) ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i miljönämnden

*En cykelgata är en gata där cykeln har företräde framför motorfordon som ska anpassa hastigheten efter cykeltrafiken, max hastigheten är 30km.

 

 

 

Vänsterpartiet Malmö har fastställt kandidater till kommunfullmäktige inför valet 2022. Den 11 september kan följande personer väljas:

 1. Emma-Lina Johansson, Kommunalråd, 37 år
 2. Anders Skans, Förskollärare, 60 år
 3. Gunilla Ryd, Pensionär, 74 år
 4. Anfal Mahdi, Socionom, 33 år
 5. Anders Andersson, Kommunalråd, 61 år
 6. Sadiye Altundal, Utvecklingssamordnare, 42 år
 7. Carin Gustafsson, Logoped, 39 år
 8. Showan Shattak, Folkbildare, 33 år
 9. Boel Pettersson, Lärare, 49 år
 10. Nina Jakku, Universitetslärare, 44 år
 11. Maria Dexborg, Socionom, 44 år
 12. Lisa Stolpe, Lärare, 39 år
 13. Marek Lakatos, Socionom, 31 år
 14. Tobias Petersson, Projektledare internationellt bistånd, 42 år
 15. Birgitta Ehlin, Pensionär, 79 år
 16. Kerstin Håkansson, Socionom, 66 år
 17. Ana Maria Stuparich-Clementi, Pensionär, 74 år
 18. Henning Süssner Rubin, Folkhögskolerektor, 52 år
 19. Carlos Gonzalez Ramos, Pensionär, 65 år
 20. Mats Billberg Johansson, Projektledare, 69 år
 21. Hodan Omar, Valledare, 41 år
 22. Madeleine Håkansson, Aktivist, 58 år
 23. Tahmoures Yassami, Arbetssökande, 57 år
 24. Bert Johansson, Regionalt skyddsombud, 56 år
 25. Linda Svensson, Ombudsman, 47 år
 26. Maria Kållberg, Journalist, 64 år
 27. Sara Nilsson Mohammadi, Psykolog, 39 år
 28. Patrik Strand, Undersköterska, 58 år
 29. Sara Andersson, Tjänsteperson, 36 år
 30. Miranda Borgkvist, Politisk sekreterare, 31 år
 31. Charlotta Tjärdahl, Grundskollärare, 33 år
 32. Banesa Martinez, Kommunikatör, 40 år
 33. Göran Sevelin, Landskapsarkitekt, 35 år
 34. Lina Al-Nahar, Projektledare, 47 år
 35. Ola Brunnström, Lokförare, 44 år
 36. Beatrice Klein, Student, 31 år 
 37. Mikael Andersson, Projektledare, 64 år
 38. Daria Bogdanska, Serietecknare, 34 år
 39. Ana Süssner Rubin, Jurist, 42 år
 40. Mikael Sörling, Fritidsledare, 53 år
 41. Lisa Claesson, Ombudsman, 33 år
 42. Busi Dimitriu, Politisk Sekreterare, 43 år
 43. Anders Neergaard, Universitetslärare, 59 år
 44. Patrik Munthe, Folkhögskollärare, 35 år
 45. Alexandra Thomasson, Folkhälsovetare, 43 år
 46. Hanna Granér, Lärare, 45 år
 47. Roland Nilsson, Pensionär, 73 år
 48. Ahrne Christiansson, Projektledare, 41 år
 49. Anneli Ruponen, Församlingsassistent, 63 år
 50. Holger Cannerfors, Pensionär, 77 år
 51. Tove Karnerud, Administratör, 45 år

 

Vi instämmer i motionens syfte att miljöarbetet ska genomlysas av forskning och expertis inom olika områden, men anser inte att det behövs ett särskilt råd för detta. Det är visserligen av stor vikt att miljöarbetet genomlyses av forskare och expertis men det pågår redan många sådana samarbeten. Dessutom har Miljöförvaltningen stor kompetens på detta område. Ett sådant råd skulle innebära onödigt dubbelarbete och det finns en risk med extern granskning, då den kan sluka resurser som skulle kunna användas till konkreta åtgärder. (more…)

Hej, 

Mitt namn är Emma-Lina Johansson och jag är oppositionsråd för Vänsterpartiet här i Malmö. 

Så fint det är att vi är så många här som har samlats för att visa solidaritet med det Ukrainska folket i denna fruktansvärda tid. I veckan kom våldet nära även oss i Malmö, förståelsen för hur skört livet är blev tyvärr mer verkligt för oss alla. 

Våra tankar går idag till alla som drabbas av våld. För är det en sak vi vet är det hur meningslöst det är oavsett om det sker i hemmet, i skolan, på gatan eller i form av krig. 

Idag tänker vi på dem av oss som är på flykt, på de som packat det viktigaste de har och lämnat sina hem. På barn som inte längre kan gå till skolan eller leka med sina kompisar på gården. På mammorna, på systrarna, på mormödrarna. På alla de oskyldiga människor som drabbas av fallande bomber och den obönhörliga skräcken för sitt och sina syskons liv.

Idag tänker vi på alla pappor som förtvivlat vinkat farväl till sina barn vid Ukrainas gränser. På sörjande familjer bredvid bortsprängda hus, på pojkar som gråter bland ruinerna, på minoritetsgrupper som fått det ännu tuffare under den senaste månaden. 

Krig drabbar alltid människor, civilbefolkningen, i första hand.

Vi står i solidaritet med er. Asylrätten måste värnas för alla på flykt undan förtryck och förstörelse. I krig finns bara förlorare. 

Idag står vi alla upp för den internationella solidariteten.

Malmö har historiskt visat prov på solidaritet och medmänsklighet. Malmö kan återigen blir Hoppets Hamn. Den praktiska solidariteten, den uppfinningsrikedom och det engagemang Malmöbor har visat genom åren kommer vi tillsammans att göra igen och igen, så länge det behövs. Tack.

Bostadsbristen är fortfarande hög i Malmö är hög, skriande för vissa medborgare. Om vi ska lyckas skapa attraktiva och prisvärda bostäder i nödvändig takt under de kommande åren krävs nya tanke- och arbetssätt. Att utveckla olika former av kollektivboende är ett sätt att göra just det. Idag är utbudet av bostäder lämpade för kollektivboende högst begränsat. Vi menar att den kommunala planeringen bör vara mer aktiv för att etablera av kollektiva boendeformer. Det bör ingå i ett allmännyttig bostadsbolags uppdrag att understödja olika boendekonstellationer. (more…)

För att fungera behöver människan mat. Skoldagar kräver fokus och koncentrationsförmåga. Vi vet också hur viktig skolan är, för varje enskild elev men också för oss alla, för samhället.

Samtidigt har vi elevenkäter som visar att många av eleverna inte äter frukost. Undersökningar visar också, att trots goda ambitioner, väljer elever bort att äta sig mätta av skollunchen. Det kan vara för att de upplever maten som osmaklig eller skolmatsmiljön som stressig och rörig. (more…)

Miljöpartiet har lämnat in en motion där de föreslår att alla unga tjejer ska få gratis menskopp. Det är ett bra förslag som kombinerar två viktiga frågor jämställdhet och hållbar utveckling. Vänsterpartiet stödjer motionen och önskar att vi i framtiden ska rösta igenom gratis mensskydd för alla som menstruerar. (more…)

Mark är en ändlig resurs – särskilt i Malmö. Staden ligger vid Öresund och på bördig åkermarken, hav och mark som inte ska exploateras. Malmös mark är begränsad, vi måste därför hushålla med den och behålla rådighet över den. Kommunen ska därför inte sälja sin mark. Vänsterpartiet ser inte kommunens mark som en handelsvara, utan som just en ändlig resurs som vi gemensamt ska äga.  (more…)

På dagens manifestation mot kriget i Ukraina och för asylrätt talade bland annat Vänsterpartiet Malmös kommunalråd Emma-Lina Johansson. Här är hela hennes tal:

Hej, 

Mitt namn är Emma-Lina Johansson och jag är kommunalråd för Vänsterpartiet här i Malmö. 

Vänner och kamrater, 

Så fint det är att vi är så många här som har samlats för att visa solidaritet med det Ukrainska folket i denna fruktansvärda tid. 

Idag tänker vi på alla barn som inte längre kan gå till skolan eller leka med sina kompisar på gården. Idag tänker vi på mammorna, på systrarna, på mormödrarna. På alla de oskyldiga människor som nu drabbas av fallande bomber och den obönhörliga skräcken för sitt och sina syskons liv.

Idag tänker vi på alla pappor som förtvivlat vinkat farväl till sina barn vid Ukrainas gränser. På sörjande familjer bredvid bortsprängda hus, på pojkar som gråter bland ruinerna och bara vill att det ska sluta, som inte vill dö, som vill leva, leka och gå i skolan som alla andra barn.

Idag tänker vi på alla de som köar till bankomaterna och försöker få ut sina pengar medan det går, på de som bunkrar mat och vatten, på de som packat det viktigaste de har, på de som flyr. Krig drabbar alltid människor, civilbefolkningen, i första hand.

Vänner och kamrater,

Vi måste stå i solidaritet med de som drabbas, Sverige måste ta sitt ansvar och asylrätten måste värnas. Den ryska invasionen är ett brott mot folkrätten.

I dag står vi alla upp för Ukrainas självständighet. Människors rätt att leva i fred och trygghet är ovillkorlig, och varje lands möjlighet att själva få styra över sin framtid måste försvaras. Ryssland har gång på gång visat att de inte drar sig för att uppfylla sina stormaktsambitioner med militär aggression. Nu har den ryska imperialismen lett till ett krig. Det är oacceptabelt. Men ett svenskt närmande till kärnvapenalliansen NATO kommer inte att bidra till en fredligare värld. I krig finns bara förlorare. 

Idag kan åter vi se början på nya flyktingströmmar genom Europa. Malmö har historiskt visat prov på solidaritet och medmänsklighet. Vi i Vänsterpartiet vill att Malmö återigen blir Hoppets Hamn. Vi kommer att kämpa för att staden ställer de samhälleliga institutioner till förfogande för att hjälpa de människor som nu tvingas på flykt. Den praktiska solidariteten, den uppfinningsrikedom och det engagemang Malmöbor har visat genom åren kommer vi tillsammans att göra igen och igen, så länge det behövs. 

Vänner och kamrater, 

Solidaritet har inget att göra med hur många mil det är till människorna som utsätts för förtryck och ockupation. Solidaritet är gemensam kamp för gemensamma intressen. Mot kapitalet och krigshetsarna. Låt oss tillsammans befästa och bygga vidare på den rörelsen vi ser här idag, en rörelse för fred och frihet för alla som utsätts för förtryck och krig runt om i världen. 

I solidaritet med och efter önskemål från våra Ukrainska kamrater kommer jag nu att avsluta med några ord på Engelska: 

Today we say: Russia out of Ukraine! Putin must be stopped. The outside world has a responsibility to do everything we can to prevent this human tragedy. We stand with you.

Today, we all stand here together in international solidarity. It is together we fight, it is together we can make a change, and it is together we will win. Thank you. 

Idag säger vi: Ryssland ut ur Ukraina! Omvärlden har ett ansvar att göra allt vi kan för att förhindra denna mänskliga tragedi. Putin måste stoppas.

Idag står vi alla upp för den internationella solidariteten. Det är tillsammans vi kämpar, det är tillsammans vi kan förändra och det är tillsammans vi kan segra. Tack.

 

Inlägg i utrikespolitisk debatt i riksdagen av Momodou Malcolm Jallow (V) den 16 februari 2022:

Världens står inför stora globala utmaningar, från Ryssland, Turkiet, klimatkrisen, urholkande av demokrati i Ungern, polen, David Isak, fattigdom bekämpning, rasism osv. Många utav dessa frågor har lyfts här idag men jag vill använda min tid idag i talarstolen för att lyfta Israels brutala ockupation av Palestina och den nya rapporten från Amnesty International. (more…)