Kommunfullmäktige diskuterade idag Malmös pedagogiska verksamhet från förskola till gymnasieskolan. Vänsterpartiet anser att grunden för all utbildning är förskolan. Förskolan ska vara till för barnen, där barnens rätt till plats inte styrs av föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden. Genom satsningar på förskolan ger vi en bra grund för det livslånga lärandet. Vi kan idag glädjande se att en mängd förskolor engagerat sig i genussatsningen i Malmö. Det är viktigt att redan i förskolan arbeta mot traditionella könsroller.

Anders Skans

Idag diskuterade kommunfullmäktige i Malmö skolfrågor. En fråga som kom upp var de så kallade fristående privata skolorna. Vi kan i betygsredovisning se att de privata skolorna har högre betyg än de kommunala. Kristdemokraten Jan Fransson hävdade att detta visade att de privata har något att lära de kommunala. Problematiken är att de privata skolorna väljer bort elever som är resurskrävande. Det svenska skolsystemet med mycket generösa bidrag till privata skolor leder till att den gemensamma sammanhållna grundskolan har snart helt försvunnit med ett mycket segregerat skolsystem som resultat. Vänsterns lösning är att vi har en mer enhetlig skola där kommunen ska få välja vilka skolor som de kommunala skattepengar ska finansiera.

Anders Skans

I dagens Sydsvenskan kan vi läsa om den rödgröna överenskommelsen på riksplanet om spårbunden trafik. Vid en rödgrön valseger kommer en ny regering att satsa på spårtrafik. Detta gynnar oss i Malmö som då snabbare kan få spårvagnar. Vi i Vänsterpartiet har drivit spårvagnsfrågan i Malmö i årtionden. Malmö behöver ett modernare kollektivtrafik nät för att kunna öka framkomligheten och för att bilismen ska minska. Vi ser nu att en rödgrön regering gör skillnad. En bättre miljö får vi aldrig med ett högerstyre vare sig det är i Malmö, i region Skåne eller på riksplanet. Det behövs en röd politik för att det ska bli grönare.

Anders Skans (V)

I dagens Skånska dagblad kan man läsa att Maud nu öppnar upp för att kommuner och regioner ska få införa biltullar. Bra så långt.

Problemet är att hon vill lägga pengarna man får in på vägbygge. Då var ju inte mycket vunnet. Det är hög tid att ställa om. Samhället behöver mer kollektivtrafik inte fler bilar.

Vi i vänsterpartiet Malmö har precis beslutat om vårt kommunalpolitiska program. Där slår vi fast att vi vill ha avgifter på biltrafiken som ska finansiera spårvagn och annan kollektivtrafik. Stockholm, innan borgana förstörde allt och satsade pengarna på vägar, var ett bra exempel på hur en sådan konstruktion fungerade fördelningspolitiskt utmärkt. Resurserna gick från bil till kollektivtrafik, rik till fattig och män till kvinnor.

Hanna Thomé

Vänsterpartiet Malmö har antagit ett nytt kommunalpolitiskt program. Idag hade vi presskonferens. Här är några utdrag från vad som sas. Snart kan du läsa hela programmet på vår hemsida: www.vansterpartiet.se/malmo

”Det är ett bra och gediget program som vi nu går till val på. Med detta program visar vi hur vi vill göra Malmö till en rättvisare stad. Vi vet att de flesta vill ha en bra välfärd där våra skattepengar går till välfärd och inte till vinster i privata företag. Vi vill därför satsa på en bra fungerande kommunal verksamhet. De som har störst behov ska också få mest medel”, sa Hanna Thomé förstanamn på vänsterpartiets kommunlista inför valet 2010

”En av ödesfrågorna i Malmö är bostadsbristen. Det är roligt att så många vill bo i Malmö, och det behövs krafttag för att alla ska få en bostad. Vår uppgörelse på riksplan ger kommunen mycket bättre förutsättningar att lösa bostadsbristen och vi slår nu fast i vårt kommunalpolitiska program att det under den kommande 10-års perioden behöver byggas minst 30 000 nya bostäder i Malmö, varav de flesta i form av hyresrätter”, sa Anneli Philipson kommunalråd för vänsterpartiet Malmö

”Det blir allt fler barn i Malmö. Då är det viktigt att förskoleutbygganden hänger med. Vi vill inte bara ha nya platser utan även ökad kvalité. Förskolan är inte i första hand till för att föräldrarna ska kunna jobba utan för barnens skull. Vi har en rad förslag i vårt program för hur kvalitén ska utvecklas som t.ex. rätten till 30 timmars förskola för alla barn, en satsning på modersmålet i förskolan och en fortsatt satsning på genuspedagogik”, sa Anders Skans tredjenamn på vänsterpartiets kommunlista inför valet 2010

”Under denna mandatperiod har vi arbetat med att anlägga ett feministiskt perspektiv på kommunens verksamheter till exempel genom genuspedagogik och rätt till heltid. Men det räcker inte enbart med kommunala reformer för att vi ska nå jämställdhet, det behövs också att kvinnor organiserar sig och ställer krav på rättvisa och fördelning av makt och resurser. Vi vill därför att Malmö kommun ska inrätta ett bidrag som speciellt riktar sig till kvinnors organisering”, sa Hanna

” Vi vill satsa på bättre kollektivtrafik och spårvagn i Malmö. Det är helt orimligt att den som använder sig av bil och således tar upp vår gemensamma plats, smutsar ner vår gemensamma luft inte betalar för sig. Vi vill därför avgiftsbelägga biltrafiken in i Malmö och använda pengarna till en förbättrad kollektivtrafik”, sa Morgan Svensson ordförande Vänsterpartiet Malmö.

I Sydsvenskan kan vi läsa det besked vi hade befarat. 12 miljarder mindre till kommuner och landsting i statsbidrag 2011. Det kan inte finnas nåt annat motiv än att man vill montera ner vår gemensamma välfärd.

2007 till 2009 har kommunernas och landstingens personal minskat med 44 000 personer. Detta innebär sämre kvalité och en ökning av arbetslösheten som inte hade behövts.

Det är ju inte precis bara vi vänsterpartister, som ofta anklagas för att vara extrema, som har insett att välfärd också skapar tillväxt. Tom OECD som inte precis kan kallas för en vänsterorganisation slår fast att ett välfärdsamhälle skapar tillväxt. Minskade klyftor och en tryggare ekonomiska framtid för flertalet innebär att att människor vågar tro på framtiden, kreativiteten ökar, kriminaliteten minskar, arbetskraften mår bra, nya idéer lanseras, osv, osv.

En nedmontering av en förhållandevis god välfärd kan inte ha några ekonomiska motiv. Nej det handlar om ren och skär ideologi. Borgarna vill ha ett samhälle med stora klyftor där det stora flertalet kan exploteras för fåtalets vinning. Vi måste sätta stopp för den utvecklingen nu.

Kom igen vi har ett val att vinna.

Hanna Thomé

I skolan och förskolan tas det ut olika former av extraavgifter. Dessa drabbar barn till familjer med en ansträngd ekonomi mycket hårt, torsdagens kommunfullmäktige beslutade att alla dessa avgifter ska upphöra i Malmö. Det är skönt med ett beslut som tar hänsyn till de svagaste i samhället. Detta beslut har stöd i både FNs barnkonvention och av barnorganisationer som Rädda Barnen. Rapporter om barnfamiljers ekonomiska villkor visar att över 30 procent av Malmös barn växer upp i familjer som betecknas som fattiga. För de familjerna är en femtiolapp här och en femtiolapp där till en utflykt en kännbar summa.

De borgerliga politikerna i fullmäktige tycker att det är okey med avgifter även om det utesluter eller pressar de med lägst inkomst. De visar ingen känsla av solidaritet och kan bara tänka utifrån sina egna tjocka plånböcker. De känner inte till verkligheten i Malmö. Det fanns en glasklar politisk skiljelinje där samtliga borgerliga partier visar att de struntar i de svagaste i samhället, medan vi i det röd-gröna styret visar upp en solidaritet med dem som verkligen behöver samhällets stöd. Skolan och förskolan ska numer bekosta all undervisning och även stå för maten vid utflykter.

Anders Skans

Malmö har under flera år gett stöd till forskning om internationella migrationer på Malmö Högskola. På torsdagens kommunfullmäktige beslutades om en förlängning av stödet. De borgerliga partierna sa att de gärna stödjer forskning kring ämnen som är betydelsefulla för Malmö, men de ansåg inte att kunskaper om migrationer var viktiga för Malmö. Var har de huvudet? Påverkas inte Malmö av internationella migrationer, vilken stad har då gjort det? Det är ju självklart att forskning kring internationella migrationer är viktigt för Malmö inte minst för att med kunskap motverka rasistiska fördomar, men det är väl just i det grumliga vattnet som borgarna vill fiska.

Anders Skans

Antalet hushåll med låg inkomst ökar och att den ekonomiska stressen för barnfamiljer ökar enligt malmö stads välfärdsredovisning . Vissa säger att detta bara är ett resultat av en ekonomisk kris men det stämmer inte. Det är en genomtänkt orättvis politik från regeringen. Den borgerliga regeringen gjorde en rad försämringar för barnfamiljer redan innan krisen var känd.

Redan 2007 sänker man taket i föräldraförsäkringen för tillfällig föräldrapenning och vab.

Samma år sänker man SGI för föräldralediga. På detta sätta sparar staten i 1, 1 miljarder per år på barnfamiljer.

Idag lever ca 25 % av alla barn med en ensamstående förälder. Många av dess familjer är fattiga. Regeringens försämringar av ersättning vid vab, sjukförsäkring och deltidsarbetslöshet slår hårt i denna grupp.

Ensamstående tar ut fler vab dagar, har fler sjukdagar och tvingas oftare till deltidsarbete än resten av befolkningen.

Många familjer består inte av två vårdnadshavare ändå utgår familjepolitiken från detta. Jämställdhetsbonus är ett exempel. En satsning av våra skattpengar som endast går till dem som är två föräldrar.

Man kan inte utplåna klyftorna på kommunal nivå men man kan göra en del. Och det har vi i majoriteten i Malmö gjort:

Vi har tagit bort smygavgifterna i skola och förskola

Vi arbetar på att ta fram ett nytt taxesystem i barnomsorgen där de som tjänar minst ska betala mindre del av sin inkomst i taxa

Vi har infört rätt till 30 timmars förskola för barn till arbetslösa

I Malmö fördelar vi resurser till skolorna efter behov och inte enbart efter hur många elever där går. På så sätt styrs resurser från rik till fattig.

Vi tillsätter fler Ung i Sommarjobb och höjer ersättningen

Och när vänsterpartiet kommer till makten i riket vill vi förbättra trygghetssystemen igen. Det är inte de fattigaste barnen som ska betala krisen som finansvalparna åstadkommit.

Hanna Thomé

I Sydsvenskans artikel idag om Malmös miljöpolitik står det att alla vill att Malmö ska bli grönare, men vägen dit varierar. Jag vill påstå att det finns bara en vänsterväg till målet. Moderaternas ovilja att inkräkta på den enskildes rätt att köra bil gör det omöjligt att uppmå slutmålet.

Vi behöver en stad där mer grönyta ersätter asfalt, antalet bilar i Malmö måste minskas om vi ska uppnå en grönare stad. Det kan aldrig få vara den enskildes val att smutsa ned eller inte. Allt som påverkar andra måste styras av politiska beslut. Vi kan inte drömma oss bort från problemen, de måste lösas gemensamt. Malmö stad ska naturligtvis försöka påverka genom opinionsbildning, men när det gäller vissa miljöval krävs beslut om ur majoriteten vill ha det. Vi i Vänsterpartiet tycker inte det är acceptabelt att man kan köpa sig fri från sin nedsmutsning. Det blir inte renare luft av det. För att uppnå våra högt satta miljömål krävs tvingande åtgärder. Bra kollektivtrafik med spårvagnar samt mer gågator i centrum ger oss färre bilar och en grönare stad.

Anders Skans