I dagens Aftonbladet angriper Helena Rivière (M) ledamot i socialförsäkringsutskottetGunnar Axén (M) ordförande i socialförsäkringsutskottet en enskild person (Alexandra) som i och med den borgerliga regeringens politik nu blir utförsäkrad.

Två ledande moderater angriper en enskild individ och anklagar henner för att egentligen inte vara “sjuk” utan problemet är att hon inte vill försörja sig själv och sina barn. Artiklen dryper av moderat människoförakt, de kan inte förstå att folk vill ha en grundtrygghet. Jag har full förståelse för att en sjuk trebarnsmamma, eller vem som helst egentligen, vill ha en grundtrygghet.

Det räcker nu – till hösten är det val. Då ska Moderaterna och deras folkförakt ryka från makten. Vi har tröttnat. Nu får det vara nog med expriminterande med människors liv, med människors trygghet. Under borgarnas mandatperiod har arbetslösheten ökat, a-kassan försämrats, socialbidragen ökar och nu utförsäkras tusentals från sjukförsäkringen.

I Dagarna presenterade S, V, Mp i DN hur vi vill sjukförsäkringen ska utformas om vi vinner valet i september. bla ska de satsa statliga resurser i en ny rehabiliteringsfond, direkt att avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen efter 550 dagar, sjukförsäkringen på sikt ska omfatta fler än i dag och att taket höjs till tio basbelopp. De som utförsäkrats av regeringens regeländringar ska återförsäkras om de behöver det. Individuella prövningar ska göras successivt och avstämningspunkter med tydliggöranden om när individen har rätt att få aktiva insatser – inte tidsgränser som gör att man kastas ut i försäkringslöshet. Redan under 2011 avskaffa dagens stelbenta prövning efter 180 dagar mot en fiktiv arbetsmarknad.

Martina NilssonVänsterpartiet Malmö

Om inte dagligen så väldigt ofta, kommer det rapporter om hur pengarna som vi avsatt till skolundervisning går till oväsentligheter. Det kan vara hur privatskolor tar ut stora vinster, eller nu i Sydsvenskan att miljoner av de skattepengar vi beslutat ska gå till skolan går till reklam. Privatiseringen av skolor som leder till en konkurrens om eleverna har en mängd negativa effekter. Resursslöseriet är en av nackdelarna, segregeringen är en annan. Skolverket visar i sina rapporter att de privata skolorna ökar segregeringen av elever i våra skolor som leder till socialt mer lika skolor, vilket i sin tur leder till en ökad utslagning av de elever som behöver särskilt stöd. Vill vi ha bättre skolresultat måste vi stoppa alla de resurser som slösas bort genom de privata skolorna.

Anders Skans

Oppositinen i riksdagen S, V och Mp har i dagarna presenterat en säkerhets- och försvarsuppgörelse. Frågan om Afghanistan är dock inte avgjord än. Vänsterpartiet driver att de svenska trupperna ska tas hem. Läs mer om uppgörelsen i bla sydsvenskan, SvD

Afghanistan ockuperas av utländska soldater bland annat från Sverige, som ingår i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF. ISAF leds sedan 2003 av Nato. Nato samarbetade med den amerikanska angreppsstyrkan OEF som 2001 anföll Afghanistan. Våra svenska soldater leds av Nato och samarbetar med en folkrättsvidrig ockupationsstyrka. Vi har sett och kommer även fortsätta se hur även svenska soldater får sätta livet till. Överbefälhavaren Sverker Göranson räknar med fler svenska dödsfall i Afghanistan. Vi värnar den svenska neutraliteten och tycker Sverige ska vara alliansfritt – därför säger vi nej till svensk trupp i Afghanistan.

Hur många civila offer som omkommit i Afghanistan är okänt efter som den amerikanska policyn “We don´t do body count” råder. RAWA, en afghansk kvinnoorganisation rapporterade dock att över 50 000 svultit och frusit ihjäl som en konsekvens av ödeläggelse av infrastrukturen som Natos bombningar inneburit, och deras rapport kom redan 2002. Enligt Amnesty International har omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna begåtts i Afghanistan under de gångna åren. Även de amerikanska trupperna har utfört brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi hjälper inte Afghanistans folk genom krig.

Afghanistan har i decennier härjats av krig. Gång på gång har detta mycket fattiga land utgjort slagfält för olika stormakters ekonomiska och säkerhetspolitiska ambitioner. Sverige exporterar idag mer vapen per invånare än något annat land och är idag världens åttonde största vapenexportör. Tex har Granatgeväret Carl-Gustaf använts av USA i Afghanistan. Den svenska regeringen satsar allt mer militära resurser samtidigt som Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan inte tillförs några nya resurser. Afghanistans historia visar att det inte finns en militär lösning på landets problem. Utländsk militär närvaro fördjupar och förstärker landets konflikter. Fred kan bara byggas genom en inkluderande dialog och en bred försoningsprocess. Vi menar att stödet till Afghanistan ska vara civilt. Vi vill ha fred och trygghet för Afghanistans folk

Därför säger Vänsterpartiet nej till svensk trupp i Afghanistan, ta hem de svenska soldaterna.

Martina Nilsson

Vänsterpartiet Malmö

Friskolorna ökar orättvisorna

I Sydsvenskan är det idag en artikel om varför betygsskillnaderna ökar, de privata s.k. ”fri” skolorna räknas upp som en av förklaringarna.

Tyvärr ser vi hur den här skillnaden nog bara kommer öka för från och med årsskiftet har det kommit en ny lag från den borgerliga regeringen att de privata ska ha mer per elev än de kommunala skolorna. De privata ska ha kompensation för administration och moms – d.v.s. de får mer per unge än den kommunala skolan.

Mer av skattebetalarnas pengar ska gå till bolagens vinstutdelningar.

Sverige har bland de mest generösa reglerna i världen för fristående skolor. De har rätt till skattepengar, utan att ha samma ansvar och skyldigheter.

2007 delades 84 Mkr ut i vinst till ägare av de privata skolorna. Pengar som egentligen är skattepengar och som ska gå till elever och undervisning hamnade istället i bolagägarnas fickor.

I friskolorna är lärartätheten lägre, fler lärare är outbildade och friskolorna nekar att ta emot elever med tex handikapp. De privata väljer resursstarka elever och spär ytterligare på segregationen. De privata tar pengar från de offentliga och urholkar den kommunala skolan.

Det allt större antalet privata skolor är ett ökande problem för kommunen. De kommunala skolorna har i motsats till de privata skolorna skyldighet att ta ansvar för alla barn.

Vänsterpartiet vill utveckla skolans pedagogik så att det finns många alternativ där alla elever och barn kan få tillägna sig kunskap på det sätt som passar denne. Vägen dit är inte privatiseringar – tvärt om. Vänsterpartiet tycker inte att man ska göra vinst på barn och elever och tycker inte att skattepengar ska gå till bolagsvinster.

Martina Nilsson (v)

Sydsvenskan fortsätter idag sin granskning av den svenska skolans misslyckande att utjämna klassklyftorna. Den elitistiska synen på kunskap som breder ut sig måste stoppas. En skola som bara syftar till mätbara betygskunskaper är förlegad. Skolan måste satsa på den gemensamma kunskapsutvecklingen där relationen mellan lärare och elever är viktig. Det är avgörande att eleverna får så mycket tid som möjligt med sina lärare. Strukturella skillnader i elevernas bakgrund förstärks om undervisningen förflyttas från skolan till hemmet och när den enskilde eleven själv ska ta ett ensamt större ansvar att söka kunskap. Lärare är betydelsefulla för elevernas studieresultat då ska de också sköta undervisningen och den ska inte förläggas i hemmet. Vi i Vänsterpartiet kräver att allt skolarbete ska kunna ske i skolan, inga hemläxor. Vi ser också betydelsen av elevgruppernas storlek som visar sig vara extra viktigt för elever som har svårt att nå upp till målen, färre elever per undervisningsgrupp är viktigt krav att ställa om vi ska minska klassklyftorna i skolan.

Anders Skans

Vissa dagar är det roligare att slå upp tidningen än andra…

På första sidan i dagens Sydsvenskan står rubriken “Läxorna ökar klyftorna”, inne i tidningen finns ett reportage från Lindängeskolan här i Malmö där man arbetar aktivt med läxhjälp på skolan. Slutsatsen man dragit är förstås att när eleverna skickas hem med böckerna i ryggsäcken så ökar klyftorna mellan de elever som har bättre förutsättningar för stöd i hemmet och de som inte kan få detta stöd.Föräldrars utbildning, om man är född i Sverige och föräldrars situation på arbetsmarknaden är några av de faktorer som påverkar barn och ungas förutsättningar i skolan.

Vi som då jobbar för att utjämna skillnaderna i samhället ser förstås att skolan har en central roll. Därför är det självklart att skolan ska ta ansvaret för inlärningen. Självstudier, eller om man så vill läxor, är en bärande del av inlärning och undervisning och ska självklart handhas av pedagogisk personal.

Med segregering, klassamhälle och ett hårt uppskruvat tempo i vardagen är det himla kul att se att skolor ifrågasätter gamla invanda mönster och istället utvecklar andra arbetsmetoder i grundskolan.

Anneli Philipson (V)kommunalråd

Julklappar har inhandlats och utdelats. Men vem fick egentligen vad? Hur styrda är vi av marknadens hårt könsuppdelade leksaksavdelningar? Toys”R”Us leksakskatalog har återigen blivit anmäld för könsdiskriminerande reklam. Att leksaker och klädavdelningar är så strikt könsuppdelade säger oss något om att vi inte har kommit så långt i det som vi kallar för världens mest jämställda land.

Problemet är att vi lär våra flickor och pojkar att leka med olika saker, tex får den lille pojken får inte lära sig den omvårdande leken med dockan. Genom att ha ett aktivt genusarbete kan vi ge våra barn fler möjligheter och större frihet.

Könsuppdelningen får inte bara konsekvenser för barnens lek utan när samhället fostrar flickor och pojkar på olika sätt får detta också konsekvenser för framtida betyg, yrkesval, ansvaret för hemarbete, löner, uttag av föräldraförsäkring med mera.

Vi bör ge våra barn större möjligheter i livet. Vi bör ge dem lika möjligheter oavsett kön. I Malmö har vänsterpartiet sett till att personal i skola och förskola ska kunna få utbildning och verktyg att jobba med genuspedagogik. Arbetet med genuspedagogik är ett steg mot ett mer jämställt samhälle, men det behövs många fler steg inom samhällets olika delar. Vänsterpartiet är garanten för en feministisk politik.

Martina Nilsson Vänsterpartiet Malmö

I det nya miljöprogrammet för Malmö framhålls vikten av att Malmö ska vara en god förebild på miljöområdet. Där står också att Malmö ska använda alla möjligheter att påverka andra till bra miljöval. Detta ställer vi i Vänsterpartiet helt upp på, men då måste vi förfoga över ett antal medel att kunna påverka. Det viktigaste är ägandet. Den mark som Malmö stad äger kan vi styra över. Det är därför så viktigt att vi behåller marken i vår ägo. På vart och vartannat kommunfullmäktigemöte säljs mark ut. Vi i Vänsterpartiet står ofta ensamma och vill att marken ska vara offentligt ägd. Ska miljöprogrammets mål kunna uppfyllas krävs en förändrad markpolitik i Malmö.

Anders Skans

Kommunfullmäktige antog ett nytt miljöprogram för Malmö stad på senaste mötet. I debatten reagerade Folkpartiet mot att Malmö skulle övergå till 100% förnyelsebar energi. De sa att vindkraft är nog bra men det ska placeras någonannanstans. Folkpartiet ville också satsa på kärnkraft, när de fick frågan om det var Barsebäcksverket de ville öppna så svävade de på målet. Deras påstående att kärnkraft är rent är också en verklighetsflykt. Hur rent är det i Tjernobyl när allt har förgiftats efter olyckan, eller i urangruvorna där människor dör i cancer? Kärnkraften är inte ren, men det drabbar någon annan. Likaså var Folkpartiet mot att naturgas skulle användas i Malmö istället för kol i Danmark. Hela Folkpartiets hållning var att slippa något i Malmö. Logiken i miljöfrågan är därmed lika med noll. Miljöpåverkan är global och hållbara miljölösningar ska ske lokalt med ett globalt perspektiv, det görs i Malmös nya miljöprogram, detta fattar dock inte Malmös folkpartister.

Anders Skans

Nu har majoriteten i regionen beslutat lägga ner Lindängen och Hindbys vårdcentral. Det är omöjligt att förstå hur man tänker. Bara i Lindängen drabbas 11000 personer. Jag kan inte se att det handlar om något annat än att utarma vår gemensamma vård. När den gemensamma vården blir tillräckligt dålig är det lättare att få stöd för privatiseringar.

Och det får vi inte glömma. Region Skånes majoritet har yttrat sig till regeringen och sagt sig vara positiv till att sälja ut de skånska sjukhusen. Må inte borgarna och miljöpartiet vinna 2010 för då har vi ingen offentlig vård kvar i Skåne.

Man kan ju inte låta bli att ta sig en extra funderare kring miljöpartiet. Vad är de ute efter? För de sitter och styr i både regionen och Fosie stadsdel. Regionen har inte ens tillfrågat politikerna i Fosie hur detta kommer att slå mot Fosies befolkning. Nochalant, ignorant och direkt korkat. Hemskt bara att det är Fosieborna som får betala.

Hanna Thomé