I augusti hölls World Pride och Eurogames i Malmö och Köpenhamn. Malmö stads stöd till arrangemanget var inte bara ett stöd till ett storslaget event, utan också ett åtagande om att förbättra situationen för HBTQIA+personer i Malmö.

Kommunfullmäktige beslutade att nämnder och styrelser skulle integrera ett HBTQIA+ perspektiv i sitt arbete, samt att redovisa detta arbete i delårsrapporter och årsredovisningar. Någon redovisning av arbetet för HBTQIA+ rättigheter i Malmö stad finns dock inte i delårsrapporten som kommunfullmäktige har beslutat. Även nämnder och styrelser brister i detta. Hälsa vård och omsorgsnämnden skriver i sin delårsrapport att man “inväntar stadskontorets vägledning kring det vidare arbetet.” De väntar fortfarande… Det saknas politisk ledning!  (more…)

VA Syd är ett kommunalförbund med ansvar för bland annat sophämtning i Malmö och ett antal närliggande kommuner. Det är så idag att all sophämtning inom VA Syd sker via olika privata företag som upphandlats. Vi har genom åren haft en mängd problem med arbetsvillkoren hos de olika entreprenörer som upphandlats för att ta hand om stadens sopor. Det enda rimliga är därför att sophämtningen, en av våra viktigaste samhällsfunktioner, drivs i egen regi med bra villkor för de som arbetar med detta tunga och viktiga jobb. (more…)

Idag har vi att ta ställning till hur vi vill se praxis kring hur gruppbostad enligt 9:9 LSS ska byggas i Malmö. Vill kommunfullmäktiges ledamöter se Malmö som en stad som bygger samlokaliserade gruppbostäder eller inte? 

 

Vi i Vänsterpartiet vänder oss mot en utveckling där samlokaliserade gruppbostäder byggs. Vi menar att detta är att frångå Socialstyrelsens allmänna råd och rekommendationer kring hur LSS bostäder ska byggas, där det stipuleras att bostäder enligt 9§9 LSS inte bör vara belägna i nära anslutningar till varandra eller nära beläget annat icke-ordinärt boende.   (more…)

Mellan 2016 och 2020 försvann över 30 000 hektar åkermark i Sverige. Det visar en ny rapport från Jordbruksverket varav 737 ha i Skåne där en stor andel av landets bästa jordbruksmark finns. Enligt en artikel i Sydsvenskan är markexploateringen särskilt allvarlig i sydligaste Sverige eftersom bara ett tiotal skånska kommuner, bland annat Trelleborg, Vellinge, Malmö, Lund och Landskrona, har högklassiga jordar, klass 10. Och under perioden 2016-18 exploaterades 16,5 hektar åkermark i Malmö under S-MP styret och med ett miljöpartistiskt byggkommunalråd. Denna trend ser tyvärr ut att fortsätta. Vänsterpartiet anser att vi måste stoppa denna utveckling.

(more…)

Den sociala hållbarhetsrapporten visar att levnadsvillkoren bland Malmös äldre skiljer sig stort. Klass, kön, samt var man är född är de viktigaste faktorerna bakom detta.

Kvinnor har i snitt endast 70% av mäns pension. Detta eftersom kvinnor jobbat mer deltid, jobbat mer obetalt hemma och haft lägre lön än män. Många äldre kvinnor lever ensamma på låg pension. Utrikesfödda riskerar också låg pension på grund av svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.  (more…)

Årets Hållbarhetsrapport bekräftar vad tidigare rapporter visat, det vill säga att Malmös största utmaning inom den sociala hållbarhetsdimensionen är den ojämlikhet som finns i staden. Att leva som vuxen i Malmö har sina utmaningar beroende på var du är född och vilken inkomst du har. Fattigdom och segregation är en reell verklighet för många av oss som lever här.

Rapporten konstaterar mycket riktigt att det är en mänsklig rättighet att ha någonstans att bo -ett hem är en plats för återhämtning, rekreation och trygghet – men den visar också på att den största utmaningen på Malmös bostadsmarknad är en brist på billiga bostäder. (more…)

Hållbarhetsrapporten är bra upplagd med ett perspektiv på oss Malmöbor från det lilla barnet till ålderdomen, vi kommer att dela upp debatten i tre delar enligt detta. Först handlar det alltså om det lilla barnet. 

Barnen är vår framtid, är en floskel som ofta används utan att den ges ett innehåll. Det är dock en sanning. 

Vi kan i rapporten läsa om att en bra förskola är en av de allra viktigaste frågorna om vi ska bygga ett hållbart och jämlikt samhälle. Detta lyftes fram även i Malmökommissionen för ett antal år sedan. Tyvärr har utvecklingen sedan dess gått åt fel håll. Vi har idag färre utbildade förskollärare än då. Förskolorna byggs med allt mindre lekyta för barnen och grupperna storlek snarare ökar än minskar. Utvecklingen går alltså åt fel håll, vilket redovisas i rapporten.  (more…)

Den 11 september 2021 deltog Malmövänsterns ordförande Maria Dexborg i en manifestation anordnad av Ensamkommandes förbund till förmån för situationen i Afghanistan. Här kan du läsa hennes tal: 

Kära systrar och bröder, kamrater!

Jag står här tillsammans med var och en av er i solidaritet med det afghanska folket! Det som händer i Afghanistan är en horribel verklighet som skulle ha upphört för länge sedan om ojämlikheten i världen inte hade varit en styrande faktor. För det handlar inte om en ny situation eller nyhet när vi talar om det som händer i Afghanistan utan vi talar om ett förtryck av talibanerna som har pågått mot det afghanska folket alldeles för länge! Vi talar om människoliv, utsatthet och avsaknad av grundläggande mänskliga rättigheter.

Vänsterpartiet har i alla tider stått i solidaritet med det afghanska folket och vi har sett hur ni har kämpat för värdiga liv! Vi har stått vid er sida och kämpat mot utvisningar och för amnesti! Vi ser med ilska på hur Sverige gör skillnad på människor och avhumaniserar människor med afghanskt ursprung. För så länge UD, utrikesdepartementet avråder svenska folket från att resa till Afghanistan säger vi i Vänsterpartiet att vi kan inte deportera människor till krig och förtryck, att vi kan inte fortsätta att deportera barn till krig och förtryck. (more…)

Malmö lider av en enorm bostadsbrist eftersom bostadsbyggandet inte har ökat i samma takt som befolkningen. Denna utveckling har också lett kraftig stigande bostadpriser och ökade klyftor. En socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad var Malmökommissionens mål med inkludering och bostäder som alla skulle ha råd att bo i. Om vi ska lyckas att minska bostadbristen måste vi hitta nya arbetssätt som leder till prisvärda men även attraktiva bostäder för alla stadens invånare. Möjligheten att få en bostad ska inte bero på plånbokens storlek!

Härom dagen kunde vi läsa i Sydsvenskan om en form av nytänkande som inneburit lägre hyror, Bo100, på Monbijougatan där man nu firade 30 års jubileum. Hyresgästerna hade själva varit med och utformat sina lägenheter, men huset ägs av MKB och hyrs ut till boföreningen. Hyresgästerna är medlemmar i föreningen, förvaltar och underhåller sitt boende. Detta har också gett en känsla av gemenskap och tillhörighet. Kollektivhuset Sofielund är ett annat, nyare exempel, som även tillfredsställer det växande intresset för delningsekonomi, eftersom det erbjuder gemensamma utrymmen för olika verksamheter. Denna typ av gemenskaper underlättar även för en cirkulär ekonomi, något som sträcker sig bortom de gemensamma lokalerna. (more…)

Det senaste året har sannerligen varit mycket speciellt. Pandemin har slagit hårt mot arbetare i olika branscher och många av dem som bär vårt samhälle har fått betala priset genom sjukdom eller ett förlorat jobb. Medan den rikaste eliten har blivit allt rikare har klyftorna i samhället också ökat och den ekonomiska tryggheten har för många försvunnit. En undersökning från Hyresgästföreningen visar att

  • 7 av 10 hyresgäster känner stor oro eller viss oro över att sin privatekonomi kommer påverkas negativt på grund av Coronapandemin
  • 4 av 10 hyresgäster har hittills fått minskade inkomster eller en försvagad privatekonomi på grund av Coronapandemin
  • 4 av 10 hyresgäster känner en viss eller stor oro över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av Coronapandemin

(more…)