Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla och ge oss möjlighet att leva goda liv. Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Den som lever med en funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kom till för detta. (more…)

Många yrken inom kommunen har dåliga villkor, dålig bemanning, stress, visstidsanställning och ger dålig lön. De sämsta arbetsförhållandena finns i kvinnodominerade yrken. Vänsterpartiet vill ändra på detta genom att satsa just här!

Vi vill rekrytera 1000 personer till vård och omsorg, LSS, socialtjänst, förskola och skola. På så sätt kan stressen minska och återhämtning på arbetstid bli möjlig. Heltid skall vara norm. Scheman med delade turer ska bort. Vänsterpartiet kräver att Malmö stad slutar använda anställningsformen “allmän visstid”, en visstidsanställning ska alltid kunna motiveras.

En arbetstidsförkortning ska påbörjas med start inom de tyngsta vårdyrkena. Målet är 30-timmars vecka för alla. (more…)

Äldreomsorgen är en resursmässigt eftersatt och undervärderad del av samhället”. Så uttryckte Coronakommissionen sig. Verksamheten har för låg bemanning, för låg kontinuitet och brister i kompetensen. Det är dags att ändra på detta – Vänsterpartiet lägger ytterligare 100 miljoner kronor till Hälsa vård och omsorg för att höja kvalitén i äldreomsorgen i Malmö.

För att äldreomsorgen ska bli bra behövs tid, kontinuitet och kompetens. Hög kontinuitet kräver god bemanning och att personalen har tid för de gamla. Det måste vara målet för Malmö.  (more…)

Malmö mitt hjärtas och mina drömmars stad… som också är så många andras. Staden växer och det är många drömmar som vill förverkligas… och många konkreta utmaningar måste lösas för att Malmö ska bli en stad för alla som bor här. Vänsterpartiet blundar inte för svårigheterna, men ser också lösningar. Vi behöver bygga bostäder, där hyrorna kan betalas av vanliga löntagare.

Vi behöver planera staden så att det finns gemensamma och inkluderande platser… som är tilltalande och tillgängliga och inte handlar om att konsumera utan om att mötas på lika villkor. Det är detta som på lång sikt skapar trygghet för alla Malmöbor. (more…)

Det finns tydliga skillnader i hur man ser på socialt arbete, arbetsmarknadspolitik och rätten till arbete mellan partierna representerade här i fullmäktige. Vänsterpartiet är till exempel det enda riksdagspartiet som har full sysselsättning som främsta ekonomiska mål. Vi vill skapa arbeten genom stora satsningar på klimatomställning, infrastruktur, bostadsbyggande och den offentliga välfärden. För oss är principen att alla har rätt till ett arbete viktig. I ett solidariskt samhälle styr tanken om av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.  (more…)

En grundtanke med demokrati är att den som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras. Att vara politiker är ett förtroende större än andra. Att få stå här och representera tusentals väljare som röstat fram just oss att föra deras talan, gör jag med den största respekt och ödmjukhet för uppdraget.

Våra väljare har lagt sin röst på Vänsterpartiet för att de vill se ett mer jämlikt samhälle. Ett samhälle som tar klimathotet på allvar och är beredd att göra någonting åt det. De har röstat på oss för att de vill omfördela resurser både globalt, nationellt och lokalt från de som har till alla oss andra. De har valt Vänsterpartiet för att de vill se till att alla människor, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån, ska ha samma möjligheter att leva fria, goda, jämlika liv. Deras röst är lagd på oss för att vi är det enda parti som står för full sysselsättning. För att vi vill bygga ett solidariskt, jämlikt och öppet Malmö. (more…)

 

Utveckla en mobilitetsapp för Malmö. Klimatförändringarna gör att vi snabbt behöver ställa om vårt resande. Gång, cykel och kollektivtrafik måste prioriteras, men det behövs också andra sätt att förflytta sig och nya sätt att underlätta resandet. I linje med detta föreslår Vänsterpartiet att en kommunal mobilitetsapp utvecklas. (more…)

Högern pratar ofta om individens frihet, om hur viktigt det är att kunna göra fria val och att staten inte ska lägga sig i enskildas liv. Det manifesteras inte minst genom EU och Europas fria rörlighet. Men hur fria är vi när vår frihet bara är kopplad till vårt värde på marknaden? Där du måste ha ett jobb för att få stanna kvar mer än tre månader, men där tre månader i ett annat land kan innebära skillnaden mellan liv och död för dem därhemma, tack vare din pappmugg.  (more…)

Vänsterpartiet är i grunden positiv till all spårbunden trafik och ser goda möjligheter att förbättra kollektivtrafiken genom att anlägga ett metrosystem. Det kan ju avlasta bron till förmån för annan trafik, speciellt godstrafik. Vi är överlag  positiva till fler förbindelser men vill betona att t.ex. i HH-förslaget behöver just godståg och fjärrtåg också kunna åka – vilket inte är fallet i nuvarande plan. (more…)

Det har varit ett minst sagt fortsatt turbulent år, både för individer och verksamheter, på grund av covid-19. Malmö stad väntas, trots pandemi, göra ett enormt överskott och vi i Vänsterpartiet är väldigt glada att styret fördelar åtminstone en del av det överskottet på verksamheter. Vi driver alltid på för att öka resurser till Malmö stads verksamheter, men också till det enormt viktiga kultur- och föreningslivet. 

Men det vi också kan konstatera under det gångna året är att pandemin inte har drabbat alla lika. De som från början haft störst behov har också drabbats hårdast. Trycket på kvinnojourer har ökat. Isolering har haft negativ effekt på oss alla, inte minst barn, unga, äldre och personer i behov av socialt stöd. De med minst resurser har inte kunnat stanna hemma. De har inte kunnat jobba från köket eller vardagsrummet, utan har tvingats ta bussen till jobbet. När ekonomin hela tiden är på marginalen har valet mellan förlorad dagsinkomst eller risk att smittas eller smitta andra varit svårt. Till exempel förskollärare, städpersonal och hemtjänst kan inte sköta jobbet från hemmets lugna vrå.  (more…)