Julklappar har inhandlats och utdelats. Men vem fick egentligen vad? Hur styrda är vi av marknadens hårt könsuppdelade leksaksavdelningar? Toys”R”Us leksakskatalog har återigen blivit anmäld för könsdiskriminerande reklam. Att leksaker och klädavdelningar är så strikt könsuppdelade säger oss något om att vi inte har kommit så långt i det som vi kallar för världens mest jämställda land.

Problemet är att vi lär våra flickor och pojkar att leka med olika saker, tex får den lille pojken får inte lära sig den omvårdande leken med dockan. Genom att ha ett aktivt genusarbete kan vi ge våra barn fler möjligheter och större frihet.

Könsuppdelningen får inte bara konsekvenser för barnens lek utan när samhället fostrar flickor och pojkar på olika sätt får detta också konsekvenser för framtida betyg, yrkesval, ansvaret för hemarbete, löner, uttag av föräldraförsäkring med mera.

Vi bör ge våra barn större möjligheter i livet. Vi bör ge dem lika möjligheter oavsett kön. I Malmö har vänsterpartiet sett till att personal i skola och förskola ska kunna få utbildning och verktyg att jobba med genuspedagogik. Arbetet med genuspedagogik är ett steg mot ett mer jämställt samhälle, men det behövs många fler steg inom samhällets olika delar. Vänsterpartiet är garanten för en feministisk politik.

Martina Nilsson Vänsterpartiet Malmö

I det nya miljöprogrammet för Malmö framhålls vikten av att Malmö ska vara en god förebild på miljöområdet. Där står också att Malmö ska använda alla möjligheter att påverka andra till bra miljöval. Detta ställer vi i Vänsterpartiet helt upp på, men då måste vi förfoga över ett antal medel att kunna påverka. Det viktigaste är ägandet. Den mark som Malmö stad äger kan vi styra över. Det är därför så viktigt att vi behåller marken i vår ägo. På vart och vartannat kommunfullmäktigemöte säljs mark ut. Vi i Vänsterpartiet står ofta ensamma och vill att marken ska vara offentligt ägd. Ska miljöprogrammets mål kunna uppfyllas krävs en förändrad markpolitik i Malmö.

Anders Skans

Kommunfullmäktige antog ett nytt miljöprogram för Malmö stad på senaste mötet. I debatten reagerade Folkpartiet mot att Malmö skulle övergå till 100% förnyelsebar energi. De sa att vindkraft är nog bra men det ska placeras någonannanstans. Folkpartiet ville också satsa på kärnkraft, när de fick frågan om det var Barsebäcksverket de ville öppna så svävade de på målet. Deras påstående att kärnkraft är rent är också en verklighetsflykt. Hur rent är det i Tjernobyl när allt har förgiftats efter olyckan, eller i urangruvorna där människor dör i cancer? Kärnkraften är inte ren, men det drabbar någon annan. Likaså var Folkpartiet mot att naturgas skulle användas i Malmö istället för kol i Danmark. Hela Folkpartiets hållning var att slippa något i Malmö. Logiken i miljöfrågan är därmed lika med noll. Miljöpåverkan är global och hållbara miljölösningar ska ske lokalt med ett globalt perspektiv, det görs i Malmös nya miljöprogram, detta fattar dock inte Malmös folkpartister.

Anders Skans

Nu har majoriteten i regionen beslutat lägga ner Lindängen och Hindbys vårdcentral. Det är omöjligt att förstå hur man tänker. Bara i Lindängen drabbas 11000 personer. Jag kan inte se att det handlar om något annat än att utarma vår gemensamma vård. När den gemensamma vården blir tillräckligt dålig är det lättare att få stöd för privatiseringar.

Och det får vi inte glömma. Region Skånes majoritet har yttrat sig till regeringen och sagt sig vara positiv till att sälja ut de skånska sjukhusen. Må inte borgarna och miljöpartiet vinna 2010 för då har vi ingen offentlig vård kvar i Skåne.

Man kan ju inte låta bli att ta sig en extra funderare kring miljöpartiet. Vad är de ute efter? För de sitter och styr i både regionen och Fosie stadsdel. Regionen har inte ens tillfrågat politikerna i Fosie hur detta kommer att slå mot Fosies befolkning. Nochalant, ignorant och direkt korkat. Hemskt bara att det är Fosieborna som får betala.

Hanna Thomé

Att olika institutionsboende och andrahandslösningar höjer ribban för att komma in på den reguljära bostadsmarknaden är inte så svårt räkna ut.

Vi i vänsterpartiet har därför länge varit skeptiska mot modellen att man ska visa att man klarar olika boende innan man får ett eget kontrakt (även kallad trappstegsmodell). Det är därför mycket bra att Malmö nu sagt att vi vill pröva housing first.

Housing first är en modell som bygger på att först måste boendet ordnats innan någonting annat kan funka. Att personer ska erbjudas egna kontrakt meddetsamma. Detta så klart kopplat med boendestöd om detta behövs.

En forskargrupp i Lund har tittat på detta och kommit fram till att det är många fler som bor kvar i sitt boende efter en viss tidsperiod när housing first används i stället för trappstegsmodellen.

Ett bra initiativ från Malmö. Det borgerliga Lund tackade så klart genast nej till att vara med i projektet.

Men det är klart, den främsta anledningen till hemlöshet är ju att det byggs för lite. Att borgarna slopat alla subventioner till hyresrättsbyggande och totalt lagt ner det som fanns kvar av bostadspolitiken. Housing first ändrar inte detta faktum men det innebär en annan inställning till som drabbas av hemlöshet. Och det är viktigt…

Hanna Thomé

Idag ha Malmö kommun svarat på ”Inremarknadutredningens betänkande EU,Sverige och den inre marknaden – En översyn av horisontella bestämmelser inom varu– och tjänsteområdet.” En utredning som föreslår åtgärder för att det ska bli lättare att förstå EG lagstiftning bla.

EU politik och reglerna kring den inre marknaden påverkar kommunerna tex förhindrar EU/EG lag om upphandlingar så att vi inte får välja närproducerat.

Marknaden går före behov, miljö och rättvisa, och detta är dessutom lagreglerat! Att tro att miljöpolitiken kommer kunna lösas inom EU:s ramar är bara pinsamt (miljöpartiet) – EU har en lag som säger att vinst går före miljö – alla alla gånger.

EU:s lagar står över svensk lagstiftning. Konsekvenser av EUs inremarknadspolitik och lagar får ödesdigra konsekvenser för såväl möjligheterna att välja rättvisemärkta närodlade produkter liksom att EU nu driver på för en lönedumpar politik och att svenska kollektivavtal ska frångås.

EU är odemokratiskt och snårigt. Det är inte konstigt att de måste föreslå diverse åtgärder (t.ex. Webbplats och utbildning för de tjänstemän) för att desperat försöka tydliggöra sina egen sörja.

Martina Nilsson (v)

Ännu ett steg har tagits i arbetet mot ett mer demokratiskt Malmö. Idag antog kommunstyrelsen ”Malmödialogen – medborgardialog som en del i styrningen” vilket innebär att inför varje större beslut ska varje nämnd överväga om man ska ha en medborgardialog.

Malmödialogen är bara en sak bland flera som görs för ett mer demokratiskt Malmö, sedan tidigare har det också skett satsningar på brukarinflytande och att föräldrar ska ha mer att säga till om i skola och förskola. Vi har Malmömodellen i hemtjänsten där personal och vårdtagare tillsammans planerar insatserna och tiden, man ska kunna påverka sin närmiljö genom sin stadsdel och vi har vi har Malmöinitiativet och Malmöpanelen.

Vi vill satsa mer på brukar- och medborgarinflytande. Det vill vi göra eftersom kommunen och kommunens verksamhet faktiskt tillhör Malmöborna.Om man är missnöjd med till exempel hur gatukontoret jobbar till exempel hur de lägger övergångsställe, så säger vi inte ”Vänd dig till gatukontoret i Lund” Malmöborna är inga kunder.

Det är vi tillsammans som äger kommunen. Och vi tillsammans som är kommunen. Det betyder också att man ska ha inflytande över verksamheten. Och att vi tillsammans är de som förbättrar den.

Arbetet med medborgar- och brukarinflytande handlar också om att skapa kanaler för de som kanske inte annars är de mest resursstarka och som kanske inte annars gör sin röst hörd. Vi ska aktivt och medvetet jobba för att nå fler än de som skriker högst.

Kommunen är vi. Vi som lever bor jobbar och använder oss av kommunens service.Har man som personal, medborgare och brukare synpunkter och idéer på kommunens verksamhet, på sin vardag, är aldrig svaret vänd dig någon annanstans. Nej, tillsammans ska vi förändra och förbättra.

Martina Nilsson (v)

Förslaget att hela centrala Malmö ska få 40 km/h i hastighetsbegränsning som redovisas i Skånskan och Sydsvenskan är bra. Det är en bra signal att sänka hastigheten för att markera att människor är viktigare än bilar i staden. Trafiken blir säkrare och det är positivt för cyklister och gående. Däremot löser det inte alls vårt stora problem i Malmö, nämligen att bilarna tar för mycket plats i stadsrummet, orsakar stora utsläpp och bullrar.
Vi ska aldrig låta oss tro att en sänkt hastighet är något annat än en trafiksäkerhets åtgärd. Vill vi förbättra stadsmiljön och göra den mänskligare behövs färre bilar inte bara bilar som kör saktare.

Anders Skans (V)

Idag börjar FRA-lagen gällaEtt öppet och gemensamt blogginlägg – kopiera och publicera på din blogg (via Vänsterteknik).

Martina Nilsson (v)

Budskapet från majoriteten i kommunfullmäktige går inte att missa. MKB behöver bygga fler bostäder. Malmö stad som ägare av MKB kan i kommunfullmäktige ge direktiv hur bolaget ska agera. På gårdagens fullmäktigemöte spetsades kravet på MKB att bygga fler lägenheter till. Moderaterna var motståndare till detta När man idag läser i Skånskan om antalet lägenheter som behövs för att möta de alltfler barnfamiljerna som saknar förankring på bostadsmarknaden, så förstår man det riktiga i beslutet igår. Moderaterna kan nu aldrig mer med trovärdighet påstå att de bryr sig om de hemlösa.

Anders Skans (V)