Temat för hösten är solidaritet. Solidaritet behövs både i välgång och kris och det är tid för oss att lyfta den. 

På grund av läget har flera medlemsmöten under våren ställts in. Det innebär att allt inte kommer hinnas behandlas på medlemsmöte. Styrelsen har försökt prioritera det som är viktigast att medlemmar är med och beslutar om och att prioritera bort beslutet om temat för hösten var då det minst dåliga.  Det är såklart tråkigt, men då det är ett brett tema så hoppas vi att det mesta av aktivisternas idéer ändå ryms inom det. 

 

I verksamhetsplanen för partiföreningen slog vi fast att under hösten, gemensamt i hela partiföreningen  jobba utifrån ett övergripande politiskt tema.  Vi ser stora vinster att på detta sätt att arbeta med ett tema kunna koppla kommunpolitik och utskott och grupper närmare varandra. Det är även ett sätt att samla partiföreningen och det görs med vetskapen att vår storlek är en styrka och att vi tillsammans kan göra reell skillnad.

Tanken är att detta tema, solidaritet, ska genomsyra hela vår verksamhet: Studier, kommunpolitik och utskottsaktivitet. Självklart kommer det ta sig olika uttryck och appliceras på olika sätt, men förhoppningen är att budskapet “solidaritet – i välgång och kris” ska finnas där som en röd tråd. Gruppen som nu planerar och samordnar arbetet kommer ta fram en handledning som liten vägledning för grupper och utskott i hur temat kan konkretiseras, men det kommer finnas stor möjlighet för utskott att själv påverka hur de vill jobba med temat. Planeringsgruppen kommer att ta ett särskilt avstamp i de frågor som hela partiet driver just nu, för en solidarisk bostadspolitik – mot marknadshyror och för solidaritet på arbetet – skrota LAS utredningen och satsa på trygga jobb. Samt även sedan i de frågor som lyfts särskilt i vår budget, och kampanj i Malmö stad. 

 

Vad händer då i höst?  Det är inte helt klart än, och är som vanligt i stor utsträckning upp till grupper och utskott att planera. Planeringsgruppen för temat kommer att bjuda på en ram och lite grundaktivitet. I augusti kommer planeringsgruppen bjuda in till möte för att involvera centrala grupper i planeringen, som exempelvis kommunfullmäktigegruppen, studieutskott och samordningsgrupp. I mitten av augusti kommer en färdig handledning ut till alla grupper och utskott som förhoppningsvis kan inspirera, underlätta och stödja i planeringen för hösten. I september börjar “temaperioden” och vi genomför en lansering och kickoff för hela partiföreningen. 

Under senhösten kommer vi även gå in i en budgetkampanj under några mer intensiva kampanjveckor, när vi lägger vårt förslag till budget för Malmö stad. Grupp som planerar den kampanjen, kommer tillsättas i augusti, och det kommer ske nära kommunalråd och nämndspolitiker. Tanken är att då konkretisera solidaritets budskapet till faktiskt politik för malmöborna. 

 

Tillsammans kommer vi att lyfta solidaritet i både ord och handling under hösten! 

 


Save the date – 12 september

12/9 hålls för hela partiföreningen en “kick-off” inför hösten och en liten lansering av temat Solidaritet i välgång och kris. Vi samlar oss (i någon form) och studerar, diskuterar och blickar framåt! Det är halvtid mellan valrörelserna, men vi aktivister i V Malmö tar inte paus. Mer information kommer i augusti, på hemsidan och i andra kanaler! 


Tre tips inför sommaren 

 • Fortsätt vara solidarisk! Håll avstånd, hjälp en granne att handla och bjud gårdens ungar på glass!

 

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” har lagt förslag om ytterligare försämringar av Lagen om anställningsskydd (las) så att fler undantag från turordningsreglerna vid uppsägning ska kunna göras och så att uppsägning av personliga skäl skall kunna ske utan saklig grund. Förslagen ökar godtyckligheten vid uppsägningar och minska rättssäkerheten. Blir de verklighet kommer balansen mellan arbetsgivare och fack att rubbas kraftigt, till arbetsgivarnas fördel.

Christoffer Heimbrand, riksordförande för Liberala Studenter, argumenterar för att Lagen om anställningsskydd (las) är dålig för att den skyddar de som har ett jobb, men inte de som är utan. Han menar att det är osolidariskt och att alla istället bör ha ett sämre anställningsskydd. Han ställer unga, nyanlända och sextrakasserade kvinnor mot fastanställda och äldre, och tycks mena att otrygghet för alla löser arbetslöshet och sextrakasserier på jobbet. Man häpnar!

Med förslagen om ytterligare försämrat anställningsskydd får vi tvärtom arbetsplatser där alla har provanställning och kan sägas upp. Vem vågar då engagera sig fackligt eller säga till om sextrakasserier på jobbet? De liberala argumentationen som nu plockas fram är hittepå-argument med enda syfte att stärka arbetsgivarens ställning.

Det finns ingen opinion för en försämrad rätt på jobbet. Enligt Ungdomsbarometern 2020 så vill 74 procent av alla ungdomar ha en trygg anställning. Och enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2019 så tycker 93 procent av alla unga att det är viktigt med bra anställningsvillkor. Provanställning är det ingen som som vill ha.

Heimbrant frågar med vilken rätt politikerna ska få bestämma om anställningsskyddet. Svaret är att om varken fack eller politiker är med och bestämmer om arbetsrätten så ligger all makt hos arbetsgivaren. En rejäl maktförskjutning från anställda och fack till arbetsgivare alltså. Det känns inte särskilt modernt.

Vänsterpartiet menar att utredningen skall slängas i papperskorgen och att vi i denna tid istället behöver stärka anställningsskyddet för vanliga människors.

 • Ändra las för att motverka hyvling av personalens sysselsättningsgrad, det vill säga att arbetsgivaren ger anställda färre arbetstimmar och drar ner från heltid till deltid
 • Minska de otrygga anställningarna och avskaffa allmän visstidsanställning. Det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt.

Vänsterpartiet kommer fortsatt att arbeta för att stärka anställningstryggheten, arbetsvillkoren och kollektivavtalens roll. Vi kommer inte att acceptera några försämringar av anställningstryggheten eller av fackens villkor. Därför kommer vi att fälla regeringen om förslagen från utredningen läggs fram.

Anders Andersson

Vi i Vänsterpartiet har ställt ett antal förslag för den vanliga Malmöbon som drabbas av coronapanemin. En del av våra förslag har genomförts, andra inte. Här kan du läsa om hur politiken har fungerat under våren och vilka segrar vi vunnit genom nämndsinitiativ och påverkansarbete!

(more…)

Vi vill ta tillfället i akt att lyfta våra förslag och synpunkter inför det fortsatta arbetet. Den här nulägesbilden bygger ju till stor del på den rapport och en studie om arbetet med dessa frågor i Malmö, Stockholm och Göteborg. Studien är tydlig med att det som behövs för att bedriva ett framgångsrikt arbete mot hedersproblematik är långsiktiga och djupgående satsningar. Den sätter också fingret på vad satsningarna behöver fokusera på. Det handlar om att höja kunskapsnivån bland de anställda, öka medborgarnas möjligheter att aktivt delta i samhällslivet och också att stärka socialtjänsten och de jourer och skyddande boenden som stöttar de utsatta. Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på att många unga människor lever med begränsningar av sina fri- och rättigheter i vår stad. (more…)

– Jag blir glad när jag ser människors praktiska solidaritet. Att hjälpa människor på flykt kräver uppfinnesrikedom och ett starkt engagemang – och i det visar sig Malmö fortfarande vara hoppets hamn, säger Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd.

Vi i Vänsterpartiet står upp för asylrätten och tycker inte att man ska utvisa människor till ett land UD avråder alla resor till, som Afghanistan till exempel. Nationellt arbetar vi för att ge amnesti åt alla de ensamkommande barn och ungdomar som kommit de senaste åren. 

– Godtyckligheten i asylprövningarna vi sett flertal bevis för de senaste åren, där fel datum för ansökan, mycket tvivelaktiga och oklara åldersbedömningar, eller där ingen hänsyn till hälsa, sexuell läggning eller familjeanknytning tas, som kan stjälpa hela asylprocessen tycker jag är förkastligt, säger Emma-Lina Johansson och fortsätter:

– Den förskjutning i samhällsdebatten som också skett de senaste åren, från ”Mitt Europa har inga murar” till taggtrådsstängsel och poliskontroller vid gränsen är fruktansvärd. ”Flyktingkrisen” 2015-2016 var ingen kris för oss, det var en kris för alla de som tvingats fly via dödliga vägar. Den militarisering som skett i Europa och de ”inre gränskontroller” som sker i Sverige är fel väg att gå, både resursmässigt och medmänskligt.

Vi i Vänsterpartiet vill se en annan flyktingpolitik överlag, men också att Malmö ska vara en möjligheternas stad, oavsett var du kommer ifrån. Det är tack vare Vänsterpartiet nödbistånd överhuvudtaget betalas ut till papperslösa i Malmö, vi kommer att fortsätta stå upp för den rättigheten. Alla människor är människor och ska få mänskliga och basala rättigheter tillgodosedda, ingen människa är illegal, oavsett status på uppehållstillstånd.

– Vi i Vänsterpartiet är glada för den solidaritet Malmöbor, civilsamhället och föreningar uppvisar gentemot medmänniskor som befinner sig i en oerhört svår situation, avslutar Emma-Lina.

Läs artikeln i Sydsvenskanhttps://www.sydsvenskan.se/…/politiker-kritiska-till-hemlig…

Läs mer om Skåne Stadsmissions arbete här: https://www.skanestadsmission.se/fortydligande-med-anledni…/

På kommunfullmäktigemötet den 20 maj debatterades sex- och samlevnadsundervisningen i Malmö Stad. Emma-Lina Johansson höll ett anförande baserat på grundskolenämndens ledamöter, Lisa Stolpes och Helena Olssons särskilda yttrande. Det här sade hon i debatten:

(more…)

Klicka på artikeln.

97344143_578336696128990_4860190764589645824_n

Årsredovisningen för Malmö stad 2019 ska diskuteras. Jag tänker inleda med en övergripande fråga, precis som förra året: Vår gemensamma välfärd går på knäna och det blir ändå pengar över. I år förväntas vi besluta om att avsätta 562 mnkr till resultatutjämningsreserv.

Vi gick alltså 562 miljoner kronor plus förra året, trots att flera verksamheter var underfinansierade, trots att sjukskrivningar är fortsatt höga bland de lägst avlönade, oftast kvinnliga, medarbetarna i vår stad. De yrkeskategorier som har högst sjukfrånvaro i Malmö stad är köksbiträde, stödassistent LSS, fritidspedagog, undersköterska, behandlingsassistent, stödpedagog LSS, barnskötare, aktivitetsledare och förskollärare.  (more…)

Vänsterpartiet har beslutat att skjuta fram sin partikongress. Istället för i maj hålls kongressen 29 oktober till 1 november 2020  i Västerås och Jonas Sjöstedt som har meddelat sin avgång som partiledare kommer sitta kvar fram till kongressen i oktober.

 

 

Ombud till kongressen

 

I första valomgången valdes ett ombud

 • Agneta Lenander – Svalöv.

———————————————-

 

Val av ordinarie (omg 2). I ordinarievalet var antalet avgivna röster 441 (samtliga godkända).

Valda

 • Umihana Rašovic Kasumovic, Eslöv   223
 • Emma-Lina Johansson, Malmö  218
 • Claudia Velásquez, Helsingborg 217
 • Ana Süssner Rubin, Malmö 211
 • Lisa Claesson, Malmö 207
 • Tove Karnerud, Malmö 198
 • Patrik Strand, Malmö 190
 • Mårten Pavlov, Lund 189
 • Ingrid Mattiasson Saarinen, Helsingborg 187
 • Jesper Sahlen, Lund 187
 • Fanny Söderlund, Kristianstad 183
 • Patricia Escalante, Malmö 182
 • Susanne Meijer, Hörby 182
 • Gunilla Wahlberg, Lund 176
 • Karin Feldt, Kristianstad 175
 • Maria Dexborg, Malmö 174
 • Sabrin Omar Högelius, Malmö 169
 • Mats Sundbeck, Simrishamn 166
 • Jens Börjesson, Malmö 165
 • Laila Fast Petrovic, Eslöv 164
 • Birgitta Ehlin, Malmö 153
 • Maria Kållberg, Malmö 150
 • Mats Billberg Johansson, Malmö 147
 • Lisa Stolpe, Malmö 144
 • Tobias Petersson, Malmö 142
 • Patrik Munthe, Malmö 133

——————————————–

Ej valda

 • Busi Dimitriu, Malmö 100
 • Showan Shattak, Malmö 98
 • Vilmer Andersen, Malmö 97
 • Anders Skans, Malmö 94
 • Lukas Lennartsson, Sjöbo 93
 • Momodou Jallow, Malmö 90
 • Emma Wennerholm, Höganäs 85
 • Banesa Martinez, Malmö 82
 • Rebecca Thell, Helsingborg 81
 • Anfal Mahdi, Malmö 77
 • Joel Nordström, Malmö 76
 • Daria Bogdanska, Malmö 75
 • Mirjam Katzin, Malmö 75
 • Anders Nilsson, Eslöv 73
 • Linn Fristedt, Malmö 72
 • Christel Lindqvist, Höör 70
 • Gunilla Ryd, Malmö 70
 • Svjetlana Sarić, Helsingborg 70
 • Magnus Roslund, Landskrona 69
 • Alexandra Thomasson, Malmö 67
 • Kristian Holmström, Ystad 65
 • Alicia Smedberg, Malmö 63
 • Minna Skans, Malmö 59
 • Tjatte Hedlund, Malmö 58
 • Amalia Bartholdson, Malmö 49
 • Anton Flink, Malmö 45

————————————————————————-

 

Val av suppleanter (omg 2). I suppleantvalet var antalet avgivna röster 422 (samtliga godkända).

Valda

 • Showan Shattak, Malmö 217
 • Busi Dimitriu, Malmö 211
 • Banesa Martinez, Malmö 193
 • Svjetlana Sarić, Helsingborg 183
 • Anfal Mahdi, Malmö 179
 • Vilmer Andersen, Malmö 178
 • Nina Jakku, Malmö 172
 • Alexandra Thomasson, Malmö 171
 • Daria Bogdanska, Malmö 170
 • Minna Skans, Malmö 168
 • Ehab Khalaf, Malmö 165
 • Rebecca Johansson, Lund 164
 • Anders Nilsson, Eslöv 163
 • Linn Fristedt, Malmö 163
 • Hodan Omar, Malmö 160
 • Magnus Roslund, Landskrona 160
 • Alicia Smedberg, Malmö 159
 • Carl Aragón, Malmö 158
 • Sara Gigja, Ängelholm 154
 • Birgitta Möller, Helsingborg 150
 • Joel Nordström, Malmö 150
 • Amalia Bartholdson, Malmö 148
 • Kristian Holmström, Ystad 145
 • Gustavo Garcia, Burlöv 145
 • Ingeborg Ekstrand, Hörby 144
 • Miranda Borgkvist, Malmö 142
 • Uno Hansson, Hörby 125

———————————————————————-

Ej valda

 • Umihana Rašovic Kasumovic, Eslöv 104
 • Claudia Velásquez, Helsingborg 101
 • Tove Karnerud, Malmö 91
 • Ana Süssner Rubin, Malmö 85
 • Emma-Lina Johansson, Malmö 84
 • Lisa Claesson, Malmö 84
 • Patrik Strand, Malmö 83
 • Anders Skans, Malmö 81
 • Jesper Sahlen, Lund 75
 • Mårten Pavlov, Lund 74
 • Fanny Söderlund, Kristianstad 72
 • Emma Wennerholm, Höganäs 71
 • Karin Feldt, Kristianstad 68
 • Lukas Lennartsson, Sjöbo 68
 • Gunilla Ryd, Malmö 67
 • Mirjam Katzin, Malmö 67
 • Gunilla Wahlberg, Lund 66
 • Rebecca Thell, Helsingborg 64
 • Sabrin Omar Högelius, Malmö 64
 • Laila Fast Petrovic, Eslöv 60
 • Ingrid Mattiasson Saarinen, Helsingborg 59
 • Jens Börjesson, Malmö 58
 • Mats Högelius, Malmö 54
 • Anton Flink, Malmö 52
 • Tjatte Hedlund, Malmö 50
 • Boel Pettersson, Malmö 43
 • Birgitta Ehlin, Malmö 42