I Malmö stads budget för 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar. Uppdraget motiverades med att när staden växer ställs högre krav på dialog med medborgarna bortom den traditionella förvaltningsstrukturen.

Även om uppdragsbeskrivningen har reviderats och fokus även omfattar samhällsservice…är detta långt ifrån att vara behovsenlig med vad som kan anses vara att främja goda förutsättningar för medborgardialog. Förslaget genererar långa avstånd för Malmöbor att inta de arenor där de kan göra sin röst hörd och lyfta de angelägenheter som anses av vikt för deras demokratiska rättigheter. Detta kan inte anses vara ett förslag som gynnar dialog med Malmöbor. Det är snarare är en produkt för tjänstepersoner inom de olika förvaltningarna för att underlätta sin kommunikation emellan. Medborgardialog handlar om Malmöbornas rätt att möta den beslutande församlingen och föra en dialog om saker som berör dem och staden. (more…)

Vänsterpartiet står bakom Malmö stads engagemang i World Pride och Eurogames 2021

Att Malmö delar värdskapet för World Pride och Eurogames 2021 är stort. För Malmös HBTQIA+samhälle (homo, bi, trans, queer, inter- och asexuella med flera) är det en mycket viktig händelse. Malmö kommer att vara centrum för en kort stund. Det ger stan möjligheter att visa att Malmö är en öppen stad – här är alla HBTQIA+personer välkomna – här bekämpar vi förtryck och diskriminering. Men värdskapet för World Pride förpliktigar! (more…)

Välfärden står inför ett gigantiskt rekryteringsbehov 

– Inför anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska och barnskötare

Den svenska välfärden står inför ett gigantiskt rekryteringsbehov. Situationen är svår också här i Malmö. Detta gäller flera yrkesgrupper. Anledningen är inte främst fler barn och äldre eller stora pensionsavgångar. Den främsta anledningen är dåliga arbetsvillkor. Kvinnodominerade yrken ges sämre förutsättningar, sämre arbetsmiljö och sämre lön. Det är detta som gör det svårt att rekrytera.  (more…)

2020 blir det tredje nedskärningsåret i rad för Malmös förskolor. Det har varit tre år av ökad press och stress. Tre år av protester.

Inför budgeten 2018 lade Malmös styre en förskolebudget där 25 Mkr (miljoner kronor) väntades i höjda lokalkostnader utan att några extra pengar sköts till från kommunledningen. Detta innebar att pengar togs från förskolornas verksamhet för att täcka upp. Dessutom minskade bidragen från staten med 15 Mkr vilket inte heller kompenserades. Dessa nedskärningar drabbade personalen och Malmös barn.

Inför 2019 släppte Socialdemokraterna in Liberalerna i värmen. Det nya styret skar ner ytterligare 14,5 Mkr på förskolan och kallade det för effektivisering. Oavsett namnbytet var resultatet det samma som föregående år, mindre pengar till barnen och personalen. (more…)

Det går inte att beskriva den stora glädje dessa personer upplevde när de hedrades” berättade en politiker när personer från daglig verksamhet i Växjö kommun fick vara med på den årliga ceremonin där alla som arbetat 25 år inom kommunen fick en minnesgåva under festligare former.

Daglig verksamhet är en LSS-insats som är till för personer i yrkesverksam ålder som varken förvärvsarbetar eller utbildar sig. Syftet med insatsen är att skapa en meningsfull sysselsättning och gemenskap där medborgarens behov styr innehållet. I Malmö stad har vi ungefär 800 medborgare som deltar i daglig verksamhet.  (more…)

Carin Gustafsson, vår ledamot i Funktionsstödsnämnden, skriver här om den senaste utvecklingen inom planering av nya LSS-boenden i Malmö Stad.

Längst ner finns en

lättläst version.

***

I senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ges det allmänna rådet att en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte bör vara belägen i nära anslutning till en annan sådan bostad för att undvika en institutionell miljö.

Socialstyrelsen är dessutom mycket tydlig i sina rekommendationer att en gruppbostad bör ha tre till fem boende (Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2018). SOSFS 2002:9 medger en acceptans för fler boende under förutsättning att de boendes goda levnadsvillkor inte åsidosätts. Vänsterpartiet tillfrågade intresseorganisationerna FUB och Autism- och aspergerföreningen i Malmö stad angående framtida utbyggnad av LSS-boenden. Därefter formaliserades frågan i form av ett nämndinitiativ och en formell remiss gick ut från funktionsstödsnämnden. I sina remissvar svarar intresseorganisationerna att de önskar se en begränsning till maximalt 5 boende i en gruppbostad enligt LSS och att samlokalisering inte är förenligt med LSS.

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att LSS-bostäder bör byggas väl integrerade i det omkringliggande samhället och att personer med normbrytande funktionalitet inte ska vara begränsade till att bo enbart med andra personer som har funktionsnedsättningar. När undantag görs från att integrera LSS-bostäder i det omgivande samhället måste hänsyn till omgivningen tas. (more…)

Översiktsplanen, som behandlas på dagens kommunfullmäktigemöte, innehåller en fördjupning av området i Nyhamnen som avses att bebyggas under 20-30 år. Planen har en högre exploateringsgrad än något större område än tidigare i Malmö. Unikt för Nyhamnen är att Malmö Stad också äger marken där. Låt det förbli så.

Vi i Vänsterpartiet anser att Nyhamnen ska vara ett bostadssocialt framgångsprojekt som har extra höga målsättningar för att bygga en stadsdel där det finns bostäder och plats för alla Malmöbor.

(more…)

Vi i Vänsterpartiet vill se mer dialog mellan Malmöbor och politiker och framförallt vill vi se ökad demokrati och delaktighet i vår stad. Arbetet mot diskriminering, hatbrott och rasism måste intensifieras. Alla Malmöbor ska kunna leva fria, goda liv i vår stad.

Vi är däremot väldigt osäkra på om det, av det Liberala och Socialdemokratiska styret, föreslagna “Forumet för demokrati och mänskliga rättigheter” som ska behandlas på kommunfullmäktiges möte den 19 december 2019, kommer att leda till detsamma. Vi kommer därför i första hand att, precis som i kommunstyrelsen i början av december, yrka på en återremiss av ärendet på följande grunder: 

Det står i underlaget som går att finna här att

“Förslaget innebär inrättande av ett Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, där utsedda representanter för de partier som finns i kommunfullmäktige träffas och resonerar om vilka viktiga samhällsfrågor de skulle vilja ha andra aktörers syn och tankar på, inom Forums område..”

Vi i Vänsterpartiet ställer oss fortsatt frågande till hur beslut om vilka “viktiga samhällsfrågor” ska tas?

(more…)

Det finns alltid ett politiskt val. Förutsättningarna för vår kommunala budget är den nuvarande rikspolitiken som påverkar kommunens ekonomi mycket. Då regeringens budget framförallt gynnar rika och män, måste vi på lokalt plan lägga en budget som motverkar den utvecklingen. Den nationella skattepolitiken ger idag mindre till välfärden, men mer i bidrag till de rika genom till exempel rut- och rot- och ränteavdrag.

När vi inte får en förändrad statlig skattepolitik, höjer vi hellre kommunalskatten än äventyrar välfärden. Vi föreslår därför en skattehöjning på en krona i Malmö. Den kronan skulle för dig som enskild till exempel innebära bättre skola för dina barn, fler händer att ta hand om din farmor och fler cykelvägar i vår stad. Den som tjänar 20 000 i månaden får bidra med 125 kronor extra till vår gemensamma kassa, den som tjänar 100 000 får bidra med en tusenlapp. Det tycker vi är ett billigt pris att betala för att vår stad ska ge ungdomar möjlighet att utvecklas, att vi får fler bostäder till rimliga priser och fler arbetstillfällen för Malmöborna. (more…)

Malmö är en fantastisk stad, det är den, jag är själv född och uppvuxen här och har fått se hur staden har vuxit och förändrats, mycket till det bättre. Men Malmö kunde varit så mycket bättre!

I dag så kämpar staden med orättvisor, segregation och fattigdom. Sveriges fattigaste barn bor i Malmö, vi har barnfamiljer som står utan hem. Utav den enda anledningen att det är för dyrt att bo i Malmö. Bostaden har blivit en handelsvara och bristen på politisk handling är tydlig.

I Vänsterpartiets Malmö är alla välkomna, i Vänsterpartiets Malmö kan en födas, växa upp, utbilda sig och bo kvar och vara verksamma under hela sitt liv tillsammans med Malmö. (more…)