Klimatkrisen är akut – klimatförändringarna är redan här – och vi måste snabbt ställa om för att minska koldioxidutsläppen. Omställningen till förnybar energi måste skyndas på. 

Kommunfullmäktiges mål är att solcellsanläggningar skall installeras på Malmö stads byggnader där det är möjligt. Servicenämnden har i uppdrag att öka utbyggnaden av solceller med målet att Malmö skall vara helt fossilfritt och ha 15% lokalt producerad solenergi år 2030. Det är inte så mycket. Serviceförvaltningen har ändå redovisat svårigheterna med att nå målet. 

Det är därför anmärkningsvärt att man nu föreslår att det inte ska installeras solceller på Djupadalsskolans nya idrottshall. Man hänvisar till att byggnaden har ett litet elbehov. Malmö är dock i ett skriande behov av el. 

Det kostar att ställa om till förnybar energi, men gör vi inte det nu riskerar vi istället inte bara elbrist och höjda elpriser, utan ytterligare kostnader för klimatförändringarna. Det blir inte billigt.

Bifall till Vänsterpartiets yrkande att installera solceller på Djupadalsskolans nya idrottshall.

Idag deltog kommunalrådet Emma-Lina Johansson i en manifestation mot hat, hot och våld mot hbtqia+personer. I Spanien har en ung man vid namn Samuel Luiz slagits ihjäl för att han var bög. I Georgien slogs en pridedemonstration ner och Ungern är bara ett av flera länder som infört lagar för att begränsa hbtqia+personers liv. Här nedan kan du läsa Emma-Linas tal:

”Hej, jag heter Emma-Lina Johansson och jag är kommunalråd för Vänsterpartiet. Jag är också en av er, av oss, ett syskon i regnbågsfamiljen.

Idag sörjer vi. 

Vi sörjer det ofattbara att Samuel, vårt syskon, en människa, berövats sitt liv på grund av den den är. 

Vi sörjer det ofattbara att man vill förvägra oss rätten att leva våra liv som vi vill. Våra lustar ska inte finnas, våra kroppar ska utplånas, våra liv tillintetgöras. 

Filmer fladdrar förbi i mina sociala medier. Aggressiva män som klättrar på husfasader och sliter ner regnbågsflaggor. Hånar och hotar. Hatar. Slåss.

Rapporter om länder nära oss som infört hbtqfria zoner, begränsar liv genom lagar och förbud, förordningar. 

Här hemma sänder Rapport tal från Almedalen, även här vill partier begränsa våra liv genom lagar och förbud, förordningar. 

Rasismen, kvinnohatet och hbtqia+-fobin är det de har gemensamt, oavsett om de finns i Sverige, Ungern eller Spanien.

När högernationalister och fascister breder ut sig i Sverige, i Europa, i hela världen och marscherar in i våra parlament ska vi protestera, demonstrera och stå upp för våra syskons rätt att leva och leva sina liv som de vill. 

Idag sörjer vi. 

Imorgon organiserar vi oss. 

Vi organiserar oss mot hatet, mot hoten, mot våldet. Vi organiserar oss för varandra, i solidaritet med andra, för vår rätt att älska, leva, för våra lustars skull. För det vackra i livet.

Filmer fladdrar förbi i mina sociala medier. Hundratusentals människor i manifestationer mot hatet. I spontana regnbågsparader, i subtila protester. Alla sorters människor, skriker och dansar och lever. Älskar. 

Vår historia -och vår samtid – vittnar om styrka, mod och kärlek.

Våra liv är en kamp både nationellt och internationellt. Det är en kamp på liv och död, en kamp som måste inkludera alla och skapa allianser. 

Den bygger på lojalitet, solidaritet och gemenskap. På en vision om att en annan värld är möjlig. 

En värld där alla har samma rättigheter, en värld där alla är fria från förtryck.

Vi kämpar för att vi måste och vi gör det för att vi kan. Att vara en del av den kampen är större än allt. 

För Samuel. 

Tack.”

 

 

Bostad är en mänsklig rättighet – Men många av de som söker bostad idag har inte råd att flytta in i de nyproducerade hyreslägenheter som byggs i Malmö.

Ett sätt att få ner hyran på nyproducerade lägenheter är en hyressättningsmodell som det kommunala bostadsbolaget ÖrebroBostäder tagit fram. Modellen innebär att nyproducerade lägenheter prissätts precis som vanligt med hänsyn till produktionskostnaderna, men ges en tioårig rabatt som trappas ner från 30%, vilket är möjlig genom det låga ränteläget.  (more…)

Vänsterpartiet vill att fler vårdboenden ska drivas i offentlig regi. Det handlar om att demokratisera vården. För att uppnå detta krävs det politisk vilja. Vill vi ha fler privata vinstbolag som ska ta våra skattepengar och ge dålig vård och omsorg? Eller vill vi ha mer offentlig vård? Vänsterpartiet föreslår ett samarbete mellan Skånes kommuner för att driva mer i offentlig regi, övriga partier inklusive Socialdemokraterna, saknar denna politiska vilja. (more…)

I syfte att förebygga brott och att återuppbygga den upplevda tryggheten i Malmö förslår en moderat motionär att kommunstyrelsen utreder möjligheterna att utöka P-vakternas befogenheter och ge dem möjligheter att bötfälla för nedskräpning och klotter. Motionären hänvisar till Broken Windows– teorin och refererar till artikeln ”The spreading of disorder”, som publicerats i tidskriften Science. Studien visar att en nedskräpad plats lockade fler att fortsätta i samma spår. Broken Windows-teorin, eller snarare att den kopplas till mer repressalier gentemot medborgarna och aggressiva polisiära metoder, har också fått mycket kritik. Sambandet mellan nedskräpning och grövre brottslighet är inte enkelt och linjärt. (more…)

Det är politiska beslut som ska styra. Vänsterpartiet krävde i en motion att det ska finnas siffror i de kommunala nämndernas budgetar så politikerna kan besluta om hur skattemedel fördelas. Vi är idag glada att kommunfullmäktige höll med oss och att motionen bifölls. Framöver ska vi kunna ta politiska beslut som avgör hur mycket olika verksamheter ska få kosta. Beslutet stärker demokratin.

En detaljplan för Gottorps allé ska antas, vi ställer oss bakom planen utom i en del. Vi tycker planeringen med det som kallas fickparker är bra. Vi ser det av stor vikt att vi spränger in små grönområden i bebyggelsen. Problemet är att det nu anläggs energicentral och parkeringsplatser i dessa grönområden, hela syftet med dessa små parker förfelas med det. Vi föreslår istället att parkeringsplatser och energicentraler ska strykas ur parkerna.

757 miljoner kronor. Så mycket förväntas Malmö stad gå plus detta år, få över av sina budgeterade resurser, lägga på hög. Trots det har flera, föga förvånande kvinnodominerade, förvaltningar spar- och effektiviseringskrav på sig för att uppnå en budget i balans.

Vi står bakom kommunstyrelsens beslut att befria nämnder ansvar för kostnader relaterade till Covid-19, men hade önskat att styret velat gå längre. Deltidsarbetet är utbrett i kvinnodominerade arbetaryrken och det får ekonomiska konsekvenser för de som drabbas. Malmö stad hade som mål att heltid skulle vara norm den 31 maj i år. Så blev det inte. De resurser som behövts för att nå målen har inte tagits fram.  (more…)

 

Efter flera decenniers insatser har Öresund blivit ett rent och levande hav för fiske och rekreation – en utveckling som nu hotas när både danska och svenska kommuner vill expandera ut i Öresund.

De viktiga grunda bottnarna i Öresund har minskat stadigt under 200 år. Allt mer av städernas expansion tar havsområden i anspråk för bostäder, industri och infrastruktur. Bara på den svenska sidan har Öresund fyllts ut med minst 24 km2 i modern tid.

Malmö fortsätter att planera för nya utfyllnader av hamnen, nu med schaktmassor från anläggningen av nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund.

På den danska sidan planeras en jättelik konstgjord ö, Lynetteholmen, på ca 280 hektar för 35 000 boende i inloppet till Köpenhamns hamn. Båda projekten kommer att påverka Öresunds havsmiljö mycket omfattande.

Vänsterpartiet har som enda parti krävt att planerna i Norra hamnen avvaktar beslut i Mark- och miljööverdomstolen innan planeringen fortsätter. Nyligen riktade Vattenmyndigheten mycket skarp kritik mot planerna men nonchaleras helt av de styrande i Malmö och verksamheten fortsätter.

Lynetteholm-projektet förväntas hastas igenom Folketinget redan imorgon, den 4 juni. Trots massiv kritik från en mångfald av experter. Miljökonsekvensbeskrivningen är dessutom bristfällig på flera punkter. Vänsterpartiets systerparti Enhedslisten vill att planerna med Lynetteholmen stoppas, åtminstone att beslut inte tas före hösten val i Danmark.

Länsstyrelsen i Skåne har motsatt sig att tillstånd lämnas för den danska utfyllnaden och påpekar, med all rätt, att utfyllnad och muddring inte bara försämrar ekosystemen, det är helt enkelt att ta bort miljö- och naturvärden för all framtid! Öresund är med sitt unika biologiska system ett mycket känsligt område. De kustnära ekosystemen och i synnerhet grunda kustnära områden är basen för stora delar av havets produktivitet och ekosystemtjänster, inte minst som uppväxtområden för flertalet fiskarter.

Eftersom fisket pga långvarigt trålförbud är begränsat i Öresund finns ett rikt marint djur- och växtliv, framför allt norra Europas största sammanhängande musselbankar. Grunda bottenområden med ålgräsängar är viktiga uppväxtområden för fisk, kräftdjur och andra marina organismer – med betydelse för hela sundets ekosystem. Det är denna havsmiljö som nu hotas av bland annat utfyllnaderna av Malmö Hamn och Lynetteholmen.

Utfyllnader i Öresund är dyrt och miljö- och klimatmässigt tveksamma prestigeprojekt. Känsliga kustområden på den danska sidan med upp till 14 meter djupa farleder ska muddras och fyllas ut med 4 miljoner ton sand från Köge Bukt och Kriegers Flak. En dramatisk konsekvens blir att den viktiga vattengenomströmningen till/från Östersjön begränsas märkbart.

I oktober förra året antogs inom Greater Copenhagen-samarbetet en ny grön omställningsplan. Till vår stora förvåning nämns inte Östersjön, Öresund och Kattegatt – haven som binder samman regionen – med ett enda ord. Havsmiljöfrågorna har en tendens att glömmas bort i den fysiska planeringen. Det är dags att tänka om när det gäller hur vi använder havets resurser och ekosystemtjänster.

För att säkra en hållbar utveckling i och kring Öresund krävs samarbete såväl mellan svenska och danska kommuner, myndigheter som med övriga Östersjöländer samt med näringsliv och andra aktörer. Havet och dess kuststräcka ska kunna nyttjas både för naturupplevelser och fysisk aktivitet som för livsmedels- och energiproduktion och hamnverksamhet.

 

Vilmer Andersen (V) Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne

Emma-Lina Johansson (V) Kommunalråd

Gunilla Ryd (V) Kommunfullmäktige

Tobias Petersson (V) Miljönämnden

Sara Andersson (V) Stadsbyggnadsnämnden

Mats Billberg Johansson (V) Tekniska nämnden