På september kommunfullmäktige behandlades en motion av kristdemokratena om privatisering av äldreomsorgen i Malmö

Man suckar, kristdemokraterna kör blint. Oavsett fakta ska allt privatiseras.

Jag tänker att ibland är ideologi farligt. För att den kan dölja verkligheten. Som i detta ärende. Kristdemokraterna framhävdar att privatiseringar är lösningen på hur äldre ska få påverka sin vård och omsorg. Detta utan att lyssna på de erfarenheter som gjorts

De utvärderingar som gjorts på kundvalsmodeller visar påDen starkt begränsade information gör valen omöjliga att göraKostnaderna kring administrationen ökar kraftigtKonkurrensutsättning har inneburit kvalitetsförsämringar, både för personal och brukare

Det handlar inte om en vilja till valfrihet för äldre det handlar om att man värna privat driftsform framför offentlig. Vänsterpartiet vill att äldre ska påverka sin vård. Men den möjligheten ökar inte genom privatiseringar. Det viktiga kan inte vara att få välja utförare utan det måste vara möjligheten till att få välja innehållet i vården.

På vilket sätt innebär en kundvalsmodell reel valfrihet? Du får välja vilket företag som utför tjänsten. Kanske får du välja mellan 70 olika bolag. Många av de bolagen erbjuder inte allt du behöver utan du får välja städ här och tvätt där osv. Hur ska man orka?

I dagen samhälle möts vi alla av val, val, val. Jag ska välja telefonbolag, elbolag, pensionsplaceringar, förskola, skola. Och hela tiden finns risken att jag väljer fel. Och det finns ingen annan än mig själv att skylla. Det var ju mitt val.

Framförallt när det handlar om vård och omsorg så vill jag känna mig trygg med att det finns en bra vård med hög kvalité. Att vi faktiskt fortfarande lever i en välfärdsstat där kommunen har ett ansvar att ge en god vård och omsorg till våra äldre. Satsa pengarna på att utveckla den kommunala vården i stället för på byråkrati i ett system där någon måste göra fel val.

Hanna Thomé (v)

Efter att ha gjort ett klipp på 300 miljoner när kommunen sålde marken på tok för billigt kommer nu Parkfast Arena och vill ha en kommunal borgen på 32 miljoner för att bygga en träningshall bredvid den stora arenan. Den som förutsatte att det fanns någon sorts planering och kalkyler för en nödvändig träningshall har således varit helt fel ute.

Kommunen vare sig får, eller ska, gynna enskilda.Att tolka kommunallag och borgenspolicy som att kommunen kan gå i borgen för all sorts verksamhet som kan gynna Malmö genom fler arbetstillfällen och ökad besöksnäring är vare sig korrekt eller ens rimligt. En sådan tolkning öppnar upp för att Malmö stad skulle kunna gå i borgen för all privat verksamhet som genererar arbetstillfällen i staden – var skulle vi då hamna?

Såklart röstade vi nej till förslaget när det igår debatterades och beslutades i Malmös kommunfullmäktige.

Anneli Philipson (V)

Miljönämnden i Malmö presenterade idag sin årliga miljöredovisning i kommunfullmäktige. Det var en imponerande redovisning av vad Malmö stad gör inom miljöområdet. Alla partier ville ta åt sig äran för detta. Trots detta engagemang för miljöfrågorna så är inte enigheten så stor i praktiken. De borgerliga vill inte gå vidare med en av de största frågorna vi har nämligen att begränsa privatbilismen i Malmö. Det går inte att reducera privatbilismen till en fråga om utsläpp. Hur miljövänliga bilarna än blir så bullrar de i alla fall och de tar plats. All den yta som bilarna tar i Malmö kunde användas till grönområden och fler bostäder istället. De borgerliga talar om bilen som ett frihetsobjekt, en frihet att ockupera mark, bullra och släppa ut avgaser är vad det handlar om. En stad som ska byggas miljövänligt ska ha så få transporter som möjligt. Det ska vara nära till service och det ska finnas kollektivtrafik samt cykel- och gångvägar. Malmö behöver fler inte färre gågator. I detta sammanhang är det glädjande att nu den styrande rödgröna majoriteten beslutat satsa på spårvagnar igen. Vi i vänstern har drivit detta i flera årtionden, för ungefär 20 år sedan fanns en utredning om spårvagnar i Malmö, då var vi ensamma att vilja satsa. Nu har fler vaknat, det är positivt. Miljöpolitik är inte neutralt det är vänsterpolitik.

Anders Skans (V)

På dagens kommunfullmäktigemöte visade moderaten Carl-Axel Roslund sitt totala förakt mot Malmö stads alla socialarbetare, han uttryckte sig att enormt nedsättande och kränkande mot en hel yrkeskår. Socialarbetare som gör hembesök hos familjer där barn eller ungdomar har rapporterats deltagit i kriminella handlingar, kallade han att skicka ut några “socialtanter”.Det är den inställningen till en hel yrkesgrupp som kommer att vara den politiska inställnigen om moderaterna kommer till makten i Malmö. Förutom föraktet mot en yrkeskår visar han den moderata oviljan att hjälpa de unga. Låt oss aldrig se de(m) vid makten fler gånger!

Anders Skans(V)

Just nu diskuteras bostadspolitiska mål för Malmö stad i Malmös kommunfullmäktige. Bostadsfrågan är en av Malmös viktigaste, alltför många människor kan inte få en bostad. Det byggs alldeles för lite, och ansvaret för att stimulera bostadsbyggande kan i första hand göras av staten inte kommunen.

Anneli Philipson (V) efterlyser en statlig bostadspolitik som stimulerar byggande av billiga hyreslägenheter. I en lågkonjunktur är det extra viktigt att bygga för det skapar också arbetstillfällen.

Anders Skans (V)

Malmö kommunfullmäktige sammanträder idag, debatten handlar just nu om en slutrapport från Välfärd för alla projektet. Välfärd för alla var en tanke att partiövergripande vara överens om kommunala mål och åtgärder. Denna tanke var vi i Vänstern starkt kritiska till. Det går inte att samla alla från höger till vänster för att komma överens då blir politiken utslätad och intetsägande. Den idag diskuterade slutrapporten visar på det omöjliga i detta. Det handlar om olika ideologiska ståndpunkter, överslätningar är till ingen nytta. Socialdemokraterna och de borgerliga var överens om Välfärd för alla i början, när sedan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bildade majoritet efter senaste valet drog de borgerliga sig undan och nu kritiserar de vad de själva var med och drog igång. I samband med den nya majorietet tillträdde tog de mest högerinriktade problemformuleringarna i projektet bort. Vi vänsterpartister har hela tiden kritiserat tanken att kommunalpolitik ska kunna innebära gemensamma visoner för alla partier. Vänsterns Juha Jurvanen sa i debatten att en tillväxt bidrar inte automatiskt till välfärd för alla utan det behövs en omfördelning från de som har till de som inte har. Eftermiddagens debatt visar tydligt att kommunpolitik måste handla om rättvis fördelning och kring detta kommer det aldrig att uppnås enighet med högerpartierna. Det bästa med slutrapporten från Välfärd för alla är just att det är slut.

Anders Skans (V)

Idag redovisades svaren från Malmöpanelens andra omgång. 1146 malmöbor har svarat på ca 20 olika frågor inom olika politikområden, bland annat diskriminering.

Av resultatet (som för övrigt kommer att finnas på malmo.se) kan man utläsa dels att enskilda malmöbor upplever att man själv blivit utsatt för diskriminering. Man kan också utläsa att många anser att det förekommer diskriminering i någon mån, eller i hög grad. Som väntat är det den etniska diskrimineringen som tydligast kommer fram. Förekomsten av diskriminering på olika grunder måste förstås ställas i relation till målgruppen, och här har antidiskrimineringskommittén något att analysera och fördjupa sig i.

Så bra att antidiskrimineringskommittén valde att ställa frågor kring diskrimininering till panelens deltagare. Vågar man hoppas på att vi numera slipper lägga tid på att diskutera den grundläggande frågan om huruvida det förekommer diskriminering eller ej – eller är det att hoppas på för mycket?

Anneli Philipson

Tre av fullmäktiges partier visade idag upp rasistiska tendenser. Att Sverigedemokraterna gör det är ju inte konstigt. Sverigedemokraterna som har sitt ursprung i den rasistiska rörelsen i Sverige som har begått så många brott mot bland annat judar. Det konstiga nu är att Sverigedemokraterna använder en argumentation där de ska framstå som judarnas försvarare i Malmö. Sverigedemokraternas syfte är ju att vända sig mot andra etniska grupper, i detta fallet araber och muslimer.

Sverigedemokraternas rasism är som sagt inte förvånande men att nu även moderater och folkpartister öppet uttalar sig med rasistiska undertoner i kommunfullmäktige är skrämmande. Folkpartisten Allan Widman ansåg att det var ett ordningsproblem om barn talade andra språk än svenska i skolorna. Att förnekas tala sitt språk är rasistiskt. Moderaten Carl-Axel Roslund beskyllde kommunala tjänstemän att inte följa lagen utan som han uttryckte det falla efter för värderingar som inte är svenska. Han ville ha någon form av åsiktspoliser som skulle kontrollera att alla hade svenska värderingar. Att påstå att det finns några generella svenska värderingar är absurt, jag tror inte jag och Carl-Axel Roslund har många gemensamma värderingar.

Anders Skans (v)

Idag var det kommunfullmäktige och folkpartisten Hans Berg ville i en motion att Malmö stad ska uppmana alla rektorer att de ska ge eleverna betygsliknande omdöme. Detta är ytterligare ett led i högerns vilja att individualisera skolansvaret, det ska flyttas till de enskilda barnen. De ska värderas i betygsform så tidigt som möjligt. Mer och mer tid i skolan ska enligt högern läggas på att kontrollera och mäta. Detta leder ju bara till utslagning och sortering i skolan. Denna fråga blev en klar skiljelinje när det gäller fullmäktigepartiernas människosyn . Folkpartiet hejades främst på av Moderaterna och Sverigedemokraterna medan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans visade sitt starka motstånd mot förslaget.

Elever vet ofta vad de behöver stöd och hjälp med. Min uppfattning är att lärare , föräldrar och elever tillsammans ska samtala om hur det går i skolan och vad varje elev är bra på och vad som behöver utvecklas. Detta avfärdar folkpartisten Hans Berg med att det ska minsann inte eleverna ha någon synpunkt på. Tyvärr är det den uppfattningen som gäller i skoldebatten idag hos högerpartierna, vi får hoppas att lärare och rektorer inser vikten av samtal som inte sätter betyg på elever utan istället diskuterar utveckling. Betyg leder inte framåt utan bara till misslyckanden. Skolan behöver mer demokratiska arbetsformer inte mer kontroller och mätningar. Högerns kunskapssyn bygger på en gammal tradition av disciplinering och kontroll, fler betyg och fler prov. Ett gammalt engelskt ordspråk säger att grisen blir inte tyngre bara för vi väger den oftare. Det är likadant i skolan, eleverna lär sig inte mer för vi har fler prov och betyg.

Anders Skans (v)

Folkpartiets Christer Nylander försöker idag i Sydsvenskan försvara folkpartiets vilja att förbjuda barn med ett annat modersmål än svenska ämnesundervisning på modersmålet. Inlägget visar att en folkpartist är alltid kluven, han skriver å ena sidan att ingen ämnesundervisning ska få ske på modersmålet samtidigt vill han satsa på studiehandlening och läxläsning på modersmålet. Studiehandledning är ju just ämnesstöd på modersmålet. Vet han överhuvudtaget vad han pratar om?

När det gäller hans kommentar om att eleverna så fort de kan svenska tillräckligt bra ska de slussas in i ordinarie klasser och få undervisningen på svenska. Här kommer nästa kunskapslucka hos folkpartisten, enligt språkforskare så tar det många år ,5-8 år, att fullt behärska ett andra språk för lärande. Bara för att man kan delta i ett vardagssamtal på sitt nya språk kan man inte använda det till kunskapsinhämtning på en mer avancerad nivå. Konsekvensen av att inte få ämnesstöd på modersmålet är att de eleverna som kommer till Sverige under sin skoltid förlorar flera år av sin ämnesinlärning.

Kluvenheten i folkpartiet är enorm, att som centralt placerad folkpartist skriva att studiehandledningen ska öka ser vi som ett skämt när vi möter folkpartisterna i Malmö som hela tiden vill dra in det stödet.

Anders Skans (v)