På medlemsmötet den 8 maj ska Vänsterpartiet Malmö välja en politisk sekreterare under resterande mandatperiod. Tjänsten har ett fokus på organisation och medlemsarbete.  

Tjänsten utlystes i mars och sista ansökningsdag var 21 april.

Valberedningens förslag

Politisk sekreterare

Valberedningen föreslår Miranda Borgkvist till tjänsten som politisk sekreterare.

Övriga sökanden

Övriga sökanden presenteras innan medlemsmötet den 8 maj.

Styrelsen för Malmö Live Konserthus AB

Valberedningen föreslår Daniel Sestrajcic som ordinarie ledamot och Lisa Stolpe som suppleant.

 

Dahlgrenska stiftelsen

Valberedningen föreslår Showan Shattak till Dahlgrenska stiftelsens styrelse.

 

Mer info om medlemsmötet 8 maj finns här.

Vår personal är den viktigaste resursen vi har, både som arbetsgivare och som Malmöbor. Det är vår personal som tar hand om våra barn i förskolan och skolan, som ser till att de har en meningsfull fritid, som stöttar oss som behöver hjälp under livets gång oavsett om det är vård i hemmet eller socialt stöd vi behöver. Det är vår personal som ser till att vi kan ta oss fram på våra gator, som låter oss njuta av vackra parker och som tar hand om dem av oss som inte kan bo i ett eget hem.

Men det är i årets personalredovisning tydligt att det krävs en socialistisk, feministisk och antirasistisk politik för att vår personal ska ha det bra. (more…)

Som vi kan läsa i årsredovisningen för 2018 redovisas ett överskott om 921 Mkr. Det är dock inget av kommunfullmäktiges mål som uppfyllts fullt ut under 2018, med undantag för kommunfullmäktiges finansiella mål.

Staden går alltså med ett enormt överskott, samtidigt som behoven i verksamheterna är enorma. Barngrupperna är för stora, personaltätheten för låg, hemlösheten ökar och mark säljs ut till privata bolag istället för att säkra försörjningen av bostäder folk faktiskt har råd att bo i. Målet om 2 500 bostäder och 500 grundskoleplatser har till exempel inte uppnåtts

Vi klarar det finansiella målet men saknar socialsekreterare, vi lägger mer pengar på hög, men den psykiska ohälsan hos framförallt kvinnlig personal ökar och chefstätheten minskar. (more…)

På dagens kommunfullmäktigemöte debatterade Vänsterpartiets ledamot Carin Gustafsson Malmö Stads LSS-boendenas eventuella privatisering. Läs hela hennes inlägg här:

“Tack för ordet

Vänsterpartiet vill börja med att beklaga att vi har medborgare som inte får sina beviljade insatser verkställda inom rätt tidsram. För att korta köerna finns det olika viljor i den här församlingen. Idag vill jag höra vad Socialdemokraterna tycker i frågan. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att det är Malmö stad som ska bedriva LSS Bostäder i egen regi med god insyn i verksamheten, hög kvalitet för brukarna och trygga anställningar.

28 november röstade funktionsstödsnämnden igenom att ge i uppdrag till funktionsstödsförvaltningen att utreda och initiera en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling”. Som enda parti röstade Vänsterpartiet emot. Strax därefter fick dåvarande gruppledaren för Socialdemokraterna i funktionsstödsnämnden be om ursäkt inför repskapet för att han och hans partikamrater inte reagerat och röstat emot.

(more…)

Under 2019 ska samtliga 25 platser som Vänsterpartiet Malmös tillsätter i Malmö tingsrätt väljas om och valberedning utlyser nu dessa platser. Sista ansökningsdag är 31 maj.

Inför valet arrangerar vi ett öppet möte för dig som är intresserad av att bli nämndeman. Valberedningen informerar om valet och några av våra nuvarande nämndemän kommer och berättar om hur det fungerar.

Öppet möte för dig som är intresserad av att bli nämndeman

Torsdag 16 maj kl 18

Plats meddelas senare på vmalmo.se

Upplysningar

Om du har frågor om vad uppdraget innebär eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen som hjälper dig att få svar på dina funderingar. Du når oss på valberedningmalmo@vansterpartiet.se.

Mer information om uppdraget finns på Domstolsverkets webbplats blinamndeman.se.

Ansökan

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar (det kan vara dig själv) och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se.

Förhandsnomineringsstopp är den 31 maj. Vi vill alltså ha din nominering/ansökan senast den 31 maj.

Valberedningen har nyligen också utlyst följande poster:

Tjänst som politisk sekreterare. Läs mer om det här.

Styrelsen i Malmö live samt Dahlgrenska stiftelsen. Läs mer om det här.

Informationen nedan är hämtad från blinamndeman.se:

Om uppdraget

Att vara nämndeman är ett viktigt och spännande uppdrag. Din huvudsakliga uppgift är att tillsammans med juristdomare avgöra mål och ärenden i domstol. Som nämndeman är du också representant för Sveriges befolkning och bidrar med insyn i domstolarnas verksamhet. Det är en grundpelare i vår demokrati.

Uppdraget som nämndeman är nära kopplat till det som händer i vårt samhälle och utvecklingen där. Nämndemannauppdraget ställer stora krav på objektivitet och saklighet. Även koncentrationsförmågan sätts på prov. Människor, deras livssituation och problem är kärnan i den verksamhet du kommer i kontakt med. Det är det som gör uppgiften ansvarsfull, stimulerande och utvecklande.

Som nämndeman dömer du i domstol – utan att vara jurist

En nämndeman representerar svenska folket i domstolarna och dömer tillsammans med juristdomare. Nämndemän ger allmänheten insyn i domstolarna och bidrar till förtroende för domstolarnas arbete. För att spegla befolkningen behövs en blandning av åldrar, kön, yrken och erfarenheter bland nämndemännen. Det behövs vanligt folk till ett ovanligt viktigt uppdrag.

Uppdraget som nämndeman är opolitiskt, men för att bli nämndeman måste ett parti föreslå dig. Kontakta ett parti där du bor och anmäl ditt intresse.

Som nämndeman är du viktig för rättstryggheten

Som nämndeman är du viktig för rättstryggheten. Tillsammans med en juristdomare kommer du att sätta dig in i mål av många slag och sedan självständigt göra din bedömning. Din röst är lika mycket värd som juristdomarens och de andra nämndemännens.

Behörighet och lämplighet

För att ställa upp i nämndemannavalet måste du vara behörig och lämplig för uppdraget. Du måste också vara myndig, svensk medborgare och folkbokförd i den aktuella domstolens domkrets. Du får inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller vara försatt i konkurs.

För att kunna utses till nämndeman måste du även uppfylla vissa lämplighetskrav. Det innebär att du ska vara lämplig för uppdraget med hänsyn till omdöme, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter. Eftersom du som nämndeman bland annat ska ta ställning till om den som åtalas gjort sig skyldig till brott är det viktigt att du är en god förebild i fråga om allmän laglydnad. Domstolarna kommer att kontrollera lämpligheten hos valda nämndemän genom att begära utdrag ur belastningsregistret.

Representativitet

Nämndemannasystemet bygger på grundtanken att nämndemännen ska vara folkets representanter vid domstolarna. Därför behöver nämndemannakåren i sin sammansättning så långt som möjligt återspegla förhållandena i samhället vad gäller ålder, kön och etnisk bakgrund.

Vänsterpartiet Malmö söker en ledamot och en suppleant till Malmö Live Konserthus AB samt en ledamot i Dahlgrenska stiftelsen. Sista ansökningsdag är den 21 april.

Styrelsen för Malmö Live Konserthus AB – 1 ordinarie ledamot, 1 suppleant

Konserthuset Malmö Live drivs av Malmö Live Konserthus AB, ett helägt dotterbolag till Malmö stad och bedriver konsertverksamhet med bidragsstöd av Malmö stad, Region Skåne och staten.

Dahlgrenska stiftelsen – 1 ordinarie ledamot

Dahlgrenska stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja i Malmö bosatta rörelsehindrade eller på annat sätt handikappade och långvarigt sjuka personer, som av stiftelsens förvaltande organ befinnes vara i behov av dylikt stöd. Jämväl andra personer, som ej genom eget arbete kan få sin fulla bärgning och som är i behov av ekonomiskt stöd, kan ifrågakomma vid tilldelning av bidrag.

Upplysningar

Valet förrättats på medlemsmötet den 9 maj.

Om du har frågor om vad uppdraget innebär eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen som hjälper dig att få svar på dina funderingar. Du når oss på valberedningmalmo@vansterpartiet.se.

Ansökan

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar (det kan vara dig själv) och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se.

Förhandsnomineringsstopp är den 21 april. Vi vill alltså ha din nominering/ansökan senast den 21 april.

Valberedningen har också utlyst följande poster:

En tjänst som politisk sekreterare. Läs mer om det här.

Uppdraget som nämndeman i tingsrätten. Läs mer om det här.

 

Vänsterpartiet Malmö söker en politisk sekreterare som tillsammans med de övriga anställda kommer vara navet i partiföreningen de närmsta åren och vara med och driva partiföreningen framåt såväl organisatoriskt som politiskt. Sista ansökningsdag är den 21 april.

Arbetsuppgifter

Vi söker en politisk sekreterare som kan jobba som organisatör och med administration för partiföreningen. Arbetet består av att stötta grupper i deras aktivitet, kampanjarbete,  mobilisering, kontakt med medlemmar och administration och logistik på Vänsterns hus. Det kan handla om allt från att välkomna nya medlemmar, hjälpa ett utskott att strukturera upp en ringkampanj för att aktivera fler, till att ansvara för utlåning av utrustning på Vänsterns hus. Arbetet är med andra ord varierande och för att trivas i uppdraget behöver man känna sig bekväm med olika typer av arbetsuppgifter och vara bara på att planera och arbeta strukturerat.

Kvalifikationer

För att lyckas i uppdraget behöver man vara en god projektledare med bra samarbetsförmåga som samtidigt är van att arbeta självständigt.  Likaså är en god social förmåga viktigt, och det är önskvärt att man har en förmåga att entusiasmera och aktivera medlemmar och sympatisörer. Man får gärna ha erfarenhet av föreningsadministration och god kunskap om partiföreningens organisering och aktivitet.

Fördelning av arbetsuppgifter kommer att ske inom arbetslaget, i samråd med styrelsen som är ansvarig för arbetsledningen. Alla i arbetslaget förväntas dock vara beredda att stötta upp där det behövs i partiföreningen.

För att vara aktuell för tjänsten ska man vara medlem i Vänsterpartiet. B-körkort och andra språkkunskaper än svenska och engelska är meriterande.  

Mer om uppdraget

Uppdrag som politisk sekreterare ger enligt lag rätt till omedelbar tjänstledighet från annan anställning.  Tjänsten startar 1 juni eller enligt överenskommelse och löper mandatperioden ut, det vill säga till oktober 2022.  

Lön enligt Vänsterpartiets kollektivavtal, där startlönen är 29 086 kr/månad, avtalet ökar enligt en tariff-trappa varje år utöver procentpåslag. Oreglerad arbetstid, arbete på kvällar och helger förekommer.

Upplysningar

Valet förrättats på medlemsmötet den 9 maj. Tjänsten som politisk sekreterare är ett förtroendeuppdrag och årsmöte har beslutat att dessa val därför ska göras av medlemmarna på medlemsmöte. 

Om du har frågor om vad uppdraget innebär eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen som hjälper dig att få svar på dina funderingar. Du når oss på valberedningmalmo@vansterpartiet.se, eller genom att ringa Olof Holmgren från valberedningen på 079-339 62 63.

Ansökan

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar (det kan vara dig själv) och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se. Den nominerade ska vara tillfrågad och tacka ja.

Förhandsnomineringsstopp är den 21 april. Vi vill alltså ha din nominering/ansökan senast den 21 april. Valberedningen kommer att begära in personligt brev och CV av de sökande.

Valberedningen har också utlyst följande poster:

Visionen för Malmö stad är att Malmö år 2020 ska vara jämställd och fri från diskriminering som arbetsgivare. Malmö stad har, precis som Region Skåne – som ansvariga för grundläggande infrastruktur i form av service och tjänster som utbildning, vård och omsorg och i egenskap av stora arbetsgivare, beslutsfattare och opinionsbildare – en nyckelroll i jämställdhetsarbetet. Huvudsyftet med ett aktivt jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete  är att kvalitetssäkra Malmö Stads och Region Skånes arbetsplatser ur ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.

I Malmö har den styrande minoriteten S och L också som mål att Malmö ska vara en stad med bra arbetsvillkor, och i budgeten för 2019 står att allmän visstid “ska användas strikt och begränsas tills det är möjligt att fasa ut den helt”. De senaste siffrorna visar dock att 16% av Malmö stads anställda har anställningsformen allmän visstid, i vissa förvaltningar är andelen betydligt högre. I regionen har allianspartierna visat att de inte vill göra något åt situationen, nu hoppas vi att Socialdemokraterna i Malmö står upp för sitt vallöfte och avskaffar allmän visstid.

(more…)

I dagarna har vi kunnat läsa rapporter om hur den styrande minoriteten i Malmö väljer att ta ut över 133 miljoner i vinst från Malmö Kommunala Bostadsbolag (MKB) för att finansiera övrig verksamhet i staden. Idag landade informationspunkten på kommunstyrelsens bord. Här kan du läsa det särskilda yttrande som lämnades av Vänsterpartiet:

Det kommunala bostadsbolaget (MKB) går med vinst. Malmö stad är ägare av bolaget och genom Malmö Stadshus AB har det nu beslutats om en aktieutdelning på över 133 miljoner kronor ut bolaget. Det är en kraftig höjning mot tidigare år. Det är ett beslut som vi i Vänsterpartiet motsätter oss. Ägaren får enligt huvudregeln ta ut en vinst som motsvarar statsräntan på insatt kapital. Nu används särskilda undantag för att få ta ut en högre vinst.

(more…)